Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους (Cloud Computing) στην Ευρώπη – τι είναι και τι σημαίνει αυτό για μένα;

(Βλ. επίσης IP/12/1025)

Τι είναι το υπολογιστικό νέφος;

Το υπολογιστικό νέφος είναι η αποθήκευση, η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων από απομακρυσμένους υπολογιστές στους οποίους εξασφαλίζεται πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν σήμερα το υπολογιστικό νέφος δίχως καν να το συνειδητοποιούν. Υπηρεσίες όπως το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά δίκτυα συχνά βασίζονται στην τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους. Για τους επαγγελματίες χρήστες της τεχνολογίας των πληροφοριών το υπολογιστικός νέφος σημαίνει μεγάλη ευελιξία όσον αφορά τις ανάγκες υπολογιστικής ισχύος. Για παράδειγμα όποτε διαπιστώνεται αυξημένη χρήση μιας υπηρεσίας, μέσω του υπολογιστικού νέφους είναι πολύ απλό να προστεθεί επιπλέον δυναμικό σε αυτή, κάτι για το οποίο θα απαιτείτο πολύ περισσότερος χρόνος εάν μια εταιρία υποχρεωνόταν να εγκαταστήσει νέες μηχανές στο δικό της κέντρο δεδομένων.

Πως λειτουργεί το υπολογιστικό νέφος;

Ο χρήστης συνδέει τον υπολογιστή του στην πλατφόρμα του υπολογιστικού νέφους μέσω εξειδικευμένου λογισμικού. Στο υπολογιστικό νέφος, η επεξεργαστική ισχύς εξασφαλίζεται από μεγάλα κέντρα δεδομένων με εκατοντάδες εξυπηρετητές και συστήματα αποθήκευσης δεδομένων που στην πράξη είναι σε θέση να χειριστούν σχεδόν οιοδήποτε λογισμικό υπολογιστή (από την επεξεργασία δεδομένων μέχρι τα βιντεοπαιχνίδια που ενδέχεται να χρειαστούν οι πελάτες). Ενίοτε οι αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν (π.χ. διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), αλλά οι περισσότεροι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ένα ευέλικτο σύστημα για πληρωμές ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες ή με την καταβολή μηνιαίου παγίου.

Που αποθηκεύονται τα δεδομένα μου όταν χρησιμοποιώ το υπολογιστικό νέφος;

Σε ένα κέντρο δεδομένων κάπου στον πλανήτη. Στις περιπτώσεις που η φυσική τοποθεσία των εγκαταστάσεων είναι σημαντική, οι χρήστες μπορούν να ώστε αυτή να διευκρινίζεται στις συμβάσεις που έχουν συνάψει για εξυπηρέτηση μέσω του υπολογιστικού νέφους. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, η οδηγία για την προστασία των δεδομένων επιβάλλει τα δεδομένα να αποθηκεύονται είτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε επικράτεια διεπόμενη από ισοδύναμους νόμους περί ιδιωτικότητας.

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους για τους χρήστες;

Οι χρήστες δεν χρειάζεται να αγοράζουν λογισμικά ή να αγοράζουν και να συντηρούν ακριβούς εξυπηρετητές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεδομένων. Τοιουτοτρόπως εξοικονομούνται χρήματα, χώρος γραφείων και έξοδα για εσωτερικό προσωπικό υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής. Οι χρήστες διαθέτουν επίσης σχεδόν απόλυτη ευελιξία όσον αφορά το χώρο αποθήκευσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν.

Γιατί χρειαζόμαστε μια στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους;

Τα οικονομικά οφέλη είναι πολύ μεγαλύτερα και ανέρχονται σε 160 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήτοι περίπου σε 300 ευρώ κατά κεφαλή ετησίως σε περίπτωση ανάληψης πανευρωπαϊκής δράσης. Σήμερα το συνονθύλευμα διαφορετικών τεχνολογιών σε επίπεδο κρατών μελών αυξάνει την αβεβαιότητα των επιχειρήσεων σχετικά με τις νομικές υποχρεώσεις τους καθυστερώντας τοιουτοτρόπως την υιοθέτηση του υπολογιστικού νέφους. Μολονότι είναι ευπρόσδεκτες οι πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη για το υπολογιστικό νέφος, όπως η πρωτοβουλία Andromède στη Γαλλία, το G-Cloud στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Trusted Cloud στη Γερμανία, δεν επαρκούν ούτε είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αυξηθεί το μέγεθος της αγοράς επωφελώς για όλους.

Ποια είναι τα οφέλη για την οικονομία και την απασχόληση από μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος;

Από νέες εκτιμήσεις προκύπτει ότι τα έσοδα χάρη στο υπολογιστικό νέφος στην ΕΕ θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 80 δισεκ. ευρώ μέχρι το 2020, αν επιτύχει η πολιτική παρέμβαση (υπερδιπλασιάζοντας την ανάπτυξη του εν λόγω τομέα). Ως εκ τούτου η εν λόγω στρατηγική αφορά τη δημιουργία ενός νέου κλάδου και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας έναντι πρωτίστως των Ηνωμένων Πολιτειών.

Γενικότερα αναμένονται καθαρά ετήσια κέρδη 160 δισεκ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ μέχρι το 2020 (ήτοι συνολικό κέρδος 600 περίπου δισεκ. ευρώ μεταξύ 2015 και 2020), εάν υλοποιηθεί πλήρως η στρατηγική της ΕΕ για το υπολογιστικό νέφος. Ειδάλλως, τα οικονομικά οφέλη θα είναι χαμηλότερα κατά δύο τρίτα.

Ως επί το πλείστον τα ως άνω οφέλη προέρχονται από τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν οικονομίες ή να αποκτούν πρόσβαση σε τεχνολογίες που τις καθιστά παραγωγικότερες.

Ως προς τη συνολική απασχόληση, αναμένεται δημιουργία 3,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας μετά την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής έναντι 1,3 εκατομμυρίων, αν δεν αντιμετωπιστούν τα κανονιστικά και άλλα εμπόδια των αντιστοίχως ασκούμενων πολιτικών1.

Ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για τις δράσεις; Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για συγκεκριμένες αλλαγές;

Η Επιτροπή θα υλοποιήσει τις βασικές δράσεις που αναφέρονται στην ανακοίνωση του 2013, ιδίως όσον αφορά τις δράσεις για την τυποποίηση και την πιστοποίηση του υπολογιστικού νέφους, την ανάπτυξη ασφαλών και δίκαιων συμβατικών όρων και προϋποθέσεων καθώς και την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για το Υπολογιστικό Νέφος. Μέχρι το τέλος του 2013 θα συνταχθεί έκθεση προόδου για να διαπιστωθεί αν απαιτούνται περαιτέρω πρωτοβουλίες σε επίπεδο πολιτικής και νομοθεσίας.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το υπολογιστικό νέφος;

Όλοι οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να επωφεληθούν και το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να φέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες προκύπτει ότι το 81% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ήδη το υπολογιστικό νέφος ανέφεραν 10-20% μείωση των δαπανών τους, ενώ το 20% των ερωτηθέντων ανέφερε εξοικονόμηση που φθάνει ή υπερβαίνει το 30%.

Πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν ήδη στοιχειώδεις δυνατότητες του υπολογιστικού νέφους (π.χ. με το διαδικτυακό ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο). Μεγάλο δυναμικό αποθήκευσης με μηδενικό ή ελάχιστο κόστος, εύκολη και από παντού πρόσβαση, μείωση των δαπανών…, αυτά είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος.

Το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να προσφέρει μεγάλα κέρδη και στον δημόσιο τομέα, καθιστώντας ευκολότερη την παροχή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος.

Το υπολογιστικό νέφος θα μπορούσε να ενισχύσει την έρευνα δεδομένου ότι τα ερευνητικά ιδρύματα θα μπορούσαν να συμπληρώσουν τις ειδικευμένες εσωτερικές τους υποδομές πληροφορικής συνδυάζοντάς τες με τις παρεχόμενες από το υπολογιστικό νέφος, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διατηρούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων και να τα επεξεργάζονται πολύ ταχύτερα, και την καινοτομία, καθώς τοιουτοτρόπως καθίσταται πολύ ευκολότερο και φθηνότερο να δοκιμαστούν νέες ιδέες για προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής.

Πως μπορεί να συμβάλει το υπολογιστικό νέφος στην προστασία του περιβάλλοντος;

Όπως και στην περίπτωση της αεροπορίας, η ραγδαία ανάπτυξη των υπολογιστών τους μετέτρεψε σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πηγές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, το υπολογιστικό νέφος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων λόγω των εκπομπών άνθρακα στον εν λόγω κλάδο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεγάλες επενδύσεις που σχετίζονται με το υπολογιστικό νέφος μπορούν να προγραμματιστούν με εξυπηρετητές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και με βάση πράσινες πηγές ενέργειας, πολύ πιο εύκολα απ’ ότι να εξασφαλιστεί ότι εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών θα κάνουν επιλογές φιλικές για το περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση του υλικού μπορεί να βελτιστοποιηθεί μειώνοντας τον αριθμό των φυσικών μηχανών που απαιτούνται για να εκτελεσθεί συγκεκριμένη αλληλουχία εργασιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί ένα ερευνητικό έργο – Eurocloud server project – του οποίου τα πρώτα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι θα ήταν δυνατόν να μειωθεί κατά 90% η χρησιμοποιούμενη ενέργεια στα κέντρα δεδομένων του υπολογιστικού νέφους και ότι αυτό θα αποτελέσει επιπλέον βελτίωση πέραν της ήδη επιτευχθείσας εξοικονόμησης, με την στροφή από τις λύσεις τύπου απομονωμένων σταθμών εργασίας και εξυπηρετητών σε λύσεις που να βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος.

Πως θα μπορούσε να επηρεάσει το υπολογιστικό νέφος τον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ);

Από μελέτη που βασίστηκε σε 1000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις προκύπτει ότι αν εξαλειφθούν οι φραγμοί που αντιμετωπίζει το υπολογιστικό νέφος:

  • Πάνω από το 98% των επιχειρήσεων της ΕΕ θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος ή θα κλιμακώσουν τη χρήση του.

  • Το υπολογιστικό νέφος θα προσελκύσει νέους χρήστες: 96% των οποίων θα είναι επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το χρησιμοποιούν αν και επί του παρόντος εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να αρχίσουν να πραγματοποιούν αντίστοιχες επενδύσεις.

  • Αναμένεται αύξηση της ζήτησης για σχετικές δεξιότητες ΤΠ, όχι μόνο σε θεμελιώδη πεδία όπως η διαχείριση των κέντρων δεδομένων αλλά και, για παράδειγμα, στην ψηφιακή προώθηση πωλήσεων, στον σχεδιασμό app, στην κοινωνική δικτύωση και στην υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ευρωπαϊκή σύμπραξη για το υπολογιστικό νέφος

Τί είναι η ευρωπαϊκή σύμπραξη για το υπολογιστικό νέφος (ECP) και τί θα το κάνει;

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη για το υπολογιστικό νέφος (ECP) θα αποτελείται από στελέχη υψηλού επιπέδου, αρμόδια για τις προμήθειες δημοσίων ευρωπαϊκών φορέων και καθοριστικής σημασίας παράγοντες του κλάδου της ΤΠ και των τηλεπικοινωνιών. Η ECP, υπό την καθοδήγηση του διοικητικού συμβουλίου της, θα φέρνει σε επαφή τις δημόσιες αρχές προμηθειών και τις κοινοπραξίες του κλάδου με στόχο την υλοποίηση προ-εμπορικών δράσεων για προμήθειες. Αυτό θα επιτρέψει στους ανωτέρω να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις του δημόσιου τομέα όσον αφορά το υπολογιστικό νέφος για την ανάπτυξη προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια ΤΠ και να παρέχουν εφαρμογές αναφοράς. Τοιουτοτρόπως θα διευκολυνθεί η στροφή προς κοινή ή από κοινού προμήθεια υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους από δημόσιους οργανισμούς βάσει κοινών απαιτήσεων χρήσης. Η ECP δεν αποσκοπεί στη δημιουργία φυσικής υποδομής για το υπολογιστικό νέφος. Αντίθετα, μέσω των απαιτήσεων που θα προωθήσουν τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές με στόχο να επιβληθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχος της είναι να εξασφαλιστεί ότι η εμπορική προσφορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα είναι δεόντως προσαρμοσμένη στις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Πως θα λειτουργεί η ευρωπαϊκή σύμπραξη για το υπολογιστικό νέφος (ECP);

Το διοικητικό συμβούλιο θα παρέχει συμβουλές σχετικά με τους στρατηγικούς προσανατολισμούς, ιδίως όσον αφορά την υιοθέτηση από τον δημόσιο τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, ώστε να διαμορφωθεί αγορά επωφελής για όλους τους δυνητικούς χρήστες του υπολογιστικού νέφους.

Το άλλο βασικό συστατικό στοιχείο της ΕCΡ είναι το επίπεδο εφαρμογής: Έχει ήδη διατεθεί αρχικός προϋπολογισμός 10 εκατ. ευρώ για ένα έργο προ-εμπορικών προμηθειών στη θεματική ενότητα ΤΠΕ του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα2. Το έργο αυτό θα απαιτήσει στενή συνεργασία και συστράτευση μεταξύ των επιμέρους φορέων του δημοσίου τομέα στα διάφορα κράτη μέλη ώστε να παγιωθούν οι απαιτήσεις του δημόσιου τομέα για την προμήθεια και τη χρήση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Ποια θα είναι η κύρια αποστολή του διοικητικού συμβουλίου του ECP;

Η κύρια αποστολή του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει:

  • παροχή συμβουλών σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ώστε να καταστεί το υπολογιστικό νέφος κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τις οικονομικά αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ευρωπαϊκής σύμπραξης για το υπολογιστικό νέφος,

  • διατύπωση συστάσεων για την ανάπτυξη της αντίστοιχης πολιτικής για ασφαλές και διαλειτουργικό υπολογιστικό νέφος που να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία αγορά.

Ποιες είναι οι επιχειρησιακές ρυθμίσεις του διοικητικού συμβουλίου της ECP;

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του θα διορίζονται από τον αρμόδιο Επίτροπο για το ψηφιακό θεματολόγιο και θα ενεργούν υπό την προσωπική τους ιδιότητα. Το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάζει δύο ή τρεις φορές το χρόνο. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με βιομηχανικούς, ακαδημαϊκούς και κυβερνητικούς φορείς και εμπειρογνώμονες.

Η εναρκτήρια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο τρίμηνο του 2012.

Προστασία δεδομένων, ασφάλεια, ιδιωτική ζωή και δικαιώματα των χρηστών

Πως θα με βοηθήσει η συγκεκριμένη στρατηγική να ασκήσω τα δικαιώματά μου ως χρήστης των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους;

Μία από τις κύριες δράσεις της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι να εκπονηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις μιας πρότυπης σύμβασης στην οποία να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, όπως: η διατήρηση των δεδομένων μετά τη λήξη της σύμβασης, η δημοσιοποίηση των δεδομένων και η ακεραιότητα, η τοποθεσία και η μεταφορά των δεδομένων, η κυριότητα των δεδομένων ή η άμεση και η έμμεση ευθύνη. Ο εντοπισμός και η ανάπτυξη συνεκτικών λύσεων στο πεδίο των συμβατικών όρων και προϋποθέσεων αποτελεί μέσον ενθάρρυνσης ευρύτερης εξοικείωσης με τις υπηρεσίες του υπολογιστικού νέφους μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Πως σχετίζεται η εν λόγω στρατηγική με τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την προστασία των δεδομένων;

Οι ανησυχίες των παρόχων και των χρηστών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους εξετάστηκαν προσεκτικά κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών για τον κανονισμό σχετικά με την προστασία των δεδομένων που πρότεινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012. Ο προταθείς κανονισμός συνιστά καλή γενική βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους.

Επειδή τα ζητήματα προστασίας δεδομένων έχουν αναγνωρισθεί ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την αφομοίωση του υπολογιστικού νέφους, είναι ακόμη πιο σημαντικό το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινηθούν τάχιστα για την έγκριση του προτεινόμενου κανονισμού το συντομότερο δυνατόν κατά το 2013.

Όταν εγκριθεί ο προτεινόμενος κανονισμός, η Επιτροπή θα κάνει χρήση των νέων μηχανισμών για να παράσχει κάθε αναγκαία πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Τι γίνεται συγκεκριμένα σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξασφάλιση συνεκτικής κανονιστικής ρύθμισης;

Το υπολογιστικό νέφος αποτελεί παγκόσμιο εγχείρημα που προϋποθέτει ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου για την ασφαλή και απρόσκοπτη διασυνοριακή χρήση του.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται, μέσω του διεθνούς διαλόγου για το εμπόριο, την επιβολή του νόμου, την ασφάλεια και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο ώστε να αντιμετωπισθούν πλήρως οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από το υπολογιστικό νέφος.

Οι εν λόγω διάλογοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανισμών όπως ο ΠΟΕ και ο ΟΟΣΑ για την προώθηση κοινών στόχων όσον αφορά τις υπηρεσίες πληροφορικής μέσω του υπολογιστικού νέφους, καθώς και σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες χώρες.

Πως μπορώ να γνωρίζω αν τα στοιχεία μου έχουν αποθηκευθεί στην Ευρώπη ή αλλού;

Οι όροι και οι προϋποθέσεις επαφής θα πρέπει να καλύπτουν το ζήτημα της θέσης των δεδομένων. Ωστόσο, οι τυποποιημένες συμβάσεις που ενίοτε επιβάλλονται αναλλοίωτες από πολλούς φορείς παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους σήμερα δεν μπορούν να περιλαμβάνουν ανάλογες πληροφορίες. Η στρατηγική υπογραμμίζει την ανάγκη να διατυπωθούν πρότυποι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που δεν καλύπτονται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα θέσης.

Τι θα συμβεί με τα δεδομένα μου αν κλείσει η εταιρεία που χρησιμοποιώ για την παροχή υπηρεσιών μέσω του υπολογιστικού νέφους;

Αυτό θα πρέπει κανονικά να καλύπτεται από τους συμβατικούς όρους και τις προϋποθέσεις. Η ανάγκη για σαφέστερη προστασία αποτελεί το λόγο για τον οποίο η Επιτροπή προτίθεται να εκπονήσει πρότυπους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που δεν καλύπτονται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.

Πρότυπα, πιστοποίηση και συμβάσεις

Γιατί δεν μπορείτε να εκπονήσετε εσείς τα απαραίτητα πρότυπα και βασίζεστε στον κλάδο γι’ αυτό;

Η τυποποίηση λειτουργεί καλύτερα όταν σε αυτήν τη διαδικασία πρωτοστατεί ο αντίστοιχος κλάδος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο κλάδος καταβάλλει ήδη εντονότατη προσπάθεια για να δημιουργηθούν πρότυπα που αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους υπολογιστικών νεφών.

Μολονότι αναδύονται νέα πρότυπα δεν έχει επιτευχθεί εισέτι κοινή συμφωνία ως προς τα ποια πρότυπα θα εξασφαλίσουν την απαιτούμενη διαλειτουργικότητα, φορητότητα και αναστρεψιμότητα των δεδομένων. Η Επιτροπή επιθυμεί να προσδιοριστούν συνεκτικές δέσμες χρήσιμων προτύπων για να καταστεί ευκολότερη η οργάνωση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.

Πότε ελπίζετε να ξεκινήσει το σύστημα πιστοποίησης;

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τον του ENISA και άλλους σχετικούς φορείς για να συμβάλει στην ανάπτυξη εκούσιου ενωσιακής κλίμακας συστημάτων πιστοποίησης στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (συμπεριλαμβανόμενης της προστασίας των δεδομένων) και θα καταρτίσει κατάλογο των εν λόγω συστημάτων από το 2014.

Εάν το εν λόγω σύστημα είναι εθελοντικό τι θα κάνετε εάν οι επιχειρήσεις απλά αποφασίσουν να μην ενταχθούν;

Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με τις επιχειρήσεις ώστε να καταστεί ελκυστικότερο το εν λόγω σύστημα. Οι πολίτες μας λένε ότι θέλουν αυτές τις πληροφορίες και δεν πρέπει να λησμονείται ότι η πιστοποίηση δεν είναι τιμωρία για τις επιχειρήσεις. Απλά τους προσφέρει ένα εργαλείο να επισημάνουν την ποιότητα και τη συμμόρφωσή τους σε μελλοντικούς πελάτες.

Μήπως η στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος προβλέπει τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού υπέρ-νέφους;»

Όχι, η στρατηγική δεν αποσκοπεί στην δημιουργία φυσικών υποδομών. Θέλουμε εντούτοις να επιτύχουμε τη δημόσια προσφορά υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους που να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα όχι μόνο από κανονιστικής πλευράς αλλά και από πλευράς ανταγωνιστικότητας, ανοικτής πρόσβασης και ασφάλειας.

Τι γίνεται με την ασφάλεια στο υπολογιστικό νέφος;

Οι κίνδυνοι που προσιδιάζουν στο υπολογιστικό νέφος σχετίζονται με τα θέματα πολυμίσθωσης και κοινόχρηστου χαρακτήρα των πόρων του υπολογιστικού νέφους (αυτό σημαίνει ότι η ίδια φυσική υποδομή θα εξυπηρετεί πολλούς διαφορετικούς πελάτες ενός παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους). Στο υπολογιστικό νέφος ο πελάτης εκχωρεί σε κάποιο βαθμό τον έλεγχο της ασφάλειας στον φορέα παροχής υπηρεσιών πράγμα που καθιστά σημαντικό να είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν ο πάροχος των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Αυτό καταδεικνύει ότι τα συστήματα πιστοποίησης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο επειδή θα βοηθήσουν τους παρόχους να δώσουν αξιόπιστο σήμα ότι συμμορφώνονται προς τα προβλεπόμενα στους μελλοντικούς χρήστες. Από την άλλη πλευρά, για όσους δεν είναι εμπειρογνώμονες ΤΠ σε θέματα ασφάλειας, το να αφεθούν τα θέματα ασφάλειας στα χέρια των επαγγελματιών που εργάζονται για τον πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί στην πραγματικότητα η ασφάλεια.

Είναι τα επιμέρους υπολογιστικά νέφη διαλειτουργικά; Είναι δυνατό να αλλάξει κανείς εύκολα πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους;

Προς το παρόν οι υπηρεσίες που παρέχονται από διαφορετικά υπολογιστικά νέφη δεν είναι όσο διαλειτουργικές θα μπορούσαν. Οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή εφαρμογές διεπαφής που δεν είναι διαλειτουργικά, πράγμα που σημαίνει ότι το λογισμικό που έχει διαμορφωθεί για να λειτουργεί με έναν πάροχο υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους δεν μπορεί εύκολα να λειτουργήσει με κάποιον άλλο πάροχο. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξάρτηση από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών δεδομένου ότι δεν είναι απαραίτητα εύκολο να μεταφερθούν τα δεδομένα από το ένα υπολογιστικό νέφος σε κάποιο άλλο (δέσμιος πελάτης).

Αντιμετωπίζει η στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος ευρύτερα θέματα ασφαλείας;

Η στρατηγική δεν ασχολείται με θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με το διαδίκτυο και το επιγραμμικό περιβάλλον. Η Επιτροπή θα ασχοληθεί τους επόμενους μήνες με γενικές προκλήσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στη στρατηγική της για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτή η μελλοντική στρατηγική θα ασχοληθεί με όλους τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Μεταξύ άλλων, θα αναφέρει τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι ασφαλείας. Επίσης θα καθιερώσει για τις αρμόδιες αρχές υποχρεώσεις για υποβολή εκθέσεων όσον αφορά σημαντικά συμβάντα.

Η στρατηγική για το υπολογιστικό νέφος αποσκοπεί στην παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων διεθνών παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη;

Όχι. Η στρατηγική αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής της Ευρώπης στην παγκόσμια ανάπτυξη του υπολογιστικού νέφους, με την αναθεώρηση των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών θα που ισχύουν για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες και με τη δέουσα προσαρμογή τους στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους προτρέποντας παράλληλα τις αρμόδιες εθνικές αρχές για την προστασία των δεδομένων να εγκρίνουν δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για τους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους3.

Επιπλέον η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις εν εξελίξει διεθνείς διαβουλεύσεις της με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και άλλες χώρες, όσον αφορά τα βασικά θέματα σχετικά με το υπολογιστικό νέφος.

1 :

{Βλ. σχετικά: IDC, «Ποσοτικές εκτιμήσεις της ζήτησης για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη και τα πιθανά εμπόδια στην αφομοίωσή του», Φεβρουάριος 2012.

3 :

Οι αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (Βλ.: WP 195 και WP 153), θα χρησιμεύσουν ως βάση για ένα σχέδιο της Επιτροπής. Οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες αποτελούν ένα από τα μέσα που θα καταστήσουν δυνατές τις νόμιμες διεθνείς μεταφορές δεδομένων δεδομένου ότι διέπουν υποχρεωτικά τον τρόπο με τον οποίο τα επιμέρους τμήματα μιας εταιρείας, ανεξαρτήτως της φυσικής τους θέσης διεθνώς, ασχολούνται με τα προσωπικά δεδομένα.


Side Bar