Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/12/76

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2012

Η ΕΕ κινδυνεύει να μην επιτύχει τους στόχους όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να μην επιτύχει τους στόχους της για το 2020 όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και την αύξηση του ποσοστού των σπουδαστών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με έκθεση η οποία θα συζητηθεί από τους υπουργούς στο Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» την Παρασκευή (10 Φεβρουαρίου).

Η κρίση επηρεάζει σημαντικά τους νέους, η δε ανεργία των νέων υπερβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη το 40%. Η κοινή έκθεση του Συμβουλίου της ΕΕ και της Επιτροπής με τίτλο «Εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» καταδεικνύει ότι η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας αποτελεί βασικό παράγοντα πρόληψης της ανεργίας, παρέχοντας στους νέους τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται για να βρουν εργασία. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η πανεπιστημιακή αριστεία έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στην εξασφάλιση της δυνατότητάς της να βγει ισχυρότερη από την κρίση.

«Οι νέοι επλήγησαν σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό από την κρίση. Πρέπει να επενδύσουμε αποτελεσματικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν τις δεξιότητες και την προσαρμοστικότητα που απαιτούνται προκειμένου να επιτύχουν σ’ έναν ανταγωνιστικό κόσμο. Το νέο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, «Erasmus για όλους», που πρότεινε η Επιτροπή, ανταποκρίνεται σ’ αυτή την ανάγκη, προσφέροντας στους νέους και στους εκπαιδευτικούς περισσότερες ευκαιρίες να αυξηθούν τα προσόντα και τις δεξιότητές τους», δήλωσε η κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η κοινή έκθεση διαπιστώνει ότι τα κράτη μέλη προοδεύουν με αργό ρυθμό προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε ποσοστά κάτω του 10%. Το 2010 το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ήταν στην ΕΕ κατά μέσο όρο 14,1% σε σύγκριση με 14,4% το προηγούμενο έτος. Υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, με τη Μάλτα (με ποσοστό αμετάβλητο 36,9%), την Πορτογαλία (28,7%) και την Ισπανία (28,4%) να σημειώνουν τα υψηλότερα ποσοστά, μολονότι τόσο η Πορτογαλία όσο και η Ισπανία παρουσίασαν βελτίωση έναντι των στοιχείων του 2009 (31,2% και στις δύο περιπτώσεις). Τις καλύτερες επιδόσεις εξακολουθούν να έχουν η Σλοβακία (4,7%), η Τσεχική Δημοκρατία (4,9%) και η Σλοβενία (5%).

Η έκθεση αναφέρει ότι, αν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν, ο στόχος για το 2020 δεν θα επιτευχθεί.

Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η επίτευξη του στόχου της ΕΕ σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση —αύξηση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας 30 έως 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον τρέχοντα μέσο όρο της ΕΕ ο οποίος είναι 33,6% σε τουλάχιστον 40%— είναι πιθανό να μην επιτευχθεί. Επτά κράτη μέλη σημειώνουν ποσοστό κάτω του 25% (Ρουμανία, Μάλτα, Ιταλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σλοβακία, Αυστρία και Πορτογαλία). Τις καλύτερες επιδόσεις έχουν η Ιρλανδία (49,9%), η Δανία (47%) και το Λουξεμβούργο (46,1%).

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες ανάγνωσης, μαθηματικών και θετικών επιστημών, που ήταν 20% το 2009 σε σύγκριση με 24,1% το 2006, θα πρέπει να επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει τον στόχο του ποσοστού μικρότερου του 15% έως το τέλος της δεκαετίας.

Αναμένεται επίσης ότι οι υπουργοί Παιδείας θα έχουν τις πρώτες συζητήσεις με την επίτροπο κυρία Βασιλείου σχετικά με την πρόταση «Erasmus για όλους». Το νέο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπεται να αρχίσει να ισχύει το 2014, έχει ήδη τύχει θετικής γενικά αποδοχής από την αρμόδια για την εκπαίδευση ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η επίτροπος κυρία Βασιλείου θα επιμείνει ώστε οι υπουργοί Παιδείας να εξακολουθήσουν να επικεντρώνονται στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων τους, προκειμένου να εξασφαλιστούν για τους μαθητές οι κατάλληλες δεξιότητες και να καταπολεμηθεί η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Τα βασικά πορίσματα της κοινής έκθεσης υποστηρίζουν την πρόσφατη απαίτηση της Επιτροπής από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. (MEMO/12/57).

Ιστορικό

Η κοινή έκθεση Συμβουλίου-Επιτροπής αποτελεί ενδιάμεση εξέταση της εφαρμογής του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020»), το οποίο εγκρίθηκε το 2009. Εξετάζει τις κύριες τάσεις που σημειώνουν οι πολιτικές εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2011 και υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην απάντηση που πρέπει να δοθεί στις προκλήσεις της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η έκθεση συνοδεύεται από λεπτομερή ανασκόπηση των τάσεων πολιτικής που επικρατούν σε ολόκληρη την ΕΕ σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των προϋπολογισμών για την εκπαίδευση, τη διά βίου μάθηση και τις δεξιότητες, καθώς και μιας συλλογής και περιλήψεων σχετικά με τις κύριες εξελίξεις σε κάθε χώρα.

Πίνακας 1: Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου: ποσοστά 2010 σε %

Πίνακας 2: Ποσοστά πτυχιούχων τριτοβάθμιας ή ισοδύναμης εκπαίδευσης: επίπεδα 2010 σε %


Side Bar