Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT ET LT PL SK SL RO

Eвропейска комисия

Mемо

Брюксел, 24 октомври 2012 г.

Производства от месец октомври за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗАЕТОСТ

ЕНЕРГЕТИКА

ОКОЛНА СРЕДА

ПРАВОСЪДИЕ

ТРАНСРОРТ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТА

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

С решенията си за месеца относно неизпълнение на задължения от държави членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държави членки, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС. Тези решения обхващат редица икономически сектори и имат за цел да осигурят правилно прилагане на законодателството на ЕС в интерес на гражданите и предприятията. Днес Комисията прие 164 решения, включително 25 мотивирани становища и 12 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз. По-долу е представено обобщение на основните решения.

За повече информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки вж. MEMO/12/12.

  1. Решения за сезиране на Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции

 • Програма в областта на цифровите технологии: Комисията поиска Съдът на Европейския съюз да наложи глоба на БЕЛГИЯ за непрозрачни разпоредби за задължителния пренос за радио- и телевизионни предавания

Европейската Комисия поиска от Съда на Европейския съюз да наложи глоба на Белгия за неправилно прилагане на разпоредбите на ЕС в областта на телекомуникациите при присъждането на статут за „задължителен пренос“ при разпространение на съдържание дори и след решението на Съда от март 2011 г. Разпоредбите за задължителен пренос изискват от кабелните или телекомуникационните оператори да поддържат определени канали и услуги за радио- и телевизионно излъчване, когато значителен брой потребители ги използват като основно средство за получаване на радио- и телевизионни предавания. Комисията предлага да бъде изискано плащането на еднократна сума, изчислена въз основа на тарифата от 5 397 €/дневно, за периода между първото решение на Съда и евентуално негово второ решение, както и дневна парична санкция в размер на 31 251,20 € за всеки от дните след второто решение на Съда до момента, до който Белгия не се съобрази с решението.

(за повече информация: IP/12/1144 – R. Heath– тел. +32 229 61716 – мобилен тел. +32 460 75 0221)

 • Околна среда: Комисията сезира Съда относно нарушения от страна на ИТАЛИЯ във връзка с незаконни сметища и иска налагането на глоби

Европейската Комисия настоява Италия да изчисти стотици незаконни сметища и неконтролирани депа за отпадъци. Въпреки предишното решение на Съда по въпроса от април 2007 г. проблемите остават нерешени в почти всички италиански райони, а взетите мерки не са достатъчни за дългосрочното разрешаване на проблема. По препоръка на еврокомисаря по въпросите на околната среда Янез Поточник Комисията сезира Съда във връзка с Италия и иска да бъде наложена еднократна глоба в размер на 28 089,60 € и дневна парична санкция в размер на 256 819,20 € за всеки от дните в периода от второто решение на Съда до преустановяването на нарушението.

(за повече информация: IP/12/1140 - J. Hennon -тел. +32 229 53593 – мобилен телефон +32 498 95 3593)

 • Вътрешен пазар на електроенергия: Комисията сезира Съда на Европейския съюз относно непълното транспониране на разпоредби на ЕС от страна на ПОЛША и СЛОВЕНИЯ

Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз във връзка с непълното транспониране от страна на Полша и Словения на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния пазар на електроенергия. Към настоящия момент Полша само частично е транспонирала Директивата за електроенергията. Словения не е транспонирала напълно нито Директивата за електроенергията, нито Директивата за газа. Тези директиви трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г.

За Полша Комисията иска Съдът да наложи дневна парична санкция в размер на 84 378,24 За Словения, за всяка нетранспонирана директива Комисията предлага дневна парична санкция в размер на 10 287,36 €.

(за повече информация: IP/12/1139 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – мобилен телефон +32 498 98 2280)

 • Въздушен транспорт: Комисията реши да сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Полша във връзка с летищните такси

Eвропейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз във връзка с неприлагането от страна на Полша на общите разпоредби за летищните такси. Срокът за прилагането беше 15 март 2011 г. В съответствие с Лисабонския договор Комисията ще поиска Съдът да наложи на Полша дневна парична санкция в размер на 75 002,88 € до приемането на мерки на национално равнище.

(за повече информация: IP/12/1143 – H. Kearns - тел. +32 229 87638 – мобилен телефон +32 498 98 7638)

  2. Други решения за сезиране на Съда на Европейския съюз

 • Колективни съкращения: Комисията сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Италия във връзка с изключването на управители от правилата за информиране и консултация

Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Италия поради непредприемане на мерки за надлежно прилагане на законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Италианското законодателство и съответната съдебна практика понастоящем изключват управителите („dirigenti“) от процедурни гаранции що се отнася до информирането и консултациите с представители на работниците на работното място. Изключването на „dirigenti“ представлява не само неоправдана дискриминация спрямо самите тях, но също така в някои случаи води до неоправдано отслабване на защитата на други категории работници на работното място. По-специално, това може да затрудни достигането на прага за необходимия съгласно законодателството брой на съкращенията, за да бъде задействана процедурата за информиране и консултации.

(за повече информация: IP/12/1145 – J. Todd - тел. +32 229 94107 – мобилен тел. +32 498 99 4107)

 • Железопътен транспорт: Комисията реши да сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Полша във връзка с оперативната съвместимост на железопътната система

Eвропейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз поради липсата на нотифициране от страна на Полша на национални разпоредби, с които се транспонира Директива 2011/18/ЕС относно оперативната съвместимост на железопътния транспорт. Срокът за прилагането беше 31 декември 2011 г.

(за повече информация: IP/12/1136 – H. Kearns - тел. +32 229 87638 – мобилен телефон +32 498 98 7638)

 • Данъчно облагане Комисията сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Обединеното кралство във връзка с данъчното облагане на капиталовите печалби

Днес Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Обединеното кралство във връзка с неговия данъчен режим за разпределение на печалбата на членове на дружества, които не са местни лица. Съгласно законодателството на Обединеното кралство дружествата майки в Обединеното кралство се облагат за капиталови печалби на техните дъщерни дружества в други държави членки, докато подобно данъчно облагане не съществува, когато дъщерните дружества са в Обединеното кралство.

(за повече информация: IP/12/1146 - E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Обединеното кралство във връзка с данъчното облагане на активи в чужбина

Днес Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз по отношение на Обединеното кралство във връзка с данъчното облагане на прехвърляния на активи в чужбина. Законодателството на Обединеното кралство предвижда различно третиране на националните и трансграничните трансакции.

(за повече информация: IP/12/1147 - E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

  3. Мотивирани становища

 • Пестициди: Комисията поиска от седем държави членки да се съобразят с разпоредбите относно употребата на пестициди с оглед на устойчивото развитие

Днес Европейската комисия отправи официално искане към Белгия, България, Дания, Литва, Люксембург, Португалия и Словения, в което се настоява те да осигурят пълно спазване на Рамковата директива за постигане на устойчива употреба на пестициди. Директивата определя правила за устойчива употреба на пестициди с цел намаляване на рисковете и въздействието на употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда. Седемте държави членки все още не са транспонирали напълно тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 26 ноември 2011 г. Директивата се прилага частично от Белгия, Дания, Литва, Полша и Словения, но все още съществуват редица недостатъци — от сертификационни системи за професионални потребители до изисквания за защита на водната среда. България и Люксембург не са нотифицирали Комисията за каквито и да било мерки. Засегнатите държави членки разполагат с двумесечен срок, за да информират Комисията относно мерките, взети за осигуряване на пълно съобразяване със законодателството на ЕС. При липсата на нотифициране на подходящите мерки Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(за повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 87166 – мобилен телефон +32 498 98 7166)

 • Данъчно облагане: ДДС върху дигиталните книги във ФРАНЦИЯ и ЛЮКСЕМБУРГ

Комисията поиска от Франция и Люксембург да променят ставките си за ДДС върху дигиталните книги.

От 1 януари 2012 г. Франция и Люксембург прилагат намалена ставка на ДДС за дигиталните книги, което не е в съответствие с действащите разпоредби на Директивата за ДДС. Всъщност, по силата на тази директива дигиталните книги представляват предоставяни по електронен път услуги и се изключва прилагането на намалена ставка за този тип услуги.

Тази ситуация сериозно нарушава условията за конкуренция в ущърб на операторите от 25 други държави членки на Съюза, доколкото покупките на дигитални книги се правят лесно в държави членки, различни от държавата членка, в която пребивава потребителят, и доколкото действащите разпоредби предвиждат прилагане на ставката на ДДС на държавата членка на предоставящия услугата, а не тази на държавата членка на клиента. Комисията получи жалби от няколко финансови министри, които са установили неблагоприятни последици за продажбите на книги на техните национални пазари.

Комисията е наясно с неравното третиране между дигиталните книги и книгите на хартия и обръща внимание на важността на дигиталните книги. В рамките на новата си стратегия за ДДС Комисията започна разисквания с държавите членки и евентуално ще направи предложения до края на 2013 г. (вж. IP/11/1508)

Дотогава Комисията, в качеството си на пазител на договорите, държи всички държави членки да спазват разпоредбите в областта на ДДС, одобрени с единодушие от тях самите.

Ето защо Комисията изпрати мотивирани становища на тези две държави членки. Става въпрос за втория етап от производството за установяване на неспазване на задължения на държави членки след изпращането на две официални уведомителни писма през юли 2012 г. (вж. ) Двете държави членки разполагат с един месец, за да съобразят своето законодателство с правото на Съюза. В случай, че това не стане, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз. Референтни номера: IN/2012/2098 и IN/2012/4080).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията изисква от ПОЛША и ПОРТУГАЛИЯ да нотифицират транспонирането на разпоредбите на ЕС за събирането на вземания

Държавите членки трябваше да транспонират разпоредбите на ЕС относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки до 1 януари 2012 г. В разрез със своите задължения Полша и Португалия не нотифицираха Комисията относно правните инструменти за транспониране на Директивата. Директивата е основен инструмент, с който се гарантира, че държавите членки могат да събират данъци, които са дължими от данъчно задължени лица, установени в други държави членки. Европейската комисия поиска от Полша и Португалия да нотифицират тези мерки за прилагане. При липсата на задоволителен отговор в рамките на два месеца Комисията може да отнесе случаите с Полша и Португалия до Съда на Европейския съюз. (Референтни номера: IN/2012/0106 и IN/2012/0116).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията поиска БЕЛГИЯ да спре дискриминацията на приходи от акции от чужбина

Комисията официално поиска от Белгия да промени разпоредбите в своето данъчно законодателство, които са свързани с облагането на дивиденти и които се смятат за дискриминационни. В Белгия дивидентите от котираните акции се ползват от намалена ставка на авансовия данък върху доходите от движими вещи. Същевременно обаче, тъй като споменатите акции се котират на чуждестранен борсов пазар, от тази намалена ставка могат да се възползват само дивидентите от акции, емитирани след 1 януари 1994 г. Това ограничение не се прилага към дивидентите от акции, котирани в Белгия.

Освен това първият транш от дивиденти или лихви, изплатен от кооперативни дружества или от дружества с нестопанска цел, получили разрешение в Белгия, е освободен от данъка върху приходите от движими ценности. Същевременно обаче няма освобождаване за първия транш от дивидентите или лихвите, изплатени от аналогично чуждестранно дружество (кооперативно дружество или дружество с нестопанска цел).

Тези дискриминационни практики налагат по-големи данъчни тежести на инвеститорите, установени в Белгия, които желаят да инвестират своите капитали в други държави членки. Те са в противоречие със свободното движение на капитали, установено в договорите.

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище (втори етап от производството за установяване на неспазване на задължения). Ако Комисията не получи удовлетворителен отговор в срок от два месеца, тя може да реши да отнесе случая с Кралство Белгия до Съда на Европейския съюз. (Референтен номер: IN/2008/4802).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Европейската комисия поиска БЕЛГИЯ да преразгледа данъчното облагане във Валония при наследяване за лица, които не са местни

Комисията поиска Белгия да измени законодателството в областта на данъчното облагане при наследяване в регион Валония. Това законодателство за данъчното облагане при наследяване предвижда по-висока такса при наследяване на недвижими имоти за лица, които не са местни, в сравнение с таксата за местни лица. Така законодателството предвижда разлика в данъчното третиране. Това представлява ограничение на свободното движение на капитал и е в противоречие с правилата на ЕС (член 63 от Договора за функциониране на ЕС и член 40 от Споразумението за ЕИП).

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище (втората стъпка в производство за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка). При липса на задоволителни действия в отговор на мотивираното становище в рамките на два месеца Комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз. (Референтни номера: IN/2008/4777).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Обществено здравеопазване: ДАНИЯ поиска забрана за продажбата на снус

Снус е тютюн за орална употреба, който се продава както на грамаж, така и в малки опаковки. Консумира се, като се поставя между венците и устните без да бъде дъвчен или пушен. Продажбата на снус е забранена навсякъде в ЕС, освен в Швеция, която е получила изключение от забраната по време на преговорите относно договора за присъединяване. Дания забрани продажбата на снус в малки пакетирани количества, но не и в насипна форма. Европейската комисия поиска Дания да измени националното си законодателство и да забрани всички форми на снус. Датските власти разполагат със срок от два месеца от изпращането на искането, за да предприемат необходимите действия за съобразяване със законодателството на ЕС и да информират Комисията за приетите мерки. Ако те не направят това в рамките на определения срок, Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

(за повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 87166 – мобилен телефон +32 498 98 7166)

 • Комисията поиска от ДАНИЯ да приложи правилата за защита на работниците, наети на временен договор

Европейската комисия поиска Дания да приложи законодателството на ЕС, което гарантира минимално равнище на защита на работниците, наети чрез агенции за временна заетост (Директива 2008/104/ЕО), в нейното национално законодателство. С директивата се осигурява равнопоставено третиране на лицата, наети чрез агенции за временна заетост, и лицата на постоянни договори от съответното дружество що се отнася до основните условия на труд и заетост. С нея също така се подкрепя положителната роля, която играят агенциите за временна заетост за осигуряването на гъвкавост на трудовия пазар. Срокът за прилагането на директивата от държавите членки беше 5 декември 2011 г.; Дания обаче все още не е направила това. В резултат наетите чрез агенции за временна заетост работници в Дания може да не получат предвидените в директивата условия на труд. Искането е под формата на мотивирано становище в рамките на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка. Дания разполага с два месеца, за да нотифицира Комисията за взетите мерки в изпълнение на директивата. В противен случай Комисията може да отнесе случая с Дания до Съда на Европейския съюз.

(за повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – мобилен телефон +32 498 99 4107)

 • Трудово право: Комисията поиска от ЕСТОНИЯ да приложи в пълна степен Директивата за срочните договори в академичните среди и в областта на изкуствата

Европейската комисия поиска Естония да има персонал на срочен договор в университетите и в културния сектор със съответната защита за работещите на срочен договор, както се изисква от Директива/1999/70/ЕО

С Директивата, и по-специално с рамковото споразумение между социалните партньори на европейско равнище, което е приложено към нея, се цели повишаване качеството на временната работа, като се осигурява прилагането на принципа на недискриминация между постоянните и временните договори и като се създава мрежа за предотвратяване на нарушенията, произтичащи от използването на последователни срочни договори или правоотношения. Директивата трябва да бъде приложена във всички икономически сектори. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки. Естония разполага с два месеца, за да нотифицира Комисията относно мерките за осигуряване на пълно спазване на нейните задължения. В противен случай Комисията може да реши да отнесе случая с Естония до Съда на Европейския съюз.

(за повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – мобилен тел. +32 498 99 4107)

 • Данъчно облагане: Комисията иска ИСПАНИЯ да облага с ДДС някои нотариални услуги

Европейската комисия поиска от Испания да облага с ДДС услуги, предоставяни от нотариуси във връзка с финансови трансакции. Понастоящем в Испания тези услуги са освободени от облагане, което противоречи на правилата на ЕС за ДДС.

Директивата за ДДС предвижда освобождаване от облагане за финансовите услуги. Така например предоставянето на кредит или продажбата на акции представляват трансакции, които са освободени от ДДС. Същевременно обаче работата на нотариуса се състои основно в подготовка на публичната документация, която отразява гражданските и търговските актове и договори, като с това се гарантира автентичността и редовността на тези документи. Дори и ако тези услуги се предоставят във връзка с финансова трансакция, те се отличават ясно от тази трансакция и следователно не са финансови по своето естество.

Ето защо от Испания се изисква да промени своето законодателство в рамките на два месеца, за да го съобрази с правото на ЕС (втори етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки). Ако не направи това, Европейската комисия може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. (Референтен номер: IN/2011/4031).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията изисква от ИТАЛИЯ да спре дискриминацията срещу по-евтините тютюневи изделия

Европейска комисия иска Италия да облага с акциз тютюневите изделия без дискриминация. Това означава, че Италия не може да облага по-евтините цигари и фино нарязания тютюн с минимален акциз, който е по-висок от данъка, с който се облагат по-скъпите конкурентни продукти на пазара.

Съгласно италианското законодателство акцизите за тютюневи изделия се основават на комбинация от специфичен и пропорционален данък. Когато прилагането на тези два елемента не носи достатъчно данъчни приходи, законодателството на ЕС позволява на Италия да определи и събира фиксирана сума в евро (т.нар. минимален акциз). Този по-висок минимум се прилага само за по-евтини цигари и фино нарязан тютюн. В резултат на това по-скъпите продукти се облагат в по-малка степен в сравнение с по-евтините алтернативи. Правилата на ЕС относно акцизите не позволяват облагането на някои категории продукти в по-малка степен от други. Подобна практика на национално равнище противоречи на принципа на лоялната конкуренция и изкривява пазарните условия.

Ето защо от Италия се изисква да промени своето законодателство в рамките на два месеца, за да го съобрази с правото на ЕС (втори етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки). В противен случай Европейската комисия може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. (Референтен номер: IN/2011/4175).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Околна среда: Комисията поиска от НИДЕРЛАНДИЯ да вземе мерки за възстановяването на природата на естуара Вестершелде

Европейската комисия отново поиска от Нидерландия да спре влошаването на състоянието на естуара Вестершелде, който представлява защитена екосистема, уникална за северозападна Европа, и който е част от мрежата Натура 2000. Естуарът е в лошо състояние, най-вече вследствие на многократно увеличаване на дълбочината на навигационния канал и други човешки дейности, довели до сериозно намаляване на териториите на важни естуарни местообитания. През 2005 г. Нидерландия се съгласи да приеме мерки за поправяне на положението и да върне в реката около 600 хектара полдерни земи. В резултат на последвалите обсъждания имаше много закъснения спрямо първоначалните срокове и несигурност относно развоя на събитията. Комисията не е убедена, че мерките, координирани от провинция Зееланд и обхващащи други 300 хектара, са подходящи за спирането на процеса на влошаване на състоянието на естуара. Комисията се надява, че Нидерландия ще вземе решение в кратки срокове и ще приложи ефективни мерки за предотвратяване на необратимо влошаване на тази важна екосистема. Комисията изпраща мотивирано становище (втори етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки) и дава на Нидерландия срок от два месеца за отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – мобилен телефон +32 498 95 3593)

 • Комисията поиска от ПОЛША да запази достъпа до правосъдие

Европейската комисия даде на Полша два месеца, за да се съобрази с разпоредбите на Европейския съюз относно връчването на документи по граждански или търговски дела. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище (втори етап от триетапното производство на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки). Регламентът относно връчването на документи (Регламент (ЕО) № 1393/2007) опростява връчването на документи при трансгранични казуси. За да може сътрудничеството между съдебните власти на държавите от ЕС да се реализира на практика, прехвърлянето на документи между тях трябва да бъде бързо и сигурно.

Понастоящем полското законодателство задължава своите граждани, които са местни лица в други държави —членки на ЕС, да назначават свой представител в Полша във връзка с връчването на документи, свързани с граждански и търговски дела в Полша. Ако няма назначено такова лице, документите се представят в съда и се приема, че са били връчени на страната по съдебното производство. Без да се знае, че такива документи са представени в съда, тяхното получаване се затруднява. Това възпрепятства участието на граждани на ЕС в съдебни производства в Полша. Тази практика представлява косвена дискриминация на основа националност, което ограничава достъпа на граждани на ЕС до правосъдие.

След официално уведомително писмо от 27 януари 2012 г. днес Комисията прие мотивирано становище, с което иска от Полша да се съобрази с разпоредбите на ЕС.

(за повече информация: M. Andreeva - тел. +32 229 91382- мобилен телефон +32 498 99 1382)

 • Данъчно облагане: Комисията поиска от РУМЪНИЯ да измени своето законодателство за акцизните складове

Европейската комисия официално поиска от Румъния да измени своето законодателство относно разрешаването на акцизни складове. Стоките, които се облагат с акцизи, могат да бъдат складирани под режим отложено плащане на акциз в акцизни складове. Това означава, че стоките могат да бъдат изпращани под режим отложено плащане на акциз от склад в една държава членка в склад в друга държава членка. Разрешените акцизни складове включват например рафинерии, дестилационни фабрики, регистрирани помещения и складове, регистрирани занаятчии и т.н. Понастоящем в Румъния само рафинериите могат да получат лиценз за акцизен склад за енергийни продукти (с изключение на складове, разположени в района на летище). Мярката не е в съответствие с разпоредбите на ЕС относно акцизите и представлява дискриминация спрямо енергийни продукти от други държави членки. На практика това означава, че акцизни продукти, които идват от други държави членки, не могат да бъдат държани на склад и да се възползват от режима на отложено плащане.

Ето защо от Румъния се изисква да промени своето законодателство в рамките на два месеца, за да го съобрази с правото на ЕС (втори етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки). В противен случай Европейската комисия може да отнесе случая до Съда на Европейския съюз. (Референтен номер: IN/2010/4229).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)

 • Околна среда: Комисията поиска от СЛОВЕНИЯ да изчисти депата за отпадъци

Европейската комисия поиска Словения да приведе депата си за отпадъци в съответствие със законодателството на ЕС. Това е част от хоризонтална мярка срещу няколко държави членки. Съгласно законодателството на ЕС депонирането на отпадъците в депа следва да се използва само в краен случай и това следва да става при условия, при които се избягва въздействието върху човешкото здраве и околната среда. Съществуващите депа за отпадъци трябва да отговарят на редица критерии, за да получат оперативно разрешение. Словения се съгласи да закрие или да модернизира няколко депа за отпадъци. Въпреки отбелязания напредък и вече действащата система за управление на отпадъци, 18 депа за отпадъци все още са в нарушение на законодателството. Десет депа за общински отпадъци нямат необходимите разрешения, а други осем все още функционират при незачитане на отказа на националните органи да издадат необходимите разрешителни. Комисията изпраща мотивирано становище (втори етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки) и дава на Словения срок от два месеца за отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 – мобилен телефон +32 498 95 3593)

 • Железопътен транспорт: Комисията поиска СЛОВЕНИЯ да транспонира законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система

Комисията поиска Словения да приведе националните си разпоредби в съответствие с Директива 2011/18/ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система. Законодателството има за цел да въведе изменения на описанието на железопътните системи и определя процедурите за тяхната проверка. Необходимите законодателни актове трябваше да бъдат приети до 31 декември 2011 г. Ако Словения не реагира удовлетворително, Комисията може да отнесе случая до Съда на ЕС. През януари тази година Комисията откри производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Словения, а сега изпраща мотивирано становище (втори етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения). Словения разполага с два месеца, за да отговори на Комисията.

(за повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 – мобилен телефон +32 498 98 7638)

 • Социално осигуряване: Комисията поиска СЛОВАКИЯ да плати обезщетения за инвалидност на осигурени лица, които пребивават в друга държава членка

Европейската комисия поиска Словакия да гарантира, че лицата, които са осигурени съгласно словашката система за социално осигуряване, но пребивават в друга държава членка, могат да получат обезщетения за тежка инвалидност. С отказа да предостави тези обезщетения на лица, които живеят в други държави членки, Словакия е в нарушение на задълженията си съгласно законодателството на ЕС (и по-специално на член 48 от Договора за функционирането на ЕС, приложен с Регламент (ЕС) 883/2004) и лишава лица с висока степен на инвалидност от обезщетения, които им се полагат. Комисията смята, че словашките помощи за лица, полагащи грижи за други лица (peňažný príspevok na opatrovanie), обезщетенията при инвалидност (peňažný príspevok na osobnú asistenciu) и паричните компенсации за нараснали разходи на лица с висока степен на инвалидност (peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov) следва да бъдат отпускани на лицата, които имат право на тях, дори и ако пребивават извън Словакия. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки. Ако Словакия не нотифицира Комисията в срок от два месеца относно мерките за осигуряване на спазването на тези задължения, предвидени в правото на ЕС, Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на ЕС.

(за повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – мобилен тел. +32 498 99 4107)

 • Данъчно облагане: Комисията поиска Обединеното кралство да преразгледа данъчното облагане при наследяване от съпрузи

Законодателството на Обединеното кралство предвижда, че прехвърлянето на имущество между съпрузи или граждански партньори, които са местни лица, са освободени от данък върху наследството. Прехвърлянето на имущество между съпрузи или граждански партньори, които са местни лица, и такива, които не са местни лица, обаче не са освободени от данък върху наследството. Освен това във втория случай разпоредбите относно нулевата ставка, приложима към съответните трансфери, се различават и могат да доведат като цяло до по-високо облагане. Тази разлика в данъчното третиране на трансферите между съпрузи, които са регистрирани на един и същ адрес, и такива, които не са, е дискриминационна по своята същност и е в противоречие с разпоредбите на ЕС (член 18 от ДФЕС).

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище (втори етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки от ЕС). Ако няма удовлетворителна реакция в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе случая към Съда на Европейския съюз. (Референтен номер: IN/2010/2111).

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 – мобилен телефон +32 498 98 3871)


Side Bar