Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 5 listopada 2012 r.

Najczęściej zadawane pytania na temat działań „Marie Curie”

Kto otrzymuje finansowanie w ramach tego programu?

Działania „Marie Curie” zapewniają granty na europejskie badania naukowe, bez względu na obywatelstwo badacza i dziedzinę badań. Oprócz wspierania stypendiów program pozwala badaczom zdobyć doświadczenie międzynarodowe przynoszące korzyści poszczególnym naukowcom, jak i całemu europejskiemu środowisku naukowemu.

Dlaczego UE finansuje europejskie badania naukowe?

O ile europejscy naukowcy są często dobrze przygotowani do funkcjonowania na akademickim rynku pracy, są oni słabiej przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach lub do współpracy z nimi. Unia Europejska pragnie przyciągnąć i utrzymać większą liczbę najlepszych naukowców – istnieje również pilna potrzeba zapewnienia naukowcom odpowiednich kwalifikacji do pracy w zawodach, które powstaną w przyszłości.

Działania „Marie Curie” stanowią połączenie trzech elementów trójkąta wiedzy – badań naukowych, edukacji i innowacji – oraz łączą doskonałe badania naukowe i najwyższej jakości szkolenia stymulujące innowacje. Cel ten osiąga się poprzez ułatwienie naukowcom w ramach ich procesu szkolenia mobilności w wymiarze międzynarodowym i międzysektorowym. Sprzyja to nie tylko zapewnieniu wysokich standardów zawodowych na stanowiskach badawczych, ale również pozwala naukowcom zdobyć kwalifikacje potrzebne w nowoczesnej gospodarce.

Jak dokonuje się wyboru beneficjentów?

Wnioski o granty w ramach działań „Marie Curie” ocenia niezależny panel uznanych naukowców z Europy i reszty świata. Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej projektu oraz jego możliwego wkładu w konkurencyjność Europy. Pozostałe kryteria to jakość programu szkoleniowego i instytucji goszczącej oraz doświadczenie samego badacza. Środki są przyznawane tylko na najlepsze projekty. Stypendystom działań „Marie Curie” oferuje się umowy o pracę na okres do trzech lat, pełne ubezpieczenie społeczne i składki na fundusze emerytalne.

Jaki są skutki działań „Marie Curie”?

Umożliwiają one dużej liczbie naukowców otrzymanie wysokiej jakości szkolenia początkowego. 40% budżetu działań jest przeznaczone na szkolenie naukowców na wczesnym etapie kariery; w latach 2007-2013 działania zapewnią finansowanie dla około 10 000 doktorantów. Szczególną uwagę zwraca się na szkolenie międzysektorowe, interdyscyplinarne i międzynarodowe, mające na celu zwiększenie kwalifikacji w zakresie innowacyjności i poprawę szans na rynku pracy.

Działania intensyfikują współpracę między przemysłem a uczelniami wyższymi. Przedsiębiorstwa są silnie zaangażowane w sieci szkolenia początkowego (ITN) i Partnerstwa i ścieżki rozwoju między przemysłem a uczelniami wyższymi (IAPP), otrzymujące połowę budżetu programu. 12% uczestników ITN i 38% uczestników IAPP stanowią przedsiębiorstwa, z czego 50% to MŚP. Ponadto działania wspierają europejskie programy doktoranckie realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami (EID), które zapewniają naukowcom kontakt z sektorem przemysłowym przez co najmniej 50% czasu trwania ich studiów doktoranckich.

Program ten wspiera atrakcyjne warunki pracy dla naukowców, obejmujące pełne świadczenia z ubezpieczenia społecznego i urlop macierzyński, zgodnie z zasadami „Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Logika rozumowania jest prosta: poprawa warunków pracy oraz statusu naukowców przyciągnie więcej osób do tego zawodu w Europie.

Działania starają się również zachęcać do zapewnienia równowagi płci. 38% uczestniczących w nich naukowców to kobiety (docelowy odsetek w UE to 40%).

Czy istnieją ograniczenia dotyczące narodowości dla przyszłych stypendystów programu „Działania Marie Curie”?

Działania „Marie Curie” są dostępne dla naukowców dowolnej narodowości i mogą w nich uczestniczyć organizacje badawcze z dowolnego kraju. Dzięki temu są kluczowym instrumentem UE przyciągającym do Europy najlepszych naukowców z całego świata. Do chwili obecnej wsparcie w ramach działań otrzymali naukowcy 130 różnych narodowości i organizacje w ponad 80 krajach.

Dlaczego nazwa programu zostanie zmieniona na działania „Maria Skłodowska-Curie”?

Nazwa zostanie zmieniona z działań „Marie Curie” na działania „Maria Skłodowska-Curie” w celu uhonorowania polskich korzeni tej wybitnej, inspirującej badaczki.

Jakie główne zmiany w działaniach „Maria Skłodowska-Curie” przewidziano w ramach strategii Horyzont 2020?

Wniosek Komisji w sprawie przyszłości działań „Maria Skłodowska-Curie” przewiduje usprawnienie, uproszczenie i wzmocnienie studiów doktoranckich. W działaniach nadal będzie uczestniczyć sektor prywatny jako główny podmiot i utrzymany zostanie silny wymiar międzynarodowy. Zasada współfinansowania zostanie rozszerzona w celu upowszechnienia najlepszych praktyk w całej Europie.

Czy działania „Marie Curie” pomagają naukowcom w rozwoju ich kariery?

Tak. Stypendyści programu mają większe szanse na zdobycie najlepszych miejsc pracy dzięki odbytym szkoleniom i kontaktom z sektorem prywatnym. Ponadto byli stypendyści działań „Marie Curie” mają wyższe od przeciętnej prawdopodobieństwo uzyskania grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website