Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 3 октомври 2012 г.

Подходът на ЕС към устойчивостта към кризи: уроците от продоволствените кризи

Накратко:

Пострадали от неотдавнашните и често повтарящи се кризи в района на Африканския рог и региона Сахел в Африка са 31 милиона души. Това е само един от аргументите за необходимостта от последователна политика, с която да се повиши устойчивостта към кризи на уязвимите общности в развиващия се свят.

- Укрепването на устойчивостта представлява свързващ елемент между хуманитарната помощ и помощта за развитие.

- Европейската комисия представи на Европейския парламент и на Съвета ново съобщение за политика относно това как помощта от ЕС за развитие и за хуманитарни действия следва да бъде приспособена, за да спомогне за увеличаване на устойчивостта към кризи и за намаляване на уязвимостта на хората, засегнати от бедствия.

Политиката ще се изгражда въз основа на обещаващите резултати, постигнати в рамките на инициативите на Европейската комисия за повишаване на устойчивостта към кризи в региона на Сахел и на Африканския рог, които са част от действията на Комисията за справяне със сушата там. Целта на тези инициативи (съответно AGIR за региона на Сахел и SHARE за Африканския рог) е да се прекъсне порочният кръг от суша, глад и бедност благодарение на непрекъсната координация между хуманитарната помощ и помощта за развитие.

- Като се съсредоточава вниманието върху устойчивостта към кризи, се спасява животът на повече хора, спестяват се повече средства и се допринася за намаляване на бедността, което засилва въздействието на помощта и подкрепя устойчивото развитие.

Какво представлява устойчивостта?

Устойчивостта към кризи е способността на дадено лице, домакинство, общност, държава или регион, да издържа, да се приспособява и бързо да се възстановява от шокове и сътресения, като суша, насилие, конфликт или природно бедствие.

Един от практическите инструменти за повишаване на устойчивостта към кризи, особено към често повтарящи се кризи като сушата и наводненията, са програмите за „сезонна защита”, насочени към най-уязвимите домакинства и целящи да им предоставят помощ преди настъпването на криза, причинена например от слаба реколта. Тази защита обикновено включва преводи на парични средства, които се предоставят на най-уязвимите хора безусловно или в замяна на работа или обучение през онзи период на годината, когато техните парични и хранителни запаси са най-ограничени.

Друг доказан инструмент за изграждане на устойчивост към кризи са проектите за превенция и подготовка, чийто замисъл е съобразен с цикличните рискове, като например ураганите и стихийните бури през дъждовния сезон, или непредвидими бедствия като земетресенията. Тези проекти са най-успешни, когато местните общности ги подкрепят и участват в тях.

Разработването на системи за ранно предупреждение и засилването на сътрудничеството със застрахователния сектор са други области, набелязани в новото съобщение, в които има потенциал за изграждане на устойчивост към кризи.

Какво прави ЕС, за да засили устойчивостта към кризи?

В съобщението на Комисията относно устойчивостта към кризи се набелязват десет стъпки, с които да се увеличи устойчивостта към кризи и да се намали уязвимостта на най-уязвимите жители на планетата. Тези стъпки включват подкрепа за изготвянето на национални стратегии за устойчивост към кризи, планове за управление при бедствие и ефективни системи за ранно предупреждение в застрашените от бедствия държави, както и разработването на новаторски подходи за управление на риска чрез сътрудничество със застрахователния сектор.

В съобщението бе взет предвид значителният опит на Комисията в реагирането на хуманитарни кризи и отстраняването на основните причини за слабото развитие, като например неотдавнашните кризи, свързани със сушата в Африка, където Комисията съсредоточава усилията си върху незабавна реакция на кризата, но също така и върху увеличаването на дългосрочната продоволствена сигурност и засилване на способността на населението да се справя с бъдещите суши.

Водещите инициативи на Комисията за засилване на устойчивостта към кризи до този момент са Подкрепа на устойчивостта в региона на Африканския рог (SHARE) и инициативата „Alliance Globale pour l'Initiative Resilience“ (AGIR-Sahel) (световен алианс за инициативата за устойчивост). Целта на новото съобщение относно устойчивостта към кризи, прието от Европейската комисия, е да се използва опитът, придобит чрез тези и други инициативи, за да се гарантира, че подкрепата на ЕС помага на уязвимите общности не само да оцелеят след бедствията, но и да подобрят своята способност за справяне с тях и успешно възстановяване.

Инициативата SHARE в региона на Африканския рог

Миналата година регионът на Африканския рог бе сполетян от една от най-тежките суши през последните 60 години, която доведе до значителна хуманитарна криза, засегнала над 13 милиона души в Кения, Етиопия, Джибути и Сомалия. В Сомалия ситуацията беше толкова отчайваща, че Организацията на обединените нации обяви глад за първи път от 1992 г. насам.

Регионът на Африканския рог е изправен пред все по-чести и тежки суши. В същото време демографският прираст, увеличеният натиск върху ресурсите, липсата на сигурност и продължителната политическа нестабилност допълнително затрудниха най-бедните общности да се справят със сушата и да се възстановяват след нея. С всяко сътресение общностите стават все по-уязвими, а техните средства за подготовка за следващата криза – все по-слаби.

След кризата през 2011 г. Европейската комисия даде начало на инициативата SHARE - Supporting Horn of Africa Resilience (Подкрепа на устойчивостта в региона на Африканския рог), за да се подобри способността на хората, общностите и държавите да се справят с повтарящите се кризи. С бюджет в размер на над 270 млн. EUR през 2012 г. и 2013 г., инициативата цели да засили устойчивостта към кризи, като подобри възможностите за прехрана на селскостопанските общности, както и капацитета на държавните служби да реагират на кризата.

SHARE има за цел да се подобри поземленото управление, както и възможностите за доходи за населението, чиято прехрана зависи от отглеждането на животни. В дългосрочен план с инициативата се цели намиране на трайни решения за справяне с хроничното недохранване и за бежанците и разселените общности в рамките на една държава или в региона.

Инициативата AGIR за региона Сахел

През 2012 г. поради тежка суша и лоша реколта над 18 милиона души в региона на Сахел в Западна Африка останаха без достатъчно храна. Основните причини за тази постоянна несигурност на прехраната са ограниченият достъп до храна сред най-бедните, което води до висок дял на страдащите от тежко недохранване, ниските нива на производство на храни, ограниченият достъп до основни услуги, дълбоката бедност, влошаването на околната среда, бързият прираст на населението (3 % годишно) и лошото управление. 80 % от нуждаещите се от спешна хуманитарна помощ идват от 20-те процента най-бедно население, което няма достъп до земя или активи, които генерират приходи.

Докато сушата е неизбежна, гладът и страданието, до които тя води, не са. По инициатива на Европейската комисия, инициативата AGIR за региона на Сахел бе стартирана през юни 2012 г., съвместно с правителства, агенции на ООН и други хуманитарни организации и организации за развитие. С нея се предлага пътна карта за по-добра координация на хуманитарната помощ и помощта за развитие, така че да се защитят най-уязвимите хора в Сахел при следващата суша. Инициативата също така включва разработването на по-добри стратегии за превенция и готовност за бъдещи бедствия, в това число усъвършенстването на системите за ранно предупреждение и връзките със застрахователния сектор.

Примери на хуманитарни проекти, които допринасят за устойчивостта към кризи

В Сахел

В град Madina Sacko в Мали, както и в много други държави в региона на Сахел, Европейската комисия финансира програма за безусловно предоставяне на пари в брой. Тази пилотна програма ще бъде от полза на близо 45 000 души, засегнати от сушата в регионите на Kayes и Koulikoro. Паричните средства ще бъдат предоставени на особено бедните домакинства, за да им се даде възможност да купуват хранителни продукти на местните пазари.

В Чад Европейската комисия подкрепя новаторско партньорство между международните НПО ACTED и Alima и местната НПО Alerte Santé. С този проект се подпомагат 56 000 души, включително няколко хиляди деца на възраст под 5 години, които страдат от тежко недохранване. Целта на проекта е борба и управление на тежките форми на недохранване. Резултатите от проекта биха могли да бъдат разширени и приложени в цял Чад.

В Буркина Фасо, в село, наречено Palboa на 300 километра от Уагадугу, Европейската комисия подпомага програма „пари в брой срещу работа“, изпълнявана от организацията Action Contre la Faim. В замяна на пари в брой около 1200 селяни изграждат насипи около бъдещи оризови полета. Намерението е да се запазва дъждовната вода за следващата реколта. Всеки работник ще получи общо 90 евро за 2 месеца или равностойността на около три стокилограмови торби сорго. От този проект ще се възползват 7000 души в Palboa.

В региона на Африканския рог

В Сомалия, благодарение на инициативата SHARE, Европейската комисия финансира проект, управляван от Организацията по прехрана и земеделие (ФАО), с който се цели да се подобри продоволствената сигурност, изхранването и поминъкът на над 100 000 души, засегнати от последната суша. Сред дейностите са включени раздаването на посевен материал и торове, подобряването на зеленчуковото производство и повишаването на възможностите за доходи сред тези общности в Сомалия. Що се отнася до селскостопанските животните, най-ценното притежание на тези общности, дейностите са съсредоточени върху намирането на начини за подобряване на здравето на животните, производство на фураж и предотвратяване на тяхното гладуване по време на криза или при продажба на животните. Това може не само да запази средствата за препитание на уязвимите собственици на стада, но и да им предостави други възможности за прехрана.

В Кения 3,7 милиона души имаха неотложна нужда от храна, чиста вода и основна хигиена по време на сушата. В рамките на инициативата SHARE ЕС увеличава своята подкрепа за по-бързо възстановяване и по-голяма устойчивост към кризи чрез модернизирана система за ранно предупреждение, институционална подкрепа на националните органи, като Националния орган за управление на сушите (NDMA), който управлява Резервния фонд за бедствия и суши (NDDCF), както и проекти на общностно равнище, свързани с поминъка, които разширяват икономическите възможности на населението. С подновяването на инвестициите в засегнатите от сушата райони от страна на правителството и институциите на Кения се очаква да се премине от ранно предупреждение към ранно реагиране, така че да бъдат избегнати подобни кризи в бъдеще.

Moyale беше единственият регион в Северна Кения, където делът на недохранване на населението остана под прага за спешно реагиране от 15 %. Това се дължи на редица фактори, включително дългогодишни инвестиции за подготовка на общността при настъпването на суша, както и достъп до функциониращи пазари. Голяма част от тези инвестиции са по линия на програмата за намаляване на риска от бедствия, финансирана от хуманитарната помощ на Европейската комисия. Програмата бе съсредоточена върху действия на местно равнище, насочени към подпомагане на селата да се справят по-добре с последиците от сушите и към изграждане на устойчивостта към кризи на населението, изложено на риск. От 2006 г. до 2011 г. ECHO инвестира над 17 милиона евро за такива проекти по границата между Кения и Етиопия — инвестиция, която днес дава своите резултати в полза на хората от Moyale.

По света

Във Виетнам, често засегнат от тайфуни, Европейската комисия финансира училищни занятия, посветени на готовността при бедствия, в рамките на които близо 500 000 ученици и над 15 000 учители в начални училища бяха обучени как да се подготвят и да се справят с бедствията. В тази програма се използват новаторски методи, които децата лесно могат да разберат, като например симулационни упражнения и тренировки.

Във Филипините, една от най-често засяганите от бедствия държави, Комисията финансира проекти, насочени към изграждането на устойчивост към кризи чрез обединяване на усилията на гражданското общество и държавните институции. Поуките от тази успешна програма (например важността на непрекъснатата съвместна работа с местните органи, така че да се гарантира дългосрочност на инициативите за изграждане на устойчивост към кризи) се радват на ангажимент на местно равнище и следователно могат да бъдат възпроизведени в по-голям мащаб.

В окупираната палестинска територия изграждането на нови селища, заедно със заповедите за изселване, повишиха напрежението. За някои от заселниците и тяхната въоръжена охрана се знае, че тормозят, дори атакуват деца. В някои места за палестинците е станало изключително трудно да получат от израелските власти разрешение за строеж. Комисията финансира център, който се опитва да помогне на децата и техните родители да се справят с тези страхове и несигурност. Освен това центърът помага на децата да разберат, че те имат право на защита от насилие, както и че има начини да разрешат своите проблеми, без да прибягват до насилие, като по този начин изграждат своята устойчивост към конфликти.

В Непал системите за ранно предупреждение, друга важна част от инициативите за устойчивост към кризи, доказаха своята ефективност през август 2010 г. Когато придошлите води на река Rapt достигнаха равнището за подаване на сигнал по системата за ранно предупреждение, общностите по течението на реката бяха предупредени по радио- и телефонната мрежа. Те разполагаха с достатъчно време да пренесат най-важното си движимо имущество в по-високи и безопасни места. Когато придошлите води достигнаха селата, хората вече бяха в безопасност. Благодарение на системите за ранно предупреждение загубите на човешки живот и имущество бяха сведени до минимум.

Примери на проекти за развитие, които допринасят за устойчивостта към кризи

В Сахел

В Нигер европейската помощ за продоволствена сигурност през 2012 г. покрива около една трета от общите нужди на населението. Тя се разпределя изключително чрез правителствения механизъм за продоволствена сигурност, който дава възможност за закупуване на зърно, както и за заплащане в брой за извършен труд. Благодарение на предприемането на решителни и ранни действия беше избегната драматична ситуация. За последните четири месеца от глад бяха спасени не по-малко от два милиона души.

В Буркина Фасо селскостопанските производители, подпомагани от програма на ЕС, произведоха 18,557 тона подобрен посевен материал. Освен това в рамките на програмата 13 общности се снабдиха с допълнителни машини за събиране на реколтата. Бяха изградени седем склада за съхранение и седем сушилни. Освен това бяха обучени почти 200 души в различни области, като например техники на производство, прибиране и обработка на реколтата. И накрая бяха създадени четири децентрализирани лаборатории за анализиране на посевния материал и неговото сертифициране.

В региона на Африканския рог

В Етиопия от 2005 г. насам ЕС предоставя подкрепа на Програмата за защита на производството (PSNP) в размер на 240 милиона евро. Благодарение на програмата между 7 и 11 милиона души, застрашени от глад, имат предвидим доход в замяна на положения от тях труд в инфраструктурата на селските райони (напр. поддръжка на пътищата, противоерозионни дейности). Програмата може да бъде разширена в случай на сътресение или криза. Тя спомогна да се намалят последиците от сушата през 2011 г. в Етиопия.

В Сомалия ЕС спомага за възстановяването на напоителни канали в земеделските райони: през 2010 г. около 50 000 селскостопански домакинства се възползваха пряко от помощ за инфраструктура за контрол на напояването и наводненията, както и за развитие на културите. Друг финансиран от ЕС проект спомогна за подобряване на здравето на селскостопанските животни в Сомалия, като 6,7 милиона овце и кози бяха лекувани и ваксинирани, за да бъдат предпазени от болести, които ограничават производителността и търговията.

Факти и статистика

Общ размер на европейското финансиране за хуманитарна помощ в региона на Африканския рог в периода 2011—2012 г.:

807 милиона евро за над 6,5 милиона души

Общ размер на европейското финансиране за хуманитарна помощ в Сахел за кризата през 2012 г.:

500 милиона евро, заделени през 2012 г., които ще достигнат до приблизително 6,6 милиона души

Набелязани цели по отношение на устойчивостта към кризи

В краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план:

Инициативата SHARE в региона на Африканския рог си поставя за цел да мобилизира 270 милиона евро през 2012 г. и 2013 г.

За инициативата AGIR в Сахел е поставена амбициозната цел да мобилизира 750 милиона евро през следващите 3 години

За повече информация:

Съобщение за пресата IP/12/1052: ЕС поставя устойчивостта към кризи в центъра на своите усилия за борба с глада и бедността

Уебсайт на Европейската комисия за хуманитарна помощ и гражданска защита:

http://ec.europa.eu/echo

Уебсайт за развитие и сътрудничество — EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid


Side Bar