Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2012

Φτώχεια: Η Επιτροπή προτείνει νέο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – συχνές ερωτήσεις

(βλ. επίσης IP/12/1141)

Πώς θα λειτουργεί το Ταμείο;

Θα έχει μεγάλη ευελιξία. Τα κράτη μέλη θα εκπονήσουν τα προγράμματά τους για την περίοδο 2014-20 με βάση την εθνική και περιφερειακή κατάσταση που επικρατεί σε αυτά και τις προτεραιότητές τους (π.χ. αν προτιμούν τη διανομή τροφίμων ή αγαθών ή συνδυασμό αυτών). Κατόπιν, η Επιτροπή θα εγκρίνει τα εθνικά προγράμματα και οι εθνικές αρχές θα λάβουν τις μεμονωμένες αποφάσεις όσον αφορά την παράδοση της βοήθειας μέσω οργανώσεων-εταίρων (συχνά μη κυβερνητικών). Παρόμοια προσέγγιση χρησιμοποιείται ήδη για το Ταμείο Συνοχής.

Οι εθνικές αρχές μπορούν είτε να αγοράσουν οι ίδιες τα τρόφιμα ή τα αγαθά και στη συνέχεια να τα καταστήσουν διαθέσιμα στις οργανώσεις-εταίρους είτε να χρηματοδοτήσουν τις εν λόγω οργανώσεις. Στην περίπτωση που μια οργάνωση-εταίρος αναλαμβάνει την αγορά των τροφίμων ή των αγαθών, μπορεί είτε να διανείμει η ίδια την υλική βοήθεια είτε να αναθέσει τη διανομή σε άλλες οργανώσεις-εταίρους.

Γιατί επικεντρώνεται το προτεινόμενο Ταμείο στα τρόφιμα, τους αστέγους και τα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις;

Σκοπός του προτεινόμενου Ταμείου είναι να βοηθήσει τους απόρους, τους αστέγους και τα παιδιά που υποφέρουν από σοβαρές υλικές στερήσεις να βγουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και της στέρησης. Έτσι θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της «στρατηγικής 2020» για τη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ανθρώπων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υλικής στέρησης είναι η αδυναμία πρόσβασης σε κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα τροφίμων, κάτι που ορίζεται ως βασική ανάγκη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Μια άλλη ιδιαιτέρως σοβαρή και ακραία μορφή φτώχειας και αποκλεισμού είναι η έλλειψη κατοικίας. Σήμερα ζουν 4,1 εκατομμύρια άστεγοι στην Ευρώπη.

Το νέο μέσο θα αφορά επίσης ρητά τα παιδιά, επειδή τα παιδιά είναι πιο εκτεθειμένα στη φτώχεια απ’ ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσμός και υποφέρουν από μορφές υλικής στέρησης με αποτέλεσμα να έχουν λιγότερες πιθανότητες από τους συνομηλίκους τους που βρίσκονται σε καλύτερη οικονομική κατάσταση να επιτύχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο, να έχουν καλή υγεία και να αξιοποιήσουν όλες τους τις δυνατότητες ως ενήλικοι.

Το προτεινόμενο νέο Ταμείο θα επικεντρωθεί σε αυτές τις ακραίες μορφές υλικής στέρησης όχι μόνο επειδή ενδεχομένως απειλούν τη ζωή, αλλά και επειδή η ανεπαρκής διατροφή και η έλλειψη βασικών αγαθών όπως των ρούχων καθιστά αδύνατο για τα άτομα που πλήττονται περισσότερο όχι μόνο να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό αλλά και να επωφεληθούν από μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής συμβουλών.

Πώς θα επιλεγούν οι οργανώσεις-εταίροι;

Οι οργανώσεις-εταίροι θα είναι δημόσιοι φορείς ή μη κυβερνητικές οργανώσεις τις οποίες επιλέγουν τα κράτη μέλη βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

Πώς θα βοηθήσει η παθητική βοήθεια τους ανθρώπους να βγουν από την κατάσταση της φτώχειας;

Πρώτον, η εξασφάλιση ότι οι άνθρωποι έχουν επαρκή τρόφιμα και βασικά αγαθά όπως ρούχα αποτελεί προϋπόθεση γι’ αυτούς ώστε να ελπίζουν να βρουν μια θέση εργασίας και έτσι να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Με τον τρόπο αυτό μπορούν, π.χ., να συμμετάσχουν σε μαθήματα κατάρτισης. Δεύτερον, το προτεινόμενο Ταμείο προσφέρει περισσότερο από απλή παθητική βοήθεια. Τα εθνικά προγράμματα εφαρμογής του Ταμείου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν ενεργά μέτρα κοινωνικής ένταξης και το προτεινόμενο Ταμείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μερική χρηματοδότηση των μέτρων αυτών.

Είναι επαρκής ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός δεδομένου ότι υπάρχουν 40 εκατομμύρια άνθρωποι που υποφέρουν από στέρηση τροφής στην ΕΕ;

Σκοπός του Ταμείου δεν είναι να καλύψει τις ανάγκες των 40 εκατομμυρίων ατόμων που υποφέρουν από στέρηση τροφής στην Ευρώπη αλλά εκείνων οι οποίοι βρίσκονται στην πλέον δυσχερή κατάσταση. Θα εξαρτηθεί από τα κράτη μέλη το αν θα επικεντρώσουν τα προγράμματά τους σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα 2 εκατομμύρια αναφέρονται μόνο στον επιπλέον αριθμό των ατόμων που είναι δυνατόν να βοηθηθούν χάρη στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που λαμβάνουν βοήθεια απευθείας από το Ταμείο, από τα κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούν και από συνεισφορές σε είδος των οργανώσεων-εταίρων θα είναι περίπου 4 εκατομμύρια.

Από πού θα προέρχονται τα χρήματα; Θα αφαιρούνται από τις εθνικές επιδοτήσεις των διαρθρωτικών ταμείων στα κράτη μέλη;

Σύμφωνα με το την πρόταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου του Ιουνίου 2011 (βλ. IP/11/799) τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το κονδύλιο του προϋπολογισμού για το Ταμείο Συνοχής. Με άλλα λόγια, ο προτεινόμενος συνολικός προϋπολογισμός στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν καλύπτει μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και το νέο προτεινόμενο Ταμείο για τους απόρους.

Με ποιο τρόπο το Ταμείο θα συμπληρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ);

Το προτεινόμενο Ταμείο, προσφέροντας προσωρινά και διορθωτικά μέτρα, π.χ. την κάλυψη των πολύ βασικών αναγκών των ανθρώπων έτσι ώστε να μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας ή να παρακολουθήσουν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή παροχής συμβουλών όπως εκείνα που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα βοηθήσει τους ανθρώπους να βγουν από τον φαύλο κύκλο της φτώχειας και της στέρησης. Οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν αρκετά τρόφιμα ή ρούχα ή έχουν έλλειψη βασικών αγαθών δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή παροχής συμβουλών.

Γιατί διακόπτεται το επιτυχημένο «Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας»;

Το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) δημιουργήθηκε το 1987 με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμάτων, θέτοντάς τα στη διάθεση των κρατών μελών που επιθυμούσαν να τα χρησιμοποιήσουν ως επισιτιστική βοήθεια για τους απόρους της Κοινότητας. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη αύξηση των τιμών των τροφίμων στις διεθνείς αγορές, σημαίνουν ότι οι ενωσιακές αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων αναμένεται να διατηρηθούν κατά την περίοδο 2011-2020, κατά μέσο όρο, σε ισορροπία, χωρίς να χρειαστεί παρέμβαση στην αγορά.

Επιπλέον, το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστική απόφαση, στις 13 Απριλίου 2011 σχετικά με υπόθεση που παρέπεμψε η Γερμανία και υποστήριξε η Σουηδία, για τις χρηματικές παροχές που χορηγήθηκαν στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΠΔΤΑ του 2009 για αγορές τροφίμων στην αγορά.

Επειδή αναμένεται ότι θα εξαντληθούν τα αποθέματα παρέμβασης, δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης του ΠΔΤΑ, και θα διακοπεί μετά το 2013.

Γιατί το νέο Ταμείο επιτρέπει τη χρήση αποθεμάτων παρέμβασης, ενώ το τρέχον πρόγραμμα που βασίζεται σε αυτά πρέπει να διακοπεί;

Παρόλο που το επίπεδο των ενωσιακών γεωργικών αποθεμάτων παρέμβασης αναμένεται να παραμείνει πολύ χαμηλό, οι αγορές τροφίμων είναι πολύ ασταθείς. Αν οι τιμές της αγοράς ορισμένων προϊόντων πέσουν, μπορεί σε μερικά χρόνια να υπάρχουν τρόφιμα σε αποθέματα παρέμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να είναι πλεονεκτικό από οικονομική άποψη για το νέο Ταμείο να τα χρησιμοποιήσει μόλις ανακάμψουν οι τιμές. Επομένως, η πρόταση επιτρέπει τη δυνατότητα αυτή.


Side Bar