Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη

MEMO

Bρυξέλλες, 5 Noεμβρίου 2012

Συχνές ερωτήσεις (FAQs) σχετικά με τις δράσεις Marie Curie

Ποιον χρηματοδοτεί το πρόγραμμα;

Οι δράσεις Marie Curie χορηγούν ευρωπαϊκές υποτροφίες έρευνας, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τον τομέα έρευνας. Εκτός από την υποστήριξη με υποτροφίες, το πρόγραμμα προσφέρει σε ερευνητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν διεθνή πείρα, από την οποία επωφελούνται τόσο τα άτομα όσο και η ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα στο σύνολό της.

Γιατί χρηματοδοτεί η ΕΕ την ευρωπαϊκή έρευνα;

Μολονότι οι ευρωπαίοι ερευνητές έχουν συχνά πολλά εφόδια για την ακαδημαϊκή αγορά εργασίας, είναι λιγότερο προετοιμασμένοι για να εργαστούν για ή με τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να προσελκύσει και να κρατήσει πιο πολλούς από τους καλύτερους ερευνητές – υπάρχει επίσης επιτακτική ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι ερευνητές θα διαθέτουν τις σωστές δεξιότητες που απαιτούνται για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος.

Οι δράσεις Marie Curie Actions (MCA-Marie Curie Actions ) συνδέουν τις τρεις πλευρές του τριγώνου της γνώσης - έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία – και συνδυάζουν την άριστη έρευνα και την ύψιστης ποιότητας κατάρτιση που προωθεί την καινοτομία. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διευκόλυνση της μετακίνησης των ερευνητών τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και ανάμεσα στους κλάδους ως μέρους της κατάρτισής τους. Αυτό δεν προωθεί μόνον υψηλά επαγγελματικά πρότυπα στις ερευνητικές σταδιοδρομίες, αλλά επίσης εφοδιάζει τους ερευνητές με τις δεξιότητες που χρειάζεται η σύγχρονη οικονομία.

Πως επιλέγονται οι δικαιούχοι;

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες Marie Curie αξιολογούνται από ανεξάρτητη ομάδα διάσημων ευρωπαίων και διεθνών επιστημόνων. Η αξιολόγηση βασίζεται στην επιστημονική ποιότητα του σχεδίου και στον ενδεχόμενο αντίκτυπό του στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, καθώς και στην αριστεία του προγράμματος κατάρτισης, του ιδρύματος υποδοχής και του ερευνητή. Χρηματοδοτούνται μόνον τα βέλτιστα σχέδια. Οι υπότροφοι Marie Curie συνάπτουν συμβάσεις απασχόλησης διάρκειας έως και τριών ετών, με πλήρη κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης και εισφορές για συνταξιοδοτικά ταμεία.

Ποιος είναι ο αντίκτυπος των ενεργειών Marie Curie;

Προσφέρουν σε πολυάριθμους ερευνητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν αρχική κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Το 40% του προϋπολογισμού MCA διατίθενται για την κατάρτιση νέων ερευνητών· οι MCA θα χρηματοδοτήσουν περίπου 10 000 διδακτορικά το 2007-2013. Δίνεται έμφαση στη διακλαδική, διεπιστημονική και διεθνή κατάρτιση, αυξάνοντας έτσι τις δεξιότητες καινοτομίας και απασχολησιμότητας.

Οι MCA προωθούν τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικού κλάδου και ακαδημαϊκού χώρου. Οι εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στα δίκτυα αρχικής κατάρτισης (ITN) και στις εταιρικές σχέσεις και στις διόδους επικοινωνίας μεταξύ της βιομηχανίας και των πανεπιστημίων (IAPP) που λαμβάνουν το ήμισυ του προϋπολογισμού του προγράμματος. Οι εταιρείες αντιστοιχούν στο 12% των συμμετεχόντων στα ITN και στο 38% των συμμετεχόντων στα IAPP, από τις οποίες το 50% είναι ΜΜΕ. Επιπλέον, οι MCA υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές διδακτορικές διατριβές (EID), οι οποίες εντάσσουν τους ερευνητές στον βιομηχανικό τομέα για τουλάχιστον το 50% της διάρκειας τoυ διδακτορικού τους.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει ελκυστικές συνθήκες εργασίας για ερευνητές, με πλήρεις κοινωνικές παροχές και άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις αρχές της «Eυρωπαϊκής Χάρτας του Ερευνητή και του κώδικα δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών». Η λογική είναι απλή: με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του καθεστώτος των ερευνητών θα προσελκύονταν περισσότεροι άνθρωποι στο επάγγελμα αυτό στην Ευρώπη.

Οι MCA προσπαθούν επίσης να ενθαρρύνουν την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Το 38% των ερευνητών MCA είναι γυναίκες (στόχος της ΕΕ είναι το 40%).

Υπάρχουν τυχόν περιορισμοί λόγω εθνικότητας για τις υποτροφίες Marie Curie;

Οι Marie Curie Actions είναι προσιτές στους ερευνητές κάθε εθνικότητας και μπορούν να συμμετάσχουν ερευνητικές οργανώσεις από κάθε χώρα. Αυτό τους καθιστά θεμελιώδη εργαλεία της ΕΕ για την προσέλκυση των βέλτιστων ερευνητών από όλο τον κόσμο στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, ερευνητές από 130 διαφορετικές εθνικότητες και οργανώσεις υποδοχής σε περισσότερες από 80 χώρες έχουν λάβει υποστήριξη από τις MCA.

Γιατί το πρόγραμμα αυτό μετονομάζεται σε Marie Skłodowska-Curie Actions;

Οι δράσεις Marie Curie θα μετονομαστούν δράσεις Marie Skłodowska-Curie Actions για να τιμήσουν τις πολωνικές ρίζες αυτής της εξαιρετικής και αξιόλογης επιστήμονος.

Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie;

Η πρόταση της Επιτροπής για το μέλλον των ενεργειών Marie Skłodowska-Curie προβλέπει τον εξορθολογισμό, την απλούστευση και την ενίσχυση της διδακτορικής κατάρτισης. Οι MCA θα εξακολουθήσουν να εμπλέκουν τον ιδιωτικό τομέα ως κύριο πρωταγωνιστή και θα διατηρήσουν ισχυρή διεθνή διάσταση. Η αρχή συγχρηματοδότησης θα επεκταθεί για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη.

Βοηθούν οι δράσεις Marie Curie τους ερευνητές στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους;

Ναι. Οι υπότροφοι Marie Curie έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βρουν τις καλύτερες θέσεις εργασίας, χάρη στην κατάρτισή τους και στην ένταξή τους στον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, πρώην υπότροφοι Marie Curie έχουν υψηλότερα από τον μέσο όρο ποσοστά στη λήψη υποτροφιών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.


Side Bar