Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT LT PL SK SL BG RO

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 24. oktoober 2012

Oktoobri rikkumisotsuste pakett: peamised otsused

DIGITAALARENG

TÖÖHÕIVE

ENERGEETIKA

KESKKOND

ÕIGUS

TRANSPORT

TERVISE- JA TARBIJAPOLIITIKA

MAKSUSTAMINE JA TOLL

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

Euroopa Komisjon võtab oma igakuises rikkumisotsuste paketis õiguslikke meetmeid liikmesriikide suhtes, kes ei täida nõuetekohaselt Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kohustusi. Nende paljusid valdkondi hõlmavate otsuste eesmärk on tagada Euroopa Liidu õigusaktide õige kohaldamine nii kodanike kui ka ettevõtjate hüvanguks. Komisjon võttis täna vastu 162 otsust, sealhulgas 25 põhjendatud arvamust ja 10 kaebust Euroopa Liidu Kohtule. Allpool on toodud põhiliste otsuste kokkuvõte.

Lisateabe saamiseks rikkumismenetluse kohta vt MEMO/12/12.

 • Kohtule esitatavad kaebused, millega võib kaasneda rahaline karistus

 • Digitaalareng: komisjon palub kohtul määrata BELGIALE trahv seoses läbipaistmatute edastamiskohustust sisaldavate televisiooni- ja raadioeeskirjadega

Euroopa Komisjon palub Euroopa Kohtul määrata rahatrahv Belgiale, kes ei ole edastatavale sisule edastamiskohustusega seotud staatust omistades õigesti rakendanud Euroopa Liidu telekommunikatsioonieeskirju isegi pärast 2011. aasta märtsi kohtuotsust. Edastamiskohustust sisaldavate eeskirjadega nõutakse kaabelleviettevõtjatelt ja telekommunikatsioonivõrgu operaatoritelt kindlaksmääratud raadio- ja telekanalite edastamist ning raadio- ja televisiooniteenuste osutamist, kui märkimisväärne arv tarbijaid kasutab neid põhilise vahendina raadio- ja telesaadete vastuvõtmiseks. Komisjon soovitab põhisummat 5 397 eurot päevas, mis arvestatakse esimese ja teise kohtuotsuse vahelise aja põhjal, ning iga päeva kohta arvestatavat karistusmakset 31 251,20 eurot alates teisest kohtuotsusest kuni otsuse täitmiseni Belgia poolt.

(lisateave: IP/12/1144 – R. Heath, tavatelefon +32 22961716, mobiiltelefon +32 460750221)

 • Keskkond: komisjon kaebab ITAALIA uuesti kohtusse seoses ebaseaduslike prügilatega ja palub määrata trahvi

Euroopa Komisjon nõuab Itaalialt tungivalt sadade ebaseaduslike prügilate ja mitteametlike prügi mahapanekukohtade likvideerimist. Hoolimata varasemast, 2007. aasta aprilli asjakohasest kohtuotsusest, esineb endiselt probleeme peaaegu kõikides Itaalia piirkondades ning olemasolevatest meetmetest ei piisa probleemi lahendamiseks pikemas perspektiivis. Seepärast kaebab komisjon keskkonnavolinik Janez Potočniki soovitusel Itaalia uuesti kohtusse ning taotleb rahatrahvi põhisummas 28 089,60 eurot ja iga päeva kohta arvestatavat karistusmakset 256 819,20 eurot alates teisest kohtuotsusest kuni rikkumise lõppemiseni.

(lisateave: IP/12/1140 – J. Hennon, tavatelefon +32 22953593, mobiiltelefon +32 498953593)

 • Energia siseturg: komisjon kaebab POOLA ja SLOVEENIA kohtusse seoses Euroopa Liidu eeskirjade puuduliku ülevõtmisega

Euroopa Komisjon kaebab Poola ja Sloveenia Euroopa Liidu Kohtusse Euroopa Liidu energia siseturu eeskirjade mittetäieliku ülevõtmise eest. Käesolevaks hetkeks on Poola elektridirektiivi vaid osaliselt üle võtnud. Sloveenia ei ole täielikult üle võtnud ei elektri- ega gaasidirektiivi. Liikmesriigid pidid need direktiivid üle võtma 3. märtsiks 2011.

Poola suhtes taotleb komisjon kohtult iga päeva kohta arvestatavat karistusmakset 84 378,24 eurot. Sloveenia suhtes soovitab komisjon iga päeva kohta arvestatavat karistusmakset 10 287,36 eurot iga üle võtmata direktiivi kohta.

(lisateave: IP/12/1139 – M. Holzner, tavatelefon +32 22960196, mobiiltelefon +32 498982280)

 • Õhutransport: komisjon kaebab POOLA kohtusse seoses lennujaamatasudega

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Euroopa Kohtusse Poola, kes ei ole rakendanud lennujaamatasude ühiseeskirju. Rakendamise tähtpäev oli 15. märts 2011. Komisjon palub vastavalt Lissaboni lepingule kohtult iga päeva kohta arvestatava 75 002,88 euro suuruse karistusmakse määramist Poolale kuni riigisiseste meetmete võtmiseni.

(lisateave: IP/12/1143 – H. Kearns, tavatelefon +32 22987638, mobiiltelefon +32 498987638)

 • Muud kohtule esitatavad kaebused

 • Kollektiivne koondamine: komisjon kaebab ITAALIA kohtusse seoses juhtide väljaarvamisega teavitamis- ja nõustamiseeskirjadest

Euroopa Komisjon on kaevanud Euroopa Liidu Kohtusse Itaalia, kes ei ole võtnud meetmeid, et rakendada nõuetekohaselt Euroopa Liidu õigusakte kollektiivse koondamise kohta.

Itaalia õigusaktides ja asjakohases Itaalia kohtupraktikas on juhid (dirigenti) käesoleval hetkel välja jäetud menetlustagatistest, mis on seotud töötajate esindajate teavitamise ja nõustamisega töökohal. Dirigenti väljaarvamine ei too kaasa mitte ainult nende õigustamatut diskrimineerimist, vaid võib teatavatel juhtudel viia ka muudest kategooriatest töötajatele töökohal pakutava kaitse põhjendamatu nõrgenemiseni. Eriti võib see raskendada seadusega nõutava koondamiskünnise saavutamist teavitamis- ja nõustamiskorra kohaldamiseks.

(lisateave: IP/12/1145 – J. Todd, tavatelefon +32 22994107, mobiiltelefon +32 498994107)

 • Raudteetransport: komisjon kaebab POOLA kohtusse raudteede koostalitluse küsimuses

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Euroopa Kohtusse Poola, kes ei ole teavitanud siseriiklikest meetmetest direktiivi 2011/18/EL (raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) ülevõtmiseks. Rakendamise tähtpäev oli 31. detsember 2011.

(lisateave: IP/12/1136 – H. Kearns, tavatelefon +32 22987638, mobiiltelefon +32 498987638)

 • Maksustamine: komisjon kaebab Ühendkuningriigi Euroopa Kohtusse seoses kapitalikasumi maksustamisega

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse maksusüsteemi eest, mis puudutab kasumi omistamist mitteresidendist äriühingute liikmetele. Ühendkuningriigi õigusaktide kohaselt maksustatakse Ühendkuningriigi emaettevõtjat tema teistes liikmesriikides tegutsevate tütarettevõtjate kapitalikasumi eest, kuid Ühendkuningriigis tegutsevate tütarettevõtjate puhul selline maksustamine puudub.

(lisateave: IP/12/1146 – E. Traynor, tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Maksustamine: komisjon kaebab Ühendkuningriigi Euroopa Kohtusse seoses välismaal asuva vara maksustamisega

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse seoses välismaal asuva vara üleandmise maksustamise korraga. Ühendkuningriigi õigusaktides käsitatakse riigisiseseid ja välistehinguid erinevalt.

(lisateave: IP/12/1147 – E. Traynor, tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Põhjendatud arvamused

 • Pestitsiidid: komisjon nõuab seitsmelt liikmesriigilt pestitsiidide säästvat kasutamist käsitlevate eeskirjade täitmist

Euroopa Komisjon saatis täna Belgiale, Bulgaariale, Taanile, Leedule, Luksemburgile, Poolale ja Sloveeniale ametliku nõude, milles nõuab neilt tungivalt pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva raamdirektiivi täieliku täitmise tagamist. Selles direktiivis on sätestatud eeskirjad pestitsiidide säästva kasutamise kohta, et vähendada pestitsiidide kasutamisega seotud ohtusid ning selle mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Need seitse liikmesriiki ei ole seda direktiivi siiani täielikult riigisisestesse õigusaktidesse üle võtnud, kuigi neilt nõuti seda 26. novembriks 2011. Belgia, Taani, Leedu, Poola ja Sloveenia on selle direktiivi osaliselt rakendanud, kuid endiselt esineb puudusi alates sertifitseerimissüsteemidest professionaalsetele kasutajatele kuni veekeskkonna kaitse nõueteni. Bulgaaria ja Luksemburg ei ole teavitanud ühestki meetmest. Asjaomastel liikmesriikidel on aega kaks kuud, et teavitada meetmetest Euroopa Liidu õigusaktide täieliku täitmise tagamiseks. Kui piisavatest meetmetest ei teavitata, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(lisateave: F. Vincent – tavatelefon +32 22987166, mobiiltelefon +32 498987166)

 • Maksundus: e-raamatute käibemaks PRANTSUSMAAL ja LUKSEMBURGIS

Komisjon palub Prantsusmaal ja Luksemburgil muuta e-raamatute suhtes kohaldatavat käibemaksumäära.

Alates 1. jaanuarist 2012 kohaldavad Prantsusmaa ja Luksemburg e-raamatute suhtes madalamat käibemaksumäära, mis on vastuolus käibemaksudirektiivis sätestatud kehtivate eeskirjadega. Kõnealuse direktiivi kohaselt on e-raamatute näol tegemist elektrooniliste teenuste osutamisega ja selliste teenuste suhtes madalama käibemaksumäära kohaldamine ei ole lubatud.

Selline olukord kahjustab märkimisväärselt konkurentsiolukorda Euroopa Liidu ülejäänud 25 liikmesriigi ettevõtjate jaoks, kuivõrd e-raamatute ostmine võib hõlpsasti toimuda tarbija liikmesriigist erinevas liikmesriigis, kuid praegused eeskirjad näevad ette, et kohaldatakse teenuseosutaja liikmesriigi käibemaksumäära ja mitte kliendi liikmesriigi oma. Komisjonile on kaebuse esitanud mitme liikmesriigi rahandusministeeriumid, kes on osutanud negatiivsele mõjule raamatumüügile nende koduturul.

Komisjon on teadlik e-raamatute ja trükitud raamatute suhtes kohaldatavast erinevast lähenemisest ja võtab teadmiseks e-raamatute olulisusega seotud asjaolud. Uue käibemaksustrateegia raames on komisjon selles küsimuses käivitanud liikmesriikidega aruelu ja teeb eeldatavalt 2013. aasta lõpuks omapoolsed ettepanekud (vt dokumenti IP/11/1508).

Asutamislepingute järgimise üle järelevalve teostajana nõuab komisjon seetõttu, et liikmesriigid järgiksid käibemaksu osas nende endi poolt ühehäälselt heaks kiidetud eeskirju.

Eelnevast tulenevalt saatis komisjon kõnealusele kahele liikmesriigile põhjendatud arvamused. Tegemist on 2012. aasta juulis saadetud kahe hoiatuse (dokument ) järel käivitunud rikkumismenetluse teise etapiga. Kaks liikmesriiki peavad ühe kuu jooksul viima oma õigusaktid vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Vastasel juhul võib komisjon alustada kohtumenetlust Euroopa Kohtus (Viited: IN/2012/2098 et IN/2012/4080).

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 229 21548, mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Maksustamine: komisjon nõuab POOLALT ja PORTUGALILT nõuete sissenõudmist käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade ülevõtmisest teavitamist

Liikmesriigid pidid üle võtma Euroopa Liidu eeskirjad vastastikuse abi kohta maksude, maksete ja teiste meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel 1. jaanuariks 2012. Jättes täitmata oma kohustused, ei teatanud Poola ja Portugal komisjonile direktiivi ülevõtmiseks vajalikest õigusaktidest. See direktiiv on oluline dokument, mis võimaldab liikmesriikidel sisse nõuda makse, mida peavad tasuma teistes liikmesriikides asutatud maksumaksjad. Euroopa Komisjon on nõudnud Poolalt ja Portugalilt nendest rakendusmeetmetest teavitamist. Kui kahe kuu jooksul ei laeku rahuldavat vastust, võib komisjon kaevata Poola ja Portugali Euroopa Liidu Kohtusse. (Viited: IN/2012/0106 ja IN/2012/0116)

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Maksundus: komisjon palub BELGIAL lõpetada diskrimineerimine seoses teatavatest välismaistest aktsiatest saadavate tuludega

Komisjon palus ametlikult Belgial muuta oma maksunduse valdkonna õigusaktide sätteid, mis on seotud dividendide maksustamisega ja mis tekitavad diskrimineeriva olukorra. Belgias maksustatakse kõikidelt noteeritud aktsiatelt makstavad dividendid vallasvaratulu maksu (précompte mobilier) vähendatud määraga. Samas, kui asjaomased aktsiad on noteeritud välismaa börsil, kohaldatakse vähendatud määraga maksu üksnes pärast 1. jaanuari 1994 emiteeritud väärtpaberitelt makstavate dividendide suhtes. See piirang ei kehti aga Belgias noteeritud aktsiatelt makstavate dividendide puhul.

Lisaks sellele on dividendide või intresside esimene osa, mida maksavad Belgias registreeritud kooperatiivid või sotsiaalmajandusettevõtted, vallasvaratulu maksust vabastatud. Seevastu maksuvabastust ei kohaldata dividendide või intresside esimese osa suhtes, mida maksab samalaadne välismaine ettevõte (kooperatiiv või sotsiaalmajandusettevõte).

Sellise diskrimineerimise tulemusena suureneb Belgias registreeritud ja teistesse liikmesriikidesse kapitaliinvesteeringuid tegevate investorite maksukoormus. See olukord on vastuolus asutamislepingutes sätestatud kapitali vaba liikumise põhimõttega.

Komisjoni nõue esitati põhjendatud arvamuse kujul (mis kujutab endast rikkumismenetluse teist etappi). Kui komisjon ei saa rahuldavat vastust kahe kuu jooksul, võib komisjon Belgia Kuningriigi vastu alustada kohtumenetluse Euroopa Kohtus. (Viide: IN/2008/4802).

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Euroopa Komisjon nõuab BelgiALT Valloonia mitteresidentide pärandi maksustamise läbivaatamist

Komisjon on nõudnud Belgialt Vallooni piirkonnas kohaldatava pärandi maksustamise seaduse muutmist. Selle seadusega on kehtestatud mitteresidentidest pärandajate kinnisvara suhtes suurem pärandimaks kui residentidest pärandajate kinnisvara suhtes. Seega käsitatakse õigusaktides maksustamist erinevalt. See piirab kapitali vaba liikumist ning on vastuolus Euroopa Liidu eeskirjadega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 63 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikkel 40).

Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluse teine etapp). Kui põhjendatud arvamusele ei reageerita rahuldavalt kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada anda asi Euroopa Liidu Kohtusse. (Viide: IN/2008/4777)

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Rahvatervis: Taani peab keelustama huuletubaka (snus) müügi

Snus on huuletubakas, mida müüakse lahtiselt või portsjonitena kotikestes Tarvitamisel pannakse see igeme ja huule vahele, seda ei närita ega suitsetata. Snusi müük on keelatud kogu ELi territooriumil, välja arvatud Rootsis, kellele anti erand liitumisläbirääkimiste käigus. Taani keelustas snusi müügi portsjonitena kotikestes, kuid mitte lahtiselt. Euroopa Komisjon nõuab Taanilt siseriiklike õigusaktide vastavat muutmist, et keelustada snus mis tahes kujul. Taani ametiasutustel on käesoleva nõude saatmisest alates aega kaks kuud, et viia oma õigusaktid kooskõlla ELi õigusega ja teavitada komisjoni võetud meetmetest. Kui nad seda ei tee, võib komisjon otsustada suunata küsimuse lahendamiseks Euroopa Kohtusse.

(lisateave: F. Vincent - tavatelefon +32 22987166, mobiiltelefon +32 498987166)

 • Komisjon nõuab TAANILT ajutiste töötajate kaitset käsitlevate eeskirjade rakendamist

Komisjon on nõudnud Taanilt renditöötajatele minimaalset kaitset tagava Euroopa Liidu õigusakti (direktiiv 2008/104/EÜ) rakendamist siseriiklikus õiguses. Võrreldes asjaomase ettevõtja koosseisuliste töötajatega, tagab see direktiiv renditöötajatele võrdse kohtlemise seoses elementaarsete töö- ja teenistustingimustega. Samuti toetab see direktiiv renditöö positiivset rolli paindlikkuse tagamises tööturul. Liikmesriikide tähtpäev selle direktiivi rakendamiseks oli 5. detsember 2011, kuid Taani ei ole seda siiani teinud. Selle tulemusel võivad Taani renditöötajad ilma jääda tagatud töötingimustest, millele neil on direktiivi alusel õigus. Nõue esitatakse „põhjendatud arvamusena” vastavalt Euroopa Liidu rikkumismenetlusele. Nüüd on Taanil aega kaks kuud, et teatada komisjonile direktiivi rakendamiseks võetud meetmetest. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Taani Euroopa Liidu Kohtusse.

(lisateave: J. Todd – tavatelefon +32 22994107, mobiiltelefon +32 498994107)

 • Tööõigus: komisjon palub EESTIL tähtajalise töö direktiivi akadeemilises ja kunstivaldkonnas täielikult kohaldada

Euroopa Komisjon on palunud Eestil kaitsta ülikoolide ja kultuurisektori tähtajalise töölepinguga isikkoosseisu järjestikuste tähtajaliste töölepingute eest, nagu nõutakse direktiiviga 1999/70/EÜ.

Selle direktiivi ja eriti sellele lisatud Euroopa tasandi tööturu osapoolte raamkokkuleppe eesmärk on parandada tähtajalise töö kvaliteeti, tagades mittediskrimineerimise põhimõtte kohaldamise alaliste ja tähtajalise lepinguga töötajate vahel ning luues raamistiku, et vältida kuritarvitusi, mis võiksid tuleneda järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kasutamisest. See direktiiv tuleb rakendada kõikides majandussektorites. Komisjon esitab nõude „põhjendatud arvamusena” vastavalt Euroopa Liidu rikkumismenetlusele. Nüüd on Eestil aega kaks kuud, et teavitada komisjoni meetmetest, mida võetakse oma kohustuste täielikuks täitmiseks. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Eesti Euroopa Liidu Kohtusse.

(lisateave: J. Todd – tavatelefon +32 22994107, mobiiltelefon +32 498994107)

 • Maksustamine: komisjon nõuab HISPAANIALT teatavate notariteenuste maksustamist käibemaksuga

Euroopa Komisjon on nõudnud Hispaanialt finantstehingutega seotud notariteenuste maksustamist käibemaksuga. Käesoleval hetkel kohaldab Hispaania nende teenuste puhul vabastust, mis ei ole lubatud Euroopa Liidu käibemaksueeskirjadega.

Käibemaksudirektiiviga on ette nähtud finantsteenuste maksuvabastus. Näiteks krediteerimine ja aktsiate müük on käibemaksust vabastatud tehingud. Notari sekkumine aga seisneb peamiselt tsiviil- ja kaubandusasju ning lepinguid kajastavate avalike dokumentide ettevalmistamises ning nende autentsuse ja õigsuse tagamises. Isegi kui neid teenuseid osutatakse seoses finantstehinguga, eristuvad need selgelt tehingust ega ole seepärast ka rahalist laadi.

Seega nõutakse Hispaanialt oma õigusaktide muutmist kahe kuu jooksul, et viia need vastavusse Euroopa Liidu õigusega (rikkumismenetluse teine etapp). Vastasel juhul võib Euroopa Komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. (Viide: IN/2011/4031)

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Maksustamine: komisjon nõuab ITAALIALT odavamate tubakatoodetega seotud diskrimineerimise lõpetamist

Euroopa Komisjon nõuab Itaalialt aktsiisi kohaldamist tubakatoodete suhtes ilma diskrimineerimiseta. See tähendab, et Itaalia ei saa kehtestada odavamate sigarettide ja odavama peeneks lõigatud tubaka suhtes miinimumaktsiisi, mis on suurem kui turul konkureerivate kallimate toodete suhtes kehtestatud maks.

Itaalia õigusaktide kohaselt põhineb tubakatoodete aktsiis kindlaksmääratud maksu ja proportsionaalse maksu kombinatsioonil. Kui nende kahe elemendi kohaldamine ei anna piisavat tulemust, lubatakse Euroopa Liidu õigusaktidega Itaalial määrata ja sisse nõuda kindlaksmääratud summa eurosid (n-ö miinimumaktsiis). Seda kõrgemat miinimummäära kohaldatakse ainult odavamate sigarettide ja odavama peeneks lõigatud tubaka suhtes. Selle tulemusel maksustatakse kallimaid tooteid, mille suhtes kohaldatakse sellest miinimummäärast väiksemat maksu, vähemal määral kui odavamaid alternatiive. Euroopa Liidu aktsiisieeskirjadega ei lubata maksustada mõnda tootekategooriat vähemal määral kui teisi. Selline siseriiklik tava on vastuolus ausa konkurentsi põhimõttega ja moonutab turgu.

Seega nõutakse Itaalialt oma õigusaktide muutmist kahe kuu jooksul, et viia need vastavusse Euroopa Liidu õigusega (rikkumismenetluse teine etapp). Vastasel juhul võib Euroopa Komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. (Viide: IN/2011/4175)

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Keskkond: komisjon palub MADALMAADEL mõjutada looduse taastamist Lääne-Schelde estuaaris

Euroopa Komisjon palub veel kord Madalmaadel peatada Lääne-Schelde estuaari, Loode-Euroopas üsna ainulaadse ja Natura 2000 võrgustikku kuuluva kaitsealuse ökosüsteemi seisukorra jätkuv halvenemine. Selle estuaari kaitse on viletsas olukorras, eriti pärast seda, kui korduv navigatsioonikanali süvendamine ja muu inimtegevus on põhjustanud oluliste estuaarsete elupaikade pindala märkimisväärse vähenemise. Aastal 2005 nõustusid Madalmaad seda probleemi lahendama ja tagastama jõele ligikaudu 600 hektarit poldrit. Järgnenud arutelud on kaasa toonud arvukaid viivitusi ja selgusetust seoses tulevase asjade käiguga. Komisjon kahtleb endiselt, kas Zeelandi provintsis koordineeritavatest meetmetest ja veel 300 hektari kaasamisest piisab estuaari seisukorra halvenemise peatamiseks. Komisjon loodab, et Madalmaad jõuavad kiiresti otsusele ja võtavad tõhusad meetmed, et vältida selle olulise ökosüsteemi seisukorra pöördumatut halvenemist. Komisjon saadab põhjendatud arvamuse (Euroopa Liidu rikkumismenetluse teine etapp) ning annab Madalmaadele kaks kuud aega vastamiseks.

(lisateave: J. Hennon – tavatelefon +32 22953593, mobiiltelefon +32 498953593)

 • Komisjon palub POOLAL tagada õiguskaitse kättesaadavus

Euroopa Komisjon on andnud Poolale kaks kuud, et täita Euroopa Liidu eeskirju dokumentide kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Komisjon esitab nõudmise põhjendatud arvamusena (kolmeetapilise Euroopa Liidu rikkumismenetluse teine etapp). Määrus dokumentide kättetoimetamise kohta ((EÜ) nr 1393/2007) lihtsustab dokumentide kättetoimetamist piiriülestel juhtudel. Et Euroopa Liidu kohtute vaheline koostöö toimiks laitmatult, peab kohtutevaheline dokumentide edastamine olema kiire ja turvaline.

Poolas aset leidvate tsiviil- ja kaubandusmenetluste puhul kohustuvad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide residentidest kodanikud praegu Poola õigusaktide kohaselt määrama dokumentide kättetoimetamiseks esindaja Poolas. Kui esindajat ei määrata, antakse dokumendid kohtule hoiule ja loetakse kohtumenetluse poolele kättetoimetatuks. Selliseid dokumente on raske kätte saada ilma teadmata, et need on kohtule hoiule antud. See takistab Euroopa Liidu kodanikke osalemast Poola kohtumenetlustes. Seega sisaldab see tava kaudset diskrimineerimist kodakondsuse alusel, piirates õiguskaitse kättesaadavust Euroopa Liidu kodanikele.

Jätkuna 27. jaanuaril 2012 saadetud märgukirjale väljastab komisjon täna põhjendatud arvamuse, millega nõuab Poolalt Euroopa Liidu eeskirjade täitmist.

(lisateave: M. Andreeva – tavatelefon +32 22991382, mobiiltelefon +32 498991382)

 • Maksustamine: komisjon nõuab RUMEENIALT aktsiisiladusid käsitlevate õigusaktide muutmist

Euroopa Komisjon on esitanud Rumeeniale ametliku nõude aktsiisiladude volitamist käsitlevate õigusaktide muutmiseks. Aktsiisiga maksustatavaid tooteid üldiselt toodetakse ja võidakse aktsiisi kohaldamise peatamise korra alusel ka hiljem säilitada aktsiisiladudes. See tähendab, et tooteid on võimalik saata aktsiisi kohaldamise peatamise korra alusel ühe liikmesriigi laost teise liikmesriigi lattu. Volitatud aktsiisilaod hõlmavad näiteks rafineerimistehaseid, piiritustehaseid, registreeritud tööruume ja ladusid, registreeritud ettevõtteid jms. Käesoleval hetkel võivad Rumeenias saada loa energiatoodete aktsiisilao pidamiseks ainult rafineerimistehased (välja arvatud erandina lennujaamapiirkondades asuvad laod). See meede ei ole kooskõlas Euroopa Liidu aktsiisieeskirjadega ning on diskrimineeriv teiste liikmesriikide energiatoodete suhtes. Praktikas tähendab see, et teistest liikmesriikidest pärit aktsiisikaupu ei ole võimalik hoida ladudes ning need ei saa kasutada aktsiisi kohaldamise peatamise korda.

Seega nõutakse Rumeenialt oma õigusaktide muutmist kahe kuu jooksul, et viia need vastavusse Euroopa Liidu õigusega (rikkumismenetluse teine etapp). Vastasel juhul võib Euroopa Komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. (Viide: IN/2010/4229)

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)

 • Keskkond: komisjon palub SLOVEENIAL korrastada prügilad

Euroopa Komisjon on palunud Sloveenial viia oma prügilad vastavusse Euroopa Liidu õigusaktidega. See on osa horisontaalsest lähenemisest mitmele liikmesriigile. Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt tuleks prügilasse ladestamist kasutada viimase abinõuna ning seda on võimalik teha ainult tingimustel, mis väldivad mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Olemasolevad prügilad peavad rahuldama tegevusloa saamiseks paljusid tingimusi. Sloveenia nõustus sulgema või uuendama teatava arvu prügilaid. Kuigi on tehtud mõningaid edusamme ja piisav jäätmekäitlussüsteem on nüüd sisse seatud, rikub 18 prügilat endiselt seadust. Kümnel olmejäätmete prügilal puuduvad asjakohased load ning veel kaheksa tegutseb hoolimata sellest, et riigiasutused on keeldunud neile vajalike lubade väljastamisest. Komisjon saadab põhjendatud arvamuse (Euroopa Liidu rikkumismenetluse teine etapp) ning annab Sloveeniale kaks kuud vastamiseks.

(lisateave: J. Hennon – tavatelefon +32 22953593, mobiiltelefon +32 498953593)

 • Raudteetransport: komisjon palub SLOVEENIAL üle võtta Euroopa Liidu õigusaktid raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta

Komisjon palub Sloveenial viia oma siseriiklikud eeskirjad vastavusse direktiiviga 2011/18/EL raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta. Nende õigusaktide eesmärk on teha parandusi raudteesüsteemide kirjeldusse ning need piiritlevad vastavustõendamise menetluse. Õigusaktid oleksid pidanud olema vastavuses alates 31. detsembrist 2011. Kui Sloveenia ei reageeri rahuldavalt, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. Komisjon alustas käesoleva aasta jaanuaris Sloveenia suhtes rikkumismenetlust ning nüüd saadetakse põhjendatud arvamus (rikkumismenetluse teine etapp). Sloveenial on kaks kuud komisjonile vastamiseks.

(lisateave: H. Kearns – tavatelefon +32 229 87638, mobiiltelefon +32 498987638)

 • Sotsiaalkindlustus: komisjon nõuab SlovakKiaLT puudetoetuste maksmist teises liikmesriigis elavatele kindlustatutele

Euroopa Komisjon on nõudnud Slovakkialt, et ta tagaks inimestele, kes on vastavalt Slovakkia sotsiaalkindlustussüsteemile kindlustatud, kuid elavad teises liikmesriigis, võimaluse saada raske puudega kaasnevaid hüvesid. Keeldudes nende hüvede võimaldamisest teistes liikmesriikides elavatele inimestele, ei täida Slovakkia Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kohustusi (eriti Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 48, rakendatud määrusega (EÜ) nr 883/2004) ning jätab raske puudega inimesed ilma hüvedest, millele neil on õigus. Komisjon leiab, et Slovakkia raske puudega inimestele ette nähtud hooldushüvitist (peňažný príspevok na opatrovanie), puudehüvitist (peňažný príspevok na osobnú asistenciu) ja rahalist hüvitist suurenenud kulude kompenseerimiseks (peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov) tuleks võimaldada kõikidele, kellel on selleks õigus, isegi kui nad elavad väljaspool Slovakkiat. Nõue esitatakse põhjendatud arvamusena vastavalt Euroopa Liidu rikkumismenetlusele. Kui Slovakkia ei teavita kahe kuu jooksul komisjoni meetmetest nende Euroopa Liidu õigusest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks, võib komisjon otsustada anda asi Euroopa Liidu Kohtusse.

(lisateave: J. Todd – tavatelefon +32 229 94107, mobiiltelefon +32 498994107)

 • Maksustamine: komisjon nõuab Ühendkuningriigilt abikaasade pärandi maksustamise läbivaatamist

Ühendkuningriigi õigusaktidega on ette nähtud, et pärandi üleminek riigis alaliselt asuvate abikaasade või tsiviilpartnerite vahel on vabastatud pärandimaksust. Seevastu ei ole pärandi üleminek alalise asukohaga ja alalise asukohata abikaasade või tsiviilpartnerite vahel pärandimaksust vabastatud. Lisaks sellele erinevad viimasel juhul eeskirjad seoses järgnevate pärandi üleminekute suhtes kohaldatava maksuvaba miinimummääraga ning võivad tervikuna kaasa tuua suuremaid makse. See erinevus alalise asukohaga ja ilma alalise asukohata abikaasa vahelise pärandi ülemineku maksustamisel on diskrimineeriv ning vastuolus Euroopa Liidu eeskirjadega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 18).

Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluse teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei laeku rahuldavat vastust, võib komisjon otsustada anda asi Euroopa Liidu Kohtusse. (Viide: IN/2010/2111)

(lisateave: E. Traynor – tavatelefon +32 22921548, mobiiltelefon +32 498983871)


Side Bar