Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT ET LT SK SL BG RO

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 24 października 2012

Główne październikowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

AGENDA CYFROWA

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

ŚRODOWISKO

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

TRANSPORT

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMENCKA

PODATKI I CŁA

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

Przyjmując jak co miesiąc pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska wszczęła postępowanie prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw. Komisja przyjęła dziś 162 decyzje, w tym 25 uzasadnionych opinii i 10 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/12/12.

  1. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar pieniężnych

 • Agenda cyfrowa: Komisja zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary na BELGIĘ w związku z nieprzejrzystymi zasadami zobowiązania do transmisji (ang. must carry) w odniesieniu do operatorów telewizyjnych i radiowych

Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kary na Belgię w związku z brakiem właściwego wdrożenia unijnych przepisów telekomunikacyjnych w odniesieniu do przyznawania statusu treści objętych przepisami o zobowiązaniu do transmisji, również po ogłoszeniu wyroku Trybunału w marcu 2011 r. Zasady zobowiązania do transmisji obligują operatorów sieci kablowych oraz telekomunikacyjnych do transmitowania określonych kanałów i usług, w przypadku gdy znacząca liczba użytkowników takich sieci wykorzystuje je jako swój główny sposób odbierania audycji radiowych i telewizyjnych. Komisja proponuje nałożenie kwoty ryczałtowej obliczanej na podstawie 5397 euro/dzień w odniesieniu do okresu między pierwszym a ewentualnym drugim orzeczeniem Trybunału oraz nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 31 251,20 euro za każdy dzień po drugim orzeczeniu Trybunału do dnia, w którym Belgia wykona to orzeczenie.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1144 – R. Heath– Tel. +32 229 61716 - tel. kom +32 460 75 0221)

 • Środowisko: Komisja ponownie zwróciła się do Trybunału o nałożenie na WŁOCHY grzywny w związku z istnieniem nielegalnych składowisk

Komisja Europejska wzywa Włochy do uprzątnięcia setek nielegalnych składowisk i niekontrolowanych wysypisk odpadów. Pomimo wcześniejszego wyroku Trybunału w tej kwestii z kwietnia 2007 r. nadal w prawie wszystkich regionach Włoch istnieją problemy, a obowiązujące środki nie są wystarczające do ich rozwiązania w perspektywie długoterminowej. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, Janeza Potočnika, Komisja przekazuje zatem sprawę Włoch do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i zwraca się o nałożenie grzywny w postaci kwoty ryczałtowej w wysokości 28 089,60 euro oraz dziennej kary pieniężnej w wysokości 256 819,20 euro za każdy dzień po drugim orzeczeniu Trybunału do czasu usunięcia uchybienia.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1140 – J. Hennon – tel. +32 229 53593 – tel. kom +32 498 95 3593)

 • Wewnętrzny rynek energii: Komisja pozywa POLSKĘ i SŁOWENIĘ do Trybunału w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska pozywa Polskę i Słowenię do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE dotyczących wewnętrznego rynku energii. Do chwili obecnej Polska dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej. Słowenia nie dokonała natomiast ani pełnej transpozycji dyrektywy dotyczącej energii elektrycznej, ani dyrektywy dotyczącej gazu. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tych dyrektyw do dnia 3 marca 2011 r.

W przypadku Polski Komisja zwraca się do Trybunału o nałożenie okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce 84 378,24 euro. W przypadku Słowenii Komisja proponuje okresową karę pieniężną o dziennej stawce 10 287,36 euro w odniesieniu do każdej z obu wspomnianych dyrektyw.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1139 – M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom +32 498 98 2280)

 • Transport lotniczy: Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości w związku z opłatami lotniskowymi

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku wdrożenia wspólnych przepisów dotyczących opłat lotniskowych. Termin ich wdrożenia upłynął dnia 15 marca 2011 r. Zgodnie z traktatem lizbońskim Komisja zwróci się do Trybunału o nałożenie na Polskę okresowej kary pieniężnej o dziennej stawce w wysokości 75 002,88 euro, która będzie obowiązywać do czasu przyjęcia odpowiednich środków krajowych.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1143 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – Tel. kom +32 498 98 7638)

  2. Pozostałe sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 • Zwolnienia grupowe: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko WŁOCHOM o wykluczenie kadry zarządzającej z procedury informowania i konsultowania

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Włochom o nie podjęcie działań w celu odpowiedniego wdrożenia przepisów UE w zakresie zwolnień grupowych.

Włoskie prawodawstwo i odpowiednie orzecznictwo w chwili obecnej wykluczają kadrę zarządzającą (dirigenti) z gwarancji proceduralnych odnoszących się do informowania przedstawicieli pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Wyłączenie kadry zarządzającej nie tylko stanowi nieuzasadnioną ich dyskryminację w stosunku do nich, ale może również, w pewnych przypadkach, prowadzić do nieuzasadnionego osłabienia ochrony innych kategorii pracowników w miejscu pracy. W szczególności, może utrudnić osiągnięcie progu zwolnień, jaki według przepisów prawa musi zostać osiągnięty do zainicjowania procedury informowania i konsultowania.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1145 – J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom +32 498 99 4107)

 • Transport kolejowy: Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja Europejska postanowiła skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków transpozycji dyrektywy 2011/18/UE w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Termin wdrożenia upłynął dnia 31 grudnia 2011 r.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1136 – H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom +32 498 98 7638)

 • Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z opodatkowaniem zysków kapitałowych

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu dotyczącą obowiązującego w tym kraju systemu podatkowego związanego z przypisywaniem zysków członkom spółek zagranicznych. Zgodnie z prawodawstwem brytyjskim, spółka dominująca w Zjednoczonym Królestwie jest opodatkowana od zysków kapitałowych swoich spółek zależnych w innych państwach członkowskich, podczas gdy podobne opodatkowanie nie istnieje w sytuacji, gdy spółki zależne znajdują się w Zjednoczonym Królestwie.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1146 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z opodatkowaniem zagranicznych aktywów

Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu dotyczącą obowiązującego w tym kraju systemu opodatkowania przeniesienia aktywów za granicę. Przepisy tego kraju przewidują odmienne traktowanie transakcji krajowych i transgranicznych.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1147 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

  3. Uzasadnione opinie

 • Pestycydy: Komisja wzywa siedem państw członkowskich do przestrzegania zasad zrównoważonego stosowania pestycydów

Komisja Europejska skierowała dziś do Belgii, Bułgarii, Danii, Litwy, Luksemburga, Polski i Słowenii formalny wniosek wzywający te kraje do zapewnienia pełnej zgodności z dyrektywą ramową w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Przedmiotowa dyrektywa ustala zasady zrównoważonego stosowania pestycydów w celu zmniejszenia zagrożeń i wpływu ich stosowania na zdrowie ludzi i na środowisko. Wymienione siedem państw członkowskich nie dokonało pełnej transpozycji przepisów dyrektywy do prawa krajowego, mimo iż powinny były to uczynić do dnia 26 listopada 2011 r. Dyrektywę częściowo wdrożyły Belgia, Dania, Litwa, Polska i Słowenia, jednak wciąż istnieją niedociągnięcia, których zakres obejmuje obejmujące od systemów certyfikacji dla użytkowników profesjonalnych po wymogi dotyczące ochrony środowiska wodnego. Bułgaria i Luksemburg nie zgłosiły żadnych środków. Zainteresowane państwa członkowskie mają dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z unijnym prawem. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia o odpowiednich środkach może doprowadzić do skierowania sprawy przez Komisję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 – tel. kom +32 498 98 7166)

 • Podatki: VAT na książki w formie elektronicznej we FRANCJI i LUKSEMBURGU

Komisja zwróciła się do Francji i Luksemburga o zmianę stawek VAT na książki w formie elektronicznej.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Francja i Luksemburg stosują obniżoną stawkę VAT na książki w formie elektronicznej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dyrektywy VAT. W istocie na mocy tej dyrektywy książki w formie elektronicznej są usługami świadczonymi drogą elektroniczną i stosowanie wobec nich obniżonej stawki jest wykluczone.

Taka sytuacja powoduje poważne zakłócenia konkurencji ze szkodą dla przedsiębiorców z 25 pozostałych państw członkowskich Unii, ponieważ zakupu książek w formie elektronicznej można z łatwością dokonywać w innym państwie członkowskim niż państwo zamieszkania konsumenta, a obowiązujące przepisy przewidują stosowanie stawki VAT państwa członkowskiego usługodawcy, a nie państwa członkowskiego klienta. Do Komisji wpłynęły skargi od wielu ministrów finansów, które ujawniły negatywny wpływ na sprzedaż książek na rynku krajowym.

Komisja jest świadoma nierównego traktowania książek w formie elektronicznej i książek papierowych, jak również zwraca uwagę na znaczenie tych ostatnich. W ramach nowej strategii VAT Komisja rozpoczęła tę debatę z państwami członkowskimi i do końca 2013 r. ewentualnie przedłoży nowe propozycje (zob. IP/11/1508).

Komisja, jako strażniczka traktatów, nalega aby do tego czasu państwa członkowskie przestrzegały przepisów dotyczących VAT, które same jednogłośnie przyjęły.

W związku z powyższym Komisja skierowała do tych dwóch państw członkowskich uzasadnione opinie. Chodzi o drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które jest następstwem wezwań do usunięcia uchybienia wysłanych w lipcu 2012 r. (IP/12/740). Oba państwa członkowskie mają miesiąc na dostosowanie ich przepisów do prawa unijnego. Jeśli tego nie uczynią Komisja będzie mogła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (Źródło: IN/2012/2098 i IN/2012/4080).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel.+32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja wzywa Polskę i Portugalię do zgłaszania transpozycji przepisów UE dotyczących dochodzenia roszczeń

Do 1 stycznia 2012 r. państwa członkowskie powinny były dokonać transpozycji przepisów UE dotyczących wzajemnej pomocy w dochodzeniu roszczeń z tytułu podatków, ceł i innych obciążeń. Mimo, że były do tego zobowiązane, Polska i Portugalia nie zgłosiły do Komisji instrumentów prawnych transponujących dyrektywę. Dyrektywa ta jest ważnym instrumentem umożliwiającym państwom członkowskim pobór należnych podatków od podatników mających siedzibę w innych państwach członkowskich. Komisja Europejska wezwała Polskę i Portugalię do zgłoszenia środków wykonawczych. W przypadku nieudzielenia przez Polskę i Portugalię zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Źródło: IN/2012/0106 i IN/2012/0116).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja zwraca się do BELGII o zaprzestanie dyskryminacji niektórych przychodów z akcji zagranicznych

Komisja formalnie zwróciła się do Belgii o zmianę jej przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania dywidend, które zostały uznane za dyskryminacyjne. W Belgii dywidendy od akcji notowanych podlegają obniżonej stawce podatku od dochodów kapitałowych. Jednakże w przypadku gdy dane akcje są notowane na rynku giełdowym zagranicą, tylko dywidendy od papierów wartościowych emitowanych po 1 stycznia 1994 r. mogą korzystać z obniżonej stawki. Ograniczenie to nie ma zastosowania do dywidend od akcji notowanych w Belgii.

Ponadto pierwsza transza dywidend lub odsetek wypłacanych przez uznane w Belgii spółdzielnie lub spółki o celu społecznym jest zwolniona z podatku od dochodów z majątku ruchomego. Z drugiej strony zwolnienie nie obejmuje pierwszej transzy dywidend lub odsetek wypłacanych przez równoważną spółkę zagraniczną (spółdzielnię lub spółkę o celu społecznym).

Ta dyskryminacja prowadzi do większego obciążenia podatkowego inwestorów mających siedzibę w Belgii, którzy chcą inwestować swój kapitał w innych państwach członkowskich. Jest ona sprzeczna ze swobodnym przepływem kapitałów określonym w traktatach.

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (co stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Jeżeli Komisja nie otrzyma zadawalającej odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, będzie mogła podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Królestwu Belgii do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (Źródło: IN/2008/4802).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel.+32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Komisja Europejska zwraca się do Belgii o dokonanie przeglądu opodatkowania spadków nierezydentów w Walonii

Komisja zwróciła się do Belgii o zmianę przepisów w dziedzinie opodatkowania spadków stosowanych w regionie Walonii. Wspomniane przepisy powodują nałożenie większego podatku na nieruchomości dziedziczone po nierezydentach, niż po rezydentach. W związku z tym prawodawstwo przewiduje różne traktowanie pod względem podatkowym. Ogranicza to swobodny przepływ kapitału i jest sprzeczne z przepisami UE (art. 63 TFUE i art. 40 porozumienia EOG).

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieuzyskania zadowalającej odpowiedzi na uzasadnioną opinię w terminie dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (Źródło: IN/2008/4777).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Zdrowie publiczne: Komisja zwróciła się do Danii o wprowadzenie zakazu sprzedaży snusu

Snus jest wyrobem tytoniowym do stosowania doustnego sprzedawanym luzem oraz w małych porcjach wielkości saszetki. Snus zażywa się poprzez umieszczenie go między dziąsłem a wargą, nie należy go rozgryzać, czy żuć. Sprzedaż snusu jest zakazana w całej UE z wyjątkiem Szwecji, które uzyskała zwolnienie podczas negocjacji traktatu o przystąpieniu. Dania wprowadziła zakaz sprzedaży snusu w małych porcjach wielkości saszetki, jednak nie dotyczy on wyrobu sprzedawanego luzem. W związku z tym Komisja Europejska zwraca się do Danii o zmianę przepisów prawodawstwa krajowego w celu zakazu wszelkich postaci snusu. Duńskie władze muszą w ciągu dwóch miesięcy od przesłania niniejszego wniosku podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia zgodności z prawem UE oraz poinformować Komisję o przyjętych środkach. Jeżeli nie uczynią tego w wymaganym terminie, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 – tel. kom +32 498 98 7166)

 • Komisja zwraca się do DANII o wdrożenie przepisów dotyczących ochrony pracowników tymczasowych

Komisja Europejska zwróciła się do Danii o wdrożenie do przepisów krajowych prawodawstwa UE, które gwarantuje minimalny poziom ochrony pracowników tymczasowych (dyrektywa 2008/104/WE). Dyrektywa ta gwarantuje równe traktowanie pracowników tymczasowych i pracowników zatrudnionych na stałe w danym przedsiębiorstwie pod względem podstawowych warunków pracy i zatrudnienia. Wspiera ona również pozytywną rolę, jaką odgrywa zjawisko pracy tymczasowej w zapewnianiu elastyczności na rynku pracy. Termin, w którym państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia tej dyrektywy upłynął 5 grudnia 2011 r. Jednakże Dania dotychczas tego nie uczyniła. W rezultacie pracownicy tymczasowi w Danii mogą być pozbawieni warunków pracy, do których mają prawo na mocy dyrektywy. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dania ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach podjętych w celu wdrożenia przedmiotowej dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom +32 498 99 4107)

 • Prawo pracy: Komisja zwraca się do ESTONII o pełne zastosowanie dyrektywy w sprawie pracy na czas określony w odniesieniu do środowiska akademickiego i artystycznego

Komisja Europejska wezwała Estonię do zatrudniania na czas określony pracowników na uniwersytetach i w sektorze kultury w celu ich ochrony przed zawieraniem kolejnych umów o pracę na czas określony, zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/70/WE.

Niniejsza dyrektywa, a w szczególności załączona do niej umowa ramowa zawarta przez partnerów społecznych na szczeblu europejskim, ma na celu poprawę warunków pracy na czas określony poprzez zagwarantowanie przestrzegania zasady niedyskryminacji między pracownikami zatrudnionymi na stałe i na czas określony oraz zapobieganie nadużyciom wynikającym z wykorzystywania kolejnych umów o pracę lub stosunków pracy zawieranych na czas określony. Dyrektywa musi być stosowana we wszystkich sektorach gospodarki. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Estonia ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach mających na celu całkowite spełnienie jej zobowiązań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom +32 498 99 4107)

 • Podatki: Komisja zwraca się do Hiszpanii o obciążenie podatkiem VAT niektórych usług notarialnych

Komisja Europejska zwróciła się do Hiszpanii o obciążeniem podatkiem VAT usług świadczonych przez notariuszy w związku z transakcjami finansowymi. Obecnie Hiszpania stosuje zwolnienia w odniesieniu do tych usług, co jest niezgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Dyrektywa w sprawie VAT przewiduje zwolnienie dla usług finansowych. Transakcjami zwolnionymi z podatku VAT są na przykład usługi udzielenia kredytu lub sprzedaży akcji. Natomiast udział notariusza polega głównie na przygotowaniu dokumentów urzędowych, tj. dokumentów cywilnych, handlowych oraz umów, co ma na celu zagwarantowanie ich autentyczności i poprawności. Nawet jeśli usługi te są świadczone w związku z transakcją finansową, zdecydowanie się od niej różnią, a zatem nie mają charakteru finansowego.

W związku z tym Hiszpania jest zobowiązana do zmiany swoich przepisów w ciągu dwóch miesięcy w celu dostosowania ich do prawa UE (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). W przeciwnym razie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Źródło: IN/2011/4031).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja wzywa WŁOCHY do zaprzestania dyskryminacji tańszych wyrobów tytoniowych

Komisja Europejska zwróciła się do Włoch o niedyskryminacyjne stosowanie akcyzy na wyroby tytoniowe. Oznacza to, że Włochy nie mogą obciążać tańszych papierosów i drobno krojonego tytoniu minimalną stawką akcyzy, która jest wyższa od podatku obciążającego droższe produkty konkurujące na rynku.

W prawodawstwie włoskim stawki akcyzy dla wyrobów tytoniowych są oparte na połączeniu podatku specyficznego i proporcjonalnego. W przypadku, gdyby stosowanie tych dwóch elementów nie generowało wystarczających przychodów podatkowych, prawo UE pozwala Włochom na wprowadzenie i pobieranie określonej kwoty (tzw. minimalnej stawki akcyzy). Ta wyższa wartość minimalna stosowana jest tylko do tańszych papierosów i drobno krojonego tytoniu. W rezultacie droższe produkty są opodatkowane na poziomie niższym niż wspomniana wartość minimalna, a zatem są one także opodatkowane niżej niż tańsze produkty. Unijne przepisy akcyzowe nie pozwalają na opodatkowanie niektórych kategorii produktów na poziomie niższym, niż innych. Taka praktyka krajowa jest sprzeczna z zasadą uczciwej konkurencji i zakłóca funkcjonowanie rynku.

W związku z tym Włochy są zobowiązane do zmiany swoich przepisów w ciągu dwóch miesięcy w celu dostosowania ich do prawa UE (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). W przeciwnym razie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (źródło: IN/2011/4175).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Środowisko: Komisja wzywa Holandię do podjęcia działań w celu odbudowy środowiska naturalnego Skaldy Zachodniej

Komisja Europejska ponownie zwróciła się do Holandii o powstrzymanie postępującej degradacji Skaldy Zachodniej, która jest chronionym i dość wyjątkowym ekosystemem w Europie Północno-Zachodniej, będącym częścią sieci Natura 2000. Ujście Skaldy jest słabo chronione, zwłaszcza w związku z dalszym pogłębieniem kanału nawigacyjnego i innymi działaniami człowieka, które spowodowały znaczne ograniczenie ważnych siedlisk przyujściowych. W roku 2005 Holandia zobowiązała się do zaradzenia tej sytuacji i przywrócenia rzece około 600 hektarów terenu polderowego. Późniejsze dyskusje spowodowały duże opóźnienia oraz niepewność co do przyszłego rozwoju wydarzeń. Komisja wciąż nie jest przekonana, że środki koordynowane przez prowincję Zelandia i obejmujące kolejne 300 ha są odpowiednie aby powstrzymać degradację ujścia Skaldy. Komisja ma nadzieję, że Holandia szybko podejmie decyzję i wprowadzi w życie skuteczne środki zapobiegające nieodwracalnej degradacji tego ważnego ekosystemu. Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego); Holandia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom +32 498 95 3593)

 • Komisja wzywa Polskę do zagwarantowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Komisja Europejska dała Polsce dwa miesiące na zapewnienie zgodności z unijnymi przepisami dotyczącymi doręczania dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (drugi etap trzyetapowego postępowania UE w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Rozporządzenie dotyczące doręczania dokumentów (1393/2007) upraszcza tę procedurę w sprawach transgranicznych. Aby współpraca między organami sądowymi państw członkowskich funkcjonowała prawidłowo, przekazywanie dokumentów między tymi organami powinno odbywać się w sposób szybki i bezpieczny.

Obecnie, polskie prawodawstwo nakłada na obywateli, którzy są rezydentami innych państw członkowskich UE, obowiązek ustanowienia przedstawiciela reprezentującego ich w Polsce w zakresie doręczania dokumentów w postępowaniach cywilnych i handlowych. W przypadku niewyznaczenia takiego przedstawiciela, dokumenty zostają złożone w sądzie i uznane za doręczone stronie postępowania sądowego. Brak wiedzy, że takie dokumenty są złożone w sądzie sprawia, że trudno jest je uzyskać. Utrudnia to obywatelom UE uczestnictwo w postępowaniach sądowych w Polsce. Praktyka ta stanowi zatem pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową i utrudnia obywatelom UE dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

W następstwie wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w dniu 27 stycznia 2012 r., Komisja wydała dziś uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do przestrzegania przepisów UE.

(Dodatkowe informacje: M. Andreeva - tel. +32 229 91382- tel. kom +32 498 99 1382)

 • Podatki: Komisja wzywa RUMUNIĘ do zmian w przepisach dotyczących składów akcyzowych

Komisja Europejska formalnie wezwała Rumunię do zmiany przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie składów akcyzowych. Wyroby objęte akcyzą są zazwyczaj produkowane, i mogą następnie być magazynowane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, w składach akcyzowych. Oznacza to, że w ramach tej procedury produkty można przesyłać ze składu w jednym państwie członkowskim do składu w innym państwie członkowskim. Zatwierdzone składy akcyzowe obejmują na przykład rafinerie, destylarnie, zarejestrowane pomieszczenia i magazyny, zarejestrowanych handlowców, itp. Obecnie w Rumunii jedynie rafinerie mogą otrzymać pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego dla produktów energetycznych (z wyjątkiem składów znajdujących się na terenie portów lotniczych). Środek ten jest niezgodny z przepisami UE w sprawie akcyzy i stanowi dyskryminację względem produktów energetycznych pochodzących z innych państw członkowskich. W praktyce oznacza to, że produkty pochodzące z innych państw członkowskich nie mogą być przechowywane w składach i korzystać z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z tym Rumunia jest zobowiązana do zmiany swoich przepisów w ciągu dwóch miesięcy w celu dostosowania ich do prawa UE (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). W przeciwnym razie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. (Źródło: IN/2010/4229).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)

 • Środowisko: Komisja zwraca się do SŁOWENII o uprzątnięcie składowisk

Komisja Europejska wezwała Słowenię do dostosowania składowisk do prawodawstwa UE. Stanowi to element podejścia horyzontalnego w odniesieniu do kilku państw członkowskich. Zgodnie z prawem UE, składowanie powinno być wykorzystywane jedynie jako środek ostateczny i może być dokonywane wyłącznie na warunkach, które pozwalają uniknąć wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Istniejące składowiska muszą spełnić szereg warunków w celu uzyskania pozwolenia na działalność. Słowenia zgodziła się zamknąć lub poddać modernizacji wiele z nich. Chociaż poczyniono pewne postępy i obecnie stosuje się odpowiedni system gospodarowania odpadami, w przypadku 18 składowisk nadal naruszane są przepisy. Dziesięć składowisk odpadów komunalnych nie ma odpowiednich zezwoleń, a osiem kolejnych wciąż funkcjonuje pomimo odmowy wydania przez władze krajowe niezbędnych zezwoleń. Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego); Słowenia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom +32 498 95 3593)

 • Transport kolejowy: Komisja zwraca się do Słowenii o dokonanie transpozycji unijnych przepisów w sprawie interoperacyjności kolei

Komisja zwróciła się do Słowenii o dostosowanie przepisów krajowych do dyrektywy 2011/18/UE w sprawie interoperacyjności kolei. Przepisy te mają na celu wprowadzenie zmian do opisu systemów kolejowych i określają procedury ich weryfikacji. Przepisy należało wprowadzić od 31 grudnia 2011 r. Jeżeli reakcja Słowenii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W styczniu tego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Słowenii, a obecnie przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia). Słowenia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom +32 498 98 7638)

 • Zabezpieczenia społeczne: Komisja wzywa SŁOWACJĘ do wypłaty rent inwalidzkich osobom ubezpieczonym, które zamieszkują w innym państwie członkowskim

Komisja Europejska zwróciła się do Słowacji o zagwarantowanie, że osoby ubezpieczone w słowackim systemie zabezpieczenia społecznego, lecz zamieszkujące w innym państwie członkowskim mogą korzystać ze świadczeń dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odmawiając osobom zamieszkującym w innych państwach członkowskich dostępu do wspomnianych świadczeń Słowacja nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z prawa UE (w szczególności art. 48 Traktatu o funkcjonowaniu UE, wdrożonego rozporządzeniem (WE) nr 883/2004) i pozbawia osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczeń, do których są uprawnione. Komisja uważa, że słowacki zasiłek opiekuńczy (peňažný príspevok na opatrovanie), zasiłek z tytułu niepełnosprawności (peňažný príspevok na osobnú asistenciu) oraz zasiłek pieniężny na rekompensatę wysokich wydatków w przypadku osób niepełnosprawnych (peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov)) powinny przysługiwać również osobom zamieszkałym poza granicami tego kraju. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku braku zgłoszenia Komisji w ciągu dwóch miesięcy środków zapewniających przestrzeganie obowiązków wynikających z unijnego prawa, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom +32 498 99 4107)

 • Podatki: Komisja wzywa Zjednoczone Królestwo do dokonania przeglądu opodatkowania spadków małżonków

Przepisy Zjednoczonego Królestwa przewidują zwolnienie z podatku od spadków aktywów przenoszonych między zamieszkującymi na terenie tego kraju małżonkami lub zarejestrowanymi partnerami. Jednakże, takie operacje dokonywane między małżonkami lub zarejestrowanymi partnerami, z których jeden nie zamieszkuje na terenie Zjednoczonego Królestwa, nie są zwolnione z podatku od spadków. Ponadto w tym przypadku zasady stosowania zerowej stawki mogą być różne w przypadku kolejnych przenoszonych aktywów, mogą zatem skutkować ogólnie wyższym opodatkowaniem. Ta różnica w traktowaniu pod względem podatkowym małżonków zamieszkujących w Zjednoczonym Królestwie i tych, którzy zamieszkują poza jego terytorium ma charakter dyskryminujący i jest sprzeczna z przepisami UE (art. 18 TFUE).

Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. (Źródło: IN/2010/2111).

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom +32 498 98 3871)


Side Bar