Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TIEDOTE

Bryssel 5. marraskuuta 2012

Usein kysyttyjä kysymyksiä Marie Curie -toimista

Ketkä saavat rahoitusta ohjelmasta?

Marie Curie -toimista myönnetään eurooppalaisia tutkimusapurahoja riippumatta siitä, mikä tutkijan kansallisuus tai tutkimuksen ala on. Apurahojen lisäksi ohjelmalla annetaan tutkijoille mahdollisuus hankkia kansainvälistä kokemusta, josta on hyötyä sekä yksittäisille tutkijoille että Euroopan koko tutkimusyhteisölle.

Miksi EU rahoittaa eurooppalaista tutkimusta?

Vaikka eurooppalaisilla tutkijoilla on usein hyvät edellytykset akateemisille työmarkkinoille, heillä ei ole yhtä hyviä valmiuksia yrityksissä tai yritysten kanssa työskentelyyn. Euroopan unioni haluaa houkutella ja pitää alueellaan suuremman osan parhaista tutkijoista. On myös kiireesti varmistettava, että tutkijoilla on oikeat taidot, joita tarvitaan tulevaisuuden työpaikoissa.

Marie Curie -toimet tuovat yhteen osaamiskolmion kolmen osa-aluetta – tutkimuksen, koulutuksen ja innovoinnin – ja yhdistävät huippututkimuksen ja laadukkaan koulutuksen, joka edistää innovointia. Tämä toteutetaan helpottamalla tutkijoiden siirtymistä kansainvälisesti ja yli sektorirajojen osana koulutustaan. Tämä paitsi edistää korkeaa ammatillista tasoa tutkijan uralla, myös auttaa tutkijoita hankkimaan nykyaikaisessa taloudessa tarvittavat taidot.

Miten tuensaajat valitaan?

Marie Curie -apurahoja koskevat hakemukset arvioi maineikkaista eurooppalaisista ja kansainvälisistä tutkijoista muodostuva riippumaton lautakunta. Arviointi perustuu hankkeen tieteelliseen laatuun sekä siihen, miten hanke voi vaikuttaa Euroopan kilpailukykyyn ja millainen on koulutusohjelman, vastaanottavan laitoksen ja asianomaisen tutkijan tieteellinen taso. Rahoitusta myönnetään vain parhaille hankkeille. Marie Curie -stipendiaatit saavat enintään kolmen vuoden työsopimuksen sekä kattavan sosiaaliturvan ja eläkekertymän.

Mitä vaikutuksia Marie Curie -toimilla on?

Toimien avulla huomattava määrä tutkijoita saa laadukasta alkuvaiheen koulutusta. Toimien määrärahoista 40 prosenttia osoitetaan tutkijanuraa aloittelevien tutkijoiden kouluttamiseen. Toimista myönnetään vuosina 2007–2013 rahoitusta noin 10 000:lle tohtorintutkinnon suorittajalle. Tässä yhteydessä painotetaan monialaista monitieteistä kansainvälistä koulutusta ja edistetään näin innovointia ja työllistyvyyttä.

Toimilla lisätään elinkeinoelämän ja akateemisen maailman yhteistyötä. Yritykset ovat vahvasti mukana Marie Curie -peruskoulutusverkostoissa (ITN, Initial Training Networks) ja yritysten ja tiedelaitosten yhteisissä toimintamuodoissa ja kumppanuuksissa (IAPP, Industry-Academia Partnerships and Pathways), jotka saavat puolet ohjelman määrärahoista. Yritysten osuus oli 12 prosenttia peruskoulutusverkostojen osallistujista ja 38 prosenttia IAPP-kumppanuuksiin osallistujista, ja niistä 50 prosenttia on pk-yrityksiä. Lisäksi Marie Curie -toimilla tuetaan eurooppalaista teollisuuden tohtoriohjelmaa, jonka myötä tutkijat toimivat teollisuussektorilla vähintään 50 prosenttia tohtorintutkintonsa kestosta.

Ohjelmalla pyritään parantamaan tutkijoiden työehtoja kattavine sosiaalietuineen ja äitiyslomineen eurooppalaisessa tutkijoiden peruskirjassa ja tutkijoiden työhönoton käytännesäännöissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Ajatus on yksinkertainen: kohentamalla tutkijoiden työehtoja ja asemaa lisätään ammatin vetovoimaa ja saadaan useampia ihmisiä tutkijan uralle Euroopassa.

Marie Curie -toimilla pyritään myös parantamaan sukupuolten välistä tasapainoa. Marie Curie -tutkijoista 38 prosenttia on naisia (EU:n tavoite on 40 prosenttia).

Sovelletaanko Marie Curie -stipendiaatiksi hakeviin kansallisuutta koskevia rajoituksia?

Marie Curie -toimet ovat avoinna tutkijoille kansallisuudesta riippumatta, ja minkä tahansa maan tutkimusorganisaatiot voivat osallistua niihin. Ne ovatkin EU:n keskeinen keino houkutella parhaita tutkijoita kaikkialta maailmasta Eurooppaan. Tähän mennessä toimista on myönnetty tukea 130:tä eri kansallisuutta edustaville tutkijoille ja vastaanottaville organisaatioille yli 80 maassa.

Miksi ohjelman nimi muutetaan muotoon Marie Skłodowska-Curie -toimet?

Marie Curie -toimien uudeksi nimeksi tulee Marie Skłodowska-Curie -toimet kunnianosoituksena tämän inspiroivan tutkijan puolalaisille juurille.

Mitä muutoksia Marie Skłodowska-Curie -toimiin tehdään Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä?

Tulevia Marie Skłodowska-Curie -toimia koskevassa komission ehdotuksessa pyritään tohtorinkoulutuksen virtaviivaistamiseen, yksinkertaistamiseen ja vahvistamiseen. Keskeisenä toimijana on edelleen yksityissektori, ja vahva kansainvälinen ulottuvuus säilytetään. Osarahoitusperiaatetta laajennetaan, jotta parhaita toimintamalleja voidaan levittää kaikkialla Euroopassa.

Edistävätkö Marie Curie -toimet tutkijoiden urakehitystä?

Kyllä. Marie Curie -stipendiaateilla on paremmat mahdollisuudet päästä parhaisiin työpaikkoihin, mikä johtuu heidän koulutuksestaan ja yksityissektorilta saamastaan kokemuksesta. Lisäksi entiset Marie Curie -stipendiaatit saavat keskimääräistä useammin apurahoja Euroopan tutkimusneuvostolta.


Side Bar