Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel, 24. října 2012

Chudoba: Komise předkládá návrh nového Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Často kladené dotazy

(Viz také IP/12/1141)

Jak by měl fond fungovat?

Měl by být naprosto flexibilní. Členské státy by vypracovaly své programy na období 2014–2020 podle vnitrostátní a regionální situace a potřeb (např. by si mohly vybrat, zda je pro ně lepší distribuce potravin, nebo zboží, nebo kombinace potravin a zboží). Komise by poté programy jednotlivých států schvalovala a rozhodnutí o distribuci pomoci prostřednictvím partnerských (často nevládních) organizací by spadala do kompetencí vnitrostátních orgánů. Podobný přístup se již uplatňuje u fondů soudržnosti.

Vnitrostátní orgány by mohly buď samy nakupovat potraviny nebo zboží a poté je poskytovat partnerským organizacím, nebo by těmto organizacím poskytovaly finanční prostředky. Provádí-li nákup potravin či zboží partnerská organizace, může buď materiální pomoc distribuovat sama, nebo může distribucí pověřit jiné partnerské organizace.

Proč se fond zaměřuje na potraviny, bezdomovce a děti trpící materiální deprivací?

Navrhovaný fond chce nejchudším osobám, lidem bez domova a dětem trpícím materiální deprivací pomoci vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby a deprivace, a konkrétním způsobem tak naplňuje cíl strategie Evropa 2020, jímž je snížení počtu chudých osob či lidí ohrožených chudobou alespoň o 20 milionů.

Jedním z hlavních rysů materiální deprivace je nemožnost dosáhnout potřebného množství kvalitních potravin, což Světová zdravotnická organizace definuje jako základní potřebu. Další obzvláště závažnou formou extrémní chudoby a vyloučení je bezdomovectví. Dle odhadů je v současné době v Evropě 4,1 milionu lidí bez domova.

Nový nástroj se explicitně zaměří rovněž na děti, protože jsou chudobou ohroženy více než zbytek populace a kvůli různým formám materiální deprivace mají menší šanci než jejich movitější vrstevníci uspět ve škole, těšit se dobrému zdraví a v dospělosti plně využít svého potenciálu.

Navrhovaný nový fond by se zaměřil na tyto formy extrémní materiální deprivace nejen proto, že jsou potenciálním ohrožením života, ale také z toho důvodu, že nedostatek potravin a základního zboží, jako jsou oděvy, znemožňují těm nejpotřebnějším vyprostit se z pasti chudoby a vyloučení nebo dokonce využívat poradenství či se věnovat zvyšování kvalifikace.

Jak by se vybíraly partnerské organizace?

Partnerskými organizacemi by byly veřejnoprávní subjekty nebo nevládní organizace vybrané členskými státy podle objektivních a transparentních kritérií.

Jak by mohla pasivní podpora lidem pomoci zbavit se chudoby?

Zaprvé, základní podmínkou, aby měli lidé alespoň naději, že si najdou práci, a budou tak moci uniknout chudobě a vyloučení, je dostatek potravin a základního zboží, jako je oblečení. Takto vybaveni by se mohli například účastnit vzdělávání. Zadruhé, zamýšlený fond neposkytuje jen pasivní podporu. Vnitrostátní programy, jimiž se bude fond provádět, budou zahrnovat také aktivní opatření sociálního začleňování a navrhovaný fond by se mohl využívat k částečnému financování takových opatření.

Bude plánovaný rozpočet dostatečný? Vždyť v EU trpí deprivací v oblasti potravin 40 milionů lidí.

Fond nemůže pomoci všem 40 milionům Evropanů trpícím deprivací v oblasti potravin. Zaměří se jen na ty opravdu nejchudší. Bude na členských státech, aby programy skutečně zaměřily na tyto lidi. Kromě toho je však třeba zdůraznit, že uváděné 2 miliony osob je počet lidí, kterým se díky finanční pomoci EU dostane pomoci navíc oproti minulosti. Přímá podpora z fondu, spolufinancování členskými státy a věcné příspěvky partnerských organizací však pomohou celkem přibližně 4 milionům lidí.

Odkud pocházejí peníze, kterými fond disponuje? Budou odečteny z prostředků přidělovaných jednotlivým členským státům ze strukturálních fondů?

V souladu s návrhem víceletého finančního rámce z června 2011 (viz IP/11/799) bude 2,5 miliard EUR převzato z rozpočtového okruhu vyčleněného na politiku soudržnosti. Jinak řečeno, celkový rozpočet navrhovaný v rámci víceletého finančního rámce zahrnuje nejen Evropský sociální fond a Evropský fond pro regionální rozvoj, ale také nový fond pomoci nejchudším osobám, jehož návrh se nyní projednává.

Jak by fond doplňoval Evropský sociální fond (ESF)?

Navrhovaný fond by lidem ukázal cestu z bludného kruhu chudoby a deprivace tím, že by jim nabídl dočasná opatření zmírňující jejich potíže, např. by uspokojoval zcela základní potřeby, aby se mohli ucházet o zaměstnání nebo se věnovat vzdělávání či vyhledat poradenství, což jsou opatření, jež podporuje ESF. Pokud lidé trpí nedostatkem potravin, nemají pořádné oblečení nebo jim chybí jiné základní věci denní potřeby, nemohou se účastnit vzdělávání nebo využít poradenství.

Proč se ruší úspěšný Program EU pro rozdělování potravin mezi nejchudší osoby ve Společenství?

Program pomoci nejchudším osobám vznikl v roce 1987 a jeho cílem bylo smysluplně využít tehdejších zemědělských přebytků tím, že se poskytly členským státům, které si je přály využít jako potravinovou pomoc nejchudším osobám ve Společenství. Postupnými reformami společné zemědělské politiky, v kombinaci s neustálým zvyšováním cen potravin na světových trzích, se však dosáhlo toho, že trhy EU se zemědělskými komoditami budou ve výhledovém období (2011–2020) v průměru vyrovnané a nebude třeba nijak do jejich fungování zasahovat.

Kromě toho vydal Tribunál dne 13. dubna 2011 rozsudek ve věci, kterou podalo Německo s podporou Švédska a jež se týkala peněžitých přídělů pro členské státy v rámci programu pomoci nejchudším osobám na rok 2009 na nákup potravin na trhu.

Uvedený program tedy ztratil své opodstatnění vzhledem k očekávanému nedostatku intervenčních zásob a po roce 2013 bude zastaven.

Proč by měl nový fond zajistit využití intervenčních zásob, pokud musel být stávající program, který na nich byl založen, zastaven?

Přestože se očekává, že úroveň intervenčních zásob EU bude i nadále velmi nízká, situace na trhu potravin je značně proměnlivá. Může se stát, že za pár let tržní ceny určitých produktů poklesnou a v intervenčních zásobách se nahromadí určité potravinové výrobky. V takovém případě by bylo pro nový fond ekonomicky výhodné využít je poté, co ceny zase narostou. Návrh s touto možností počítá.


Side Bar