Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 7 ноември 2012 г.

Въпроси и отговори: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Какво представлява EIT?

Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) е създаден през 2008 г. по инициатива на Европейската комисия и представлява самостоятелен орган на ЕС, който насърчава висококачествените иновации, устойчивия растеж и конкурентоспособността. Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия и за постигането на своите цели разчита на новаторската идея за трансгранични публично-частни партньорства, познати като „общности за знание и иновации“ (ОЗИ). Административното седалище на ЕIT е в Будапеща, а ОЗИ работят в 17 центрове за съвместно ползване в цяла Европа — от Барселона до Стокхолм и от Лондон до Краков. Към днешна дата са създадени три ОЗИ, чиято дейност е съсредоточена в областта на устойчивата енергия („KIC InnoEnergy“), изменението на климата („Climate KIC“) и информационното и комуникационно общество („EIT ICT Labs“).

Каква е концепцията на Комисията за EIT?

Целта на EIT е да даде тласък на европейския капацитет за иновации, като подготвя предприемачи на бъдещето и гарантира, че европейският „триъгълник на знанието“ достойно мери сили с най-добрите в света. ОЗИ работят по най-важните предизвикателства пред обществото, а институтът изпълнява ролята на катализатор за внедряване и използване на нови технологии и научни изследвания.

Устройството на EIT и ОЗИ гарантира, че бюрократичните спънки са сведени до минимум и че те притежават необходимата гъвкавост, за да могат бързо да се приспособяват към нови или зараждащи се потребности и възможности и така да постигат добри резултати. Комисията има желание EIT да се превърне в образец за опростяване на процедурите.

Студентите, изследователите и предприемачите са в основата на иновационния потенциал на института. Неговото образователно измерение създава нови възможности за професионално развитие и връзки между академичната общност и частния сектор.

Първите ОЗИ работят от сравнително кратко време, но вече са доказали въздействието си. От стартирането на ОЗИ са налице 27 новосъздадени дружества, а 35 патента са в процес на подготовка; в магистърски/докторски програми и летни училища на ОЗИ са участвали или понастоящем участват повече от 800 бакалаври и магистри. Освен това първите три ОЗИ обединиха над 280 партньори от сферата на образованието, научните изследвания и бизнеса.

До 2020 г. Комисията предвижда EIT да стимулира създаването на до 600 нови дружества и да окаже подкрепа на 10 000 студенти в магистърски програми и на 10 000 докторанти, работещи в сферата на науката и предприемачеството.

Какви са следващите стъпки?

Комисията предложи стратегическа иновационна програма, която определя приоритетите на EIT за периода 2014—2020 г. Те се отнасят до: консолидиране на съществуващите ОЗИ, създаване на шест нови общности за знание и иновации и засилване на влиянието на EIT в Европа. Това предполага споделяне на знанията, придобити от ОЗИ, с възможно най-широка публика — например стипендиантски програми, мрежа на бившите възпитаници и форум на заинтересованите страни. Тези мерки ще бъдат допълнени от усилия за по-ефективно управление на EIT и от изграждането на нова мониторингова система за оценка на резултатите на EIT и ОЗИ. Мониторинговата система ще даде възможност на EIT да съпоставя постигнатото спрямо заложените цели и спрямо най-добрите практики на европейско и световно равнище.

Как са избрани темите за шестте нови ОЗИ? Какви критерии са използвани за определяне на техния обхват?

Комисията предложи EIT да създаде три нови ОЗИ през 2014 г. — в областта на иновациите в здравословния начин на живот и активния живот на възрастните хора; в областта на суровините — устойчиво проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване; и в областта на храните на бъдещето — устойчива снабдителна верига от ресурсите до потребителите. Институтът ще създаде още три такива общности през 2018 г. — в областта на градската мобилност, на производството с висока добавена стойност и на интелигентните и сигурни общества. В центъра на избраните теми са икономически и обществени предизвикателства. Новите ОЗИ също така ще допринесат за осъществяването на целите на „Хоризонт 2020“ и стратегията „Европа 2020“ за работни места и устойчив растеж.

Проектът на стратегическа иновационна програма, представен на Комисията от Управителния съвет на EIT през юни 2011 г., бе в основата на избора на темите за новите ОЗИ. Успоредно с това бяха разработени критерии, за да се гарантира обективна оценка на иновационния потенциал на всяка предложена тема. Тези критерии бяха оценени от по-широк кръг представители на иновационната общност посредством обществено допитване.

Какво финансиране предлага Комисията на EIT за периода 2014—2020 г.?

От 2008 г. насам EIT е получил 308,7 млн. евро от бюджета на ЕС за началната си фаза. Като част от своето предложение „Хоризонт 2020“ Комисията възнамерява значително да увеличи подкрепата си за EIT, като за периода 2014—2020 г. предостави бюджет в размер на 3,2 млрд. евро.

Бюджетът ще бъде увеличен, за да се даде възможност на първите три ОЗИ да се утвърдят и да отбележат растеж, както и за да се подготви почвата за създаването на шестте нови ОЗИ до 2018 г. EIT осигурява средно до 25 % от общия бюджет на ОЗИ. Отделните ОЗИ могат да получават различно по размер финансиране, тъй като бюджетните нужди на всяка от тях са различни, а и част от финансирането на EIT се разпределя между ОЗИ на конкурентни начала.

Как EIT ще съумее да осигури средства от други източници?

Моделът на финансиране на EIT разчита на потенциала и ресурсите на партньорите, участващи в ОЗИ. Само 25 % от финансирането на ОЗИ се предоставят от EIT; останалата част идва от други източници, в това число и партньорите на ОЗИ.

Първоначалният опит показа много голяма ангажираност от страна на промишлените партньори. ОЗИ са получили и допълнително публично финансиране от национални и регионални публични източници. Германското правителство например отпусна 50 млн. евро в рамките на пет години за образователната инициатива „Софтуерен университет“ (Software Campus) на ОЗИ „ICT Labs“.

Защо центровете за съвместно ползване са концентрирани в определени райони на Европа?

Центровете за съвместно ползване, а в случая на „Climate KIC“ регионалните центрове за иновации и внедряване (RIC), са разположени из цяла Европа. Освен това дейностите на ОЗИ и партньорите им обхващат много по-голяма област, отколкото може да се предположи по местоположението на центровете за съвместно ползване. Например седалището на „Iberia“ — центърът за съвместно ползване на „KIC InnoEnergy“, е в Барселона, но дейностите и партньорите му са и в други региони на Испания, а също и в Португалия.

EIT започна да функционира едва наскоро и с разширяването на дейността си ще стъпи и на други места в Европа. Под шапката на EIT Комисията е решена да насърчава връзките между най-добрите институции независимо от местонахождението им. Това е един от основните приоритети, заложени в стратегическата иновационна програма.

Какво се прави за повишаване на привлекателността на EIT за бизнеса, особено за МСП?

Комисията предложи мерки за рационализиране на процеса на вземане на решения и на процедурите за изпълнение, като в същото време се постара да съхрани необходимата на EIT гъвкавост. Темите за новите ОЗИ бяха избрани с оглед на техния потенциал за създаване на нови бизнес възможности.

Участието на бизнеса в EIT и ОЗИ вече е значително и продължава да се увеличава. Към днешна дата ОЗИ имат повече от 280 партньори, от които 113 (или близо 40 %) са стопански организации. В „Climate KIC“ например участват множество МСП от региона. Промишлените партньори осигуряват около една трета от бюджета на „InnoEnergy KIC“, който възлиза общо на 290 млн. евро. „EIT ICT Labs“ пък осигурява от промишлените си партньори 20 % от своя бюджет.

Дългосрочният стопански подход на EIT, акцентът върху гъвкавостта и усилията за прилагане на по-прости и ясни правила са привлекателни за дружествата — както за големите мултинационални компании, така и за МСП.

Каква е ролята на EIT в рамките на „Хоризонт 2020“?

EIT ще играе ключова роля в рамките на „Хоризонт 2020“ за насърчаването на иновациите чрез съчетаване на отлично образование, научни изследвания и бизнес. EIT поставя образованието в центъра на иновациите, а ОЗИ стимулират изграждането на общоевропейска мрежа от „екосистеми“, които ще позволят на предприемачите да превърнат новите си идеи в предлагани на пазара продукти и услуги.

EIT изпълнява целта на „Хоризонт 2020“ за „справяне с предизвикателствата пред обществото“ и ще допълва други инициативи като част от по-голяма стратегия. Той ще допринесе и за създаването на „водещи позиции в промишлеността и рамки за конкурентоспособност“, като насърчава резултатни научни изследвания и създаване на иновативни МСП с голям потенциал за растеж. EIT ще допринесе също така за създаването на „отлична научна база“, като насърчи мобилността между дисциплини, отрасли и държави.

„Хоризонт 2020“ предоставя необходимата опростеност и гъвкавост, за да гарантира, че EIT може да използва целия си иновационен потенциал, да представя нови подходи и да привлича бизнес средите. Програмата насърчава EIT да се възползва максимално от своята самостоятелност, за да може да отговаря бързо на новите и зараждащите се потребности.

Какви успехи е постигнал EIT от създаването си?

„Climate KIC“ и „Naked Energy“

„Naked Energy“ е новосъздадено предприятие със седалище в Обединеното кралство, което произвежда хибридни слънчеви панели за генериране на електро- и топлоенергия. „Climate KIC“ определи продукта като иновация в областта на технологиите за слънчева енергия и съвместно с „Naked Energy“ го представи на подбрани партньори, между които болници, училища и търговски обекти. Тези срещи доведоха до договор с голямата верига супермаркети „Sainsbury’s“ за започване на пилотна схема. Дружеството спечели конкурса за предприятия на „Climate KIC“ през 2011 г. и наградата за предприемачество на EIT през 2012 г.

„EIT ICT Labs“ и „Trifense“

„Trifense“ е дружество, произлязло от Техническия университет на Берлин, чиято цел е да защитава компании и организации от заплахите пред киберсигурността. „Trifense“ спечели наградата на „EIT ICT Labs“ и в момента работи съвместно с тази ОЗИ по едно от тематичните си направления на действие —„медии на бъдещето и предоставяне на съдържание за тях“. В резултат на това се разработват иновационни решения в областта на сигурността. Сътрудничеството с ОЗИ помогна на „Trifense“ да създаде широк кръг от връзки с нови бизнес среди и научноизследователски общности.

„KIC InnoEnergy“ и „NOEM — Think Co2“

„NOEM — Think Co2“ предложи концепция за енергоспестяваща сглобяема модулна къща, която може да бъде построена в рамките на няколко дни при цена на квадратен метър под 2000 евро. Сградите могат да се демонтират още по-бързо, за да бъдат преместени на друго място, и могат да бъдат разширявани, за да отговорят на изисквания за повече пространство. Дружеството със седалище в Барселона (Испания) спечели наградата за предприемачество на EIT за устойчива енергия и в момента в тясно сътрудничество с „KIC InnoEnergy“ разработва продукта и организира предлагането му на пазара.

Конкурсът „Hult Global Case Challenge“

През април 2012 г екип, представляващ Европейския институт за иновации и технологии и „KIC InnoEnergy“, спечели втора награда на финала на един от водещите световни бизнес конкурси — „Hult Global Case Challenge“.

Петчленният екип, който представи проект, целящ да засили използването на слънчева енергия в Африка, бе съставен от студенти в магистърски курс, спонсориран от Европейския съюз и „KIC InnoEnergy“. Хиляди студенти от над 130 държави от шест континента се състезаваха в пет града, както и онлайн, а финалът бе проведен в Нюйоркската обществена библиотека в присъствието на бившия президент на САЩ Бил Клинтън и носителя на Нобелова награда за мир Мухамад Юнус.


Side Bar