Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 5 listopada 2012 r.

Najczęściej zadawane pytania na temat działań „Marie Curie”

Kto otrzymuje finansowanie w ramach tego programu?

Działania „Marie Curie” zapewniają granty na europejskie badania naukowe, bez względu na obywatelstwo badacza i dziedzinę badań. Oprócz wspierania stypendiów program pozwala badaczom zdobyć doświadczenie międzynarodowe przynoszące korzyści poszczególnym naukowcom, jak i całemu europejskiemu środowisku naukowemu.

Dlaczego UE finansuje europejskie badania naukowe?

O ile europejscy naukowcy są często dobrze przygotowani do funkcjonowania na akademickim rynku pracy, są oni słabiej przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach lub do współpracy z nimi. Unia Europejska pragnie przyciągnąć i utrzymać większą liczbę najlepszych naukowców – istnieje również pilna potrzeba zapewnienia naukowcom odpowiednich kwalifikacji do pracy w zawodach, które powstaną w przyszłości.

Działania „Marie Curie” stanowią połączenie trzech elementów trójkąta wiedzy – badań naukowych, edukacji i innowacji – oraz łączą doskonałe badania naukowe i najwyższej jakości szkolenia stymulujące innowacje. Cel ten osiąga się poprzez ułatwienie naukowcom w ramach ich procesu szkolenia mobilności w wymiarze międzynarodowym i międzysektorowym. Sprzyja to nie tylko zapewnieniu wysokich standardów zawodowych na stanowiskach badawczych, ale również pozwala naukowcom zdobyć kwalifikacje potrzebne w nowoczesnej gospodarce.

Jak dokonuje się wyboru beneficjentów?

Wnioski o granty w ramach działań „Marie Curie” ocenia niezależny panel uznanych naukowców z Europy i reszty świata. Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej projektu oraz jego możliwego wkładu w konkurencyjność Europy. Pozostałe kryteria to jakość programu szkoleniowego i instytucji goszczącej oraz doświadczenie samego badacza. Środki są przyznawane tylko na najlepsze projekty. Stypendystom działań „Marie Curie” oferuje się umowy o pracę na okres do trzech lat, pełne ubezpieczenie społeczne i składki na fundusze emerytalne.

Jaki są skutki działań „Marie Curie”?

Umożliwiają one dużej liczbie naukowców otrzymanie wysokiej jakości szkolenia początkowego. 40% budżetu działań jest przeznaczone na szkolenie naukowców na wczesnym etapie kariery; w latach 2007-2013 działania zapewnią finansowanie dla około 10 000 doktorantów. Szczególną uwagę zwraca się na szkolenie międzysektorowe, interdyscyplinarne i międzynarodowe, mające na celu zwiększenie kwalifikacji w zakresie innowacyjności i poprawę szans na rynku pracy.

Działania intensyfikują współpracę między przemysłem a uczelniami wyższymi. Przedsiębiorstwa są silnie zaangażowane w sieci szkolenia początkowego (ITN) i Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP), otrzymujące połowę budżetu programu. 12% uczestników ITN i 38% uczestników IAPP stanowią przedsiębiorstwa, z czego 50% to MŚP. Ponadto działania wspierają europejskie programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami (EID), które zapewniają naukowcom kontakt z sektorem przemysłowym przez co najmniej 50% czasu trwania ich studiów doktoranckich.

Program ten wspiera atrakcyjne warunki pracy dla naukowców, obejmujące pełne świadczenia z ubezpieczenia społecznego i urlop macierzyński, zgodnie z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Logika rozumowania jest prosta: poprawa warunków pracy oraz statusu naukowców przyciągnie więcej osób do tego zawodu w Europie.

Działania starają się również zachęcać do zapewnienia równowagi płci. 38% uczestniczących w nich naukowców to kobiety (docelowy odsetek w UE to 40%).

Czy istnieją ograniczenia dotyczące narodowości dla przyszłych stypendystów programu „Działania Marie Curie”?

Działania „Marie Curie” są dostępne dla naukowców dowolnej narodowości i mogą w nich uczestniczyć organizacje badawcze z dowolnego kraju. Dzięki temu są kluczowym instrumentem UE przyciągającym do Europy najlepszych naukowców z całego świata. Do chwili obecnej wsparcie w ramach działań otrzymali naukowcy 130 różnych narodowości i organizacje w ponad 80 krajach.

Dlaczego nazwa programu zostanie zmieniona na działania „Maria Skłodowska-Curie”?

Nazwa zostanie zmieniona z działań „Marie Curie” na działania „Maria Skłodowska-Curie” w celu uhonorowania polskich korzeni tej wybitnej, inspirującej badaczki.

Jakie główne zmiany w działaniach „Maria Skłodowska-Curie” przewidziano w ramach strategii Horyzont 2020?

Wniosek Komisji w sprawie przyszłości działań „Maria Skłodowska-Curie” przewiduje usprawnienie, uproszczenie i wzmocnienie studiów doktoranckich. W działaniach nadal będzie uczestniczyć sektor prywatny jako główny podmiot i utrzymany zostanie silny wymiar międzynarodowy. Zasada współfinansowania zostanie rozszerzona w celu upowszechnienia najlepszych praktyk w całej Europie.

Czy działania „Marie Curie” pomagają naukowcom w rozwoju ich kariery?

Tak. Stypendyści programu mają większe szanse na zdobycie najlepszych miejsc pracy dzięki odbytym szkoleniom i kontaktom z sektorem prywatnym. Ponadto byli stypendyści działań „Marie Curie” mają wyższe od przeciętnej prawdopodobieństwo uzyskania grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.


Side Bar