Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT ET LT PL SK BG RO

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 24. oktobra 2012

Oktobrski paket kršitev: glavne odločitve

DIGITALNA AGENDA

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

OKOLJE

PRAVOSODJE

PROMET

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

OBDAVČENJE IN CARINA

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

XX

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

Evropska komisija v svojem mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo zakonodaje EU v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 162 odločitev, od tega 25 obrazloženih mnenj, 10 zadev pa je predala Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve.

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO12/12.

  1. Zadeve, predložene Sodišču EU, s predlaganimi finančnimi kaznimi

 • Digitalna agenda: Evropska komisija poziva Sodišče, naj BELGIJI naloži denarno kazen zaradi nepreglednih pravil o obveznem izvajanju televizijskega in radijskega prenosa

Evropska komisija Sodišče EU poziva, naj Belgiji naloži denarno kazen, ker ob dodeljevanju statusa obveznega izvajanja prenosa radiodifuznih vsebin niti po sodbi Sodišča iz marca 2011 telekomunikacijskih pravil EU ne izvaja pravilno. Kabelska podjetja ali telekomunikacijski operaterji morajo v skladu s pravili o obveznem izvajanju prenosa prenašati določene radijske in televizijske kanale in storitve, kadar jih kot svoje glavno sredstvo za sprejem radijskih in televizijskih oddaj uporablja znatno število uporabnikov. Komisija predlaga pavšalni znesek v višini 5 397 EUR/dan za obdobje med prvo in morebitno drugo odločitvijo Sodišča ter dnevno denarno kazen v višini 31 251,20 EUR za vsak dan po drugi odločitvi Sodišča, dokler Belgija ne bo upoštevala sodbe.

(Več informacij: IP/12/1144 – R. Heath– telefon: +32 22961716 – mobilni telefon +32 460750221)

 • Okolje: Evropska komisija ItalIJO ponovno prijavila Sodišču zaradi nezakonitih odlagališč

Evropska komisija Italijo poziva, naj očisti na stotine nezakonitih in nenadzorovanih odlagališč. Čeprav je bila sodba v tej zadevi izdana že aprila 2007, se težave v skoraj vseh italijanskih pokrajinah nadaljujejo, uvedeni ukrepi pa ne zadostujejo za dolgoročno rešitev. Komisija se je zato na priporočilo komisarja za okolje Janeza Potočnika odločila, da Italijo znova prijavi Sodišču EU ter zahteva plačilo pavšalnega zneska v višini 28 089,60 EUR in dnevno denarno kazen v višini 256 819,20 EUR za vsak dan po drugi odločitvi Sodišča, dokler kršitev ne bo odpravljena.

(Več informacij: IP/12/1140 - J. Hennon, telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Notranji energetski trg: Evropska komisija PolJSKO in SloveniJO prijavila Sodišču zaradi nepopolnega prenosa predpisov EU

Evropska komisija je Poljsko in Slovenijo prijavila Sodišču Evropske unije, ker nista v celoti prenesli pravil notranjega energetskega trga EU. Poljska je direktivo o električni energiji prenesla le delno, Slovenija pa ni v celoti prenesla niti direktive o električni energiji niti direktive o zemeljskem plinu. Omenjeni direktivi so morale države članice prenesti do 3. marca 2011.

Komisija zahteva, da Sodišče Poljski naloži kazen v višini 84 378,24 EUR na dan, Sloveniji pa v višini 10 287,36 EUR na dan za vsako od obeh neprenesenih direktiv.

(Več informacij: IP/12/1139 – M. Holzner – telefon: +32 22960196 – mobilni telefon: +32 498982280)

 • Zračni promet: Evropska komisija POLJSKO prijavila Sodišču zaradi letaliških pristojbin

Evropska komisija je Poljsko prijavila Sodišču EU, ker ni prenesla skupnih predpisov o letaliških pristojbinah. Rok za prenos je bil 15. marec 2011. Komisija bo v skladu z Lizbonsko pogodbo Sodišče pozvala, naj Poljski do sprejetja nacionalnih ukrepov naloži dnevno denarno kazen v višini 75 002,88 EUR.

(Več informacij: IP/12/1143 – H. Kearns – telefon: +32 22987638 – mobilni telefon: +32 498987638)

  2. Druge zadeve, predložene Sodišču EU

 • Kolektivni odpusti: Evropska komisija ITALIJO prijavila Sodišču zaradi izvzetja vodstev podjetij iz pravil o obveščanju in posvetovanju

Evropska komisija se je odločila, da Italijo prijavi Sodišču EU, ker ni sprejela ukrepov za ustrezen prenos zakonodaje EU o kolektivnih odpustih.

V italijanski zakonodaji in zadevni italijanski sodni praksi so vodstva podjetij („dirigenti“) trenutno izvzeta iz postopkovnih jamstev v zvezi z obveščanjem predstavnikov delavcev in posvetovanjem z njimi. Izvzetje vodstva ne pomeni samo neupravičeno diskriminacijo samega vodstva, ampak bi lahko v nekaterih primerih tudi neupravičeno oslabilo varstvo preostalih kategorij delavcev. Zlasti bi bilo težje doseči najmanjše število odpuščenih delavcev, ki je po zakonu potrebno za sprožitev postopka obveščanja in posvetovanja.

(Več informacij: IP/12/1145 – J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 • Železniški prevoz: Evropska komisija POLJSKO prijavila Sodišču zaradi neizvajanja interoperabilnosti železniškega sistema

Evropska komisija je Poljsko prijavila Sodišču EU, ker ni priglasila nacionalnih ukrepov za prenos Direktive 2011/18/EU o interoperabilnosti železniškega sistema. Rok za prenos je bil 31. december 2011.

(Več informacij: IP/12/1136 – H. Kearns – telefon: +32 22987638 - mobilni telefon +32 498987638)

 • Obdavčenje: Evropska komisija ZDRUŽENO KRALJESTVO prijavila Sodišču zaradi obdavčitve kapitalskih dobičkov

Evropska komisija se je danes odločila, da Združeno kraljestvo prijavi Sodišču EU zaradi davčne ureditve, ki se uporablja pri delitvi dobička članom družb, ki nimajo sedeža v Združenem kraljestvu. Matično družbo, ki ima sedež v Združenem kraljestvu, se v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva obdavči za kapitalske dobičke svojih hčerinskih družb s sedežem v drugih državah članicah, medtem ko podobna obdavčitev ne velja, če imajo hčerinske družbe sedež v Združenem kraljestvu.

(Več informacij: IP/12/1146 – E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Evropska komisija ZDRUŽENO KRALJESTVO prijavila Sodišču zaradi obdavčitve premoženja v tujini

Evropska komisija se je danes odločila, da Združeno kraljestvo prijavi Sodišču EU zaradi ureditve, ki se uporablja za obdavčitev prenosa premoženja v tujini. Zakonodaja Združenega kraljestva določa različno obravnavanje domačih in čezmejnih transakcij.

(Več informacij: IP/12/1147 – E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

  3. Obrazložena mnenja

 • Pesticidi: Evropska komisija sedem držav članic poziva, naj upoštevajo predpise o trajnostni rabi pesticidov

Evropska komisija je danes Belgiji, Bolgariji, Danski, Litvi, Luksemburgu, Poljski in Sloveniji poslala uradno zahtevo, v kateri jih poziva, naj zagotovijo polno skladnost z okvirno direktivo o trajnostni rabi pesticidov. Ta direktiva določa pravila za trajnostno rabo pesticidov, da bi se zmanjšala tveganja in vpliv njihove rabe na zdravje ljudi in okolje. Teh sedem držav članic direktive še vedno ni v celoti preneslo v nacionalno zakonodajo, čeprav bi to morale storiti do 26. novembra 2011. Belgija, Litva, Poljska in Slovenija so direktivo prenesle delno, vendar še vedno obstajajo pomanjkljivosti, na primer glede sistemov potrdil za poklicne uporabnike ali zahtev v zvezi z varstvom vodnega okolja. Bolgarija in Luksemburg nista priglasila nobenih ukrepov. Zadevne države članice morajo Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za zagotovitev polne skladnosti z zakonodajo EU. Če ustrezni ukrepi ne bodo priglašeni, jih bo Komisija lahko prijavila Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent, telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 • Obdavčenje: DDV na e-knjige v FRANCIJI in LUKSEMBURGU

Komisija Francijo in Luksemburg poziva, naj spremenita svoji stopnji DDV za e-knjige.

Francija in Luksemburg od 1. januarja 2012 za e-knjige uporabljata znižano stopnjo DDV, kar je v nasprotju z veljavnimi pravili iz direktive o DDV. E-knjige se namreč v skladu s to direktivo štejejo za elektronsko opravljene storitve in zato se znižana stopnja za take storitve ne dovoli.

Tak položaj resno izkrivlja konkurenco v škodo gospodarskih subjektov iz 25 držav članic Unije, saj je e-knjige mogoče zlahka kupiti v drugi državi članici, ki ni država stalnega prebivališča potrošnika, veljavna pravila pa določajo uporabo stopnje DDV države članice ponudnika in ne kupca. Komisija je prejela pritožbe več ministrov za finance, ki so opozorili na škodljive posledice za prodajo knjig na njihovem domačem trgu.

Komisija se zaveda neenakega obravnavanja e-knjig in papirnatih knjig ter v celoti razume pomen e-knjig. V okviru nove strategije o DDV je začela to razpravo z državami članicami, morebitne predloge pa bo pripravila do konca leta 2013 (glej IP/11/1508).

Dotlej pa bo Komisija kot varuhinja Pogodb vztrajala, da države članice upoštevajo pravila na področju DDV, ki so jih same soglasno potrdile.

Komisija je zato obema državama članicama poslala obrazloženi mnenji. Po opominih, poslanih julija 2012, je to druga faza postopka za ugotavljanje kršitev (IP/12/740). Obe državi članici morata v enem mesecu svojo zakonodajo uskladiti z zakonodajo Unije. V nasprotnem primeru lahko Komisija zadevi preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2012/2098 in IN/2012/4080).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Evropska komisija poziva POLJSKO in PORTUGALSKO, naj priglasita prenos pravil EU o izterjavi terjatev

Države članice so morale predpise EU o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev v zvezi z davki, carinami in drugimi ukrepi prenesti do 1. januarja 2012. Poljska in Portugalska v nasprotju s svojimi obveznostmi Komisiji nista priglasili pravnih instrumentov za prenos direktive. Ta direktiva je pomemben instrument za zagotavljanje, da države članice poberejo davke, ki jim jih dolgujejo davčni zavezanci s sedežem v drugih državah članicah. Evropska komisija je Poljsko in Portugalsko pozvala, naj priglasita ukrepe za prenos. Če se Poljska in Portugalska v dveh mesecih ne bosta ustrezno odzvali, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU. (Referenci: IN/2012/0106 in IN/2012/0116).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Evropska komisija poziva Belgijo, naj ustavi diskriminacijo nekaterih dohodkov iz tujih delnic

Komisija je od Belgije uradno zahtevala, naj spremeni domnevno diskriminatorne določbe svoje davčne zakonodaje v zvezi z obdavčitvijo dividend. V Belgiji za dividende od delnic, ki kotirajo na borzi, velja znižana stopnja davčnega odtegljaja. Če pa zadevne delnice kotirajo na tujem borznem trgu, so do znižane stopnje upravičene samo dividende od vrednostnih papirjev, izdanih po 1. januarju 1994. Ta omejitev ne velja za dividende od delnic, ki kotirajo v Belgiji.

Poleg tega je prva tranša dividend ali obresti, ki jih izplačajo zadruge ali družbe s socialnim ciljem, pooblaščene v Belgiji, oproščena plačila davka na dohodke iz premoženja. Nasprotno pa oprostitev ne velja za prvo tranšo dividend ali obresti, ki jih izplača enakovredna tuja družba (zadruga ali družba s socialnim ciljem).

Te razlike pomenijo višje davke za vlagatelje s sedežem v Belgiji, ki želijo svoj kapital vložiti v drugih državah članicah. To je v nasprotju z načelom prostega pretoka kapitala, ki je določeno s Pogodbami.

Zahtevek je bil Belgiji poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če se Kraljevina Belgija v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2008/4802).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Evropska komisija poziva BelgiJO, naj spremeni obdavčitev dediščine za nerezidente v Valoniji

Komisija je Belgijo pozvala, naj spremeni zakonodajo o obdavčitvi dediščine, ki velja v Valoniji. Ta zakonodaja za nepremičnino, ki jo zapustijo nerezidenti, določa višji davek na dediščino kot za podobno zapuščino rezidentov. Zakonodaja tako določa različno davčno obravnavo. S tem je omejen prost pretok kapitala, kar je v nasprotju s predpisi EU (člen 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 40 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru).

Zahteva je bila Belgiji poslana kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če se Kraljevina Belgija v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2008/4777).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Javno zdravje: poziv DANSKI, naj prepove prodajo snusa

Snus je tobačni izdelek za oralno uporabo, ki se prodaja tako v raztreseni obliki kot v majhnih vrečkah. Uporablja se tako, da se vstavi med dlesen in ustnico in se ne žveči ali kadi. Prodaja snusa je prepovedana povsod po EU, razen na Švedskem, ki je pri pogajanjih o pristopni pogodbi dosegla izjemo. Danska je prepovedala prodajo snusa v majhnih vrečkah, ne pa v raztreseni obliki. Zato je Evropska komisija Dansko pozvala, naj spremeni nacionalno zakonodajo in prepove vse oblike snusa. Danski organi morajo v dveh mesecih sprejeti potrebne ukrepe za uskladitev z zakonodajo EU in o njih obvestiti Komisijo. Če tega ne bodo storili, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent – telefon: +32 22987166 – mobilni telefon: +32 498987166)

 • Evropska komisija poziva DANSKO, naj prenese predpise o varstvu začasnih delavcev

Evropska komisija je Dansko pozvala, naj v nacionalno zakonodajo prenese predpise EU, ki začasnim delavcem zagotavljajo minimalno raven varstva (Direktiva 2008/104/ES). Direktiva zagotavlja enako obravnavo začasnih delavcev in delavcev, ki so v zadevnem podjetju zaposleni za nedoločen čas, na področju osnovnih pogojev za delo in zaposlitev. Prav tako krepi pozitivno vlogo agencij za posredovanje začasnega dela pri zagotavljanju prožnosti na trgu dela. Rok, do katerega so morale države članice prenesti direktivo, je bil 5. december 2011, vendar Danska tega še vedno ni storila. Začasni delavci na Danskem, so tako lahko prikrajšani za zajamčene delovne pogoje, do katerih so upravičeni na podlagi navedene direktive. Zahtevek je bil Danski poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Danska mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za polni prenos Direktive. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da Dansko prijavi Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 • Delovno pravo: Evropska komisija poziva ESTONIJO, naj v celoti izvaja direktivo o zaposlovanju za določen čas na področju visokega šolstva in umetnosti

Evropska komisija je Estonijo pozvala, naj osebam, ki so na univerzah in v kulturi zaposlene za določen čas, zagotovi varstvo pred zaporednimi pogodbami o zaposlitvi za določen čas, kot to zahteva Direktiva 1999/70/ES.

Cilj te direktive in zlasti priloženega okvirnega sporazuma socialnih partnerjev na evropski ravni je izboljšanje kakovosti dela za določen čas z uporabo načela prepovedi diskriminacije med delavci, zaposlenimi za nedoločen oziroma določen čas, ter z vzpostavitvijo okvira, ki bi preprečeval zlorabe zaradi veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij za določen čas. Direktivo je treba izvajati v vseh sektorjih gospodarstva. Zahtevek je bil Estoniji poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Estonija mora Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih za zagotovitev polnega izpolnjevanja svojih obveznosti. V nasprotnem primeru se lahko Komisija odloči, da Estonijo prijavi Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 • Obdavčenje: Evropska komisija poziva ŠPANIJO, naj uvede DDV na nekatere notarske storitve

Evropska komisija je Španijo pozvala, naj uvede DDV na storitve, ki jih notarji opravljajo v povezavi s finančnimi transakcijami. Španija za te storitve trenutno uporablja izjemo, kar po pravilih EU o DDV ni dovoljeno.

Direktiva o DDV določa izjemo za finančne storitve. Odobritev posojila ali prodaja delnic sta na primer transakciji, ki sta oproščeni plačila DDV. Nasprotno pa delo notarja večinoma obsega pripravo javnih dokumentov, tj. civilnih in poslovnih listin in pogodb, ter potrjevanje njihove pristnosti in pravilnosti. Tudi če se te storitve opravljajo v povezavi s finančno transakcijo, so od nje jasno ločene in niso finančne narave.

Španija mora zato v dveh mesecih spremeniti svojo zakonodajo in jo uskladiti z zakonodajo EU (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če tega ne bo storila, lahko Evropska komisija zadevo preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2011/4031).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Evropska komisija poziva ITALIJO, naj ustavi diskriminacijo cenejših tobačnih izdelkov

Evropska komisija Italijo poziva, naj brez razlikovanja uvede trošarino za vse tobačne izdelke. To pomeni, da Italija za cenejše cigarete in drobno rezani tobak ne sme uvesti višje minimalne trošarine kot za dražje konkurenčne izdelke.

V skladu z italijansko zakonodajo trošarine za tobačne izdelke temeljijo na kombinaciji posebnega in sorazmernega davka. Če uporaba obeh elementov ne prinese dovolj davka, zakonodaja EU Italiji dopušča, da uvede in pobere določen znesek v evrih (tako imenovano minimalno trošarino). Višja minimalna vrednost se uporablja samo za cenejše cigarete in drobno rezani tobak. Dražji izdelki, za katere se uporablja davčna stopnja, ki je nižja od take minimalne ravni, so tako nižje obdavčeni kot cenejše različice. Predpisi EU o trošarinah ne dovoljujejo, da se nekatere kategorije izdelkov obdavčijo manj kot druge. Taka nacionalna praksa je v nasprotju z načelom poštene konkurence in izkrivlja trg.

Italija mora zato v dveh mesecih spremeniti svojo zakonodajo in jo uskladiti z zakonodajo EU (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če tega ne bo storila, lahko Evropska komisija zadevo preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2011/4175).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Okolje: Evropska komisija poziva NIZOZEMSKO, naj poskrbi za naravno obnovo ustja zahodnega kraka reke Šelde

Evropska komisija Nizozemsko znova poziva, naj zaustavi sedanje propadanje ustja zahodnega kraka reke Šelde, zaščitenega ekosistema, ki je edinstven v severozahodni Evropi in je del mreže Natura 2000. Ustje je slabo ohranjeno, zlasti zaradi večkratnega poglabljanja plovnega kanala in drugih človekovih dejavnosti, zaradi česar se je znatno zmanjšala površina pomembnih habitatov na območju rečnega ustja. Nizozemska se je leta 2005 strinjala, da bo ukrepala in v reko vrnila približno 600 hektarov prsti s polderjev. Zaradi nadaljnjih razprav je prišlo do številnih zamud in negotovosti v zvezi s prihodnjimi dogajanjem. Komisija še vedno ni prepričana, da so ukrepi, ki jih usklajuje provinca Zelandija in ki se nanašajo na še dodatnih 300 hektarov, ustrezni za zaustavitev propadanja ustja. Komisija upa, da bo Nizozemska hitro sprejela odločitev in izvedla učinkovite ukrepe za preprečitev nepopravljive škode za ta pomemben ekosistem. Komisija je zato Nizozemski poslala obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), ta pa se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 • Evropska komisija poziva POLJSKO, naj zagotovi dostop do pravnega varstva

Evropska komisija je Poljski dala na voljo dva meseca, da zagotovi skladnost s predpisi Evropske unije o vročanju pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah. Zahtevek je bil Poljski poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza trifaznega postopka za ugotavljanje kršitev). Z uredbo o vročanju pisanj (1393/2007) je bilo poenostavljeno vročanje pisanj v čezmejnih zadevah. Za ustrezen potek sodelovanja med pravosodnimi organi držav EU mora biti pošiljanje pisanj med pravosodnimi organi hitro in varno.

Poljska zakonodaja državljanom, ki imajo stalno prebivališče v drugih državah članicah, trenutno nalaga, da morajo na Poljskem imenovati zastopnika za vročanje pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah na Poljskem. Če ga ne imenujejo, se pisanja vložijo na sodišču in se šteje, da so bila vročena stranki v sodnem postopku. Če stranka ni obveščena o vložitvi takih pisanj na sodišču, jih pridobi le s težavo. Državljanom EU je tako oteženo sodelovanje v sodnih postopkih na Poljskem. Taka praksa torej pomeni posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva, saj državljanom EU omejuje dostop do pravnega varstva.

Komisija je na podlagi uradnega opomina, poslanega 27. januarja 2012, danes izdala obrazloženo mnenje, v katerem Poljsko poziva, naj upošteva predpise EU.

(Več informacij: M. Andreeva – telefon: +32 22991382 – mobilni telefon: +32 498991382)

 • Obdavčenje: Evropska komisija poziva ROMUNIJO, naj spremeni zakonodajo o trošarinskih skladiščih

Evropska komisija je Romunijo uradno pozvala, naj spremeni svojo zakonodajo v zvezi z odobritvijo trošarinskih skladišč. Izdelki, ki so predmet trošarin, se proizvedejo, nato pa se lahko v okviru odloga plačila trošarine shranijo v trošarinskih skladiščih. To pomeni, da je mogoče izdelke v okviru odloga plačila trošarine iz skladišča v eni državi članici prepeljati v skladišče v drugi državi članici. Med odobrenimi trošarinskimi skladišči so na primer rafinerije, destilarne, registrirani obrati in trgovine, registrirani trgovci itd. Trenutno lahko v Romuniji licenco za vodenje trošarinskega skladišča za energente pridobijo samo rafinerije (z izjemo skladišč na letaliških območjih). Ta ukrep ni v skladu s predpisi EU o trošarinah in je diskriminatoren do energentov iz drugih držav članic. V praksi to pomeni, da trošarinskih izdelkov iz drugih držav članic ni mogoče hraniti v skladiščih in niso upravičeni do odloga plačila trošarine.

Komisija je Romunijo zato pozvala, naj v dveh mesecih spremeni svojo zakonodajo in jo uskladi s predpisi EU (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če tega ne bo storila, lahko Evropska komisija zadevo preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2010/4229).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)

 • Okolje: Evropska komisija poziva SLOVENIJO, naj počisti odlagališča

Evropska komisija je Slovenijo pozvala, naj svoja odlagališča uskladi z zakonodajo EU. To je del horizontalnega ukrepanja zoper več držav članic. V skladu z zakonodajo EU bi moralo biti odlaganje na odlagališčih le skrajna možnost, pri kateri je treba zagotoviti, da ne pride do škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Obstoječa odlagališča dobijo obratovalno dovoljenje samo, če izpolnjujejo vrsto pogojev. Slovenija se je strinjala, da bo več odlagališč zaprla ali posodobila. Čeprav je bil dosežen napredek in je zdaj vzpostavljen ustrezen sistem ravnanja z odpadki, 18 odlagališč še vedno ni v skladu z zakonodajo. Deset odlagališč komunalnih odpadkov nima ustreznih dovoljenj, osem pa jih še vedno deluje, čeprav so nacionalni organi zavrnili izdajo potrebnih dovoljenj. Komisija je zato poslala obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Slovenija pa se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon – telefon: +32 22953593 – mobilni telefon: +32 498953593)

 • Železniški prevoz: Evropska komisija poziva SLOVENIJO, naj prenese zakonodajo EU o interoperabilnosti železniškega sistema

Komisija Slovenijo poziva, naj svoje nacionalne predpise uskladi z Direktivo 2011/18/EU o interoperabilnosti železniškega sistema. Namen zakonodaje je uvesti spremembe opisa železniških sistemov, podrobno pa določa tudi postopke njihovega preverjanja. Rok za prenos zakonodaje je bil 31. december 2011. Če Slovenija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU. Komisija je januarja letos proti Sloveniji začela postopek za ugotavljanje kršitev, zdaj pa pošilja obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Slovenija se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: H. Kearns, telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 • Socialna varnost: Evropska komisija poziva SlovaŠKO, naj izplača nadomestila za invalidnost zavarovancem, ki prebivajo v drugi državi članici

Evropska komisija je Slovaško pozvala, naj zagotovi, da bodo osebe, ki so zavarovane v okviru slovaškega sistema socialne varnosti, vendar prebivajo v drugi državi članici, prejele nadomestilo za težko invalidnost. Slovaška z neizplačilom tega nadomestila osebam, ki živijo v drugih državah članicah, krši svoje obveznosti na podlagi zakonodaje EU (zlasti člena 48 Pogodbe o delovanju EU, ki se izvaja z Uredbo (ES) št. 883/2004) in težke invalide prikrajšuje za nadomestila, do katerih so upravičeni. Komisija meni, da bi bilo treba slovaški dodatek za nego invalidov („peňažný príspevok na opatrovanie“), invalidnino („peňažný príspevok na osobnú asistenciu“) in denarno nadomestilo težkim invalidom zaradi večjih stroškov („peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov“) zagotoviti vsem upravičencem, tudi če ne prebivajo na Slovaškem. Komisija je zahtevek poslala kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Slovaška Komisije v dveh mesecih ne bo obvestila o ukrepih za zagotovitev izpolnjevanja teh obveznosti na podlagi zakonodaje EU, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd – telefon: +32 22994107 – mobilni telefon: +32 498994107)

 • Obdavčenje: Evropska komisija poziva Združeno kraljestvo, naj spremeni obdavčitev dediščine zakoncev

Zakonodaja Združenega kraljestva določa, da so prenosi lastništva med zakoncema ali civilnima partnerjema, ki imata stalno bivališče v Združenem kraljestvu, oproščeni plačila davka na dediščino. Prenosi lastništva med zakoncema ali civilnima partnerjema, od katerih ima le eden stalno bivališče v Združenem kraljestvu, pa tega davka niso oproščeni. V drugem primeru se poleg tega razlikujejo tudi pravila o razredu z ničelno davčno stopnjo, ki velja za naknadne prenose lastništva, zaradi česar lahko na splošno pride do višje obdavčitve. Ta različna davčna obravnava prenosov lastništva med zakonci je diskriminatorna in v nasprotju s predpisi EU (člen 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije).

Zahtevek je bil Združenemu kraljestvu poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če se Združeno kraljestvo v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvalo, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU. (Sklic: IN/2010/2111).

(Več informacij: E. Traynor – telefon: +32 22921548 – mobilni telefon: +32 498983871)


Side Bar