Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 27 september 2012

Överträdelser i september

SYSSEL-SÄTTNING

ENERGI

NÄRINGSLIV

MILJÖ

INRIKES

RÄTTVISA

INRE MARKNAD

TRANSPORTER

HÄLSA OCH KONSUMENT

SKATTER OCH TULLAR

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Europeiska kommissionen vidtar i sitt månatliga paket av överträdelsebeslut rättsliga åtgärder mot EU-länderna när de inte har fullgjort sina skyldigheter enligt EU-rätten. Besluten spänner över många områden och går ut på att EU-rätten ska tillämpas korrekt, vilket gynnar enskilda och företag. Kommissionen fattade i dag 361 beslut, däribland 27 motiverade yttranden och 12 hänskjutningar till EU-domstolen. Här sammanfattas de viktigaste besluten.

Mer information om överträdelseförfarandet finns i MEMO/12/12

 • Hänskjutanden till domstolen

 • Gränsöverskridande rättstvister: Kommissionen drar Cypern och Nederländerna inför rätta för underlåtenhet att genomföra EU:s regler

Kommissionen väcker talan mot Cypern och Nederländerna i Europeiska unionens domstol för underlåtenhet att anmäla nationella åtgärder för genomförande av EU:s regler om enklare tillgång till rättsmedel i gränsöverskridande tvister. Medlingsdirektivet gäller när två parter i en gränsöverskridande tvist frivilligt går med på att lösa tvisten med hjälp av en opartisk medlare. Länderna skulle ha införlivat direktivet i nationell rätt senast den 21 maj 2011.

Kommissionen yrkar på dagliga böter på 6.758,40 euro för Cypern och 70.553,60 euro för Nederländerna, räknat från dagen för domstolens dom till dess att länderna meddelar kommissionen att de helt införlivat EU-reglerna i nationell rätt.

(Mer information: IP/12/1016 - M. Andreeva - Tfn +32 229 91382- Mobil +32 498 99 1382)

 • Offentlig upphandling: Kommissionen yrkar att domstolen dömer ut böter till Polen, Nederländerna, Luxemburg och Slovenien för underlåtenhet att införliva reglerna i försvarsupphandling

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Polen, Nederländerna, Luxemburg och Slovenien i EU-domstolen för underlåtenhet att helt införliva direktivet om upphandling av vapen, ammunition och krigsmateriel (och tillhörande byggentreprenader och tjänster) för försvarsändamål samt upphandling av känsliga varor, entreprenader och tjänster för säkerhetsändamål. Direktiv 2009/81/EG antogs i augusti 2009 och skulle ha genomförts i alla EU-länder senast den 20 augusti 2011. Kommissionen har också yrkat att domstolen ska döma ut dagliga böter för de fyra länderna tills de införlivar direktivet.

Kommissionen yrkar på dagliga böter på 70 561,92 euro för Polen, 57 324,80 euro för Nederländerna, 8 320 euro för Luxemburg och 7 038,72 euro för Slovenien, räknat från dagen för domstolens dom till dess att länderna meddelar kommissionen att de helt införlivat EU-reglerna i nationell rätt.

(Mer information: IP/12/1020 – S. De Rynck - Tfn +32 229 63421 - Mobil +32 498 98 3969)

 • Miljö: Kommissionen väcker talan mot Grekland för en soptipp och hotade sköldpaddor

Kommissionen väcker talan mot Grekland över en soptipp i ett skyddat område på ön Zakynthos. Soptippen drivs i strid mot EU:s avfallslagstiftning och är ett allvarligt hot mot människors hälsa, miljön och särskilt sköldpaddornas fortplantning. Grekland bör antingen stänga tippen eller rusta upp den så att den följer EU:s avfallslagstiftning. På miljökommissionär Janez Potočniks inrådan väcker kommissionen talan mot Grekland i EU-domstolen.

(Mer information: IP/12/1023 - J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen väcker talan mot Sverige för underlåtenhet att följa direktivet om elavfall

Kommissionen väcker talan mot Sverige i EU-domstolen för underlåtenhet att genomföra EU-lagstiftningen om elavfall. Kommissionen är bekymrad över brister i det svenska införlivandet av direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. På miljökommissionär Janez Potočniks inrådan går därför kommissionen vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: IP/12/1024 - J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Fri rörlighet: Kommissionen väcker talan mot Belgien

Kommissionen beslöt i dag att väcka talan mot Belgien i EU-domstolen för att landet hindrar den fria rörligheten för barn som är födda i Belgien med en belgisk förälder och en förälder från ett annat EU-land. För närvarande vägrar de belgiska kommunerna att registrera sådana barn under ett annat efternamn än faderns namn, även om barnet redan har registrerats med ett dubbelt namn på ett annat EU-lands konsulat.

(Mer information: IP/12/1021 - M. Andreeva - Tfn +32 229 91382- Mobil +32 498 99 1382)

 • Skatter: Kommissionen drar Förenade kungariket inför EU-domstolen på grund av gränsöverskridande förlustavdrag

I dag beslöt kommissionen att väcka talan mot Förenade kungariket i EU-domstolen på grund av den brittiska lagstiftningen om gränsöverskridande förlustavdrag. Kommissionen anser att Förenade kungariket inte helt följt EU-domstolens tidigare dom i ärendet Marks & Spencer (mål C-446/03).

(Mer information: IP/12/1017 - E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Skatter: Kommissionen drar Tyskland inför EU-domstolen på grund av diskriminerande arvsskatt

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Tyskland i EU-domstolen på grund av den tyska lagstiftningen om arvs- och gåvoskatt. Enligt tysk lag råder en generösare gräns för ärvd tysk egendom om arvlåtaren eller arvtagaren är bosatta i Tyskland än om bägge är bosatta utomlands. Således beskattas utomlands bosatta mycket högre för ärvd egendom belägen i Tyskland än vad som gäller för bosatta i Tyskland. Den här bestämmelsen kan avskräcka utomlands bosatta från att investera i egendom belägen i Tyskland. Kommissionen anser att bestämmelsen är diskriminerande och utgör en omotiverad inskränkning i den fördragsfästa fria rörligheten för kapital.

(Mer information: IP/12/1018 - E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Skatter: Kommissionen drar Tyskland inför EU-domstolen på grund av diskriminerande beskattning av dolda reserver

Kommissionen har beslutat att väcka talan mot Tyskland i EU-domstolen på grund av den diskriminerande tyska lagstiftningen om skatt på återinvesteringar av dolda reserver. Enligt tysk lag får dolda reserver bara återinvesteras skattefritt om de nyinköpta tillgångarna tillhör en stadigvarande etablering i Tyskland. I praktiken innebär det att en skattebetalare som vill sälja fasta anläggningstillgångar för att etablera sig i ett annat EU-land eller expandera utomlands uppenbarligen missgynnas. Denna ojämlika behandling kan avskräcka från investeringar utomlands, och dess diskriminerande karaktär strider mot EU:s rättsordning.

(Mer information: IP/12/1019 - E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Motiverade yttranden

 • Hamnar: Motiverat yttrande till Spanien för underlåtenhet att följa EU-fördraget i fråga om rekrytering av stuveriarbetare

Kommissionen skickar i dag ett motiverat yttrande till Spanien, eftersom landet ålagt godshanteringsföretag i flera spanska hamnar att köpa in sig i privata företag som hanterar fördelningen av stuveriarbetare och inte låter dem rekrytera egen personal på arbetsmarknaden. Det enda undantaget är om det privata stuveriföretaget erbjuder olämplig eller otillräcklig arbetskraft. Godshanteringsföretag från andra EU-länder som vill etablera sig i Spanien kan avskräckas från att göra det, eftersom den här bestämmelsen innebär ett hinder för tillträde till marknaden för godshanteringstjänster. Detta är det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Spanien inte reagerar på ett tillfredsställande sätt kan kommissionen hänskjuta frågan till EU-domstolen.

(Mer information: IP/12/1022 - H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 • Hälsa och säkerhet: Kommissionen ålägger Spanien att tillämpa ett direktiv fullt ut på civilgardet

Kommissionen har ålagt Spanien att fullt ut tillämpa EU-direktivet om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet på personalen i civilgardet (Guardia Civil). Enligt direktivet (89/391/EEG) ska EU-länderna införa lagstiftning som ålägger arbetsgivare och arbetstagare att motverka olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Enligt direktivet ska EU-länderna också förbättra utbildning, information och arbetstagarmedverkan i arbetarskyddsfrågor. Problemet i Spanien är att på vissa av civilgardets arbetsplatser har ingen utsetts att kontrollera att åtgärder faktisk vidtas för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Därför kan personalen i civilgardet riskera sin hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Om Spanien inte vidtar åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt direktivet inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Hälsa och säkerhet: Kommissionen ålägger Österrike att tillämpa två direktiv inom utbildningssektorn

Kommissionen har ålagt Österrike att tillämpa två direktiv om hälsa och säkerhet (ramdirektivet 89/391/EEG och det första särdirektivet 89/654/EEG) inom utbildningssektorn. Enligt direktivet ska EU-länderna verka för att eliminera eller minska riskfaktorerna för yrkessjukdomar och olyckor. Österrike har dock på många sätt undantagit utbildningssektorn. Därför kan lärares och föreläsares hälsa och säkerhet vara sämre skyddad, t.ex. i fråga om nödutgångar och byggnaders stabilitet och tillförlitlighet. Åläggandet tar formen av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Österrike har nu två månader på sig att vidta åtgärder för att följa direktiven och anmäla dem till kommissionen. Annars kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: J. Todd - Tfn +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Förnybar energi: Bulgarisk och österrikisk rätt följer inte EU-rätten

EU:s mål att öka den förnybara energins andel av den totala förbrukningen till 20 % fram till 2020 är en viktig förutsättning för ett hållbarare, mer konkurrenskraftigt EU. För att nå det här bindande målet måste alla EU-länder helt och fullt genomföra EU-lagstiftningen på området. Medlemsstaterna skulle ha genomfört direktivet om förnybar energi (2009/28/EG) senast den 5 december 2010. Kommissionen är särskilt angelägen att det här direktivet genomförs i tid, eftersom förseningar kan hindra EU från att nå sitt mål om förnybar energi. Bulgarien och Österrike har dock inte meddelat kommissionen om alla sina genomförandeåtgärder, så därför beslöt kommissionen i dag att skicka motiverade yttranden till dem. Om de inte följer sin lagfästa skyldighet inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till domstolen. Förutom de här två motiverade yttrandena pågår nio liknande förfaranden mot Tjeckien, Cypern, Grekland, Finland, Frankrike, Irland, Malta, Polen och Slovenien.

Se även http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Mer information: M. Holzner - Tfn +32 229 60196 - Mobil +32 498 98 2280)

 • Fri rörlighet för varor: Kommissionen varnar Frankrike om hinder för handeln med byggprodukter

Kommissionen beslöt i dag att skicka ett motiverat yttrande till Frankrike, eftersom landet inte följt EU-reglerna om harmonisering av byggprodukter. Till följd av Frankrikes agerande har tillverkare från andra EU-länder mycket svårt att sälja vissa byggprodukter på den franska marknaden. Om Frankrike inte följer EU-rätten på det här området inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

Kommissionen har tagit emot många klagomål från tillverkare och importörer av byggprodukter som har stött på svårigheter att sälja sina produkter på den franska marknaden. Orsaken är att Frankrike kräver en ytterligare fransk certifiering för de här produkterna trots att de redan är CE-märkta (CE-märkningen innebär att produkten har bedömts innan den släppts ut på marknaden) och säljs lagligen i andra EU-länder.

Enligt byggproduktdirektivet (89/106/EEG) får EU-länderna fastställa krav på byggprodukter, men bara under förutsättningen att de inte hindrar den fria rörligheten för CE-märkta produkter. Samma regel finns ännu tydligare uttryckt i den nya byggproduktsförordningen (305/2011/EU).

Mer om byggproduktsförordningen

Mer om fri rörlighet för varor

MEMO/12/431 (på engelska) - Construction sector should seize excellent opportunities of low energy buildings

(Mer information: C. Corazza - Tfn +32 229 51752 - Mobil +32 498 99 2862)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Grekland att skydda den oäkta karettsköldpaddan

Kommissionen ålägger Grekland att stärka skyddet för havssköldpaddor i Kyparissiaviken på västa Peloponnesos. Den oäkta karettsköldpaddan (Caretta caretta) är en art som är utrotningshotad i hela världen och skyddad genom habitatdirektivet, och Kyparissiaviken är en av artens viktigaste äggläggningsstränder. Kommissionen inledde det här överträdelseärendet i oktober 2011, men Grekland tillåter fortfarande en mängd projekt och verksamheter som inte bedömts på det sätt som gäller för ett skyddat Natura 2000-område. Grekland har också underlåtit att vidta åtgärder för att inrätta och tillämpa ett verkningsfullt system för skydd av havssköldpaddor i Kyparissia, för att undvika störningar av arten under äggläggningen och undvika alla verksamheter som kan förstöra eller försämra äggläggningsplatserna. Kommissionens åläggande tar formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, och Grekland har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ber Grekland skydda sina vattendrag mot nitratföroreningar

Kommissionen ber Grekland att ta itu med brister i den grekiska nitratlagstiftningen. Nitrater används ofta i gödselmedel, men för höga halter av nitrater orsakar allvarliga föroreningar i vatten. Enligt EU-rätten ska medlemsstaterna ange områden som är sårbara för nitratföroreningar och agera för att minska och förebygga föroreningar i de områdena. Bland annat ska man ha perioder när naturgödsel och kemiska gödselmedel inte får spridas, man måste kunna lagra naturgödsel när den inte får spridas och det måste finnas gränser för spridning av gödselmedel. Kommissionen anser att Grekland måste utvidga några av sina sårbara zoner och utse några områden till. Grekland har visserligen åtagit sig att utse några zoner till, men inget konkret har gjorts hittills. Kommissionens begäran tar formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, och Grekland har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Italien att följa EU-reglerna om uttjänta fordon

Kommissionen ålägger Italien att meddela kommissionen hur man genomfört direktivet med nya regler om uttjänta fordon. De nya reglerna skulle ha trätt i kraft senast den 31 december 2011. Italien säger sig ha förberett lagstiftning men har inte sagt något mer, och därför skickar kommissionen ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, till Italien som har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Lettland att följa EU-reglerna om gruvavfall

Kommissionen har påmint Lettland om landets skyldighet att införliva direktivet om gruvavfall. Kommissionen inledde överträdelseförfarandet i april i år, och även om några av problemen har lösts saknar den lettiska lagstiftningen fortfarande skyldigheten att upprätta en extern beredskapsplan, något som är mycket viktigt för civilskyddet. Den nuvarande lettiska lagstiftningen garanterar inte heller att allmänheten informeras tillräckligt väl om tillståndsbeslut eller att de behöriga myndigheterna beaktar allmänhetens synpunkter innan beslut om tillstånd fattas. Lettland medger några av bristerna och har erbjudit sig att ändra den lettiska lagstiftningen, men det har inte gjorts än. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, till Lettland som har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Lettland att följa EU-reglerna om fågeljakt

Kommissionen ålägger Lettland att anpassa sin jaktlagstiftning till EU-rätten. Lettlands jaktregler följer inte principen om klok användning och ekologiskt balanserad kontroll av arterna, och de skyddar inte heller fåglar under fortplantning och uppfödning av ungar. Den lettiska jaktlagstiftningen följer inte heller de strikta reglerna om undantag för jakt i fågeldirektivet, eftersom ett antal villkor måste vara uppfyllda innan undantag får beviljas. Lettland medger några av bristerna och har erbjudit sig att ändra den lettiska lagstiftningen, men det har inte gjorts än. Kommissionen har därför skickat ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, till Lettland som har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Estland att följa EU-reglerna om batterier

Kommissionen ålägger Estland att anpassa sin lagstiftning om batterier till EU:s regler. Estlands lag förbjuder utsläppande på marknaden av blyhaltiga batterier och ackumulatorer, utom för motorfordon, även om de uppfyller kraven i batteridirektivet. Dessutom är den estländska definitionen av tillverkare av batterier och ackumulatorer för vid. Estland har erbjudit sig att ändra sin nationella lagstiftning, men har hittills inte gjort det. Kommissionen skickar därför ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, till Estland som har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Rumänien att följa EU:s regler om minskning av utsläpp av bensinångor vid tankning

Rumänien har inte införlivat EU-lagstiftningen om återvinning av bensinångor vid tankning. Målet för lagstiftningen är att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar i luften, eftersom de föreningarna orsakar sjukdomar i luftvägarna och skadar miljön. Lagstiftningen skulle ha varit införd senast den 1 januari 2012. Kommissionen inledde överträdelseförfarandet i mars i år, och skickar nu ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, till Rumänien som har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Miljö: Kommissionen ålägger Portugal att följa EU-reglerna om gruvavfall

Kommissionen ålägger Portugal att åtgärda några brister i införlivandet av direktivet om gruvavfall. Portugal har medgett bristerna, som gäller tekniska föreskrifter och tillgång till information, men eftersom en del av ändringarna inte kommit in till kommissionen än, så skickar kommissionen ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet, till Portugal som har två månader på sig att svara.

(Mer information: J. Hennon - Tfn +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Bilateralt avtal om viseringsfrihet för innehavare av diplomatpass mellan Italien och Kina: Italien följer inte artikel 4.3 i EU-fördraget

Trots att kommissionen 2005 fick förhandlingsdirektiv för ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kina, bl.a. om eventuell viseringsfrihet för innehavare av diplomatpass, förhandlade Italien fram och ingick ett bilateralt avtal med Kina om viseringsfrihet för innehavare av diplomatpass utan att ha samarbetat eller ens samrått med kommissionen. Italien har därigenom brustit i sin lojalitetsplikt i artikel 4.3 i EU-fördraget, enligt vilken EU-länderna ska hjälpa unionen att fullgöra sina uppgifter och avstå från varje åtgärd som kan äventyra fullgörandet av unionens mål. Kommissionen antog därför i dag ett motiverat yttrande där Italien åläggs att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa EU-rätten och undvika att slutföra ratificeringen av sitt bilaterala avtal med Kina. Om Italien inte följer åläggandet kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: M. Cercone - Tfn +32 229 80963 - Mobil +32 498 98 2349)

 • Inre marknad: Kommissionen skyddar etableringsfriheten för notarier i Ungern

Kommissionen skickar i dag en kompletterande uppmaning till Ungern att följa EU-rätten genom att avskaffa sitt krav på att notarier ska ha ungerskt medborgarskap. EU-domstolen har redan konstaterat att sådana krav strider mot den fördragsfästa etableringsfriheten (artikel 49i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) då verksamhet som notarie inte omfattas av undantaget i artikel 51 för offentlig myndighetsutövning (se domstolens domar av den 24 maj 2011 rörande Belgien, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Tyskland och Grekland). Ungern har anfört att ungerska notarier har rättslig myndighet, men de har i själva verket inte behörighet att avgöra tvister. Så även om notariernas behörighet i vissa fall kan utmynna i beslut som motsvarar domstolsbeslut i Ungern, anser kommissionen att ett sådant bidrag till myndighetsutövningen inte är tillräckligt stort för att motivera kravet på medborgarskap. Uppmaningen tar formen av ett kompletterande motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Ungern har nu två månader på sig att meddela kommissionen vad man gjort för att följa sina skyldigheter enligt EU-rätten om notarier. Annars kan kommissionen välja att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Om etableringsfrihet:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Mer information: S. De Rynck - Tfn +32 229 63421 - Mobil +32 498 98 3969)

 • Inre marknad: Kommissionen skyddar etableringsfriheten för advokater i Luxemburg

Kommissionen ålägger i dag Luxemburg att fullgöra sina skyldigheter enligt EU-rätten att låta advokater etablera sig fritt i Luxemburg. Enligt nuvarande lag måste alla advokater tala franska, tyska och luxemburgska. Kommissionen anser att det finns mindre restriktiva och mer verkningsfulla sätt att garantera rättsväsendets effektivitet, skyddet av klienternas intressen och landets språkliga arv. Exempelvis för redan i dag det luxemburgska advokatsamfundet en offentlig förteckning över advokater, deras specialområden och de språk de verkar på. Dagens åläggande tar formen av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Luxemburg har nu två månader på sig att meddela kommissionen vad man gjort för att följa sina skyldigheter enligt EU-rätten om advokaters etableringsfrihet. Annars kan kommissionen välja att föra ärendet vidare till EU-domstolen.

Om etableringsfrihet:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Mer information: S. De Rynck - Tfn +32 229 63421 - Mobil +32 498 98 3969)

 • Offentlig upphandling: Kommissionen ålägger Polen att följa EU:s regler

Kommissionen ålägger i dag Polen att fullgöra sina skyldigheter enligt EU-reglerna om offentlig upphandling, närmare bestämt vad som är giltig grund för att utesluta anbudsgivare från offentliga upphandlingar. Enligt Polens lag om offentlig upphandling ska näringsidkare som vållat skada genom att underlåta att fullgöra ett kontrakt eller genom att genomföra ett kontrakt på ett bristfälligt sätt uteslutas från upphandlingen, om skadan konstaterats i ett domstolsbeslut under de tre åren närmast före upphandlingen. Vidare ska enligt polsk lag alla uppdragstagare uteslutas om deras kontrakt sagts upp av den upphandlande myndigheten av skäl som uppdragstagaren ansvarar för, om värdet av den icke genomförda delen av kontraktet uppgår till minst 5 % av totalbeloppet. Kommissionen anser att de här bestämmelserna går utöver den uttömmande förteckning över godtagbara grunder för uteslutning på grund av uppdragstagarens yrkesmässiga kapacitet i artikel 45 i direktiv 2004/18/EG om offentlig upphandling. Åläggandet tar formen av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Polen har nu två månader på sig att meddela kommissionen vad man gjort för att följa sina EU-rättsliga skyldigheter i fråga om offentlig upphandling. Annars kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

Mer om offentlig upphandling:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Mer information: S. De Rynck - Tfn +32 229 63421 - Mobil +32 498 98 3969)

 • Transporter: Kommissionen ålägger Belgien, Tyskland, Finland och Sverige att vidta nationella åtgärder för intelligenta transportsystem (ITS)

Kommissionen ålägger i dag Belgien, Tyskland, Finland och Sverige att se till att direktivet om intelligenta transportsystem kan tillämpas. Genom direktiv 2010/40/EU stöds införande och användning av intelligenta vägtransportsystem och intelligenta gränssnitt mot andra transportslag. Kommissionen antar specifikationer för kompatibilitet och kontinuitet vid införandet och driften av de här systemen. Belgien, Tyskland, Finland och Sverige skulle ha införlivat direktivet i nationell rätt senast den 27 februari 2012, men har ännu inte gjort det. EU-länderna ska enligt direktivet se till att kommissionens specifikationer gäller för ITS-tillämpningar och ITS-tjänster när sådana införs. Om direktivet inte införs i tid kan det motverka specifikationernas effektivitet och leda till att de inte kan tillämpas i tid. Kommissionens åläggande tar formen av ett motiverat yttrande i överträdelseförfarandet. Länderna har två månader på sig att underrätta kommissionen om vad de gjort för att följa EU-lagstiftningen, och om de inte gör det kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: H. Kearns - Tfn +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 • Djurhälsa: Kommissionen ålägger Sverige att sluta testa för paratuberkulos hos nötkreatur

Kommissionen skickar i dag ett motiverat yttrande till Sverige om att sluta testa för paratuberkulos hos nötkreatur. I de enhetliga djurhälsobestämmelserna för nötkreatur i direktiv 64/432/EEG står ingenting om nötkreatur. Denna obligatoriska testning efter införsel i Sverige avskräcker dessutom svenska jordbrukare från att föra in nötkreatur från andra EU-länder, och eftersom det inte finns någon grund för det ur hälsosynpunkt fungerar kravet som ett kvantitativt handelshinder. Det strider alltså mot artikel 36 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som förbjuder importrestriktioner.

Paratuberkulos är en smittsam sjukdom i tunntarmen på nötkreatur och får, och det tar lång tid innan eventuella symtom blir synliga. Avsaknaden av tillförlitliga, genomförbara test för sjukdomen förklarar också varför det saknas EU-regler för sjukdomen.

Sverige har två månader på sig att meddela kommissionen att testerna har slutat. Annars kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: F. Vincent - Tfn +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 • Skatter: Kommissionen ålägger Österrike att sluta diskriminera utländska icke-vinstdrivande organisationer

Kommissionen har ålagt Österrike att ändra sin diskriminerande skattelagstiftning vad gäller gåvor till icke-vinstdrivande organisationer. Enligt österrikisk lag får gåvor till vissa icke-vinstdrivande organisationer etablerade i Österrike behandlas som “särskilda utgifter”, men inte gåvor till jämförbara utländska organisationer. Det leder till högre skatt för dem som lämnar gåvor till icke-österrikiska organisationer och utgör en ogrundad inskränkning av den fördragsfästa fria rörligheten för kapital . Åläggandet tar formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Österrike har nu två månader på sig att vidta åtgärder för att följa direktiven och anmäla dem till kommissionen. Annars kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Moms: Kommissionen ålägger Tyskland att ändra sina regler om momsåterbetalning för näringsidkare utanför EU

Kommissionen har ålagt Tyskland att ändra sin lagstiftning, enligt vilken ansökningar om momsåterbetalning som lämnas av näringsidkare utanför EU måste vara personligen undertecknade av sökanden. Kommissionen anser att regeln strider mot de grundläggande EU-rättsliga principerna om effektivitet, proportionalitet och likvärdighet. Det finns ingen regel i tillämplig EU-lagstiftning som säger att momsansökningarna måste vara personligen undertecknade. Att kräva en personlig underskrift från näringsidkare som inte är etablerade i EU kan dessutom göra det orimligt svårt för dem att få momsen tillbaka. Kommissionen anser att Tysklands syfte med åtgärden, att bekämpa skattefusk och se till att rutinerna för återbetalningen fungerar väl, kan nås på andra sätt, t.ex. genom att man utser ett skatteombud. Åläggandet sker i form av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om lagstiftningen inte ändras i överensstämmelse med EU-rätten inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Skatter: Kommissionen ålägger Grekland att ändra reglerna för registreringsavgifter för fordon

Kommissionen har ålagt Grekland att ändra reglerna för registreringsavgifter för firmabilar som erbjuds av arbetsgivare som inte är etablerade i Grekland till anställda som är bosatta i Grekland.

Om en arbetsgivare är etablerad i ett annat EU-land och förser en anställd som är bosatt i Grekland med en firmabil gäller reglerna för tillfällig införsel. Det innebär att den anställde får använda sin firmabil i Grekland sex månader om året (och tiden kan utökas i undantagsfall). Efter sex månader måste registreringsavgift betalas för fordonet. Grekland har inre reglerat frågan om firmabilar från andra EU-länder i lagstiftning, vilket strider mot EU-domstolens rättspraxis på området. Det leder till att en anställd som får en firmabil registrerad i sin arbetsgivares land kan drabbas av merkostnader på grund av att han eller hon har en utländsk arbetsgivare. Det kan avskräcka från gränsöverskridande verksamhet, vilket strider mot de fördragsfästa principerna om fri rörlighet för arbetstagare och etableringsfrihet. Begäran tar formen av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Grekland inte följer yttrandet inom två månader kan kommissionen gå vidare med ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Skatter: Kommissionen ålägger Spanien att ändra sina diskriminerande regler för fastighetsskatt

Kommissionen har ålagt Spanien att ändra sina regler om skatt på viss försäljning av fastigheter. Enligt spansk lag är vinsten vid försäljning av en permanentbostad skattefri, om vinsten används för att köpa en annan permanentbostad. Det gäller dock bara dem som är bosatta i Spanien, vilket alltså är diskriminerande mot andra. Reglerna strider mot de grundläggande friheterna i fördraget. Åläggandet sker i form av ett motiverat yttrande, det andra steget i överträdelseförfarandet. Om Spanien inte följer åläggandet inom två månader kan kommissionen hänskjuta ärendet till EU-domstolen.

(Mer information: E. Traynor - Tfn +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)


Side Bar