Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 5. november 2012

KKK Marie Curie meetmete kohta

Keda programmist rahastatakse?

Marie Curie meetmetega antakse Euroopa teadusgrante rahvusest või uurimisvaldkonnast sõltumata. Lisaks stipendiumitele võimaldab programm teadlastele rahvusvahelisi kogemusi, millest on kasu nii sellele isikule kui ka Euroopa teadlaskonnale tervikuna.

Miks EL Euroopa teadustegevust rahastab?

Euroopa teadlased on sageli heas olukorras akadeemilisel tööturul, kuid nad on vähem valmis tööks ettevõtetes või ettevõtetega. Euroopa Liit soovib rohkem kaasata ja kinni hoida tippteadlasi. Samuti on vaja kiiresti tagada, et teadlastel oleksid vajalikud oskused tuleviku töökohtade jaoks.

Marie Curie meetmed ühendavad teadmiste kolmnurga kolme külge – kõrgharidust, teadustööd ja innovatsiooni – ning kombineerivad kõrgetasemelist teadustegevust ja kvaliteetset koolitust, mis aitavad kaasa innovatsioonile. Meetmed võimaldavad teadlastel oma koolituse käigus paremini rahvusvaheliselt ja sektorite vahel liikuda. See aitab edendada teadlaskarjääri kõrgeid professionaalseid standardeid ning anda teadlastele tänapäeva majanduses vajalikud oskused.

Kuidas toetuse saajad valitakse?

Marie Curie toetustaotlusi hindab sõltumatu žürii, mis koosneb tuntud Euroopa ja rahvusvahelistest teadlastest. Hindamisel võetakse arvesse projekti kvaliteeti ja selle tõenäolist mõju Euroopa konkurentsivõimele, aga ka koolitusprogrammi, vastuvõtva asutuse ja teadlase taset. Raha antakse ainult parimatele projektidele. Marie Curie stipendiaatidega sõlmitakse kolmeaastane tööleping, neile tagatakse täielik sotsiaalkindlustus ning sissemaksed pensionifondi.

Milline on Marie Curie meetmete mõju?

Meetmed võimaldavad paljudel teadlastel saada kvaliteetset esmakoolitust. 40% Marie Curie meetmete eelarvest on eraldatud karjääri alustavatele teadlastele. Meetmetega rahastatakse 10 000 isiku doktoriõpet ajavahemikus 2007–2013. Rõhk on asetatud sektorite vahelisele, interdistsiplinaarsele ja rahvusvahelisele koolitusele, eesmärgiga suurendada innovatsioonivõimekust ja tööalast konkurentsivõimet.

Marie Curie meetmetega edendatakse tööstuse ja akadeemiliste ringkondade koostööd. Ettevõtted on tihedalt seotud esmakoolituse võrgustikega (ITN) ning tööstuse ja akadeemiliste ringkondade partnerlus- ja koostööprogrammiga (IAPP), mis saavad umbes poole programmi eelarvest. Ettevõtted moodustavad 12 % ITNis osalejatest ning 38 % IAPPs osalejatest. Ettevõtetest umbes 50 % on VKEd. Lisaks toetatakse Marie Curie meetmetega ELi doktoriõpet tööstusvaldkonnas (European Industrial Doctorates), mis võimaldab teadlastel tööstussektoriga kokku puutuda vähemalt poole oma doktoriõppe jooksul.

Olulised on ka teadlaste atraktiivsed töötingimused, mis tagavad täielikud sotsiaaltoetused ning rasedus- ja sünnituspuhkuse vastavalt Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi põhimõtetele. Teadlaste töötingimusi ja ühiskondlikku positsiooni paranemise korral soovib järjest rohkem inimesi selles ametis Euroopas tegutseda.

Marie Curie meetmetega soovitakse suurendada ka soolist tasakaalu: 38 % meetmetes osalejatest on naised (ELi eesmärk on 40 %).

Kas Marie Curie stipendiumi saamiseks on ka kodakondsusega seotud piiranguid?

Marie Curie meetmetes võivad osaleda mis tahes kodakondsusega isikud ning kõikide riikide teadusasutused. See võimaldab ELil meelitada maailma tippteadlasi Euroopasse. Tänaseks on Marie Curie meetmetega toetatud 130 erineva kodakondsusega teadlasi ning vastuvõtvaid organisatsioone rohkem kui 80 riigist.

Miks nimetatakse meetmed ümber Marie Skłodowska-Curie meetmeteks?

Marie Curie meetmed nimetatakse Marie Skłodowska-Curie meetmeteks, et austada selle väljapaistva ja inspireeriva teadlase Poola päritolu.

Millised on peamised muudatused Marie Skłodowska-Curie meetmetes programmi Horisont 2020 raames?

Komisjoni ettepanek Marie Skłodowska-Curie meetmete tuleviku kohta näeb ette doktoriõppe ühtlustamist, lihtsustamist ja tugevdamist. Meetmed kaasavad jätkuvalt erasektorit kui peamist toimijat ning säilib ka tugev rahvusvaheline mõõde. Laiendatakse kaasrahastamise põhimõtteid, et levitada häid kogemusi kogu Euroopas.

Kas Marie Curie meetmed aitavad kaasa teadlaste karjäärile?

Jah. Marie Curie stipendiaatidel on parem võimalus saada häid töökohti, sest neil on parem kontakt erasektoriga ning neilt saadud koolitus. Lisaks on Marie Curie stipendiaatidel keskmisest suuremad võimalused Euroopa Teadusnõukogu grantide saamiseks.


Side Bar