Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 24. októbra 2012

Chudoba: Komisia predkladá návrh nového Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby – často kladené otázky

(pozri aj IP/12/1141)

Ako by mal fond fungovať?

Fond by mal byť vo veľkej miere flexibilný. Členské štáty by mali svoje programy na obdobie rokov 2014 - 2020 koncipovať na základe situácie v danej krajine a jednotlivých regiónoch a takisto podľa preferencií (napr. podľa toho, či uprednostňujú distribúciu potravín alebo tovaru alebo distribúciu potravín aj tovaru). Komisia by vnútroštátne programy následne schvaľovala a vnútroštátne orgány by prijímali individuálne rozhodnutia o poskytovaní pomoci prostredníctvom partnerských organizácií (často MVO). Podobný postup je zavedený pri kohéznych fondoch.

Vnútroštátne orgány by mohli nakúpiť potraviny alebo tovar, ktorý by dali k dispozícii partnerským organizáciám, alebo by týmto organizáciám poskytli finančné prostriedky. Ak potraviny alebo tovar nakúpi partnerská organizácia, môže túto materiálnu pomoc sama distribuovať, alebo môže ich distribúciou poveriť iné partnerské organizácie.

Prečo je fond zameraný na potraviny, bezdomovcov a deti trpiace materiálnou depriváciou?

Cieľom navrhovaného fondu je pomôcť najodkázanejším osobám, bezdomovcom a deťom trpiacim materiálnou depriváciou pretrhnúť tento začarovaný kruh chudoby a deprivácie. Takýmto spôsobom poskytne konkrétny príspevok k dosiahnutiu cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je znížiť počet ľudí žijúcich v chudobe alebo ohrozených chudobou aspoň o 20 miliónov.

Jednou z hlavných čŕt materiálnej deprivácie je skutočnosť, že ľudia nemajú prístup k potravinám v primeranom množstve a kvalite. Ide o základnú potrebu, ako ju vymedzila Svetová zdravotnícka organizácia. Ďalšou obzvlášť závažnou formou extrémnej chudoby a vylúčenia je bezdomovectvo. Odhaduje sa, že v súčasnosti žije v Európe 4,1 milióna bezdomovcov.

Nový nástroj sa explicitne zameria aj na deti, pretože sú vystavené chudobe vo vyššej miere ako zvyšok obyvateľstva a trpia takými formami materiálnej deprivácie, v dôsledku ktorých je pravdepodobné, že budú dosahovať horšie výsledky v škole než ich lepšie zabezpečení kamaráti, ich zdravotný stav bude horší a v dospelom veku nebudú schopné v plnej miere využiť svoj potenciál.

Navrhnutý nový fond by sa zameral na tieto formy extrémnej materiálnej deprivácie nielen preto, že tieto formy môžu ohrozovať život, ale aj preto, že nedostatok potravín a základného tovaru, ako je napr. šatstvo, znemožňuje väčšine tých, ktorí týmto nedostatkom trpia, vymaniť sa z chudoby a vylúčenia a dokonca aj využívať opatrenia v oblasti odbornej prípravy či poradenstva.

Akým spôsobom by sa vyberali partnerské organizácie?

Partnerské organizácie by boli subjekty verejného sektora alebo mimovládne organizácie vybrané členskými štátmi na základe cieľov a transparentných kritérií.

Ako by mohla pasívna pomoc pomôcť ľuďom vymeniť sa z chudoby?

Základnou podmienkou toho, aby ľudia mali aspoň nádej, že si nájdu prácu a tak sa vymania z chudoby a vylúčenia, je v prvom rade dostatok potravín a základného tovaru, ako je šatstvo. Splnenie tejto podmienky im umožňuje napríklad zúčastniť sa odbornej prípravy. V druhom rade, navrhovaný fond nepredstavuje len pasívnu pomoc. Vnútroštátne programy zamerané na vykonávanie fondu by museli zahŕňať opatrenia zamerané na sociálne začlenenie a navrhovaný fond by sa mohol použiť na ich financovanie.

Je plánovaný rozpočet vzhľadom na to, že v EÚ žije 40 miliónov ľudí, ktorí trpia potravinovou depriváciou, dostatočný?

Cieľom fondu nie je obsiahnuť všetkých 40 miliónov ľudí v Európe, ktorí trpia potravinovou depriváciou. Mal by sa zamerať na tých, ktorí sú na tom najhoršie. Vybrať osoby, ktoré takúto pomoc potrebujú najviac, bude v kompetencii jednotlivých členských štátov. Okrem toho je potrebné vysvetliť, že 2 milióny predstavujú len dodatočný počet osôb, ktorým sa môže poskytnúť pomoc vďaka finančnej pomoci EÚ. Celkový počet osôb, ktorým sa poskytne pomoc prostredníctvom fondu, spolufinancovania členských štátov a vecných príspevkov od partnerských organizácií, bude predstavovať 4 milióny.

Odkiaľ by pochádzali zdroje? Boli by odpočítané z finančných prostriedkov prideľovaných členským štátom zo štrukturálneho fondu?

V súlade s návrhom viacročného finančného rámca z júna 2011 (pozri IP/11/799) by 2,5 miliárd EUR pochádzalo z rozpočtového riadku politiky súdržnosti. Inými slovami, celkový objem rozpočtových prostriedkov navrhnutý v rámci VFR zahŕňa nielen Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja, ale aj nový navrhnutý fond určený pre najodkázanejšie osoby.

Ako by fond dopĺňal Európsky sociálny fond (ESF)

Navrhnutý fond by pomáhal ľuďom pretrhnúť začarovaný kruh chudoby a deprivácie tak, že by im ponúkol dočasné opatrenia zamerané na nápravu súčasného stavu ako napr. opatrenia zamerané na naplnenie najzákladnejších potrieb. Tak by sa im zvýšila šanca nájsť si prácu alebo zúčastniť sa na niektorom z odborných školení či využiť niektoré z poradenstiev, podporovaných z Európskeho sociálneho fondu. Ak ľudia trpia nedostatkom potravín či šatstva, alebo im chýba základný tovar, nemôžu sa zúčastňovať odbornej prípravy ani poradenstva.

Prečo bol úspešný „Program distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve“ (program distribúcie potravín) ukončený?

Program pomoci pre najodkázanejšie osoby (program distribúcie potravín) bol vytvorený v roku 1987 s cieľom zmysluplne využívať vtedajšie poľnohospodárske prebytky tak, že sa mali poskytnúť členským štátom, ktoré mali záujem ich využiť ako potravinovú pomoc v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve. V dôsledku nadväzujúcich reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky spolu s nárastom cien za potraviny na medzinárodných trhoch sa však očakáva, že trhy EÚ s poľnohospodárskymi komoditami zostanú vo vyhliadkovom období rokov 2011 – 2020 v priemere vyrovnané a bez potreby zásahu do ich fungovania.

Okrem toho vydal Všeobecný súd 13. apríla 2011 rozsudok vo veci, ktorú predložilo Nemecko s podporou Švédska, týkajúcej sa peňažných prídelov pre členské štáty v rámci programu pre najodkázanejšie osoby na rok 2009 na účely nákupu potravín na trhu.

Vzhľadom na očakávané vyčerpanie intervenčných zásob stratil uvedený program pre najodkázanejšie osoby svoje opodstatnenie a po roku 2013 sa prestane realizovať.

Prečo by mal nový fond umožniť využívanie intervenčných zásob, ak súčasný program, ktorý je na nich založený, sa musel zastaviť?

Hoci sa očakáva, že úroveň poľnohospodárskych intervenčných zásob EÚ ostane veľmi nízka, potravinové trhy sú veľmi nestabilné. Je možné, že o niekoľko rokov by v intervenčných zásobách mohli byť potravinové výrobky, ak sa znížia trhové ceny určitých výrobkov. V takom prípade by bolo ekonomicky výhodné, aby ich fond použil, ak ceny znova narastú. V tomto návrhu sa preto počíta s touto možnosťou.


Side Bar