Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT ET LT PL SK SL BG RO

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 24. oktober 2012

De vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet (oktober)

DEN DIGITALE DAGSORDEN

BESKÆFTIGELSE

ENERGI

MILJØ

RETLIGE ANLIGGENDER

TRANSPORT

SUNDHED OG FORBRUGER-POLITIK

BESKATNING OG TOLD

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

Kommissionen træffer hver måned en række afgørelser på traktatbrudsområdet i form af retlige skridt over for medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Afgørelserne omfatter en række sektorer og har til formål at sikre korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgere og erhvervsliv. Kommissionen har truffet 162 afgørelser, herunder 25 begrundede udtalelser og 10 sagsanlæg ved Den Europæiske Unions Domstol. Her følger et resumé af de vigtigste afgørelser.

Yderligere oplysninger om traktatbrudssager: se MEMO/12/12.

  1. Indbringelse af sager for Domstolen med henblik på økonomiske sanktioner

 • Den digitale dagsorden: Kommissionen anmoder Domstolen om at pålægge Belgien bøde for uigennemsigtige must carry-regler for radio- og tv

Europa-Kommissionen anmoder Domstolen om at pålægge Belgien en bøde, fordi landet ikke har gennemført EU’s regler på teleområdet korrekt ved tildeling af must carry-status til radio- og tv-indhold, selv efter Domstolens dom af marts 2011. I henhold til must carry-reglerne er kabelselskaber og teleoperatører forpligtet til at tilbyde bestemte radio- og tv-kanaler og –tjenester, hvis et betydeligt antal forbrugere anvender dem som deres vigtigste kilde til radio- og tv-udsendelser. Kommissionen foreslår et fast beløb beregnet på grundlag af 5397 EUR pr. dag for perioden mellem Domstolens første og eventuelle anden afgørelse og tvangsbøder på 31 251,20 EUR for hver dag, der går fra Domstolens anden afgørelse, til Belgien opfylder dommen.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1144 – R. Heath – Tlf.: +32 229 61716 - mobil: +32 460 75 0221)

 • Miljø: Kommissionen hjemviser ITALIEN til Domstolen i sag om ulovlige lossepladser og anmoder om bødepålæg

Europa-Kommissionen anmoder indtrængende Italien om at bringe orden i hundredvis af ulovlige lossepladser og ukontrollerede affaldsdeponier. På trods af at Domstolen afsagde dom i sagen i april 2007, består problemerne fortsat i næsten alle italienske regioner, og de eksisterende foranstaltninger er ikke tilstrækkelige til at løse problemet på lang sigt. På baggrund af en henstilling fra energikommissær Janez Potočnik hjemviser Kommissionen derfor Italien til Den Europæiske Unions Domstol og anmoder om en samlet bøde på 28 089,60 EUR og tvangsbøder på 256 819,20 EUR for hver dag, der går fra Domstolens anden afgørelse, til traktatbruddet ophører.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1140 - J. Hennon - Tlf. : +32 229 53593 - mobil: +32 498 95 3593)

 • Det indre marked for energi: Kommissionen anlægger sag mod POLEN og SLOVENIEN for ikke at have gennemført EU-regler

Europa-Kommissionen anlægger sag mod Polen og Slovenien ved Den Europæiske Unions domstol for ikke at have gennemmført EU-reglerne for det indre marked for energi fuldt ud. Hidtil har Polen kun gennemført elektricitetsdirektivet delvist. Slovenien har hverken gennemført elektricitetsdirektivet eller gasdirektivet fuldt ud. Direktiverne skulle have været gennemført af medlemsstaterne pr. 3. marts 2011.

For Polens vedkommende anmoder Kommissionen Domstolen om at pålægge landet tvangsbøder på 84 378,24 EUR pr. dag. For Sloveniens vedkommende anmoder Kommissionen Domstolen om at pålægge landet tvangsbøder på 10 287,36 EUR pr. dag for hvert af de direktiver, der ikke er gennemført.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1139 – M. Holzner - Tlf.: +32 229 60196 - mobil: +32 498 98 2280)

 • Lufttransport: Kommissionen anlægger sag mod POLEN vedrørende lufthavnsafgifter

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol for manglende gennemførelse af fælles regler for lufthavnsafgifter. Fristen for gennemførelse var den 15. marts 2011. I overensstemmelse med Lissabontraktaten vil Kommissionen anmode Domstolen om at pålægge Polen tvangsbøder på 75 002,88 EUR for hver dag, der går, til Polen vedtager nationale foranstaltninger.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1143 – H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - mobil: +32 498 98 7638)

  2. Andre sagsanlæg ved Domstolen

 • Kollektive afskedigelser: Kommissionen anlægger sag mod ITALIEN ved Domstolen for udelukkelse af arbejdsledere fra anvendelsesområdet for reglerne om information og rådgivning

Kommissionen har anlagt sag mod Italien ved Den Europæiske Unions domstol for ikke at have truffet foranstaltninger til behørig gennemførelse af EU-retten vedrørende kollektive afskedigelser.

Italiensk lovgivning og retspraksis udelukker i øjeblikket arbejdsledere ("dirigenti") fra proceduregarantier vedrørende information og rådgivning fra medarbejderrepræsentanter på arbejdspladsen. Udelukkelsen af "dirigenti" udgør ikke blot en uberettiget diskrimination af "arbejdsledere", men kan også i visse tilfælde føre til en uberettiget svækkelse af beskyttelsen af andre kategorier af arbejdstagere på arbejdspladsen. Særlig kan det gøre det vanskeligere at nå den foreskrevne tærskel for afskedigelser, som udløser informations- og rådgivningsproceduren.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1145 – J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - mobil: +32 498 99 4107)

 • Jernbanetransport: Kommissionen anlægger sag mod POLEN vedrørende interoperabilitet i jernbanesystemet

Europa-Kommissionen har besluttet at anlægge sag mod Polen ved Den Europæiske Unions Domstol for manglende oplysning om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2011/18/EU om interoperabilitet i jernbanesystemet. Fristen for gennemførelse var den 31. december 2011.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1136 – H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 - mobil: +32 498 98 7638)

 • Beskatning: Kommissionen anlægger sag mod Det Forenede Kongerige ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende beskatning af kapitalgevinster

I dag har Europa-Kommissionen besluttet at anlægge sag mod Det Forenede Kongerige ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende skatteordningen for udlodning af gevinster til selskaber uden skattemæssigt domicil. I henhold til britisk lovgivning beskattes moderselskaber i Det Forenede Kongerige af de kapitalgevinster, som deres datterselskaber opnår i andre medlemsstater. Der findes ikke nogen tilsvarende beskatning, når datterselskaber er beliggende i Det Forenede Kongerige.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1146 - E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - mobil: +32 498 98 3871)

 • Beskatning: Kommissionen anlægger sag mod Det Forenede Kongerige ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende beskatning af aktiver i udlandet

I dag har Europa-Kommissionen besluttet at anlægge sag mod Det Forenede Kongerige ved Den Europæiske Unions Domstol vedrørende skatteordningen for overførsel af aktiver til udlandet. I henhold til britisk lovgivning behandles transaktioner forskelligt, alt efter om de er indenlandske eller grænseoverskridende.

(Yderligere oplysninger: IP/12/1147 - E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - mobil +32 498 98 3871)

  3. Begrundede udtalelser

 • Pesticider: Kommissionen anmoder syv medlemsstater om at overholde reglerne om bæredygtig anvendelse af pesticider

Europa-Kommissionen har i dag sendt en formel anmodning til Belgien, Bulgarien, Danmark, Litauen, Luxembourg, Polen og Slovenien, hvori den kraftigt opfordrer landene til at sikre fuld overholdelse af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider. I direktivet fastsættes regler for bæredygtig anvendelse af pesticider med henblik på at minimere risici og skadevirkninger for folks helbred og miljøet. De syv medlemsstater har endnu ikke gennemført direktivet i national ret, skønt fristen herfor var den 26. november 2011. Belgien, Danmark, Litauen, Polen og Slovenien har gennemført direktivet delvist, men der er fortsat mangler, lige fra certificeringssystemer for professionelle brugere til krav om beskyttelse af vandmiljøet. Bulgarien og Luxembourg har slet ikke anmeldt nogen foranstaltninger. De berørte medlemsstater har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet for at sikre fuld overholdelse af EU-retten. Hvis de ikke giver meddelelse om passende foranstaltninger, kan det medføre, at Kommissionen anlægger sag ved Domstolen.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent - Tlf.: +32 229 87166 - mobil: +32 498 98 7166)

 • Beskatning: Moms på digitale bøger i FRANKRIG og LUXEMBOURG

Kommissionen anmoder Frankrig og Luxembourg om at ændre momssatsen for digitale bøger.

Fra 1. januar 2012 har Frankrig og Luxembourg anvendt en lavere momssats på digitale bøger. Det er ikke foreneligt med gældende regler i momsdirektivet. Faktisk udgør digitale bøger i henhold til direktivet elektroniske tjenester, og det er forbudt at anvende en lavere momssats på denne type af tjenester.

Det skaber alvorlig konkurrencefordrejning til skade for aktører i de 25 andre EU-medlemsstater, fordi forbrugerne let kan købe digitale bøger i en anden medlemsstat end den, hvori de har bopæl, og fordi det i henhold til gældende regler er tjenesteyderens og ikke kundens medlemsstat, der er afgørende for, hvilken momssats der anvendes. Kommissionen har modtaget klager fra flere finansministre, der peger på den negative virkning for bogsalget på deres hjemmemarkeder.

Kommissionen er bevidst om forskelsbehandlingen mellem digitale bøger og papirbøger, og den noterer sig, hvor vigtige de elektroniske bøger er. Inden for rammerne af den nye momsstrategi har Kommissionen taget hul på drøftelser herom med medlemsstaterne. Den fremsætter eventuelt forslag inden udgangen af 2013 (IP/11/1508).

I mellemtiden fastholder Kommissionen som traktaternes vogter, at medlemsstaterne skal overholde de momsregler, som de selv enstemmigt har vedtaget. Derfor har Kommissionen fremsendt begrundede udtalelser til de to medlemsstater. Det er anden fase af traktatbrudsproceduren og ligger i forlængelse af de åbningsskrivelser, som er fremsendt i juli 2012 (IP/12/740 ).

De to medlemsstater har en måned til at bringe deres lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. Ellers kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol. (Reference: IN/2012/2098 og IN/2012/4080).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - mobil: +32 498 98 3871)

 • Beskatning: Kommissionen anmoder POLEN og PORTUGAL om at oplyse om gennemførelsen af EU-reglerne om inddrivelse af fordringer

Medlemsstaterne skulle have gennemført EU-reglerne om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger pr. 1. januar 2012. Polen og Portugal har tilsidesat deres forpligtelse til at oplyse Kommissionen om de retlige instrumenter til gennemførelse af direktivet. Direktivet er et uhyre vigtigt instrument til sikring af, at medlemsstaterne kan opkræve de skatter, de har krav på fra skatteydere, der bor i andre medlemsstater. Europa-Kommissionen har anmodet Polen og Portugal om at oplyse om gennemførelsesforanstaltningerne. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden to måneder, kan den anlægge sag mod Polen og Portugal ved Domstolen. (Reference: IN/2012/0106 og IN/2012/0116).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - mobil: +32 498 98 3871)

 • Beskatning: Kommissionen anmoder Belgien om at standse diskriminationen i forhold til udenlandsk aktieindkomst

Kommissionen har formelt anmodet Belgien om at ændre de af bestemmelserne i landets skattelovgivning vedrørende udbyttebeskatningen, som Kommissionen finder diskriminerende. I Belgien er kildeskattesatsen for udbytte af børsnoterede aktier lempelig. Når aktier er børsnoteret i udlandet, er det kun udbytte af aktier udstedt efter 1. januar 1994, der nyder godt af den lempelige sats. Samme restriktion gælder ikke for udbytte af aktier, der er børsnoteret i Belgien.

I øvrigt er første del af udbytte eller rente, som udbetales af kooperativer eller godkendte virksomheder med socialt sigte i Belgien, fritaget for udbytteskat. Derimod er der ingen fritagelse for første del af udbytte eller rente, som udbetales af en tilsvarende udenlandsk virksomhed (kooperativ eller virksomhed med socialt sigte).

Det er diskriminerende, fordi investorer i Belgien, der ønsker at investere deres kapital i andre medlemsstater, beskattes hårdere. Det er i modstrid med kapitalens frie bevægelighed, der er fastsat i traktaterne.

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse (anden fase af traktatbrudsproceduren). Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar inden to måneder, kan den anlægge sag mod Kongeriget Belgien ved Den Europæiske Unions Domstol. (Reference: IN/2008/4802).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - mobil: +32 498 98 3871)

 • Europa-Kommissionen anmoder BELGIEN om at ændre arvebeskatningen for ikke-fastboende

Kommissionen har anmodet Belgien om at ændre den arvebeskatningslovgivning, der finder anvendelse i regionen Wallonien. I henhold til loven er arveskatten for ikke-fastboende, der efterlader sig fast ejendom, højere end for fastboende med tilsvarende arv. Med andre ord: i henhold til lovgivningen er den skattemæssige behandling ikke den samme. Det indskrænker kapitalens frie bevægelighed og er i modstrid med EU-reglerne (artikel 63 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 40 i EØS-aftalen).

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse (anden fase af traktatbrudsproceduren). Hvis der ikke er fremkommet en tilfredsstillende reaktionen på den begrundede udtalelse inden to måneder, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol. (Reference: IN/2008/4777).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 - mobil: +32 498 98 3871)

 • Folkesundhed: DANMARK anmodes om at forbyde salget af snus

Snus er en tobaksvare, som indtages oralt, og som sælges i løs vægt eller i små portionsbreve. Den indtages ved, at den anbringes mellem tandkødet og læben uden at tygges eller ryges. Salget af snus er forbudt overalt i EU, undtagen i Sverige, som opnåede en fritagelse i forbindelse med forhandlingerne om tiltrædelsestraktat. Danmark har forbudt salg af snus i små portionsbreve, men ikke i løs vægt. Derfor anmoder Europa-Kommissionen Danmark om at ændre sin lovgivning, så alle former for snus forbydes. De danske myndigheder har to måneder fra afsendelsen af anmodningen til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på overholdelse af EU-retten og til at oplyse Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Undlader de det inden fristens udløb, kan Kommission beslutte at indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: F. Vincent - Tlf.: +32 229 87166 - mobil: +32 498 98 7166)

 • Kommissionen anmoder DANMARK om at gennemføre regler om beskyttelse af vikaransatte

Europa-Kommissionen har anmodet Danmark om at gennemføre den EU-lovgivning, der sikrer vikaransatte minimumsbeskyttelse (direktiv 2008/104/EF) i den nationale lovgivning. Direktivet sikrer, at vikarer i virksomheder nyder ligebehandling for så vidt angår basale arbejdsbetingelser og ansættelsesvilkår. Det støtter også den positive rolle, som vikarer spiller som fleksibilitetsskabere på arbejdsmarkedet. Medlemsstaternes frist for gennemførelsen af direktivet var den 5. december 2011. Danmark har imidlertid endnu ikke gennemført det. Derfor nægtes vikarer, der arbejder i Danmark, muligvis at arbejde under de garanterede arbejdsbetingelser, som de i henhold til direktivet har ret til. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Danmark har to måneder til at oplyse Kommissionen om foranstaltninger til gennemførelse af direktivet. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Danmark ved Domstolen.

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 94107 - mobil: +32 498 99 4107)

 • Arbejdsmarkedslovgivning: Kommissionen anmoder ESTLAND om at anvende beskæftigelsesdirektivet fuldt ud inden for den akademiske verden og kultursektoren

Europa-Kommissionen har anmodet Estland om at beskytte tidsbegrænset ansatte på universiteter og i kultursektoren mod gentagne tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, jf. kravene i direktiv 1999/70/EF.

Direktivet og særlig den rammeaftale, som arbejdsmarkedets parter på EU-niveau har knyttet som bilag til den, sigter på at forbedre kvaliteten af tidsbegrænset ansættelse ved at sikre, at princippet om ikke-diskrimination mellem fastansatte og tidsbegrænset ansatte finder anvendelse, og ved at skabe en ramme, der forhindrer misbrug i form af gentagne tidsbegrænsede ansættelseskontrakter eller ansættelsesforhold. Direktivet skal gennemføres i alle sektorer af økonomien. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse som led i EU’s traktatbrudsprocedure. Estland har to måneder til at oplyse Kommissionen om foranstaltninger til sikring af, at alle forpligtelser opfyldes. Ellers kan Kommissionen beslutte at anlægge sag mod Estland ved Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf.: +32 229 94107 - mobil: +32 498 99 4107)

 • Beskatning: Kommissionen anmoder SPANIEN om at opkræve moms af visse notartjenester

Europa-Kommissionen har anmodet Spanien om at opkræve moms af notartjenester i forbindelse med økonomiske transaktioner. Spanien fritager i øjeblikket de pågældende tjenester. Det er ikke tilladt efter EU’s momsregler.

Momsdirektivet indeholder en fritagelse for finansielle tjenester. F.eks. er ydelse af lån og salg af værdipapirer fritaget fra moms. Derimod består notarens arbejde i alt væsentligt i at udarbejde offentlige dokumenter og indestå for ægtheden og rigtigheden af dem. Dokumenterne afspejler civilretlige og handelsmæssige transaktioner og kontraktforhold. Selv om disse tjenester leveres i forbindelse med en finansiel transaktion, udgør de ikke en del af transaktionen og er som sådan ikke af økonomisk natur.

Derfor anmodes Spanien om at ændre lovgivningen inden to måneder, så den bringes i overensstemmelse med EU-retten (anden fase af traktatbrudsproceduren). Ellers kan Europa-Kommissionen indbringe sagen for Domstolen. (Reference: IN/2011/4031).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 • Beskatning: Kommissionen anmoder ITALIEN om at ophøre med forskelsbehandling af billigere tobaksprodukter

Europa-Kommissionen anmoder Italien om at undgå forskelsbehandling med hensyn til punktafgifter af tobaksprodukter. Det indebærer, at Italien ikke kan pålægge en minimumspunktafgift på billigere cigaretter og finskåren røgtobak, som er højere end den, der pålægges konkurrerende dyrere produkter på markedet.

I henhold til italiensk lov bygger punktafgifter på tobaksprodukter på kombinationen af en specifik afgift og en forholdsmæssig afgift. Hvis provenuet ved anvendelse af disse to elementer ikke er tilstrækkeligt, giver EU-retten Italien mulighed for at fastsætte og opkræve et fast beløb i euro (den såkaldte faste minimumspunktafgift). Dette højere minimum anvendes kun på de billigere cigaretter og finskåren røgtobak. Det betyder, at dyrere produkter, hvis afgiftssats er lavere end det pågældende minimum, beskattes lempeligere end billigere alternativer. Der er ikke hjemmel i EU-reglerne om punktafgifter til at beskatte visse kategorier af produkter lempeligere end andre. En sådan national praksis er i modstrid med princippet om fair konkurrence og fordrejer markedet.

Derfor anmodes Italien om at ændre lovgivningen inden to måneder, så den bringes i overensstemmelse med EU-retten (anden fase af traktatbrudsproceduren). Ellers kan Europa-Kommissionen indbringe sagen for Domstolen. (Reference: IN/2011/4175).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 • Miljø: Kommissionen anmoder NEDERLANDENE om at tage fat på naturgenopretning i Westerscheldes flodmunding

Europa-Kommissionen anmoder igen Nederlandene om at standse den igangværende forværring af forholdene ved Westerscheldes flodmunding, der er et beskyttet økosystem, der er helt unikt i Nordvesteuropa og indgår i Natura 2000-nettet. Flodmundingen er i en dårlig bevaringstilstand, særlig efter at sejlrenden gentagne gange er blevet uddybet, ligesom menneskelige aktiviteter har afstedkommet en betydelig tilbagegang i flodmundingsområdets habitater. Nederlandene indvilgede i 2005 i at rette op på situationen og lade floden oversvømme 600 hektar marskområde. De efterfølgende drøftelser har givet talrige forsinkelser og usikkerhed om det videre forløb. Kommissionen er fortsat ikke overbevist om, at de foranstaltninger, som provinsen Zeeland har truffet, og som omfatter andre 300 hektarer, er tilstrækkelige til at bringe forværringen af situationen ved flodmundingen til ophør. Kommissionen håber, at Nederlandene hurtigt vil nå frem til en beslutning og træffe effektive foranstaltninger, der forhindrer, at dette vigtige økosystem lider uoprettelig skade. Kommissionen fremsender en begrundet udtalelse (anden fase af EU’s traktatbrudsprocedure) til Nederlandene, der har to måneder til at svare.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 • Kommissionen anmoder POLEN om at sikre domstolsadgang

Europa-Kommissionen har givet Polen to måneder til at overholde EU-reglerne om forkyndelse af dokumenter i civile og kommercielle sager. Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse (den anden af traktatbrudsprocedurens tre faser). Forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse af dokumenter forenkler forkyndelsen af dokumenter i sager på tværs af grænserne. For at samarbejdet mellem EU-landenes retsmyndigheder kan foregå ordentligt, skal fremsendelsen af dokumenter mellem dem være hurtig og sikker.

I øjeblikket forpligter polsk lovgivning borgere, der er bosiddende i andre EU-medlemsstater, til at udpege en repræsentant i Polen med henblik på forkyndelse af dokumenter i civilretlige eller handelsretlige sager i Polen. Hvis der ikke udpeges en sådan repræsentant, deponeres dokumenterne i retten og regnes som værende forkyndte for den pågældende part i retssagen. Uden kendskab til at dokumenterne er deponeret i retten, er det vanskeligt at få fat i dem. Dermed hæmmer det EU-borgeres mulighed for at deltage i retssager i Polen. Denne praksis udgør indirekte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og vanskeliggør EU-borgeres domstolsadgang.

I forlængelse af åbningsskrivelsen af 27. januar 2012 har Kommissionen i dag fremsendt en begrundet udtalelse, hvori Polen anmodes om at overholde EU-reglerne.

(Yderligere oplysninger: M. Andreeva - Tlf.: +32 229 91382- mobil: +32 498 99 1382)

 • Beskatning: Kommissionen anmoder RUMÆNIEN om at ændre sin lovgivning vedrørende afgiftskontrollerede lagre

Europa-Kommissionen har formelt anmodet Rumænien om at ændre sin lovgivning vedrørende tilladelser til afgiftskontrollerede lagre. Punktafgiftsbelagte varer kan i almindelighed fremstilles og efterfølgende lagres under afgiftssuspension (i afgiftskontrollerede lagre). Det betyder, at produkter kan sendes under afgiftssuspension fra et lager i en medlemsstat til et lager i en anden medlemsstat. Godkendte afgiftskontrollerede lagre omfatter eksempelvis raffinaderier, destillerier, sprængstofmagasiner, registrerede lagre, registrerede forhandlere osv. På nuværende tidspunkt er det i Rumænien kun raffinaderier, der kan opnå tilladelse til at drive afgiftskontrollerede lagre til opbevaring af energiprodukter (med undtagelse af lagre i lufthavnsområder). Det er ikke i overensstemmelse med EU-reglerne om punktafgifter og udgør forskelsbehandling til ugunst for energiprodukter fra andre medlemsstater. I praksis betyder det, at punktafgiftsbelagte produkter fra andre medlemsstater ikke kan opbevares i lagre og nyde godt af afgiftssuspensionsordningen.

Derfor anmodes Rumænien om at ændre lovgivningen inden to måneder, så den bringes i overensstemmelse med EU-retten (anden fase af traktatbrudsproceduren). Ellers kan Europa-Kommissionen indbringe sagen for Domstolen. (Reference: IN/2010/4229).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf.: +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)

 • Miljø: Kommissionen anmoder SLOVENIEN om at bringe orden i lossepladser

Europa-Kommissionen har anmodet Slovenien om at bringe sine lossepladser i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Det sker som led i en horisontal øvelse møntet på adskillige medlemsstater. I henhold til EU-retten bør deponering udelukkende anvendes som sidste udvej og må kun ske under forhold, der sikrer, at der ikke sker skade på menneskers sundhed eller miljøet. Eksisterende lossepladser skal opfylde en række krav for at opnå driftstilladelse. Slovenien indvilgede i sin tid i at lukke eller modernisere en række lossepladser. Ganske vist er der sket fremskridt, og der er oprettet et passende affaldshåndteringssystem. Men 18 lossepladser overtræder stadig lovgivningen. Ti kommunale lossepladser mangler passende tilladelser, og otte fortsætter driften, på trods af at de nationale myndigheder nægter at udstede de nødvendige tilladelser. Kommissionen fremsender en begrundet udtalelse (anden fase af EU’s traktatbrudsprocedure) til Slovenien, der har to måneder til at svare.

(Yderligere oplysninger: J. Hennon - Tlf.: +32 229 53593 – mobil: +32 498 95 3593)

 • Jernbanetransport: Kommissionen anmoder SLOVENIEN om at gennemføre EU-lovgivning om jernbanesystemet

Kommissionen anmoder Slovenien om at bringe landets regler i overensstemmelse med direktiv 2011/18/EU om interoperabilitet i jernbanesystemet. Lovgivningen sigter på at indføre ændringer i beskrivelsen af jernbanesystemer og specificerer procedurer for kontrollen heraf. Lovgivningen skulle have været på plads pr. 31. december 2011. Hvis Slovenien ikke reagerer tilfredsstillende, kan Kommissionen indbringe sagen for Domstolen. Kommissionen indledte traktatbrudsproceduren mod Slovenien i januar i år og fremsender nu en begrundet udtalelse (anden fase af traktatbrudsproceduren). Slovenien har to måneder til at svare Kommissionen.

(Yderligere oplysninger: H. Kearns - Tlf.: +32 229 87638 – mobil: +32 498 98 7638)

 • Social sikring: Kommissionen anmoder SLOVAKIET om at betale handicapydelser til forsikrede, der er bosat i en anden medlemsstat

Europa-Kommissionen har anmodet Slovakiet om at sikre, at personer, der er forsikret under den slovakiske socialsikringsordning, men som er bosat i en anden medlemsstat, kan opnå ydelser til alvorligt handicappede. Ved at nægte at betale sådanne ydelser til personer, der er bosat i andre medlemsstater, misligholder Slovakiet sine forpligtelser i henhold til EU-retten (særlig artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som gennemført ved forordning (EF) 883/2004) og fratager alvorligt handicappede ydelser, de har ret til. Kommissionen finder, at Slovakiets pasningstilskud ("peňažný príspevok na opatrovanie"), handicapydelse ("peňažný príspevok na osobnú asistenciu") og kontantbeløb til godtgørelse af øgede omkostninger for alvorligt handicappede ("peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov") bør ydes til dem, der har ret til disse ydelser, selv om de er bosat uden for Slovakiet. Anmodningen har form af en begrundet udtalelse i henhold til EU's traktatbrudsprocedure. Hvis Slovakiet ikke inden to måneder giver Kommissionen meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at disse forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen overholdes, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Domstolen.

(Yderligere oplysninger: J. Todd - Tlf. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Beskatning: Kommissionen anmoder Det Forenede Kongerige om at gennemgå arvebeskatningen af ægtefæller

I henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning er overførsler mellem samboende ægtefæller eller mellem civile partnere fritaget for arveafgift. Overførsler mellem samboende ægtefæller, ikke-samboende ægtefæller eller civile partnere er dog ikke fritaget for arveafgift. I sidstnævnte tilfælde er reglerne om det fribeløb, der gælder for efterfølgende overførsler, desuden forskellige og kan globalt føre til en højere beskatning. Denne forskel i den skattemæssige behandling af overførsler mellem samboende ægtefæller og ikke-samboende ægtefæller er af diskriminerende karakter og i strid med EU-reglerne (artikel 18 i TEUF).

Kommissionens anmodning har form af en begrundet udtalelse (andem fase i traktatbrudsproceduren). Hvis Kommissionen ikke har modtaget en tilfredsstillende reaktion inden to måneder, kan den beslutte at indbringe sagen for Domstolen. (Reference: IN/2010/2111).

(Yderligere oplysninger: E. Traynor - Tlf. +32 229 21548 – mobil: +32 498 98 3871)


Side Bar