Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

memo

Bryssel den 5 november 2012

Vanliga frågor om Marie Curie-insatserna

Vem får bidrag ur programmet?

Alla forskare, oavsett medborgarskap eller forskningsområde, kan söka europeiska forskarstipendier ur Marie Curie-insatserna. Förutom bidrag till forskningsvistelser ger programmet forskarna tillfälle att skaffa sig internationell erfarenhet till nytta för dem själva och hela den europeiska forskarvärlden.

Varför ger EU bidrag till europeisk forskning?

Europeiska forskare är visserligen ofta välutrustade för den akademiska arbetsmarknaden, med de är mindre väl förberedda för arbete med eller inom företag. Europeiska unionen vill locka till sig och behålla fler av de bästa forskarna. Det finns också ett brådskande behov att se till att forskare har de rätta färdigheterna för framtidens yrken.

Marie Curie-insatserna kopplar samman kunskapstriangelns tre sidor, nämligen forskning, utbildning och innovation, och kombinerar den framstående forskning och högkvalitativa utbildning som främjar innovation. Detta sker genom att man gör det lättare för forskare att inom ramen för fortbildningen förflytta sig till olika länder och inom sektorer. Detta främjar både en hög professionell nivå på forskarkarriären och ger forskare de nödvändiga färdigheterna för en modern ekonomi.

Hur väljs bidragsmottagarna ut?

Ansökningarna om Marie Curie-stipendier bedöms av en oberoende jury bestående av kända europeiska och internationella vetenskapsmän. Denna bedömning grundar sig på projektets vetenskapliga kvalitet och dess sannolika effekter på europeisk konkurrenskraft samt på fortbildningsprogrammets utmärkta kvalitet, det mottagande institutet och forskaren. Bara de bästa projekten får bidrag. Marie Curie-stipendiaterna får anställningskontrakt på högst tre år, en heltäckande socialförsäkring och bidrag till pensionsavgifterna.

Vad får Marie Curie-insatserna för effekter?

De gör det möjligt för ett stort antal forskare att få grundläggande forskarutbildning av hög kvalitet. Av insatsernas budget används 40% till att utbilda forskare som befinner sig i början av karriären. Ur insatserna kommer cirka 10 000 doktorandutbildningar att finansieras under åren 2007-2013. Man lägger tyngdpunkten på utbildning som omfattar flera sektorer, ämnen och länder, vilket höjer innovationsfärdigheterna och anställbarheten.

Insatserna främjar samarbetet mellan näringslivet och högskolevärlden. Företag är starkt engagerade í nätverken för grundutbildning (Initial Training Networks ­– ITN) och i Partnerskap och utbyten mellan näringslivet och den akademiska världen (Industry-Academia Partnerships and Pathways – IAPP) som hälften av programmets budget går till. Företagen utgör 12 % av ITN-deltagarna och 38 % av IAPP-deltagarna, varav 50 % är små och medelstora företag. Dessutom finns det stöd till europeiska företagsinriktade doktorsexamina, där forskare är i kontakt med näringslivet under minst 50 % av sin doktorandutbildning.

Systemet stöder attraktiva arbetsförhållanden för forskare, med kompletta sociala förmåner och föräldraledighet i enlighet med principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Tanken är enkel: genom att man förbättrar forskarnas arbetsförhållanden och status kommer fler personer i Europa att lockas till det yrket.

I Marie Curie-insatserna vill man också främja jämvikten mellan könen: 38 % av forskarna inom insatserna är kvinnor (EU:s mål är 40 %).

Finns det några begränsningar vad gäller medborgarskap för att få ett Marie Curie-stipendium?

Marie Curie-insatserna är öppna för forskare oavsett medborgarskap, och forskningsorganisationer från alla länder kan delta. Detta gör att insatserna blir ett viktigt EU-verktyg för att locka de bästa forskarna från hela världen till Europa. Hittills har forskare med 130 olika medborgarskap och värdorganisationer i 80 länder fått stöd inom ramen för Marie Curie-insatserna.

Varför döps systemet om till Marie Skłodowska-Curie-insatserna?

Marie Curie-insatserna kommer att döpas om till Marie Skłodowska-Curie-insatserna för att hedra denna framstående och inspirerande vetenskapskvinnas polska rötter.

Vilka är de viktigaste förändringarna i programmet Horisont 2020 vad gäller Marie Skłodowska-Curie-insatserna?

I kommissionens förslag för Marie Skłodowska-Curie-insatserna i framtiden ingår en mer enhetlig, enklare och förstärkt doktorandutbildning. Insatserna kommer även i fortsättningen att involvera den privata sektorn som huvudaktör och behålla ett betydande internationellt inslag. Medfinansieringsprincipen kommer att utvidgas för att sprida de bästa rutinerna i hela Europa.

Hjälper Marie Curie-insatserna forskare i karriärutvecklingen?

Ja. Marie Curie-stipendiater har bättre chanser att få de bästa jobben. Tack var sin fortbildning och kontakter med den privata sektorn har dessutom tidigare Marie Curie-stipendiater större framgång än genomsnittet när det gäller att få stipendier från Europeiska forskningsrådet.


Side Bar