Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 5. november 2012

Spørgsmål og svar om Marie Curie-aktioner

Hvem støttes under programmet?

Under Marie Curie-aktionerne ydes der europæiske forskningstilskud til forskere uanset nationalitet eller forskningsområde. Under programmet ydes der støtte til stipendier, og desuden får forskere mulighed for at opnå international erfaring, hvilket er en fordel for den enkelte, men også for det europæiske forskersamfund som helhed.

Hvorfor giver EU støtte til europæisk forskning?

Europæiske forskere er ofte godt rustet til det akademiske arbejdsmarked, mens de i mindre grad er forberedt på at arbejde i eller sammen med en virksomhed. Den Europæiske Union ønsker at tiltrække og fastholde flere af de bedste forskere – der er ligeledes et presserende behov for at sikre, at forskerne har de rette kvalifikationer til fremtidens job.

Marie Curie-aktioner skaber forbindelse mellem de tre sider i videnstrekanten – forskning, uddannelse og innovation – og kombinerer fremragende forskning og uddannelse af højeste kvalitet, som er grundlaget for innovation. Dette gør de ved at gøre det lettere for forskere at flytte mellem forskellige lande og forskellige sektorer som en del af deres uddannelse. Dette fremmer ikke blot høje faglige standarder i forskningskarrierer, men giver også forskerne de kvalifikationer, som der er behov for i den moderne økonomi.

Hvordan udvælges støttemodtagerne?

Ansøgningerne om Marie Curie-stipendier evalueres af et uafhængigt panel bestående af fremtrædende europæiske og internationale videnskabsfolk. Evalueringen tager udgangspunkt i projektets videnskabelige kvalitet og sandsynlige virkninger for Europas konkurrenceevne samt i uddannelsesprogrammets, værtsinstitutionens og forskerens ekspertise. Kun de bedste projekter støttes. Marie Curie-stipendiaterne får ansættelseskontrakter med en varighed på op til tre år, ret til fuldstændig social sikring og et bidrag til deres pensionsmidler.

Hvilke virkninger har Marie Curie-aktionerne?

De giver et stort antal forskere mulighed for at få en grunduddannelse af høj kvalitet. 40 % af budgettet til Marie Curie-aktioner er afsat til uddannelse af unge forskere; der vil i 2007-2013 blive ydet støtte til ca. 10 000 ph.d.-studerende. Der fokuseres på tværsektoriel, tværfaglig og international uddannelse for således at forbedre de innovative færdigheder og beskæftigelsesevnen.

Marie Curie-aktioner fremmer samarbejde mellem erhvervslivet og den akademiske verden. Erhvervslivet er stærkt involveret i grunduddannelsesnetværkene (ITN) og partnerskaber og forbindelser mellem erhvervslivet og den akademiske verden (IAPP), som modtager halvdelen af programbudgettet. Erhvervslivet tegner sig for 12 % af deltagerne i ITN og 38 % af deltagerne i IAPP, og der er i 50 % af tilfældene tale om SMV'er. Under Marie Curie-aktionerne støttes desuden europæiske ph.d.-studier i industrien, som indebærer, at forskere under mindst halvdelen af deres ph.d.-studier har kontakter med industrisektoren.

Ordningen støtter attraktive arbejdsbetingelser for forskere med ret til fuldstændig social sikring og barselsorlov i overensstemmelse med principperne i "Det Europæiske Charter for Forskere og Adfærdskodeks for Ansættelse af Forskere". Tanken bag er enkel: Forbedres forskeres arbejdsbetingelser og status, vil flere blive tiltrukket af dette erhverv i Europa.

Med Marie Curie-aktionerne søges det ligeledes at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. 38 % af forskerne under Marie Curie-aktionerne er kvinder (EU's mål er 40 %).

Findes der nationalitetsrestriktioner for Marie Curie-stipendierne?

Marie Curie-aktionerne er åbne for forskere af enhver nationalitet, og forskningsorganisationer fra ethvert land kan deltage. Det betyder, at de for EU er et vigtigt redskab til at tiltrække de bedste forskere fra hele verden til Europa. På nuværende tidspunkt har forskere af 130 forskellige nationaliteter og værtsorganisationer i over 80 lande modtaget støtte under Marie Curie-aktionerne.

Hvorfor ændres ordningens navn til Marie Skłodowska-Curie-aktioner?

Marie Curie-aktionerne vil ændre navn til Marie Skłodowska-Curie-aktioner for at sætte fokus på denne usædvanlige og inspirerende videnskabskvindes polske rødder.

Hvilke hovedændringer indebærer Horisont 2020 for Marie Skłodowska-Curie-aktionerne

Kommissionens forslag vedrørende de fremtidige Marie Skłodowska-Curie-aktioner omfatter strømlining, forenkling og styrkelse af ph.d.-uddannelserne. Marie Skłodowska-Curie-aktionerne vil stadig inddrage den private sektor som en af de vigtigste aktører og bevare en klar international dimension. Samfinansieringsprincippet vil blive styrket for at sprede bedste praksis i hele Europa.

Hjælper Marie Curie-aktionerne forskerne i forbindelse med deres faglige udvikling?

Ja. Marie Curie-stipendiater har bedre muligheder for at få de bedste job takket være deres uddannelse og kontakter med den private sektor. Tidligere Marie Curie-stipendiater har desuden i højere grad end gennemsnittet held til at opnå tilskud fra Det Europæiske Forskningsråd.


Side Bar