Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT ET PL SK SL BG RO

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2012 m. spalio 24 d.

Spalio mėn. sprendimų dėl pažeidimų paketas: pagrindiniai sprendimai

SKAITMENINĖ DARBOTVARKĖ

UŽIMTUMAS

ENERGETIKA

APLINKA

TEISINGUMAS

TRANSPORTAS

SVEIKATA IR VARTOTOJŲ APSAUGA

MOKESČIAI IR MUITAI

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

Europos Komisija mėnesiniu sprendimų dėl pažeidimų paketu imasi teisinių veiksmų prieš netinkamai įsipareigojimus pagal ES teisę vykdančias valstybes nares. Šių su daugeliu sektorių susijusių sprendimų tikslas – užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą piliečių ir įmonių labui. Šiandien Komisija priėmė 162 sprendimus, įskaitant 25 pagrįstas nuomones ir 10 Europos Sąjungos Teisingumo Teismui perduotų bylų. Toliau pateikiama pagrindinių sprendimų santrauka.

Daugiau informacijos apie pažeidimų procedūrą pateikiama MEMO/12/12.

  1. Bylų dėl finansinių baudų skyrimo perdavimas Teisingumo Teismui

 • Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija prašo Teisingumo Teismo skirti BELGIJAI baudą dėl neskaidrių privalomų TV ir radijo taisyklių

Europos Komisija prašo Europos Teisingumo Teismo (ETT) skirti baudą Belgijai, nes ši valstybė suteikdama privalomojo programų siuntimo statusą transliacijų turiniui neteisingai įgyvendino ES telekomunikacijų taisykles net ir po 2011 m. kovo mėn. Teismo sprendimo. Pagal privalomojo siuntimo taisykles reikalaujama, kad kabelinės televizijos bendrovės arba telekomunikacijų operatoriai transliuotų tam tikrus radijo ir televizijos kanalus ir teiktų paslaugas ten, kur daugeliui vartotojų tai yra jų pagrindiniai radijo ar televizijos kanalai. Komisija siūlo skirti vienkartinę baudą, kurios suma būtų 5 397 EUR už kiekvieną dieną nuo pirmojo Teismo sprendimo iki antrojo, ir 31 251,20 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo antrojo Teismo sprendimo iki tol, kol Belgija šį sprendimą įvykdys.

(Daugiau informacijos: IP/12/1144; R. Heath, tel. + 32 229 61716, mob. tel. +32 460 75 0221)

 • Aplinka. Komisija vėl paduoda ITALIJĄ į Teismą dėl neteisėtų sąvartynų ir prašo skirti baudas

Europos Komisija raginą Italiją išvalyti šimtus neteisėtų ir nekontroliuojamų atliekų sąvartynų. Nepaisant šiuo klausimu 2007 m. balandžio mėn. paskelbto Teismo sprendimo, beveik visuose Italijos regionuose problemos neišspręstos, o esamų priemonių nepakanka, kad jų sprendimas būtų ilgalaikis. Todėl, remdamasi už aplinką atsakingo Europos Komisijos nario Janezo Potočniko rekomendacija, Komisija vėl duoda Italiją į Europos Teisingumo Teismą ir prašo skirti vienkartinę 28 089,60 EUR baudą bei 256 819,20 EUR baudą už kiekvieną dieną nuo antrojo Teismo sprendimo iki tol, kol pažeidimas bus pašalintas.

(Daugiau informacijos: IP/12/1140; J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 • Energijos vidaus rinka. Komisija paduoda į Teismą LENKIJĄ ir SLOVĖNIJĄ dėl to, kad šios valstybės ne iki galo į nacionalinę teisę perkėlė ES taisykles

Europos Komisija duoda į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą Lenkiją ir Slovėniją dėl to, kad jos ne iki galo į nacionalinę teisę perkėlė ES energijos vidaus rinkos taisykles. Iki šiol Lenkija Elektros energijos direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę perkėlė tik iš dalies. Slovėnija iki galo į nacionalinę teisę neperkėlė nei Elektros energijos, nei Dujų direktyvos nuostatų. Valstybės narės turėjo perkelti šių direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę iki 2011 m. kovo 3 d.

Komisija prašo, kad Lenkijai Teismas skirtų 84 378,24 EUR per dieną baudą. Komisija siūlo Slovėnijai skirti 10 287,36 EUR per dieną baudą už kiekvieną ne iki galo į nacionalinę teisę perkeltą direktyvą.

(Daugiau informacijos: IP/12/1139; M. Holzner, tel. +32 229 60196, mob. tel. +32 498 98 2280)

 • Oro transportas. Komisija paduoda LENKIJĄ į Teisingumo Teismą dėl oro uostų mokesčių

Europos Komisija nusprendė paduoti Lenkiją į Europos Teisingumo Teismą dėl to, kad ši valstybė neįdiegė bendrųjų oro uostų mokesčių taisyklių. Jos turėjo būti įdiegtos iki 2011 m. kovo 15 d. Remdamasi Lisabonos sutartimi Komisija prašys, kad Teismas skirtų Lenkijai 75 002,88 EUR baudą už kiekvieną dieną, kol bus įdiegtos atitinkamos nacionalinės priemonės.

(Daugiau informacijos: IP/12/1143; H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

  2. Kiti Teisingumo Teismui perduoti klausimai

 • Kolektyvinis atleidimas iš darbo. Komisija paduoda ITALIJĄ į Teisingumo Teismą dėl informavimo ir konsultacijų taisyklių netaikymo vadovams

Europos Komisija padavė į ES Teisingumo Teismą Italiją, nes ši valstybė nesiėmė priemonių, kad tinkamai įgyvendintų ES teisės aktus dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo.

Italijos teisės aktuose ir atitinkamoje Italijos teismų praktikoje vadovams („dirigenti“) šiuo metu netaikomos procedūrinės garantijos, susijusios su darbuotojų atstovų informavimu ir konsultacijomis darbo vietoje. Taip ne tik nepagrįstai diskriminuojami patys „dirigenti“, bet tam tikrais atvejais dėl to gali nepagrįstai susilpnėti ir kitų kategorijų darbuotojų darbo vietų apsauga. Pavyzdžiui, gali būti sunkiau pasiekti įstatymu numatytą atleidžiamų darbuotojų skaičiaus ribą, kai jau reikia pradėti informavimo ir konsultacijų procedūrą.

(Daugiau informacijos: IP/12/1145; J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 • Geležinkelių transportas. Komisija paduoda LENKIJĄ į Teisingumo Teismą dėl geležinkelių sistemos sąveikos

Europos Komisija nusprendė paduoti Lenkiją į Europos Teisingumo Teismą, nes ši valstybė nepranešė apie Direktyvos 2011/18/ES dėl geležinkelių sistemos sąveikos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Šios priemonės turėjo būti įgyvendintos iki 2011 m. gruodžio 31 d.

(Daugiau informacijos: IP/12/1136; H. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 • Apmokestinimas. Komisija paduoda JUNGTINĘ KARALYSTĘ į Europos Teisingumo Teismą dėl kapitalo prieaugio mokesčių

Šiandien Europos Komisija nusprendė paduoti Jungtinę Karalystę į ES Teisingumo Teismą (ETT) dėl šios valstybės mokesčių tvarkos, taikomos kapitalo prieaugio priskyrimui bendrovės nerezidentės nariams. Pagal JK teisę pagrindinė bendrovė Jungtinėje Karalystėje turi mokėti mokesčius už savo priklausomųjų bendrovių kitose valstybėse narėse kapitalo prieaugį, bet tokie mokesčiai netaikomi, jeigu priklausomosios bendrovės yra Jungtinėje Karalystėje.

(Daugiau informacijos: IP/12/1146; E. Traynor, tel. +32 229 21548 mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Apmokestinimas. Komisija paduoda JUNGTINĘ KARALYSTĘ į Europos Teisingumo Teismą dėl turto užsienyje mokesčių

Šiandien Europos Komisija nusprendė paduoti Jungtinę Karalystę į ES Teisingumo Teismą (ETT) dėl šios šalies mokesčių tvarkos, taikomos tarptautiniam turto perleidimui. JK teisėje numatytos skirtingos turto perleidimo šalies viduje ir atliekant tarptautines operacijas sąlygos.

(Daugiau informacijos: IP/12/1147; E. Traynor, tel. +32 229 21548 mob. tel. +32 498 98 3871)

  3. Pagrįstos nuomonės

 • Pesticidai. Komisija reikalauja septynių valstybių narių laikytis tausiojo pesticidų naudojimo taisyklių

Šiandien Belgijai, Bulgarijai, Danijai, Lenkijai, Lietuvai, Liuksemburgui ir Slovėnijai buvo išsiųstas oficialus Europos Komisijos prašymas, kuriuo raginama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Tausiojo pesticidų naudojimo pagrindų direktyvos. Šioje direktyvoje nustatytos tausiojo pesticidų naudojimo taisyklės, kad būtų sumažinta su pesticidų naudojimu susijusi rizika ir jų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Šios septynios valstybės narės dar ne iki galo perkėlė minėtos direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, nors turėjo tai padaryti iki 2011 m. lapkričio 26 d. Belgija, Danija, Lenkija, Lietuva ir Slovėnija iš dalies įgyvendino šią direktyvą, bet vis dar yra trūkumų, susijusių su profesionalių naudotojų sertifikavimo sistemomis, vandens aplinkos apsaugos reikalavimais ir kt. Bulgarija ir Liuksemburgas nepranešė apie jokias priemones. Šios valstybės narės turi per 2 mėnesius informuoti Komisiją apie priemones, kurių ėmėsi, kad užtikrintų visapusišką ES teisės aktų laikymąsi. Jeigu apie atitinkamas priemones nebus pranešta, Komisija gali perduoti šiuos klausimus spręsti Europos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 229 87166, mob. tel. +32 498 98 7166)

 • Apmokestinimas. Skaitmeninių knygų PVM PRANCŪZIJOJE ir LIUKSEMBURGE

Komisija reikalauja, kad Prancūzija ir Liuksemburgas pakeistų skaitmeninėms knygoms taikomus PVM tarifus.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. Prancūzija ir Liuksemburgas skaitmeninėms knygoms taiko sumažintą PVM tarifą, bet tai neatitinka dabartinių PVM direktyvos nuostatų. Pagal šią direktyvą skaitmeninės knygos priskiriamos elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, o šios rūšies paslaugoms taikyti sumažinto tarifo negalima.

Susidariusi padėtis labai iškreipia konkurenciją ir yra žalinga kitų 25 Sąjungos valstybių narių ūkinės veiklos vykdytojams, nes skaitmeninių knygų galima lengvai nusipirkti kitoje valstybėje narėje, o dabartinės taisyklės nurodo taikyti paslaugos teikėjo, o ne kliento valstybėje narėje galiojantį PVM tarifą. Komisija gavo įvairių finansų ministrų skundų, kuriuose aprašomas neigiamas prekybos šiomis knygomis poveikis jų šalių rinkoms .

Komisija pripažįsta, kad skaitmeninėms ir spausdintinėms knygoms sudarytos nevienodos sąlygos, ir suvokia skaitmeninių knygų svarbą. Rengdama naują PVM strategiją Komisija pradėjo atitinkamas diskusijas su valstybėmis narėmis ir iki 2013 m. pabaigos pateiks pasiūlymų (žr. IP/11/1508).

Komisija, kaip institucija, prižiūrinti, kad būtų laikomasi Sutarčių, yra tos nuomonės, kad iki tol valstybės narės turėtų laikytis savo pačių vieningai patvirtintų PVM taisyklių.

Todėl Komisija šioms dviem valstybėms narėms nusiuntė pagrįstas nuomones. Tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas po oficialių pranešimų, išsiųstų 2012 m. liepos mėn. (). Abi valstybės narės turi per vieną mėnesį pakeisti savo teisės aktus taip, kad jie atitiktų Europos Sąjungos teisę. Jei to nebus padaryta, Komisija galės kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. (Nuorodos: IN/2012/2098 ir IN/2012/4080).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Apmokestinimas. Komisija prašo, kad LENKIJA ir PORTUGALIJA praneštų apie ES taisyklių dėl reikalavimų, susijusių su mokesčiais, perkėlimą į nacionalinę teisę

Iki 2012 m. sausio 1 d. valstybės narės turėjo perkelti ES taisykles dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis. Lenkija ir Portugalija nesilaikė savo prievolės ir nepranešė Komisijai apie teisines direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones. Ši direktyva labai svarbi siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų rinkti mokesčius, kuriuos privalo sumokėti kitose valstybėse narėse įsisteigę mokesčių mokėtojai. Europos Komisija paprašė, kad Lenkija ir Portugalija praneštų apie atitinkamas įgyvendinimo priemones. Jeigu Komisija per du mėnesius negaus patenkinamo atsakymo, ji galės paduoti Lenkiją ir Portugaliją į ES Teisingumo Teismą. (Nuorodos: IN/2012/0106 ir IN/2012/0116).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad BELGIJA liautųsi taikiusi diskriminacines sąlygas tam tikroms pajamoms iš užsienio įmonių akcijų

Komisija oficialiai pareikalavo, kad Belgija pakeistų diskriminacinėmis laikomas fiskalinių teisės aktų nuostatas, taikomas apmokestinant dividendus. Belgijoje kotiruojamų akcijų dividendams taikomas sumažintas mokesčių už pajamas iš akcijų ir paskolintų lėšų tarifas. Tačiau jeigu akcijos kotiruojamos užsienio biržose, sumažintas tarifas taikomas tik tiems dividendams, kurie mokami už akcijas, išleistas nuo 1994 m. sausio 1 d. Šis apribojimas netaikomas Belgijoje kotiruojamų akcijų dividendams.

Be to, tam tikra dividendų arba palūkanų, išmokėtų Belgijoje įsisteigusių kooperatinių bendrovių ir socialinių įmonių, dalis pajamų iš akcijų ir paskolinto kapitalo mokesčiu neapmokestinama, o atitinkamų užsienio įmonių (kooperatinių arba socialinių) išmokamų dividendų arba palūkanų tam tikrai daliai tokia mokesčių lengvata netaikoma.

Dėl tokios diskriminacijos Belgijoje įsisteigusius investuotojus, norinčius investuoti savo kapitalą kitose valstybėse narėse, slegia didesnė mokesčių našta. Tai nesuderinama su Sutartyse įtvirtintu laisvu kapitalo judėjimu.

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Jeigu per du mėnesius Komisija negaus patenkinamo atsakymo, ji galės paduoti Belgiją į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. (Nuoroda: IN/2008/4802).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Europos Komisija reikalauja, kad BELGIJA persvarstytų nenuolatinių gyventojų paveldėjimo mokesčius Valonijoje

Komisija pareikalavo, kad Belgija pakeistų Valonijos regione galiojantį paveldėjimo mokesčių įstatymą. Jame numatyta, kad nenuolatinių gyventojų paliktam nekilnojamajam turtui taikomas didesnis paveldėjimo mokestis nei tam turtui, kurį paliko nuolatiniai gyventojai. Vadinasi, teisės aktuose nustatytos nevienodos apmokestinimo sąlygos. Tai riboja laisvą kapitalo judėjimą ir prieštarauja ES taisyklėmis (SESV 63 straipsnis ir EEE susitarimo 40 straipsnis).

Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Jeigu per du mėnesius į pagrįstą nuomonę nebus sulaukta patenkinamos reakcijos, Komisija galės perduoti šį klausimą spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. (Nuoroda: IN/2008/4777).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Visuomenės sveikata. Pareikalauta, kad DANIJA uždraustų prekybą tabaku „snus“

„Snus“ – tai per burną vartojamas palaidas arba nedideliais kiekiais maišeliuose įpakuotas tabakas. Jis dedamas tarp dantenų ir lūpų, bet nekramtomas ir nerūkomas. Prekyba tabaku „snus“ uždrausta visoje ES, išskyrus Švediją – per derybas dėl Stojimo sutarties šiai valstybei suteikta išimtis. Danija uždraudė prekybą nedideliais kiekiais maišeliuose įpakuotu tabaku „snus“, bet palaidu – ne. Todėl Europos Komisija reikalauja, kad Danija pakeistų nacionalinius teisės aktus ir uždraustų prekybą visų formų tabaku „snus“. Danijos valdžios institucijos turi per du mėnesius nuo šio reikalavimo išsiuntimo imtis reikalingų veiksmų, kad būtų laikomasi ES teisės aktų, ir informuoti Komisiją apie priemones, kurių ėmėsi. Jeigu iki nustatyto termino tai nebus padaryta, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti Europos Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: F. Vincent, tel. +32 229 87166, mob. tel. +32 498 98 7166)

 • Komisija reikalauja, kad DANIJA įgyvendintų laikinųjų darbuotojų apsaugos taisykles

Europos Komisija pareikalavo, kad Danija į savo nacionalinę teisę perkeltų ES teisės aktus, kuriais užtikrinamas minimalus per agentūras įdarbintų laikinųjų darbuotojų apsaugos lygis (Direktyva 2008/104/EB). Direktyva užtikrinama, kad per agentūras įdarbinti laikinieji darbuotojai ir nuolatiniai atitinkamos įmonės darbuotojai turėtų vienodas pagrindines įdarbinimo ir darbo sąlygas. Joje taip pat išreiškiamas palaikymas teigiamam per agentūras įdarbinamų laikinųjų darbuotojų vaidmeniui suteikiant lankstumo darbo rinkoje. Valstybės narės šią direktyvą turėjo įgyvendinti iki 2011 m. gruodžio 5 d., bet Danija to dar nepadarė, todėl per agentūras įdarbinti laikinieji darbuotojai Danijoje gali neturėti tų garantuojamų darbo sąlygų, į kurias jie turi teisę pagal minėtą direktyvą. Reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, laikantis ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrų. Danija turi per du mėnesius pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi, kad įgyvendintų šią direktyvą. Jei tai nebus padaryta, Komisija gali paduoti Daniją į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 • Darbo teisė. Komisija prašo, kad ESTIJA universitetų darbuotojams ir menininkams visapusiškai taikytų terminuotų darbo sutarčių direktyvą.

Europos Komisija pareikalavo, kad Estija suteiktų pagal terminuotas sutartis dirbantiems universitetų ir kultūros sektoriaus darbuotojams apsaugą nuo paeiliui sudaromų terminuotų darbo sutarčių, kaip numatyta Direktyvoje 1999/70/EB.

Šia direktyva ir ypač jos priedu – bendruoju socialinių partnerių europinio lygio susitarimu – siekiama pagerinti darbo pagal terminuotąsias sutartis kokybę užtikrinant, kad būtų taikomas pagal nuolatines ir terminuotąsias sutartis dirbančių darbuotojų nediskriminavimo principas, ir sukuriant sistemą, kuria būtų užkirstas kelias piktnaudžiauti nuolat sudarant terminuotąsias darbo sutartis ar kuriant tokius darbo santykius. Ši direktyva turi būti įgyvendinta visuose ekonomikos sektoriuose. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kaip apibrėžta ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrose. Estija turi per du mėnesius pranešti Komisijai, kokių priemonių ėmėsi, kad visiškai įvykdytų savo prievoles. Jei tai nebus padaryta, Komisija gali paduoti Estiją į ES Teisingumo Teismą.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 • Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad ISPANIJA rinktų PVM už tam tikras notarų paslaugas

Europos Komisija pareikalavo, kad Ispanija rinktų PVM už notarų teikiamas paslaugas, susijusias su finansiniais sandoriais. Šiuo metu Ispanija šioms paslaugoms taiko išimtį, kurios pagal ES PVM taisykles negalima taikyti.

PVM direktyvoje numatyta išimtis finansinėms paslaugoms. Pavyzdžiui, PVM netaikomas kredito suteikimo arba akcijų pardavimo sandoriams. Tačiau notaro veiksmai – tai iš esmės viešųjų dokumentų, kuriais įtvirtinami civiliniai ir komerciniai aktai ir sutartys, rengimas bei šių dokumentų autentiškumo ir teisingumo tvirtinimas. Net jei šios paslaugos susijusios su finansiniais sandoriais, jos aiškiai nuo jų skiriasi ir todėl nėra finansinio pobūdžio.

Dėl šios priežasties reikalaujama, kad Ispanija per du mėnesius pakeistų savo teisės aktus taip, kad jie atitiktų ES teisę (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Jei tai nebus padaryta, Europos Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui. (Nuoroda: IN/2011/4031).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad ITALIJA liautųsi taikyti diskriminacines sąlygas pigesniems tabako produktams

Europos Komisija reikalauja, kad Italija akcizo mokesčius tabako produktams taikytų nediskriminuodama. Tai reiškia, kad Italija negali taikyti minimaliojo akcizo mokesčio pigesnėms cigaretėms ir smulkintam tabakui, kuris yra didesnis nei rinkoje konkuruojantiems brangesniems produktams taikomas mokestis.

Pagal Italijos teisės aktus akcizo mokesčiai tabako gaminiams apskaičiuojami derinant specialų mokestį ir proporcinį mokestį. Jei pritaikius šiuos du elementus mokestis dar nepakankamas, pagal ES teisę Italijai leidžiama nustatyti ir rinkti fiksuotą sumą (vadinamąjį minimalųjį akcizo mokestį). Šis didesnis minimalusis mokestis taikomas tik pigesnėms cigaretėms ir smulkintam tabakui. Dėl šios priežasties brangesni produktai apmokestinami mažiau nei pigesni alternatyvūs produktai. Pagal ES taisykles tam tikrų kategorijų produktų negalima apmokestinti mažiau nei kitų. Tokia valstybėje galiojanti tvarka pažeidžia sąžiningos konkurencijos principą ir iškraipo rinką.

Dėl šios priežasties reikalaujama, kad Italija per du mėnesius pakeistų savo teisės aktus taip, kad jie atitiktų ES teisę (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas). Jei tai nebus padaryta, Europos Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui. (Nuoroda: IN/2011/4175).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Aplinka. Komisija reikalauja, kad NYDERLANDAI imtųsi aplinkos atkūrimo veiksmų vakarinėse Šeldės žiotyse

Europos Komisija vėl prašo Nyderlandų sustabdyti vakarinių Šeldės žiočių būklės blogėjimą. Tai saugoma ekosistema, kuri šiaurės vakarų Europoje yra unikali ir priklauso tinklui „Natura 2000“. Žiočių padėtis bloga, ji itin pablogėjo po kelis kartus atliktų farvaterio gilinimo darbų, o dėl kitos žmogaus veiklos labai sumažėjo svarbių buveinių upės žiotyse teritorija. 2005 m. Nyderlandai sutiko imtis atitinkamų veiksmų ir grąžinti upei apie 600 ha polderių teritorijos. Vykstant tolesnėms diskusijoms buvo ilgai delsiama ir nebuvo jokio aiškumo dėl būsimų veiksmų. Komisija vis dar neįsitikinusi, kad priemonės, kurias koordinuoja Zelandijos provincija ir kurios taikomos dar 300 ha, yra tinkamos, kad būtų sustabdytas žiočių būklės blogėjimas. Komisija tikisi, kad Nyderlandai greitai ras sprendimą ir įgyvendins veiksmingas priemones, kad šiai svarbiai ekosistemai nebūtų padaryta nepataisoma žala. Komisija siunčia pagrįstą nuomonę (tai antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas) ir suteikia Nyderlandams dviejų mėnesių terminą atsakymui pateikti.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 • Komisija prašo, kad LENKIJA užtikrintų galimybes siekti teisingumo

Europos Komisija skyrė Lenkijai du mėnesius, per kurias ši valstybė turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos taisyklių dėl dokumentų įteikimo civilinėse ir komercinėse bylose. Komisijos reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje (tai antrasis iš trijų pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapų). Dokumentų įteikimo reglamentu (1393/2007) supaprastinimas dokumentų įteikimas užsienyje nagrinėjamose bylose. Kad ES valstybių teismo institucijų bendradarbiavimas vyktų tinkamai, dokumentai tarp jų turi būti perduodami greitai ir saugiai.

Šiuo metu pagal Lenkijos teisę piliečiai, kurie yra nuolatiniai kitos ES valstybės narės gyventojai, turi paskirti atstovą Lenkijoje įteikti dokumentams tais atvejais, kai civilinė arba komercinė byla nagrinėjama Lenkijoje. Jeigu toks atstovas nepaskiriamas, dokumentai deponuojami teisme ir laikomi įteiktais bylos šaliai. Nežinant, kad tokie dokumentai deponuoti teisme, sunku juos gauti. Tai trukdo ES piliečiams dalyvauti Lenkijoje vykstančiame teismo procese. Taikant tokią tvarką netiesiogiai diskriminuojama dėl pilietybės ir ES piliečiams trukdoma siekti teisingumo.

Oficialus pranešimas buvo išsiųstas 2012 m. sausio 27 d., o šiandien Komisija paskelbė pagrįstą nuomonę, reikalaudama, kad Lenkija laikytųsi ES taisyklių.

(Daugiau informacijos: M. Andreeva, tel. +32 229 91382, mob. tel. +32 498 99 1382)

 • Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad RUMUNIJA pakeistų teisės aktus dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių

Europos Komisija oficialiai pareikalavo, kad Rumunija pakeistų savo teisės aktus dėl leidimų laikyti akcizais apmokestinamų prekių sandėlius, išdavimo. Akcizo mokesčiais apmokestinami produktai paprastai gaminami ir vėliau gali būti saugomi atidėjus akcizo mokesčio mokėjimą akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose. Tai reiškia, kad, atidėjus akcizo mokestį, produktus galima siųsti iš vienos valstybės narės sandėlio į kitos valstybės narės sandėlį. Prie autorizuotų akcizais apmokestinamų prekių sandėlių priskiriamos naftos perdirbimo gamyklos, spirito varyklos, registruotos patalpos ir saugyklos, registruoti prekybininkai ir t. t. Šiuo metu Rumunijoje gauti leidimą laikyti akcizais apmokestinamų energetikos produktų sandėlius (išskyrus sandėlius oro uostų zonose) gali tik naftos perdirbimo gamyklos. Ši priemonė neatitinka ES akcizo mokesčių taisyklių, ja sudaromos diskriminacinės sąlygos iš kitų valstybių narių gaunamiems energetikos produktams. Praktiškai tai reiškia, kad iš kitų valstybių narių gaunami akcizais apmokestinami energetikos produktai negali būti laikomi sandėliuose ir jiems negalima taikyti akcizo mokesčio atidėjimo tvarkos.

Dėl šios priežasties reikalaujama, kad Rumunija per du mėnesius pakeistų savo teisės aktus taip, kad jie atitiktų ES teisę (tai antrasis pažeidimo procedūros etapas). Jei tai nebus padaryta, Europos Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui. (Nuoroda: IN/2010/4229).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)

 • Aplinka. Komisija prašo, kad SLOVĖNIJA išvalytų sąvartynus

Europos Komisija pareikalavo, kad Slovėnija pasirūpintų, kad jos sąvartynai atitiktų ES teisės reikalavimus. Tai dalis horizontalių veiksmų prieš kelias valstybes nares. Pagal ES teisę naudotis sąvartynais galima tik kraštutiniu atveju ir tik tokiu būdu, kad nenukentėtų žmonių sveikata ir aplinka. Esami sąvartynai turi atitikti tam tikras sąlygas, kad būtų išduotas leidimas juos eksploatuoti. Slovėnija sutiko uždaryti arba geriau sutvarkyti tam tikrą skaičių sąvartynų. Nors padaryta šiokia tokia pažanga ir įdiegta tinkama atliekų tvarkymo sistema, 18 sąvartynų dar neatitinka teisės aktų reikalavimų. Dešimt komunalinių atliekų sąvartynų neturi tinkamų leidimų, o dar aštuoni eksploatuojami nepaisant nacionalinių valdžios įstaigų atsisakymo išduoti reikiamus leidimus. Komisija siunčia pagrįstą nuomonę (tai antrasis pažeidimo procedūros etapas), o Slovėnija turi per du mėnesius pateikti atsakymą.

(Daugiau informacijos: J. Hennon, tel. +32 229 53593, mob. tel. +32 498 95 3593)

 • Geležinkelių transportas. Komisija reikalauja, kad SLOVĖNIJA perkeltų ES teisės nuostatas dėl geležinkelių sistemos sąveikos į nacionalinę teisę

Komisija reikalauja, kad Slovėnija suderintų nacionalines taisykles su Direktyva 2011/18/ES dėl geležinkelių sistemos sąveikos. Šiais teisės aktais siekiama pakeisti geležinkelių sistemų aprašus ir nustatomos jų patvirtinimo procedūros. Atitinkami teisės aktai turėjo įsigalioti nuo 2011 m. gruodžio 31 d. Jeigu Slovėnija tinkamai nereaguos, Komisija gali perduoti klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui. Komisija šių metų sausio mėn. prieš Slovėniją pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, o dabar siunčiama pagrįsta nuomonė (tai antrasis pažeidimo procedūros etapas). Slovėnija per du mėnesius turi pateikti Komisijai atsakymą.

(Daugiau informacijos: E. Kearns, tel. +32 229 87638, mob. tel. +32 498 98 7638)

 • Socialinė apsauga. Komisija reikalauja, kad SLOVAKIJA mokėtų invalidumo pašalpas apdraustiesiems, nuolat gyvenantiems kitoje valstybėje narėje

Europos Komisija pareikalavo, kad Slovakija užtikrintų, kad pagal Slovakijos socialinės apsaugos sistemą apdrausti, bet kitoje valstybėje narėje gyvenantys žmonės galėtų gauti invalidumo pašalpas. Atsisakydama mokėti šias pašalpas kitose valstybėse narėse gyvenantiems žmonėms Slovakija pažeidžia savo įsipareigojimus pagal ES teisę (visų pirma Sutarties dėl ES veikimo 48 straipsnį taip, kaip jis įgyvendintas Reglamentu (EB) 883/2004) ir atima iš didelę negalią turinčių žmonių išmokas, į kurias jie turi teisę. Komisija mano, kad Slovakijos globėjo pašalpa ('peňažný príspevok na opatrovanie'), invalidumo pašalpa ('peňažný príspevok na osobnú asistenciu') ir didesnių išlaidų kompensacijos išmoka didelę negalią turintiems žmonėms ('peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov') turi būti mokamos į jas teisę turintiems gyventojams, net jeigu jie gyvena ne Slovakijoje. Reikalavimas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje, kaip apibrėžta ES pažeidimų nagrinėjimo procedūrose. Jeigu Slovakija per du mėnesius nepraneš Komisijai apie priemones, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi minėtų įsipareigojimų pagal ES teisę, Komisija gali perduoti šį klausimą spręsti ES Teisingumo Teismui.

(Daugiau informacijos: J. Todd, tel. +32 229 94107, mob. tel. +32 498 99 4107)

 • Apmokestinimas. Komisija reikalauja, kad JK persvarstytų paveldėjimo apmokestinimą sutuoktiniams

Jungtinės Karalystės teisėje nustatyta, kad turto perleidimas šalyje gyvenančiam sutuoktiniui arba civiliniam partneriui paveldėjimo mokesčiu neapmokestinamas. Tačiau šalyje gyvenančių sutuoktinių arba civilinių partnerių turto perleidimas šalyje negyvenančiam sutuoktiniui arba civiliniam partneriui paveldėjimo mokesčiu apmokestinamas. Be to, pastaruoju atveju nulinio tarifo dalies taisyklės tolesniam perleidimui skiriasi ir dėl to bendras mokestis gali būti didesnis. Tokios skirtingos sąlygos, taikomos turto perleidimui šalyje negyvenančiam sutuoktiniui yra diskriminacinės ir prieštarauja ES taisyklėms (SESV 18 straipsnis).

Komisijos prašymas išdėstytas pagrįstoje nuomonėje (tai antrasis pažeidimo procedūros etapas). Jeigu per du mėnesius nebus sulaukta patenkinamos reakcijos, Komisija galės perduoti šį klausimą spręsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. (Nuoroda: IN/2010/2111).

(Daugiau informacijos: E. Traynor, tel. +32 229 21548, mob. tel. +32 498 98 3871)


Side Bar