Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 24 oktober 2012

Fattigdom: kommissionen föreslår en ny fond för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt – vanliga frågor

(se även IP/12/1141)

Hur kommer fonden att fungera?

Det kommer att finnas stor flexibilitet. Medlemsstaterna planerar sina program för åren 2014-2020 med ledning av sina nationella och regionala situationer och preferenser (till exempel om de föredrar att dela ut livsmedel, varor eller bådadera). Kommissionen godkänner de nationella programmen och de nationella myndigheterna fattar sedan enskilda beslut som leder till att partnerorganisationer (ofta ideella organisationer) delar ut biståndet. Sammanhållningsfonderna använder sig redan av ett liknande tillvägagångssätt.

De nationella myndigheterna kan antingen själva köpa in livsmedel eller varor och sedan ställa dem till partnerorganisationernas förfogande, eller ge partnerorganisationer medel till inköp. Om det är partnerorganisationen som köper in livsmedel eller varor kan de antingen själv dela ut det materiella biståndet eller anförtro denna verksamhet till andra partnerorganisationer.

Varför är den föreslagna fonden inriktad på livsmedel, hemlösa och barn som lider av materiella brister?

Syftet med den föreslagna fonden är att hjälpa dem som har det sämst ställt, de hemlösa och barn som lider av materiella brister, så de kan komma ur den onda cirkel som utgörs av fattigdom och materiella brister, och på så sätt bidrar fonden konkret till målet i Europa 2020 som är att det ska finnas minst 20 miljoner färre personer som lider eller riskerar att drabbas av fattigdom.

Ett av de allvarligaste problemen med materiell fattigdom är oförmågan att få tillgång till livsmedel av lämplig mängd och kvalitet, något som Världshälsoorganisationen definierar som ett grundläggande behov. En annan särskilt allvarlig form av extrem fattigdom och utestängning är hemlöshet. Det uppskattas att det idag finns 4,1 miljoner hemlösa människor i Europa.

Det nya instrumentet kommer också att tydligt vara inriktat på barn, eftersom barn riskerar fattigdom i högre grad än befolkningen i övrigt och drabbas av materiella brister som gör att de med mindre sannolikhet är sina mer bemedlade kamrater kommer att lyckas med sin skolgång, ha god hälsa och förverkliga sin fulla potential som vuxna.

Den föreslagna nya fonden kommer att inriktas på dessa former av extrema materiella brister inte bara för att de kan vara livshotande utan också eftersom undernäring och brist på sådana basvaror som kläder gör det omöjligt för de hårdast drabbade människorna att komma ut ur fattigdomen och utestängningen eller till och med kunna tillgodogöra sig fortbildning eller vägledning.

Hur kommer partnerorganisationerna att väljas ut?

Partnerorganisationerna kommer att vara offentliga organ eller icke-statliga organisationer som medlemsstaterna väljer ut med ledning av objektiva och tydliga kriterier.

Hur kan passivt bistånd hjälpa människor ut ur fattigdomen?

För det första måste man se till att människor har tillräckligt med mat och sådana basvaror som kläder för att de ens ska kunna hoppas på ett jobb och på så sätt lämna fattigdom och utestängning bakom sig. Detta gör det till exempel möjligt för dem att delta i fortbildning. För det andra är den föreslagna fonden mer än passivt bistånd. I nationella program som genomför fonden måste aktiva åtgärder för social inkludering ingå, och den föreslagna fonden kan användas till att delvis bekosta sådana åtgärder.

Är den planerade budgeten tillräcklig, med tanke på att det finns 40 miljoner människor i EU som lider av livsmedelsbrist?

Fonden har inte som mål att nå ut till alla 40 miljoner som lider av livsmedelsbrist i Europa utan till dem som har det särskilt svårt. Det blir medlemsstaterna som får inrikta sina program på dem som mest behöver bistånd. Dessutom bör det klargöras att de två miljonerna endast avser de personer som kan får ytterligare hjälp ur EU:s fond. Sammanlagt skulle antalet personer som får bistånd direkt ur fonden, tack vare medlemsstaternas medfinansiering och bidrag in natura från partnerorganisationerna vara cirka fyra miljoner.

Varifrån kommer pengarna ? Dras de från medlemsstaterna nationella anslag till strukturfonderna?

I enlighet med förslaget till flerårig budgetram från juni 2011 (se IP/11/799) ska de 2,5 miljarderna euro komma för budgetrubriken för sammanhållningspolitik. Med andra ord täcker den sammanlagda budgeten som förslås för den fleråriga budgetramen inte bara Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden utan även den nya fond som föreslås för att hjälpa dem som har det sämst ställt.

Hur kompletterar fonden Europeiska socialfonden?

Den föreslagna fonden är tänkt att hjälpa människor att ta sig ur den onda cirkeln av fattigdom och brister genom att erbjuda tillfälliga lösningar, det vill säga möta människors grundläggande behov så att de kan få ett jobb eller delta i en fortbildning eller vägledning, till exempel de som stöds ur Europeiska socialfonden. Om människor inte har tillräckligt med mat, kläder eller saknar andra basvaror kan de inte delta i fortbildning eller vägledning.

Varför lägger man ner det framgångsrika programmet för livsmedelsutdelning till de personer i gemenskapen som har det sämst ställt?

Programmet för bistånd till de personer som har det sämst ställt inrättades 1987 för att de dåvarande jordbruksöverskotten skulle ställas till förfogande för de medlemsstater som önskade använda dem som bistånd till de personer i gemenskapen som hade det sämst ställt. Emellertid har successiva reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken tillsammans med en ökning av livsmedelspriserna på de internationella marknaderna inneburit att EU:s marknader för jordbruksvaror förväntas vara balanserade i genomsnitt under de överskådliga åren (2011-2020) utan att någon marknadsintervention behövs.

Dessutom avgav EU:s tribunal en dom den 13 april 2011 i ett mål med vilket Tyskland vänt sig, med stöd av Sverige, mot de penningsanslag som beviljats medlemsstaterna inom 2009 års program för livsmedelsutdelning till inköp av livsmedel på marknaden.

Med den förväntade avsaknaden av interventionslager har programmet för utdelning av livsmedel förlorat sitt ursprungliga existensberättigande och kommer att läggas ned vid utgången av 2013.

Varför skulle den nya fonden tillåta användningen av interventionslager om det nuvarande program som bygger på dem måste läggas ner?

Även om nivån på EU:s interventionslager förväntas förbli mycket låg är livsmedelsmarknaderna mycket instabila. Om marknadspriserna faller för vissa produkter kan det finnas livsmedel i interventionslagren. I sådana fall kan det vara ekonomiskt fördelaktigt för den nya fonden att använda lagren när priset väl återhämtat sig. Därför finns denna möjlighet med i förslaget.


Side Bar