Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

MEMO

2012 m. spalio 24 , Briuselis

Kova su skurdu. Komisija siūlo naują Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą. Dažniausiai užduodami klausimai

(taip pat žr. IP/12/1141)

Kaip veiks Fondas?

Bus užtikrintas didelis lankstumas. Rengdamos 2014–2020 m. programas valstybės narės atsižvelgs į nacionalinę ir regioninę padėtį bei poreikius (t. y. galės pačios pasirinkti, ar jos tieks maistą ar prekes, ar abiejų rūšių pagalbą). Tuomet Komisija patvirtins nacionalines programas, o nacionalinės valdžios institucijos priims individualius sprendimus dėl pagalbos teikimo pasitelkus organizacijas partneres (dažnai – nevyriausybines organizacijas). Panašus metodas jau taikomas sanglaudos fondų veiklai.

Nacionalinės valdžios institucijos galės pačios įsigyti maisto ar prekių arba jas tiekti organizacijoms partnerėms arba pastarosioms skirti finansavimą maistui ar prekėms įsigyti. Jei organizacija partnerė pati perka maistą ar prekes, ji gali šią materialinę pagalbą paskirstyti pati arba paskirstymą patikėti kitai organizacijai partnerei.

Kodėl siūlomo Fondo pagalba orientuojama į maistą, benamius ir materialinį nepriteklių patiriančius vaikus?

Teikiant siūlomo Fondo pagalbą ketinama padėti labiausiai skurstantiems žmonėms, benamiams ir materialinį nepriteklių kenčiantiems vaikams, kad jie galėtų išbristi iš skurdo ir nepritekliaus, ir taip iš esmės padėti siekti strategijos „Europa 2020” tikslo iki 2020 m. skurstančių žmonių ar žmonių, kuriems gresia skurdas, skaičių sumažinti bent 20 mln.

Vienas pagrindinių materialinio nepritekliaus požymių – negalėjimas gauti pakankamo kiekio ir kokybiško maisto, šį poreikį Pasaulio sveikatos organizacija apibrėžia kaip vieną pagrindinių poreikių. Itin sunki skurdo ir atskirties forma – benamystė. Nustatyta, kad šiuo metu namų Europoje neturi 4,1 mln. žmonių.

Naująja priemone pirmiausia siekiama padėti vaikams, nes juos skurdas paliečia skaudžiau nei kitus gyventojus, o dėl patiriamo materialinio nepritekliaus šie vaikai greičiausiai mokysis prasčiau nei pasiturimiau gyvenantys jų bendraamžiai, bus prastesnės sveikatos ir užaugę nerealizuos visų savo galimybių.

Siūlomas Fondas spręs šias itin sudėtingas materialinio nepritekliaus problemas ne tik dėl to, kad jos gali kelti grėsmę gyvybei, bet ir dėl to, kad negaudami pakankamai maisto ir pagrindinių prekių, kaip antai drabužių, labiausiai skurstantys žmonės negali išbristi iš skurdo bei atskirties ir pasinaudoti jiems skirtomis mokymo ar konsultavimo priemonėmis.

Kaip bus pasirenkamos organizacijos partnerės?

Organizacijos partnerės – tai viešojo sektoriaus institucijos arba nevyriausybinės organizacijos, kurias pagal objektyvius ir skaidrius kriterijus atrinks valstybės narės.

Kaip pasyvi pagalba padės žmonėms išbristi iš skurdo?

Pirmiausia, užtikrinus žmonėms pakankamą maisto ir pagrindinių prekių, kaip antai drabužių, tiekimą, žmonėms suteikiama viltis gauti darbą ir išsigelbėti iš skurdo bei atskirties. Pavyzdžiui, gaunant Fondo pagalbą jiems atsiveria galimybės mokytis. Antra, Fondas teiks ne vien pasyvią pagalbą. Į Fondui įgyvendinti skirtas nacionalines programas bus įtrauktos aktyvios socialinės įtraukties priemonės, kurias bus galima iš dalies finansuoti Fondo lėšomis.

Ar numatyto biudžeto pakaks, turint omenyje, kad visoje ES maisto nepriteklių patiria 40 mln. žmonių?

Fondu nesiekiama aprėpti visų maisto stygių ES kenčiančių 40 mln. žmonių, o pirmiausia padėti labiausiai skurstantiesiems. Rengdamos programas valstybės narės pačios spręs, kurioms grupėms labiausiai reikia pagalbos. Be to, reikėtų pažymėti, kad numatytas 2 mln. pagalbą gausiančių asmenų skaičius – tik papildomas žmonių, kurie gali gauti ES priemonėmis finansuojamą pagalbą, skaičius. Bendras žmonių, kurie gaus tiesioginę Fondo pagalbą, bendrai finansuojamą valstybių narių pagalbą arba organizacijų partnerių įnašus natūra, skaičius bus apie 4 mln.

Iš kur bus skiriamos lėšos? Ar jos bus gaunamos iš valstybių narių nacionalinių struktūrinių fondų asignavimų?

Pagal 2011 m. birželio mėn. Daugiametės finansinės programos pasiūlymą (žr. IP/11/799) 2,5 mlrd. bus skirti iš Sanglaudos fondo biudžeto eilutės. Kitaip tariant, pagal DFP siūlomas bendras biudžeto paketas apima ne tik Europos socialinį fondą ir Europos regioninės plėtros fondą, bet ir naująjį labiausiai skurstantiems asmenims skirtą fondą.

Kaip Fondas papildys Europos socialinio fondo (ESF) veiklą?

Siūlomo Fondo pagalba bus siekiama padėti labiausiai skurstantiems žmonėms išbristi iš skurdo ir nepritekliaus, siūlant jiems laikinuosius taisomuosius veiksmus, kad patenkinę pagrindinius žmogiškuosius poreikius, jie atsigautų ir pradėtų ieškoti darbo bei naudotųsi Europos socialinio fondo siūlomomis mokymo ar konsultavimo priemonėmis. Negaudami pakankamai maisto, drabužių ar kitų pagrindinių prekių, žmonės negali pasinaudoti mokymo ar konsultavimo priemonėmis.

Kodėl nutraukiama sėkmingai veikusi Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims programa (MSP)?

Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims programa (MSP) buvo įsteigta 1987 m. siekiant prasmingai panaudoti tuo metu turėtą žemės ūkio produkcijos perteklių ir skirti jį valstybėms narėms panaudoti kaip pagalbą maistu labiausiai skurstantiems Bendrijos žmonėms. Tačiau viena po kitos buvo vykdomos bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir tuo pačiu didėjo maisto kainos tarptautinėse rinkose, todėl tikėtina, kad ES žemės ūkio prekių rinka 2011–2020 m. laikotarpiu išliks stabili ir neprireiks rinkos intervencijos.

Be to, 2011 m. balandžio 13 d. Bendrasis Teismas priėmė sprendimą Vokietijos iškeltoje ir Švedijos paremtoje byloje dėl 2009 m. pagal MSP valstybėms narėms skirtų piniginių išmokų maisto produktams rinkoje įsigyti.

Kaip buvo numatyta, intervencinės atsargos baigiasi, todėl MSP nebetenka savo loginio pagrindo ir bus nutraukta po 2013 m.

Kodėl naujasis Fondas naudosis intervencinėmis atsargomis, jei dabartinė jomis pagrįsta programa bus nutraukta?

Nors tikėtina, kad ES žemės ūkio intervencinės atsargos bus labai menkos, maisto rinkos yra labai nepastovios. Gali būti, kad po kelių metų sumažėjus tam tikrų produktų rinkos kainoms, susikaups maisto produktų intervencinių atsargų. Tokiu atveju, padidėjus kainoms Fondui būtų ekonomiškai naudinga tomis atsargomis pasinaudoti. Todėl tokia galimybė buvo įtraukta į pasiūlymą.


Side Bar