Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 27 септември 2012 г.

Да освободим потенциала на изчислителните облаци в Европа — какво означава това по принцип и лично за мен?

Виж също IP/12/1025

Какво значи „изчисления в облак“?

С понятието „изчисления в облак“ се обозначава съхраняването, обработката и ползването на данни на физически отдалечени компютри през интернет. Мнозина днес използват „облака“ без дори да го осъзнават. Услуги като базираната в интернет електронна поща или социалните мрежи могат да ползват тази технология. За професионалните ползватели на информационни технологии „изчислителните облаци“ означават висока степен на гъвкавост по отношение на необходимата им изчислителна мощ. Например, ако дадена услуга започне да се използва повече, може много просто за нея да се добави повече капацитет — нещо, което ще отнеме много повече време, ако дадена компания трябва да инсталира нова физическа машина в своя център за данни.

Как работят изчислителните облаци?

Потребителят свързва своя компютър с платформата на облака чрез специален софтуер. В облака изчислителната мощ се осигурява от големи центрове за данни със стотици сървъри и системи за съхраняване на данни, които са в състояние да работят с почти всеки компютърен софтуер (от обработката на данни до видео игри), който клиентите желаят да използват. Понякога услугите се предлагат безплатно (например оферти за базирана в интернет електронна поща), но повечето клиенти могат да плащат гъвкаво на база плащане за използване или месечна такса.

Къде се съхраняват моите данни, когато използвам облака?

В център за данни някъде на планетата. Ако физическото местоположение е важно, потребителите могат да се уверят, че то е изрично уточнено в техните договори за ползване на изчислителни облаци. По отношение на личните данни на трети лица, Директивата за защита на данните изисква данните да се съхраняват в Европейското икономическо пространство (ЕИП) или на територия, която има подобни закони за защита на личните данни.

Какви са основните предимства на изчисленията в облак за потребителите?

Потребителите не трябва да купуват софтуер или да купуват и поддържат скъпи сървъри и системи за съхранение на данни. Това спестява пари, офис помещения и назначаването на персонал за поддръжка на ИТ-системи. Потребителите се радват също така на почти пълна гъвкавост по отношение на съхраняваните обеми и програмите, които могат да използват.

Защо се нуждаем от стратегия на ЕС за разгръщане на потенциала на изчисленията в облак?

При общоевропейски действия икономическите ползи са много по-големи — 160 млрд. EUR годишно, или около 300 EUR на човек годишно. Днес мозайката от различни правила на равнище държави членки увеличава несигурността у дружествата относно техните правни задължения, като по този начин забавя преминаването към изчисления в облак. Макар инициативите за изграждане на облаци в държавите членки да се посрещат добре, като например Аndromède във Франция, G-Cloud в Обединеното кралство и Trusted Cloud в Германия, това не е достатъчно и не е най-ефикасният начин за разрастване на пазара в полза на всички граждани.

Какви са ползите от една европейска стратегия относно изчислителните облаци за икономиката и пазара на труда?

Нови оценки показват, че приходите от изчислителните облаци в ЕС може да се увеличат до почти 80 млрд. EUR до 2020 г., ако политическата намеса е успешна (това означава повече от двукратно увеличаване на растежа в сектора). Тази стратегия е насочена към изграждане на нов промишлен отрасъл и подобряване на конкурентоспособността, по-специално спрямо Съединените щати.

В по-общ план очакваме годишна нетна печалба от 160 млрд. EUR за БВП на ЕС до 2020 г. (или обща печалба от близо 600 млрд. EUR за периода между 2015 и 2020 г.), ако се въведе цялостната стратегия на ЕС относно изчислителните облаци. Без нея икономическата печалба би била с две трети по-ниска.

Тези ползи до голяма степен произлизат от това, че предприятията ще могат да спестят пари или да получат достъп до технологии, които повишават продуктивността им.

Като цяло очакваме да бъдат създадени 3,8 милиона работни места след пълното прилагане на стратегията, в сравнение с 1,3 милиона, ако регулаторните и други политически бариери не бъдат отстранени1.

Какъв е графикът на действие? Колко време ще отнеме извършването на конкретни промени?

През 2013 г. Комисията ще осъществи основните действия, набелязани в Съобщението, особено по действията във връзка със стандартизацията и сертифицирането на изчислителните облаци, разработването на безопасни и справедливи договорни условия и Европейското партньорство за изчисления в облак. Доклад за напредъка до края на 2013 г. ще покаже дали са необходими допълнителни политически и законодателни инициативи.

Кой може да се възползва от изчислителните облаци?

Всички потребители на интернет могат да се възползват, а изчислителните облаци могат да доведат до революционни промени в много области.

Проучванията показват, че 80 % от предприятията, които вече използват облака, докладват снижаване на разходите си за информационни технологии с 10 до 20 %, докато 20 % от тях отчитат намаление до 30 или повече процента.

Много потребители вече използват опростен вариант на изчислителния облак (напр. базирана в интернет електронна поща). Голям капацитет за съхранение безплатно или на минимална цена, удобен и повсеместен достъп, намаляване на разходите — това са само някои от предимствата на облака.

Изчислителните облаци биха могли да донесат големи ползи за публичния сектор, улеснявайки предоставянето на интегрирани и ефективни услуги на по-ниски цени.

Изчислителните облаци също биха могли да стимулират научноизследователската дейност, като дадат възможност на изследователските институти да допълнят своите вътрешни специализирани компютърни инфраструктури с тези на доставчиците на облаци, което ще им помогне да поддържат и обработват много по-бързо огромни количества данни, както и иновациите, тъй като ще става все по-лесно и по-евтино да се експериментира с нови идеи за продукти или услуги в областта на информационните технологии.

Как могат изчислителните облаци да помогнат за опазване на околната среда?

Подобно на въздухоплаването, бързият растеж на компютърните технологии означава, че те са един от най-бързо нарастващите източници на емисии на парникови газове. В същото време, изчислителните облаци са най-добрият начин за увеличаване на въглеродната ефективност на изчислителните процеси. Това е така, защото големите инвестиции в изчислителни облаци с енергоспестяващи сървъри и екологична енергия могат да бъдат планирани много по-лесно, отколкото да се гарантира, че стотици милиони потребители на компютърни технологии правят екологосъобразен избор. В допълнение, употребата на хардуер може да бъде оптимизирана, което ще намали броя на физическите машини, необходими за изпълнение на определени задачи.

Европейската комисия финансира изследователски проект, Eurocloud server project, чиито първи резултати показват, че би било възможно да се намали потреблението на енергия в базиран на облак център за данни с 90 %, и това в допълнение към вече постигнатите ефекти от преминаването от настолни и сървър решения към решения на база изчислителен облак.

Какво би било въздействието на изчислителните облаци върху сектора на ИКТ?

Проучване сред 1000 европейски компании показва, че ако пречките пред изчислителните облаци се премахнат:

  • повече от 98 % от компаниите в ЕС ще започнат или засилят употребата на изчисления в облак

  • облакът ще привлече нови потребители: 96 % от тези предприятия от ЕС, които не използват облака, но понастоящем обмислят това, на практика ще започнат да инвестират в него

  • ще се увеличи търсенето на умения в областта на информационните технологии не само за основните области като управление на центровете за данни, но също така и за електронния маркетинг, проектирането на приложения, социалните мрежи, финансовите услуги и здравеопазването.

Подробности относно Европейското партньорство за изчисления в облак (ЕПИО)

Какво представлява Европейското партньорство за изчисления в облак и какво ще постигне то?

Европейското партньорство за изчисления в облак (ЕПИО) ще се състои от занимаващи се с обществени поръчки високопоставени служители от европейски публични органи и ключови участници от сектора на информационните технологии и електронните съобщения. Под ръководството на управителен съвет, ЕПИО ще сближи органите за възлагане на обществени поръчки и индустриални консорциуми с цел осъществяване на дейности във връзка с възлагането на обществени поръчки в стадий, предхождащ търговската реализация. Това ще им позволи да дефинират изискванията на публичния сектор към изчислителните облаци, да разработят спецификации за възлагане на поръчки в областта на информационните технологии и да изготвят образци за прилагане. Това ще подпомогне прехода към съвместни и дори единни процедури за възлагане на обществени поръчки на услуги за изчисления в облак от страна на публични органи на базата на общи изисквания на потребителите. ЕПИО не е насочено към създаване на физическа инфраструктура от изчислителни облаци. Целта му е по-скоро чрез изисквания за поръчки, които ще бъдат препоръчани за употреба в целия ЕС от участващите държави членки и от публичните органи, да гарантира, че търговското предлагане на изчислителни облаци в Европа, както от публичния, така и от частния сектор, е адаптирано към европейските потребности.

Как ще функционира Европейското партньорство за изчисления в облак?

Управителният съвет ще предоставя съвети относно стратегически насоки, по-специално по отношение въвеждането на услуги за изчисления в облак от публичния сектор по начин, който формира пазара в полза на всички потенциални потребители на изчислителни облаци.

Другият основен компонент на ЕПИО е равнището на изпълнение: заделен е първоначален бюджет от 10 млн. EUR за проекта за обществени поръчки в стадий, предхождащ търговската реализация в тематична област „ИКТ“ на 7-та рамкова програма за научни изследвания2. Този проект ще изисква тясна координация и обединяване на усилията между различните участници от публични сектор в няколко държави членки с цел консолидиране на изискванията на публичния сектор за доставяне и използване на услугите за изчисления в облак.

Каква е основната мисия на управителния съвет на Европейското партньорство за изчисления в облак (ЕПИО)?

Основната задача на управителния съвет включва:

  • консултиране относно стратегическите приоритети за въвеждането на изчислителните облаци в Европа като двигател за икономически растеж, иновации и икономически ефективни обществени услуги чрез Европейското партньорство за изчисления в облак;

  • даване на препоръки за разработване на политики за сигурни и оперативно съвместими изчислителни облаци, които ще дадат принос за единния европейски цифров пазар.

Какъв е начинът на работа на управителния съвет на ЕПИО?

Членовете на управителния съвет и неговият председател ще бъдат назначавани от комисаря, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, и ще действат в лично качество. Съветът ще заседава два или три пъти годишно. Управителният съвет може да се консултира с организации и експерти от промишления, академичния и държавния сектор.

Учредителното заседание на управителния съвет е планирано за последното тримесечие на 2012 г.

Защита на данните, сигурност, неприкосновеност на личните данни и права на потребителите

Как стратегията ще ми помогне да упражнявам правата си на потребител на услуги в облак?

Едно от основните действия на стратегията е да се разработят примерни договорни условия, за да се обхванат въпроси, които не са уредени от общото европейско право за продажбите, като например: съхраняване на данни след прекратяване на договора, оповестяване и цялост на данните, местоположение и прехвърляне, собственост на данните или пряка и непряка отговорност. Намирането и разработването на последователни решения в областта на договорните условия е начин за насърчаване на широкото възприемане на изчислителните облаци услуги чрез повишаване доверието на потребителите.

Как тази стратегия е свързана с предложенията на Комисията за защита на данните?

Опасенията на доставчиците и потребителите на изчислителни облаци бяха внимателно проучени в хода на подготовката на регламента за защита на данните, предложен от Комисията през януари 2012 г. Предложеният регламент представлява добра обща основа за бъдещото развитие на изчисленията в облак.

Като се има предвид, че опасенията във връзка със защитата на данните бяха определени като една от най-сериозните пречки пред разпространението на изчислителните облаци, толкова по-важно е Съветът на министрите и Европейският парламент да работят за бързото приемане на предложения регламент при първа възможност през 2013 г.

След като предложеният регламент бъде приет, Комисията ще се възползва от новите механизми, за да предложи всички необходими допълнителни насоки относно прилагането на европейското право за защита на данните по отношение на услугите за изчисления в облак.

Какво се прави конкретно на световно равнище, за да се гарантира последователно регламентиране?

Изчислителните облаци са глобален бизнес, който изисква засилен международен диалог в името на безопасността и безпрепятственото трансгранично използване.

Чрез международните диалози по въпросите на търговията, правоприлагането, сигурността и киберпрестъпността, Европейската комисия работи за пълното осмисляне на новите предизвикателства, повдигнати от изчислителните облаци.

Тези диалози се провеждат в многостранни форуми като СТО и ОИСР, за да стимулира изготвянето на общи цели за услугите за изчисления в облак, както и двустранно със САЩ, Япония и други страни.

Как да разбера дали моите данни се съхраняват в Европа или другаде?

Договорните условия трябва да разглеждат въпроса за местоположението на данните. От друга страна, стандартните договори без възможност за избор на клаузи, използвани понастоящем от много доставчици на услуги за изчисления в облак, може да не включват такава информация. Стратегията подчертава необходимостта от разработване на примерни договорни условия, за да се обхванат въпроси, които не са уредени от общото европейско право за продажбите, като например, inter alia, местоположението на данните.

Какво се случва с моите данни, ако дружеството, чиито услуги за изчисления в облак използвам, прекрати дейността си?

Това обикновено е включено в договорните условия — именно необходимостта от по-ясна защита е причината, поради която Комисията ще разработи примерни договорни условия, за да обхване въпроси, които не са уредени от общото европейско право за продажбите.

Стандарти, сертифициране и договори

Защо не можете сами да напишете необходимите стандарти, защо разчитате на промишлеността за това?

Стандартизацията работи най-добре като процес, ръководен от промишлеността. Промишлеността вече влага много усилия в създаването на стандарти, които да повишат оперативната съвместимост на облаците.

Стандартите възникват, но в момента още няма общо съгласие за това кои стандарти ще гарантират необходимата оперативна съвместимост, преносимост на данните и обратимост. Комисията се стреми да определи последователни набори от полезни стандарти, за да помогне на страните на търсенето и предлагането да се организират самостоятелно.

Кога се надявате да започне схемата за сертифициране?

Комисията ще работи с помощта на ENISA и други свързани с процеса органи, за да съдейства за разработването на европейски схеми за доброволно сертифициране в областта на изчислителните облаци (включително защита на данните) и ще състави списък на такива схеми до 2014 г.

Ако сертифицирането е доброволно, какво ще направите, ако някои дружества просто решат да не се включат?

Ние ще продължим да работим с предприятията, за да направим схемата по-привлекателна. Гражданите споделят с нас, че искат такава информация, а не бива и да се забравя, че сертифицирането не е наказание за дружествата. То просто им дава инструмент, с който да покажат на потенциалните си клиенти своето качество и съответствие със стандартите.

Стратегията за изчислителните облаци предвижда ли изграждането на „европейски супероблак“?

Не, стратегията не се занимава с изграждането на физически инфраструктури. Но искаме да видим широко достъпни предложения за облаци, които отговарят на европейските стандарти, не само по отношение на регулирането, но и по отношение на конкурентоспособността, отвореността и сигурността.

Как стоят нещата със сигурността в облака?

Специфичните за облака рискове за сигурността са свързани с множеството ползватели и с това, че изчислителният облак представлява споделени ресурси (това означава, че една и съща физическа инфраструктура често обслужва много различни клиенти на доставчика на услуги за изчисления в облак). В облака клиентът прехвърля контрола на сигурността до известна степен на доставчика на услугата, поради което е важно той да бъде в състояние да прецени дали доставчикът спазва изискванията за сигурност. Това показва защо схемите за сертифициране ще играят важна роля — тъй като те помагат на доставчиците да демонстрират съответствието си със стандартите пред потенциалните потребители по надежден начин. От друга страна, ако аматьорите в областта на информационните технологии оставят въпросите на сигурността в ръцете на специалисти в тази област, работещи за доставчика на услуги за изчисления в облак, това на практика може да увеличи сигурността.

Облаците оперативно съвместими ли са? Възможно ли е лесно да смените своя доставчик на услуги за изчисления в облак?

В момента предлаганите услуги за изчисления в облак не са толкова оперативно съвместими, колкото биха могли да бъдат. Доставчиците на тези услуги могат да използват различни операционни системи или потребителски интерфейси на приложенията, които не са оперативно съвместими, а това означава, че софтуер, създаден да работи с един доставчик на услуги за изчисления в облак, не може лесно да работи с друг. Това би могло да доведе до зависимост от един доставчик на услуги, тъй като преминаването от един към друг облак не е непременно лесно.

Стратегията за изчислителните облаци занимава ли се по-обширно с въпросите на сигурността?

Стратегията не засяга конкретно въпросите на сигурността, свързани с интернет и онлайн средата. В идните месеци Комисията ще се занимае с общите предизвикателства пред сигурността в киберпространството в своята стратегия за кибернетичната сигурност. Тази бъдеща стратегия ще бъде насочена към всички доставчици на услуги в информационното общество, включително доставчиците на услуги за изчисления в облак. Между другото тя ще посочи подходящи технически и организационни мерки, които следва да бъдат предприети за управление на рисковете за сигурността. Тя ще установи също така задължения за докладване на сериозни инциденти на компетентните органи.

Възнамерява ли стратегията за изчислителните облаци да възпрепятства дейността на международните доставчици на услуги за изчисления в облак в Европа?

Не. Стратегията има за цел да улесни участието на Европа в световния растеж на изчисленията в облак чрез: преглед на стандартните договорни клаузи, приложими към прехвърлянето на лични данни към трети страни и адаптиране на тези клаузи, както е необходимо, към услугите за изчисления в облак; и чрез призив към националните органи за защита на данните да одобрят задължителни фирмени правила за доставчиците на изчисления в облак3. Освен това Комисията също ще работи върху текущите си международни диалози със САЩ, Япония и други страни по отношение на ключови теми, свързани с изчислителните облаци.

1 :

Виж: IDC, „Количествени оценки на търсенето на изчислителни облаци в Европа и възможните бариери за навлизане“, февруари 2012 г.

3 :

Съответните становища на работната група по член 29 (виж: WP 195 и WP 153) ще служат като основа за проектодокумент на Комисията. Задължителните фирмени правила са едно от средствата за допускане на законосъобразно международно прехвърляне на данни: те уреждат по начин, допускащ принудително изпълнение, как различните части на дадена корпорация, независимо от своето местоположение в света, работят с личните данни.


Side Bar