Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 5 ноември 2012 г.

Често задавани въпроси във връзка с дейностите „Мария Кюри“

За кого са предназначени средствата по програмата?

В рамките на дейностите „Мария Кюри“ се предоставят европейски безвъзмездни средства за изследователи, независимо от тяхната националност или областта на изследователската им дейност. Освен предоставянето на стипендии чрез програмата се дава възможност на изследователите да придобият международен опит, който е от полза не само за конкретния участник, но и за европейската изследователска общност като цяло.

Защо ЕС финансира изследователската дейност?

Често се оказва, че европейските изследователи са добре подготвени за работа в академичните среди, но в по-малка степен — за работа в предприятията или съвместно с тях. Европейският съюз се стреми да привлече и задържи повече от най-добрите изследователи; налице е също така спешна нужда да се гарантира, че изследователите притежават адекватните умения, потребни с оглед на работните места в бъдеще.

Чрез дейностите „Мария Кюри“ се осъществява връзката между трите страни на триъгълника на знанието — научните изследвания, образованието и иновациите — и се обединяват отличните изследователски постижения и висококачественото обучение, насърчаващо иновациите. Това се постига, като се създават условия за изследователите да преминават по-лесно от една държава в друга и от един сектор — в друг по време на обучението. По този начин не само се популяризират високи професионални стандарти в изследователските кариери, но и на изследователите се осигуряват уменията, необходими с оглед на модерната икономика.

Как се подбират бенефициерите?

Кандидатурите за получаване на безвъзмездни средства по програма „Мария Кюри“ се оценяват от независимо жури, съставено от утвърдени европейски и световни учени. Оценката се основава на научните качества на проекта и вероятното му въздействие върху европейската конкурентоспособност, а така също и на потенциала за постигане на високи резултати на програмата за обучение, на приемащата институция и на изследователя. Финансират се единствено най-добрите проекти. Със стипендиантите по програма „Мария Кюри“ се сключват трудови договори с продължителност до три години с пълен обхват на социалното осигуряване и вноски в пенсионните фондове.

Какво въздействие оказват дейностите „Мария Кюри“?

Тези дейности дават възможност на голям брой изследователи да получат висококачествено първоначално обучение. В рамките на бюджета на дейностите „Мария Кюри“ 40 % от средствата се предоставят на изследователи, които са в началото на своята кариера, като в периода 2007 — 2013 г. по тази линия ще бъдат финансирани около 10 000 докторантури. Вниманието е насочено към междусекторното, междудисциплинарното и международното обучение, като по този начин се повишават новаторските умения и пригодността за заетост.

С дейностите „Мария Кюри“ се насърчава сътрудничеството между предприятията и академичните среди. Дружествата вземат активно участие в създадените Мрежи за първоначално обучение (Initial Training Networks — ITN) и Партньорства и мостове между промишлеността и академичната общност (Industry-Academia Partnerships and Pathways — IAPP), за които се предоставят половината от средствата по бюджета на програмата. Дружествата (50 % от които са МСП) представляват 12 % от участниците в ITN и 38 % от участниците в IAPP. Освен това в рамките на дейностите „Мария Кюри“ се оказва подкрепа за инициативата Европейски докторантури в сферата на промишлеността (European Industrial Doctorates — EID), при която изследователите прекарват най-малко 50 % от времето, посветено на доктурантурата, в съответния промишлен сектор.

Чрез тази схема се подпомага създаването на привлекателни условия на труд за изследователите, при ползване на всички социални придобивки, както и възможност за отпуск по майчинство, в съответствие с принципите, залегнали в Европейската харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбора на изследователи. Логиката е проста: подобряването на условията на труд и статуса на изследователите ще привлече повече хора към тази професия в Европа.

Чрез дейностите „Мария Кюри“ също така се цели насърчаване на равнопоставеността на половете. 38 % от подпомаганите изследователи са жени (при поставена цел на ЕС от 40 %).

Има ли ограничения, свързани с националността, при получаването на стипендия „Мария Кюри“?

В дейностите „Мария Кюри“ могат да участват изследователи, независимо от своята национална принадлежност, както и изследователски организации от всяка една държава. Ето защо тази програма е ключов инструмент на ЕС за привличане в Европа на най-добрите изследователи от целия свят. Към настоящия момент подкрепа е била предоставена на изследователи от 130 различни националности и на приемащи организации в над 80 държави.

Защо програмата се преименува на дейности „Мария Склодовска-Кюри“?

Дейностите „Мария Кюри“ ще бъдат преименувани на дейности „Мария Склодовска-Кюри“, за да се отдаде почит на полските корени на този изключителен и вдъхновяващ учен.

Какви са предвидените в програма „Хоризонт 2020“ основни промени в дейностите „Мария Склодовска-Кюри“?

В предложението на Комисията за бъдещето на дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ се предвижда рационализиране, опростяване и засилване на обучението на докторанти. Частният сектор ще продължи да играе основна роля в дейностите и ще се запази силно изразеното международно измерение. Принципът за съфинансиране ще се разгърне, за да се позволи най-добрите практики да се разпространят в цяла Европа.

Полезни ли са действията „Мария Кюри“ за професионалното израстване на изследователите?

Несъмнено. Благодарение на своето обучение и работата си в частния сектор стипендиантите по „Мария Кюри“ имат по-добри шансове да получат най-добрите работни места. Освен това изследователите, които са ползвали стипендия по „Мария Кюри“, постигат успех над средния при кандидатстване за безвъзмездни средства, предоставяни от Европейския научноизследователски съвет.


Side Bar