Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

INFORMÁCIA

V Bruseli, 5. novembra 2012

Najčastejšie otázky o akciách Marie Curie

Komu sú určené finančné prostriedky programu?

V rámci akcií Marie Curie sa udeľujú európske výskumné granty bez ohľadu na národnosť a oblasť výskumu. Program okrem podporovania štipendií umožňuje výskumným pracovníkom získať medzinárodné skúsenosti, čo predstavuje individuálny prínos, ako aj celkový prínos pre európsku výskumnú komunitu.

Prečo EÚ financuje európsky výskum?

Európski výskumní pracovníci sú často dobre vybavení, pokiaľ ide o trh práce v akademickej oblasti, sú však horšie pripravení na prácu v podnikoch alebo spoluprácu s podnikmi. Európska únia chce pritiahnuť a udržať viac špičkových výskumných pracovníkov – existuje tiež naliehavá potreba zaistiť, aby výskumní pracovníci získali správne zručnosti požadované pre prácu budúcnosti.

Akcie Marie Curie spájajú tri strany vedomostného trojuholníka – výskum, vzdelanie a inovácie – a kombinujú vynikajúci výskum a najkvalitnejšie odborné vzdelávanie, čo podporuje inovácie. Dosahujú to tým, že výskumným pracovníkom ako súčasť ich odborného vzdelávania uľahčujú pohyb medzi krajinami a medzi odvetviami. Podporuje to vysoký profesionálny štandard vedeckej kariéry a výskumní pracovníci navyše získajú zručnosti potrebné v modernom hospodárstve.

Ako sa vyberajú príjemcovia?

Žiadosti o granty Marie Curie hodnotí nezávislá porota uznávaných európskych a medzinárodných vedcov. Hodnotenie je založené na vedeckej kvalite projektu a jeho pravdepodobnom vplyve na európsku konkurencieschopnosť a tiež na kvalite vzdelávacieho programu, hostiteľskej inštitúcie a výskumného pracovníka. Financujú sa len najlepšie projekty. Štipendisti akcií Marie Curie získajú až trojročné pracovné zmluvy, plné sociálne poistenie a príspevok do penzijných fondov.

Aký je vplyv akcií Marie Curie?

Veľkému počtu výskumných pracovníkov umožňujú získať vysokokvalitné úvodné odborné vzdelávanie. Z rozpočtu akcií Marie Curie sa na odborné vzdelávanie začínajúcich výskumných pracovníkov vyčleňuje 40 % prostriedkov: z akcií Marie Curie sa v období 2007 až 2013 financuje približne 10 000 doktorátov. Dôraz sa kladie na medziodvetvové, interdisciplinárne a medzinárodne odborné vzdelávanie, čím sa zvyšujú inovačné zručnosti a zamestnateľnosť.

Akcie Marie Curie podporujú spoluprácu medzi priemyslom a akademickou obcou. Spoločnosti sa intenzívne zapájajú do sietí úvodného odborného vzdelávania (ITN) a partnerstiev a prepojení medzi priemyselnou a akademickou sférou (IAPP), ktoré získavajú polovicu z rozpočtu programu. Spoločnosti predstavujú 12 % účastníkov ITN a 38 % účastníkov IAPP, z čoho 50 % tvoria malé a stredné podniky. Akcie Marie Curie okrem toho podporujú projekt európsky priemyselný doktorát (EID), v rámci ktorého výskumní pracovníci trávia v priemyselnom odvetví najmenej 50 % svojho doktorandského štúdia.

Program poskytuje pre výskumných pracovníkov atraktívne pracovné podmienky s plným sociálnym zabezpečením a materskou dovolenkou v súlade so zásadami Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu pravidiel pre nábor výskumných pracovníkov. Logika je jednoduchá: zlepšením pracovných podmienok a statusu výskumných pracovníkov priláka táto profesia v Európe viac ľudí.

Program akcií Marie Curie sa snaží aj o podporu vyváženého zastúpenia pohlaví. Ženy predstavujú v programe akcií Marie Curie 38 % výskumných pracovníkov (cieľ EÚ je 40 %).

Je účasť na programe Marie Curie obmedzená národnosťou uchádzača o štipendium?

Akcie Marie Curie sú otvorené výskumným pracovníkom akejkoľvek národnosti a zúčastniť sa môžu výskumné organizácie zo všetkých krajín. Predstavujú tak hlavný nástroj EÚ, ktorý pomôže pritiahnuť najlepších výskumných pracovníkov z celého sveta do Európy. Doteraz získali podporu z programu akcie Marie Curie výskumní pracovníci 130 rôznych národností a hostiteľské organizácie vo viac ako 80 krajinách.

Prečo sa plánuje premenovanie programu na akcie Marie Skłodowskej-Curie?

Akcie Marie Curie sa premenujú na akcie Marie Skłodowskej-Curie na vyjadrenie pocty poľským koreňom tejto výnimočnej a inšpiratívnej vedkyne.

Aké hlavné zmeny čakajú akcie Marie Skłodowskej-Curie v rámci programu Horizont 2020?

V návrhu Komisie o budúcnosti akcií Marie Skłodowskej-Curie sa plánuje zefektívnenie, zjednodušenie a podpora odborného vzdelávania doktorandov. Akcie Marie Curie budú naďalej zapájať súkromný sektor ako hlavnú zainteresovanú stranu a udržia si silný medzinárodný rozmer. Princíp spolufinancovania sa rozšíri, aby najlepšie postupy prenikli do celej Európy.

Pomáhajú akcie Marie Curie výskumným pracovníkom v rozvoji ich kariéry?

Áno. Štipendisti Marie Curie majú lepšiu šancu získať najlepšie pracovné miesta, a to vďaka svojmu odbornému vzdelaniu a skúsenosti zo súkromného sektora. Bývalí štipendisti Marie Curie majú navyše vysokú mieru úspešnosti, pokiaľ ide o získanie grantov z Európskej rady pre výskum.


Side Bar