Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT ET LT PL SL BG RO

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 24. októbra 2012

Októbrový súhrn porušení právnych predpisov: hlavné rozhodnutia

DIGITÁLNA AGENDA

ZAMESTNANOSŤ

ENERGETIKA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SPRAVODLIVOSŤ

DOPRAVA

ZDRAVIE a SPOTREBITEĽSKÁ POLITIKA

DANE a CLÁ

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

Európska komisia v mesačnom súhrne rozhodnutí o porušení právnych predpisov sleduje právne kroky proti členským štátom za nedodržanie ich záväzkov vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov. Komisia dnes prijala 162 rozhodnutí vrátane 25 odôvodnených stanovísk10 návrhov na začatie konania, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie. Nasleduje zhrnutie hlavných rozhodnutí.

Ďalšie informácie o konaní o porušení právnych predpisov sa uvádzajú v dokumente MEMO/12/12.

1. Návrhy na začatie konania predložené Súdnemu dvoru v súvislosti s peňažnými sankciami

 • Digitálna agenda: Komisia žiada Súdny dvor o udelenie pokuty BelgickU za netransparentné predpisy o „povinnosti prenosu“ v televíznom a rádiovom vysielaní

Európska komisia žiada Európsky súdny dvor (ESD) o uloženie pokuty Belgicku, pretože nesprávne uplatňuje telekomunikačné predpisy EÚ vyžadovaním „povinnosti prenosu“ na vysielaný obsah, a to aj po rozsudku Súdneho dvora z marca 2011. V zmysle predpisov o „povinnosti prenosu“ musia spoločnosti poskytujúce káblové služby alebo telekomunikační operátori poskytovať niektoré rádiové alebo televízne vysielacie kanály a služby, pokiaľ ich dostatočný počet spotrebiteľov využíva ako hlavný prostriedok prijímania rádiového alebo televízneho vysielania. Komisia navrhuje paušálnu sumu vypočítanú na základe sadzby 5 397 EUR/deň za obdobie medzi prvým a prípadným druhým rozhodnutím Súdneho dvora a denné penále vo výške 31 251,20 EUR za každý deň od druhého rozhodnutia súdu, kým Belgicko nezabezpečí súlad s rozsudkom.

(Viac informácií: IP/12/1144 – R. Heath – tel. +32 2 296 1716 – mobil +32 460 75 0221)

 • Životné prostredie: Komisia opäť predkladá Súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Taliansku v súvislosti s nelegálnymi skládkami a žiada pokuty

Európska komisia naliehavo vyzýva Taliansko na odstránenie stoviek nelegálnych skládok a nekontrolovaných háld odpadkov. Napriek staršiemu rozsudku Súdneho dvora z apríla 2007 o tejto veci problémy stále pretrvávajú v takmer každom talianskom regióne a prijaté opatrenia nepostačujú na vyriešenie problému v dlhodobom horizonte. Komisia preto na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika opäť predkladá Európskemu súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Taliansku a žiada pokutu v paušálnej sume 28 089,60 EUR a denné penále vo výške 256 819,20 EUR za každý deň od druhého rozhodnutia Súdneho dvora až do ukončenia porušovania právnych predpisov.

(Viac informácií: IP/12/1140 – J. Hennon – tel. +32 2 295 3593 – mobil +32 498 95 3593)

 • Vnútorný trh s energiou: Komisia prekladá Súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti PoľskuSlovinsku v súvislosti s neúplnou transpozíciou predpisov EÚ

Európska komisia prekladá Súdnemu dvoru Európskej únie návrh na začatie konania proti Poľsku a Slovinsku v súvislosti s neúplnou transpozíciou predpisov EÚ o vnútornom trhu s energiou. Poľsko k dnešnému dňu len čiastočne transponovalo smernicu o elektrickej energii. Slovinsko netransponovalo v plnej miere smernicu o elektrickej energii ani smernicu o plyne. Tieto smernice mali členské štáty transponovať do 3. marca 2011.

V prípade Poľska Komisia žiada Súdny dvor o uloženie denného penále vo výške 84 378,24 EUR. V prípade Slovinska Komisia navrhuje denné penále vo výške 10 287,36 EUR za každú netransponovanú smernicu.

(Viac informácií: IP/12/1139 – M. Holzner – tel. +32 2 296 0196 – mobil +32 498 98 2280)

 • Letecká doprava: Komisia prekladá Súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Poľsku v súvislosti s letiskovými poplatkami

Európska komisia sa rozhodla predložiť Európskemu súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Poľsku v súvislosti s neuplatňovaním spoločných predpisov týkajúcich sa letiskových poplatkov. Lehota na vykonanie bola do 15. marca 2011.súlade s Lisabonskou zmluvou Komisia požiada Súdny dvor, aby Poľsku uložil denné penále vo výške 75 002,88 EUR, až kým neprijme vnútroštátne opatrenia.

(Viac informácií: IP/12/1143 – H. Kearns – tel. +32 2 298 7638 – mobil +32 498 98 7638)

2. Ďalšie návrhy na začatie konania predložené Súdnemu dvoru

 • Hromadné prepúšťanie: Komisia prekladá Súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Taliansku v súvislosti s vylúčením riadiacich pracovníkov z informačných a konzultačných pravidiel

Komisia prekladá Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Taliansku v súvislosti s neprijatím opatrení zabezpečujúcich riadne vykonávanie právnych predpisov EÚ o hromadnom prepúšťaní.

Talianske právne predpisy a príslušná talianska judikatúra v súčasnosti vylučujú riadiacich pracovníkov („dirigenti“) z procesných záruk týkajúcich sa informovania zástupcov zamestnancov na pracovisku a konzultácií s nimi. Vylúčenie riadiacich pracovníkov predstavuje nielen neodôvodnenú diskrimináciu samotných riadiacich pracovníkov, ale v niektorých prípadoch môže viesť aj k neodôvodnenému oslabeniu ochrany iných kategórií pracovníkov na pracovisku. Môže to sťažiť najmä dosiahnutie limitu prepúšťania, vyžadovaného právnymi predpismi, pri ktorom sa musí začať informačný a konzultačný postup.

(Viac informácií: IP/12/1145 – J. Todd – tel. +32 2 299 4107 – mobil +32 498 99 4107)

 • Železničná doprava: Komisia predkladá Súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Poľsku v súvislosti s interoperabilitou železníc

Európska komisia sa rozhodla predložiť Európskemu súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti Poľsku v súvislosti s neoznámením vnútroštátnych opatrení, ktorými sa transponuje smernica 2011/18/EÚ o interoperabilite železníc. Lehota na vykonanie bola do 31. decembra 2011.

(Viac informácií: IP/12/1136 – H. Kearns – tel. +32 2 298 7638 – mobil +32 498 98 7638)

 • Zdaňovanie: Komisia predkladá Európskemu súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU v súvislosti so zdaňovaním kapitálových ziskov

Európska komisia sa dnes rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ (ESD) návrh na začatie konania proti Spojenému kráľovstvu v súvislosti s daňovým režimom týkajúcim sa prideľovania ziskov spoločníkom v spoločnostiach nerezidentoch. Podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva sa materská spoločnosť v Spojenom kráľovstve zdaňuje za kapitálové zisky svojich dcérskych spoločností v iných členských štátoch, ale v prípade dcérskych spoločností so sídlom v Spojenom kráľovstve neexistuje žiadne podobné zdanenie.

(Viac informácií: IP/12/1146 – E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Zdaňovanie: Komisia predkladá Európskemu súdnemu dvoru návrh na začatie konania proti SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU v súvislosti so zdaňovaním aktív v zahraničí

Európska komisia sa dnes rozhodla predložiť Súdnemu dvoru EÚ (ESD) návrh na začatie konania proti Spojenému kráľovstvu v súvislosti s režimom týkajúcim sa zdaňovania prevodov aktív v zahraničí. Právne predpisy Spojeného kráľovstva stanovujú rozdielnu úpravu tuzemských a cezhraničných transakcií.

(Viac informácií: IP/12/1147 – E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

3. Odôvodnené stanoviská

 • Pesticídy: Komisia žiada sedem členských štátov, aby zabezpečili súlad s pravidlami o trvalo udržateľnom používaní pesticídov

Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Litve, Luxembursku, Poľsku a Slovinsku dnes bola odoslaná oficiálna žiadosť Európskej komisie s výzvou na zabezpečenie plného súladu s rámcovou smernicou o trvalo udržateľnom používaní pesticídov. V tejto smernici sú stanovené pravidlá trvalo udržateľného využívania pesticídov s cieľom znížiť riziká a dôsledky používania pesticídov na ľudské zdravie a na životné prostredie. Týchto sedem členských štátov zatiaľ plne netransponovalo túto smernicu do svojho vnútroštátneho práva, hoci tak mali urobiť do 26. novembra 2011. Smernica je v Belgicku, Dánsku, Litve, Poľsku a Slovinsku vykonávaná čiastočne, ale stále pretrvávajú nedostatky, počínajúc certifikačnými systémami pre profesionálnych používateľov až po požiadavky na ochranu vodného prostredia. Bulharsko a Luxembursko zatiaľ neoznámili žiadne opatrenia. Predmetné členské štáty majú 2 mesiace na to, aby informovali Komisiu o opatreniach prijatých na zabezpečenie plného súladu s právnymi predpismi EÚ. Neoznámenie primeraných opatrení by mohlo viesť k tomu, že Komisia predloží tieto prípady Európskemu súdnemu dvoru.

(Viac informácií: F. Vincent – tel. +32 2 298 7166 – mobil +32 498 98 7166)

 • Zdaňovanie: DPH na elektronické knihy vo FRANCÚZSKU a v LUXEMBURSKU

Komisia žiada FrancúzskoLuxembursko, aby zmenili svoju DPH na elektronické knihy.

Od 1. januára 2012 Francúzsko a Luxembursko uplatňujú na elektronické knihy nižšiu DPH, čo je nezlučiteľné so súčasnými pravidlami smernice o DPH. Podľa tejto smernice elektronické knihy predstavujú služby poskytované elektronickou formou a uplatňovanie nižšej DPH na tento typ služieb sa vylučuje.

Táto situácia závažným spôsobom narúša hospodársku súťaž v neprospech prevádzkovateľov v ostatných 25 členských štátoch Únie, keďže nákup elektronických kníh sa dá v inom členskom štáte zrealizovať rovnako ľahko ako v domovskom štáte spotrebiteľa a keďže súčasné pravidlá predpokladajú uplatňovanie DPH členského štátu poskytovateľa, a nie zákazníka. Komisii boli doručené sťažnosti od viacerých ministerstiev financií, ktoré poukazovali na negatívny vplyv na predaj kníh na ich domácom trhu.

Komisia si je vedomá rozdielneho prístupu k elektronickým a papierovým knihám a uvedomuje si dôležitosť elektronických kníh. Komisia začala diskutovať o tejto téme s členskými štátmi v rámci novej stratégie týkajúcej sa DPH a do konca roka 2013 v tejto súvislosti prípadne predloží určité návrhy (pozri IP/11/1508).

Dovtedy Komisia ako strážkyňa zmlúv trvá na tom, aby členské štáty rešpektovali pravidlá o DPH, ktoré sami jednohlasne schválili.

Komisia preto týmto dvom členským štátom adresovala odôvodnené stanoviská. Ide o druhú fázu konania o porušení, ktorá nasleduje po písomných výzvach odoslaných v júli 2012 (). Tieto dva členské štáty majú mesiac na to, aby svoje právne predpisy zosúladili s právom Únie. V opačnom prípade sa Komisia môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie. (Odkazy: IN/2012/2098 a IN/2012/4080).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Zdaňovanie: Komisia žiada PoľskoPortugalskooznámenie transpozície predpisov EÚ o vymáhaní pohľadávok

Členské štáty mali do 1.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:EN:PDF januára 2012 transponovať predpisy EÚvzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení. PoľskoPortugalsko v rozpore so svojimi povinnosťami neoznámili Komisii právne nástroje, ktorými sa smernica transponuje. Táto smernica je zásadným nástrojom, ktorý zabezpečuje, že členské štáty môžu vyberať dane splatné od daňovníkov so sídlom v iných členských štátoch. Európska komisia požiadala Poľsko a Portugalsko o oznámenie týchto vykonávacích opatrení. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Poľsku a Portugalsku. (Odkazy: IN/2012/0106 a IN/2012/0116).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Zdaňovanie: Komisia žiada BELGICKO, aby prestalo diskriminovať určité príjmy zo zahraničných akcií

Komisia oficiálne požiadala Belgicko, aby zmenilo ustanovenia svojich daňových právnych predpisov týkajúcich sa zdanenia dividend, ktoré sa považujú za diskriminačné. V Belgicku dividendy z kótovaných akcií podliehajú nižšej zrážkovej dani. Hoci príslušné akcie sú kótované na zahraničnej burze, nižšia daň sa vzťahuje iba na dividendy z cenných papierov vydaných po 1. januári 1994. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na dividendy z akcií kótovaných v Belgicku.

Okrem toho prvé vyplatenie dividend alebo úrokov družstevnými alebo sociálnymi podnikmi schválené v Belgicku je vyňaté z dane z kapitálového majetku. Naopak, v prípade prvého vyplatenia dividend alebo úrokov zo strany rovnocenného zahraničného podniku (družstevného alebo sociálneho) takáto výnimka neexistuje.

Takáto diskriminácia spôsobuje väčšie daňové zaťaženie investorov z Belgicka, ktorí chcú investovať svoj kapitál v iných členských štátoch. Uvedená diskriminácia je v rozpore s voľným obehom kapitálu, ktorý stanovujú zmluvy.

Žiadosť Komisie je sformulovaná v podobe odôvodneného stanoviska (ktoré predstavuje druhú fázu konania o porušení). Ak Komisia v lehote dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa rozhodnúť predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie návrh na začatie konania proti Belgickému kráľovstvu. (Odkaz: IN/2008/4802).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Európska komisia žiada Belgickopreskúmanie valónskej dane z dedičstva pre nerezidentov

Komisia požiadala Belgicko o zmenu a doplnenie zákona o dani z dedičstva uplatňovanej v regióne Valónsko. V tomto zákone o dani z dedičstva sa na nehnuteľnosti z pozostalosti nerezidentov uplatňuje vyššia daň z dedičstva než na podobné dedičstvo z pozostalosti rezidentov. Právne predpisy teda stanovujú rozdielnu daňovú úpravu. To obmedzuje voľný pohyb kapitálu a je v rozpore s právnymi predpismi EÚ (článkom 63 ZFEÚ a článkom 40 Dohody o EHP).

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhý krok konania o porušení právnych predpisov). Ak do dvoch mesiacov nepríde uspokojivá reakcia na odôvodnené stanovisko, Komisia môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie. (Odkaz: IN/2008/4777).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Komisia žiada Dánsko o zavedenie predpisov týkajúcich sa ochrany dočasných pracovníkov

Európska komisia požiadala Dánsko o zavedenie právnych predpisov EÚ, ktoré zaručujú minimálnu úroveň ochrany dočasných agentúrnych pracovníkov (smernica 2008/104/ES), do jeho vnútroštátneho práva. Táto smernica zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi a stálymi zamestnancami príslušného podniku, pokiaľ ide o základné pracovné a zamestnanecké podmienky. Zároveň podporuje pozitívnu úlohu dočasnej agentúrnej práce pri zabezpečovaní flexibility na trhu práce. Členské štáty mali vykonať smernicu do 5. decembra 2011. Dánsko ju však doteraz nevykonalo. Dočasným agentúrnym pracovníkom v Dánsku môžu byť teda odopierané garantované pracovné podmienky, na ktoré majú nárok podľa tejto smernice. Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska v súlade s konaniami EÚ o porušení právnych predpisov. Dánsko má teraz dva mesiace na to, aby informovalo Komisiu o opatreniach prijatých na vykonanie smernice. V opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Dánsku.

(Viac informácií: J. Todd – tel. +32 2 299 4107 – mobil +32 498 99 4107)

 • Verejné zdravie: DÁNSKO sa vyzýva, aby zakázalo predaj tabaku „snus“

Snus je tabak na vnútorné používanie, ktorý sa predáva voľne v prášku alebo v malých porciovaných balíčkoch. Konzumuje sa vložením medzi ďasno a peru, pričom sa nežuje ani nefajčí. Predaj tabaku snus je zakázaný všade v EÚ okrem Švédska, ktoré na jeho predaj získalo pri prístupových rokovaniach výnimku. Dánsko zakázalo predaj v malých porciovaných balíčkoch, nie však v práškovej forme. Európska komisia preto žiada Dánsko, aby zmenilo a doplnilo svoje vnútroštátne právne predpisy zákazom predaja tabaku snus vo všetkých podobách. Dánske orgány majú dva mesiace od poslania tejto žiadosti na to, aby prijali potrebné opatrenia na zaručenie súladu s právnymi predpismi EÚ a informovali Komisiu o prijatých opatreniach. Ak tak neurobia v určenej lehote, Komisia môže rozhodnúť o postúpení prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie.

(Viac informácií: F. Vincent - tel. +32 2 298 7166 - mobil +32 498 98 7166)

 • Pracovné právo: Komisia žiada Estónsko o plné uplatnenie smernice o zamestnaní na dobu určitú v akademickej a umeleckej sfére

Európska komisia požiadala Estónsko, aby pracovníkom univerzít a kultúrneho sektora zamestnaným na dobu určitú poskytlo ochranu pred uzatváraním pracovných zmlúv na dobu určitú v bezprostrednom slede, ako sa to vyžaduje v smernici 1999/70/ES.

Táto smernica, a najmä pripojená rámcová dohoda medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni, má za cieľ zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú zabezpečením uplatňovania zásady nediskriminácie medzi stálymi pracovníkmi a pracovníkmi na dobu určitú a stanovením rámca, ktorý zamedzí zneužívaniu, ku ktorému dochádza, keď sa pracovné zmluvy a pracovnoprávne vzťahy na dobu určitú uzatvárajú v bezprostrednom slede. Smernica musí byť vykonaná vo všetkých odvetviach hospodárstva. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska v súlade s konaniami EÚ o porušení právnych predpisov. Estónsko má teraz dva mesiace na to, aby informovalo Komisiu o opatreniach na zabezpečenie úplného dodržiavania svojich povinností. V opačnom prípade sa môže Komisia rozhodnúť predložiť Súdnemu dvoru EÚ návrh na začatie konania proti Estónsku.

(Viac informácií: J. Todd – tel. +32 2 299 4107 – mobil +32 498 99 4107)

 • Zdaňovanie: Komisia žiada Španielsko o uloženie DPH na určité notárske služby

Európska komisia požiadala Španielsko o uloženie DPH na služby poskytované notármi v súvislosti s finančnými transakciami. Španielsko v súčasnosti na tieto služby uplatňuje výnimku, ktorú predpisy EÚ o DPH nepovoľujú.

V smernici o DPH sa ustanovuje výnimka pre finančné služby. Napríklad poskytnutie úveru alebo predaj akcií sú transakcie oslobodené od DPH. Zásah notára sa však v zásade skladá z prípravy verejných dokumentov, ktoré vyjadrujú občianske a obchodné akty a dohody, pričom zaručuje pravosť a správnosť týchto dokumentov. I keď sa tieto služby poskytujú v súvislosti s finančnou transakciou, evidentne sa líšia od danej transakcie, a preto nemajú finančný charakter.

Od Španielska sa preto žiada zmena jeho právnych predpisov do dvoch mesiacov tak, aby boli v súlade s právom EÚ (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov). Ak tak neurobí, Európska komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru EÚ. (Odkaz: IN/2011/4031).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Zdaňovanie: Komisia žiada Taliansko o ukončenie diskriminácie lacnejších tabakových výrobkov

Európska komisia žiada Taliansko o uplatnenie spotrebnej dane na tabakové výrobky bez diskriminácie. To znamená, že Taliansko nemôže na lacnejšie cigarety a jemne rezaný tabak uplatňovať minimálnu spotrebnú daň, ktorá je vyššia ako daň uplatňovaná na drahšie výrobky, ktoré konkurujú na trhu.

Podľa talianskych právnych predpisov sú spotrebné dane z tabakových výrobkov založené na kombinácii špecifickej dane a pomernej dane. Ak uplatnením týchto dvoch prvkov nevznikne dostatočná daň, právne predpisy EÚ umožňujú Taliansku určiť a vyberať pevnú sumu v eurách (tzv. minimálnu spotrebnú daň). Toto vyššie minimum sa uplatňuje len na lacnejšie cigarety a jemne rezaný tabak. V dôsledku toho sú drahšie výrobky, ktoré sú zdanené na nižšej úrovni ako dané minimum, zaťažené nižšou daňou než lacnejšie alternatívy. Predpisy EÚ o spotrebných daniach neumožňujú zdanenie určitých kategórií výrobkov na nižšej úrovni ako v prípade ostatných kategórií. Takýto vnútroštátny postup je v rozpore so zásadou spravodlivej hospodárskej súťaže a deformuje trh.

Od Talianska sa preto žiada zmena jeho právnych predpisov do dvoch mesiacov tak, aby boli v súlade s právom EÚ (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov). Ak tak neurobí, Európska komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru EÚ. (Odkaz: IN/2011/4175).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Životné prostredie: Komisia žiada Holandsko konať v súvislosti s ochranou prírody v ústí rieky v regióne Western Scheldt

Európska komisia opätovne žiada Holandsko, aby zastavilo pretrvávajúce zhoršovanie stavu ústia v regióne Western Scheldt, ktoré je pomerne unikátnym chráneným ekosystémom v severozápadnej Európe a je súčasťou siete Natura 2000. Ústie je zachované v zlom stave, a to najmä po tom, ako opakované prehlbovanie plavebného kanála a iné činnosti človeka spôsobili významné zmenšenie plochy dôležitých biotopov v ústí rieky. V roku 2005 Holandsko súhlasilo s nápravou tohto stavu a s premenou približne 600 hektárov poldrov na rieku. Následné diskusie spôsobili značné omeškanie a vyvolali neistotu, pokiaľ ide o budúci vývoj. Komisia ešte stále nie je presvedčená, že opatrenia koordinované provinciou Zeeland, ktoré sa týkajú ďalších 300 hektárov, sú vhodné na zastavenie zhoršujúceho sa stavu ústia. Komisia dúfa, že Holandsko rýchlo dospeje k rozhodnutiu a zavedie účinné opatrenia, aby tento dôležitý ekosystém neutrpel nezvratné poškodenie. Komisia zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov EÚ) a poskytuje Holandsku dvojmesačnú lehotu na odpoveď.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 2 295 3593 – mobil +32 498 95 3593)

 • Komisia žiada Poľsko o zaistenie prístupu k spravodlivosti

Európska komisia dáva Poľsku dva mesiace na dosiahnutie súladu s predpismi Európskej únie o doručovaní písomností v občianskych a obchodných veciach. Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhý krok trojstupňového postupu v prípade porušenia právnych predpisov). Nariadenie o doručovaní písomností (1393/2007) zjednodušuje doručovanie písomností v cezhraničných prípadoch. Odovzdávanie písomností medzi súdnymi orgánmi musí byť rýchle a bezpečné, aby spolupráca medzi súdnymi orgánmi krajín EÚ fungovala správne.

Poľské právne predpisy v súčasnosti ukladajú povinnosť občanom, ktorí majú bydlisko v iných členských štátoch EÚ, aby v Poľsku menovali svojho zástupcu na doručovanie písomností v prípadoch týkajúcich sa občianskych a obchodných konaní v Poľsku. Ak zástupca nie je menovaný, písomnosti sa uložia na súde a považujú sa za doručené účastníkovi súdneho konania. Tieto písomnosti je ťažké získať bez vedomosti o tom, že boli uložené na súde. Občanom EÚ to bráni v účasti na súdnych konaniach v Poľsku. Tento postup preto predstavuje nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti, ktorá bráni prístupu občanov EÚ k spravodlivosti.

Po oficiálnej výzve odoslanej 27. januára 2012 Komisia dnes vydala odôvodnené stanovisko, v ktorom žiada Poľsko o zabezpečenie súladu s predpismi EÚ.

(Viac informácií: M. Andreeva – tel. +32 2 299 1382 – mobil +32 498 99 1382)

 • Zdaňovanie: Komisia žiada Rumunsko o zmenu a doplnenie právnych predpisov v oblasti daňových skladov

Európska komisia oficiálne žiada Rumunsko o zmenu a doplnenie právnych predpisov týkajúcich sa schvaľovania daňových skladov. Produkty, ktoré podliehajú spotrebnej dani, sa zvyčajne vyrábajú a následne môžu byť uložené v daňových skladoch v režime podmieneného oslobodenia od dane. To znamená, že produkty sa môžu poslať v režime podmieneného oslobodenia od dane zo skladu v jednom členskom štáte do skladu v inom členskom štáte. Medzi povolené daňové sklady môžu patriť napríklad rafinérie, liehovary, registrované priestory a sklady, môžu ich mať registrovaní živnostníci atď. V súčasnosti v Rumunsku jedine rafinérie môžu získať licenciu na prevádzkovanie daňového skladu energetických produktov (s výnimkou skladov nachádzajúcich sa v letiskových priestoroch). Toto opatrenie nie je v súlade s predpismi EÚ o spotrebnej dani, a to diskriminuje energetické produkty z iných členských štátov.praxi to znamená, že produkty podliehajúce spotrebnej dani pochádzajúce z iných členských štátov sa nemôžu držať v skladoch a využívať režim podmienečného oslobodenia od dane.

Od Rumunska sa preto žiada zmena jeho právnych predpisov do dvoch mesiacov tak, aby boli v súlade s právom EÚ (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov). Ak tak neurobí, Európska komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru EÚ. (Odkaz: IN/2010/4229).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)

 • Životné prostredie: Komisia žiada Slovinsko o odstránenie skládok

Európska komisia požiadala Slovinsko, aby svoje skládky uviedlo do súladu s právnymi predpismi EÚ. Ide o súčasť horizontálnej aktivity voči niekoľkým členským štátom. Podľa právnych predpisov EÚ sa skládkovanie má používať len ako posledná možnosť a môže sa uskutočňovať len za podmienok, ktoré zamedzia vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Existujúce skládky musia spĺňať množstvo podmienok, aby získali povolenie na prevádzku. Slovinsko súhlasilo s uzavretím alebo modernizáciou viacerých skládok. Hoci došlo k istému pokroku a v súčasnosti sa uplatňuje zodpovedajúci systém odpadového hospodárstva, 18 skládok je i naďalej v rozpore s právnymi predpismi. Desať skládok komunálneho odpadu nemá príslušné povolenia a osem ďalších je stále v prevádzke i napriek tomu, že vnútroštátne orgány odmietli vydať potrebné povolenie. Komisia zasiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov EÚ) a Slovinsko má dvojmesačnú lehotu na odpoveď.

(Viac informácií: J. Hennon – tel. +32 2 295 3593 – mobil +32 498 95 3593)

 • Železničná doprava: Komisia žiada Slovinsko o transpozíciu právnych predpisov EÚ o interoperabilite železníc

Komisia žiada Slovinsko, aby zosúladilo svoje vnútroštátne predpisy so smernicou 2011/18/EÚ o interoperabilite železníc. Cieľom týchto právnych predpisov je zaviesť zmeny opisu železničných systémov a špecifikovať postupy ich overovania. Právne predpisy mali byť zavedené od 31. decembra 2011. Ak Slovinsko nezareaguje uspokojivo, Komisia môže vec predložiť Súdnemu dvoru Európskej únie. Komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti Slovinsku v januári tohto roka a teraz mu posiela odôvodnené stanovisko (druhá fáza konania o porušení právnych predpisov). Slovinsko má dva mesiace na to, aby Komisii odpovedalo.

(Viac informácií: H. Kearns – tel. +32 2 298 7638 – mobil +32 498 98 7638)

 • Sociálne zabezpečenie: Komisia žiada Slovensko o vyplácanie dávok v invalidite poisteným osobám s bydliskom na území iného členského štátu

Európska komisia požiadala Slovensko, aby zabezpečilo, že osoby poistené v slovenskom systéme sociálneho zabezpečenia, ktoré však majú bydlisko na území iného členského štátu, môžu čerpať dávky pre ťažko zdravotne postihnutých. Odmietnutím poskytovať tieto dávky osobám, ktoré žijú v iných členských štátoch, Slovensko porušuje svoje povinnosti podľa právnych predpisov EÚ (a konkrétne článok 48 Zmluvy o fungovaní EÚ, ako sa vykonáva nariadením (ES) č. 883/2004), a zároveň odopiera ťažko zdravotne postihnutým osobám dávky, na ktoré majú nárok. Komisia sa domnieva, že slovenský peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre ťažko zdravotne postihnuté osoby by sa mali poskytovať oprávneným osobám aj vtedy, ak žijú mimo Slovenska. Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska v súlade s konaním o porušení právnych predpisov EÚ. Ak Slovensko v lehote dvoch mesiacov neoznámi Komisii opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto povinností podľa práva EÚ, Komisia môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru EÚ.

(Viac informácií: J. Todd – tel. +32 2 299 4107 – mobil +32 498 99 4107)

 • Zdaňovanie: Komisia žiada Spojené kráľovstvo o preskúmanie zdanenia dedičstva manželov

V právnych predpisoch Spojeného kráľovstva sa ustanovuje, že prevody medzi manželmi alebo partnermi podľa občianskeho práva, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve, sú oslobodené od dane z dedičstva. Prevody medzi manželmi alebo partnermi podľa občianskeho práva, ktorí majú, a tými, ktorí nemajú bydlisko v Spojenom kráľovstve, však nie sú oslobodené od dane z dedičstva. Navyše v druhom prípade sa líšia aj predpisy o pásme nulovej sadzby vzťahujúcej sa na následné prevody a môžu viesť k celkovo vyššiemu zdaneniu. Tento rozdiel v daňovej úprave prevodov medzi manželmi, ktorí majú, a tými, ktorí nemajú bydlisko v Spojenom kráľovstve, má diskriminačný charakter a je v rozpore s predpismi EÚ (s článkom 18 ZFEÚ).

Žiadosť Komisie má podobu odôvodneného stanoviska (druhý krok konania o porušení právnych predpisov). Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď do dvoch mesiacov, môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru Európskej únie. (Odkaz: IN/2010/2111).

(Viac informácií: E. Traynor – tel. +32 2 292 1548 – mobil +32 498 98 3871)


Side Bar