Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 27. septembra 2012

Septembrski paket kršitev: glavne odločitve

ZAPOSLOVANJE

ENERGETIKA

PODJETNIŠTVO

OKOLJE

NOTRANJE ZADEVE

PRAVOSODJE

NOTRANJI TRG

PROMET

ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

OBDAVČENJE IN CARINA

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

X X

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Evropska komisija v svojem mesečnem paketu odločitev o kršitvah začenja oziroma nadaljuje postopke proti državam članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti po pravu EU. Odločitve, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovile ustrezno uporabo prava EU v korist državljanov in podjetij. Komisija je danes sprejela 361 odločitev, od tega 27 obrazloženih mnenj, 12 zadev pa je predložila Sodišču Evropske unije. V nadaljevanju so povzete glavne odločitve.

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev: MEMO/12/12.

 • Zadeve, predložene Sodišču EU

 • Čezmejni pravni spori: Komisija se je odločila, da proti Cipru in Nizozemski sproži postopek pred Sodiščem zaradi neprenosa pravil EU

Evropska komisija se je odločila, da proti Cipru in Nizozemski sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije, ker državi Komisije nista obvestili o sprejetih nacionalnih ukrepih za izvajanje pravil EU o lažjem dostopu do pravnega varstva v čezmejnih pravnih sporih. T. i. direktiva o mediaciji se uporablja, ko se stranki, vpleteni v čezmejni spor, prostovoljno dogovorita o rešitvi spora s pomočjo nepristranskega mediatorja. Rok za prenos direktive v nacionalno zakonodajo je bil 21. maj 2011.

Komisija je predlagala dnevno denarno kazen v višini 6.758,40 EUR za Ciper in 70.553,60 EUR za Nizozemsko od dneva sprejetja pritrdilne sodbe Sodišča do dneva, ko bosta zadevni državi članici Komisijo obvestili, da sta pravila v celoti prenesli v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/12/1016; M. Andreeva, telefon: +32 22991382, mobilni telefon: +32 498991382)

 • Javna naročila: Komisija poziva Sodišče, naj Poljski, Nizozemski, Luksemburgu in Sloveniji naloži denarno kazen zaradi neizvajanja pravil o javnih naročilih na področju obrambe

Evropska komisija se je odločila, da proti Poljski, Nizozemski, Luksemburgu in Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker navedene države niso v celoti izvedle direktive o naročanju orožja, streliva in vojaških sredstev (ter povezanih gradenj in storitev) za obrambne namene ter naročanju občutljivega blaga, gradenj ali storitev za varnostne namene. Direktiva 2009/81/ES je bila sprejeta avgusta 2009 in bi jo vse države članice morale prenesti v svoje zakonodaje do 20. avgusta 2011. Komisija se je tudi odločila, da od Sodišča zahteva, da tem štirim državam članicam naloži dnevno denarno kazen do prenosa navedene direktive.

Komisija predlaga dnevno denarno kazen v višini 70 561.92 EUR za Poljsko, 57 324.80 EUR za Nizozemsko, 8 320 EUR za Luksemburg in 7 038.72  EUR za Slovenijo od dneva sprejetja pritrdilne sodbe Sodišča do dneva, ko bodo zadevne države članice Komisijo obvestile, da so pravila v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo.

(Več informacij: IP/12/1020; S. De Rynck, telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 • Okolje: Komisija se je odločila, da proti Grčiji sproži postopek pred Sodiščem zaradi odlagališč odpadkov in ogroženih želv

Evropska komisija se je odločila, da proti Grčiji sproži postopek pred Sodiščem zaradi odlagališča na zavarovanem območju na otoku Zakintos. Odlagališče deluje v nasprotju z zakonodajo EU o odpadkih in pomeni resno grožnjo za zdravje ljudi in okolje, zlasti pa za želve, ki tam gnezdijo. Grčija mora odlagališče zapreti ali ga uskladiti z zakonodajo EU o odpadkih. Na priporočilo evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika se je Komisija odločila, da proti Grčiji sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: IP/12/1023; J. Hennon, telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija se je odločila, da proti Švedski sproži postopek pred Sodiščem zaradi neupoštevanja zakonodaje o elektronskih odpadkih

Evropska komisija se je odločila, da proti Švedski sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi neustreznega prenosa zakonodaje EU o elektronskih odpadkih. Komisijo skrbijo pomanjkljivosti pri švedskem prenosu direktive o odpadni električni in elektronski opremi v nacionalno zakonodajo. Na priporočilo evropskega komisarja za okolje Janeza Potočnika se je Komisija zato odločila, da zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: IP/12/1024; J. Hennon, telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Prosto gibanje: Komisija se je odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Belgiji sproži postopek pred Sodiščem Evropske unije zaradi omejevanja pravice do prostega gibanja otrokom, ki so bili v Belgiji rojeni belgijskemu staršu in staršu, ki ima državljanstvo druge države članice EU. Belgijske občine zdaj teh otrok ne želijo vpisati z materinim priimkom, tudi če je bil otrok v konzulatu druge države članice EU že vpisan z dvojnim priimkom.

(Več informacij: IP/12/1021; M. Andreeva, telefon: +32 22991382, mobilni telefon: +32 498991382)

 • Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti Združenemu kraljestvu sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi čezmejnega pokrivanja davčnih izgub

Evropska komisija se je danes odločila, da proti Združenemu kraljestvu sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi davčne zakonodaje o čezmejnem pokrivanju izgub. Komisija meni, da Združeno kraljestvo v zvezi s tem ni ustrezno izvršilo sodbe Sodišča EU v zadevi „Marks & Spencer“ (zadeva C-446/03).

(Več informacij: IP/12/1017; E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti Nemčiji sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminatornih določb o davku na dediščino

Evropska komisija se je odločila, da proti Nemčiji sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi zakonodaje o olajšavah v zvezi z davkom na dediščino in davkom na darilo. Po nemškem pravu se v primeru, ko oporočnik ali dedič živi v Nemčiji, uporablja višja oprostitev davka na podedovano premoženje v Nemčiji, kot če oba živita v tujini. Posledično so nerezidenti za podedovano premoženje, ki se nahaja v Nemčiji, precej bolj obdavčeni kot nemški rezidenti. Taka določba bi lahko državljane, ki živijo v tujini, odvrnila od vlaganja v premoženje, ki se nahaja v Nemčiji. Komisija meni, da je ta določba diskriminatorna in pomeni neupravičeno omejevanje prostega pretoka kapitala, kot ga določajo pogodbe.

(Več informacij: IP/12/1018; E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Komisija se je odločila, da proti Nemčiji sproži postopek pred Sodiščem zaradi diskriminatornih davčnih pravil o skritih rezervah

Evropska komisija se je odločila, da proti Nemčiji sproži postopek pred Sodiščem EU zaradi diskriminatornih davčnih pravil o ponovnem vlaganju skritih rezerv. V skladu z nemško zakonodajo se skrite rezerve lahko brez davka ponovno vložijo samo, če novo nabavljena sredstva pripadajo stalni poslovni enoti v Nemčiji. V praksi to pomeni, da bo davčni zavezanec, ki želi prodati osnovna sredstva z namenom ustanovitve podjetja v drugi državi članici EU ali širitve poslovnih dejavnosti v tujino, nedvomno v slabšem položaju. Ta neenaka obravnava lahko odvrne od čezmejnih vlaganj in je zaradi svoje diskriminatorne narave v nasprotju s pravili EU.

(Več informacij: IP/12/1019; E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obrazložena mnenja

 • Pristanišča: Španiji poslano obrazloženo mnenje zaradi neupoštevanja Pogodbe EU pri režimu zaposlovanja pristaniških delavcev

Komisija je danes Španiji poslala obrazloženo mnenje, ker ta družbe za pretovarjanje v številnih španskih pristaniščih obvezuje k finančni udeležbi v kapitalu zasebnih družb, ki zagotavljajo pristaniške delavce, in jim ne dovoljuje lastnega zaposlovanja osebja, razen če delavci, ki jih predlaga taka zasebna družba, niso primerni ali ne zadostujejo. Ta določba na trgu storitev pretovarjanja ustvarja oviro, ki bi lahko ponudnike storitev pretovarjanja iz drugih držav članic odvrnila od ustanovitve podjetja v Španiji. To je druga faza postopka za ugotavljanje kršitev. Če Španija ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: IP/12/1022; H. Kearns, telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 • Zdravje in varnost: Komisija Španijo pozvala k polni uporabi direktive na področju civilne zaščite

Evropska komisija je Španijo pozvala, naj sprejme ustrezne ukrepe za polno uporabo direktive EU, ki določa osnovna pravila za zaščito zdravja in varnosti delavcev, pri članih civilne zaščite. Direktiva (89/391/EGS) od držav članic zahteva sprejetje zakonodaje, ki delodajalce in delavce obvezuje k sprejetju ukrepov za omejevanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni. Poleg tega države članice obvezuje k izboljšanju usposabljanja in obveščanja delavcev ter posvetovanja z njimi glede zdravstvenih in varnostnih ukrepov. V Španiji za nekatera delovna mesta v civilni zaščiti ni bila imenovana oseba, ki bi preverjala obstoj preventivnih ukrepov za zaščito zdravja in varnosti. Zaradi tega sta lahko ogrožena zdravje in varnost pri delu članov civilne zaščite. Če Španija v dveh mesecih Komisije ne bo obvestila o ukrepih za zagotovitev polne skladnosti z obveznostmi, ki izhajajo iz direktive, se Komisija lahko odloči za predložitev zadeve Sodišču EU.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 • Zdravje in varnost: Komisija pozvala Avstrijo k polni uporabi direktiv na področju izobraževanja

Evropska komisija je Avstrijo pozvala, naj na področju izobraževanja v celoti uporablja direktivi o zdravju in varnosti (tj. okvirno direktivo 89/391/EGS in direktivo o varnosti in zdravju na delovnem mestu 89/654/EGS), v skladu s katerima morajo države članice sprejeti ukrepe za odpravo ali zmanjšanje dejavnikov tveganja poklicnih bolezni in nesreč pri delu. Izobraževanje je v Avstriji namreč v veliki meri izključeno s področja uporabe nacionalne zakonodaje, ki izvaja ti direktivi. Zaščita zdravja in varnosti učiteljev in predavateljev je v tej državi zato morda slabša, na primer z vidika zasilnih izhodov ali stabilnosti in trdnosti stavb. Zahtevek je bil Avstriji poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Avstrija mora zdaj Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, ki jih je sprejela za polno izvajanje direktiv. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči proti tej državi članici začeti postopek pred Sodiščem Evropske unije.

(Več informacij: J. Todd; telefon: +32 22994107, mobilni telefon: +32 498994107)

 • Obnovljivi viri energije: zakonodaja v Avstriji in Bolgariji neusklajena s predpisi EU

Za bolj trajnostno in konkurenčno Evropo je treba delež obnovljivih virov v skupni porabi energije v EU do leta 2020 povečati na 20 %. Uresničitev tega zavezujočega cilja temelji na zavezanosti vseh držav članic, da v celoti izvajajo zakonodajo EU na tem področju. Rok za prenos direktive o obnovljivih virih energije (2009/28/ES) v zakonodajo držav članic je bil 5. december 2010. Pravočasen prenos direktive je prednostna naloga Komisije, saj lahko zamude pri njenem izvajanju ogrozijo doseganje cilja v zvezi z obnovljivo energijo v EU. Vendar Avstrija in Bolgarija Komisije nista obvestili o vseh ukrepih, ki so potrebni za prenos v nacionalno zakonodajo. Zato se je Komisija danes odločila, da tema državama članicama pošlje obrazloženo mnenje. Če državi svojih pravnih obveznosti v dveh mesecih ne bosta izpolnili, se Komisija lahko odloči zadevi predati Sodišču Evropske unije. Ti obrazloženi mnenji se pridružujeta devetim podobnim postopkom, ki zadevajo Ciper, Češko, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Malto, Poljsko in Slovenijo.

Več informacij: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm.

(Več informacij: M. Holzner; telefon: +32 22960196, mobilni telefon: +32 498982280)

 • Prosti pretok blaga: Komisija opozarja Francijo glede ovir v trgovini z gradbenimi proizvodi

Evropska komisija se je odločila Franciji poslati obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja predpisov EU o usklajenih pogojih za trženje gradbenih proizvodov. Zaradi takega ravnanja Francije imajo proizvajalci iz drugih držav članic velike težave pri prodaji nekaterih gradbenih proizvodov na francoskem trgu. Če Francija v dveh mesecih ne bo uskladila zakonodaje s pravom EU na tem področju, lahko Komisija zadevo preda Sodišču Evropske unije.

Komisija je prejela številne pritožbe proizvajalcev in uvoznikov gradbenih proizvodov, ki so imeli težave pri prodaji svojih proizvodov na francoskem trgu. Težave jim povzroča francoska zahteva, da se za te proizvode opravi dodatno certificiranje po francoskem sistemu, čeprav so proizvodi že opremljeni z oznako CE (oznaka CE potrjuje, da je bil proizvod ocenjen, preden je bil dan na trg) in se zakonito tržijo v drugih državah članicah.

V okviru direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS) so imele države članice pristojnost določanja zahtev glede zmogljivosti gradbenih proizvodov, vendar le, če te zahteve niso ovirale prostega pretoka proizvodov z oznako CE. Enako velja v novo sprejeti uredbi o gradbenih proizvodih (305/2011/EU), kjer je ta določba še jasneje izražena.

Več informacij o uredbi o gradbenih proizvodih.

Več informacij o prostem pretoku blaga.

MEMO/12/431 – Gradbeni sektor bi moral izkoristiti odlične priložnosti nizkoenergijskih stavb

(Več informacij: C. Corazza; telefon: +32 22951752, mobilni telefon: +32 498992862)

 • Okolje: Komisija pozvala Grčijo k boljšemu varstvu glavate karete

Evropska komisija je Grčijo pozvala, naj izboljša varstvo morskih želv v zalivu Kyparissia na zahodnem delu Peloponeza. Glavata kareta (Caretta caretta) je svetovno ogrožena vrsta, ki jo je treba v skladu z direktivo o habitatih strogo varovati, zadevni zaliv pa je eno njenih najpomembnejših gnezdišč. Komisija je oktobra 2011 glede tega vprašanja že začela postopke za ugotavljanje kršitev, Grčija pa še vedno dopušča, da se na območju, zaščitenem kot posebno ohranitveno območje Natura 2000, brez opravljene ustrezne presoje še vedno izvaja znatno število projektov in dejavnosti. Grčija prav tako ni sprejela potrebnih ukrepov za uvedbo in izvajanje učinkovitega sistema strogega varstva morskih želv v zalivu Kyparissia. S takim sistemom bi preprečila morebitne motnje v obdobju razmnoževanja teh živali ter onemogočila vse dejavnosti, ki bi lahko poškodovale ali uničile območje, na katerem se razmnožujejo. Zahtevek Komisije je bil poslan v obliki obrazloženega mnenja (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Grčija pa se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija pozvala Grčijo k varstvu vodnih virov pred onesnaženjem z nitrati

Evropska komisija je pozvala Grčijo, naj odpravi pomanjkljivosti v predpisih o nitratih. Nitrati so pogosto gnojilo, njihova pretirana raba pa lahko povzroči hudo onesnaženje vode. Države članice morajo v skladu s pravom EU imenovati območja, ki jim grozi onesnaženje z nitrati, ter sprejeti ukrepe za zmanjšanje in preprečitev onesnaženja teh območjih. Med drugim je treba določiti obdobja, ko je uporaba živinskih in mineralnih gnojil prepovedana, opredeliti zmogljivost za skladiščenje gnojila v takih obdobjih in omejiti uporabo gnojil. Komisija meni, da mora Grčija nekatera ranljiva območja razširiti ter imenovati nekaj dodatnih območij. K imenovanju dodatnih območij se je sicer že zavezala, vendar tega do zdaj še ni storila. Zahtevek Komisije je bil poslan v obliki obrazloženega mnenja (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Grčija pa mora ukrepati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija poziva Italijo k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU o izrabljenih vozilih

Komisija Italijo poziva, naj jo obvesti o prenosu direktive o spremembi predpisov o izrabljenih vozilih. Spremenjene predpise bi morala sprejeti do 31. decembra 2011. Italija je sicer sporočila, da pripravlja ustrezen osnutek zakonodaje, ker pa Komisija od takrat ni prejela novih informacij, se je odločila Italiji poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Italija se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija pozvala Latvijo k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU o rudarskih odpadkih

Komisija je Latvijo opozorila, da še vedno ni ustrezno prenesla direktive o rudarskih odpadkih. Komisija je aprila letos v zvezi s tem že začela postopek za ugotavljanje kršitev. Latvija je nekaj težav sicer že odpravila, še vedno pa ni uzakonila obvezne zunanje izdelave načrtov ukrepov ob nesrečah, ki so ključni za civilno zaščito. V veljavni latvijski zakonodaji prav tako ni zagotovila, da je javnost zadostno obveščena o odločitvah o dovoljenjih ter da pristojni organ upošteva pripombe in mnenja, preden sprejme odločitev o dovoljenju. Latvija je priznala nekatere pomanjkljivosti svoje zakonodaje, vendar obljubljenih sprememb do zdaj še ni uvedla. Zahtevek Komisije je bil poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Latvija pa se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija poziva Latvijo k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU o lovu na ptice

Komisija je Latvijo pozvala, naj zakonodajo na področju lova uskladi s predpisi EU. Latvijski predpisi o lovu namreč niso niti v skladu z načelom smotrne rabe in ekološko uravnoteženega nadzora vrst niti ne varujejo ptic med razmnoževanjem in vzrejo mladičev. Poleg tega niso usklajeni s strogimi pravili o odstopanjih iz direktive o pticah, saj je treba izpolniti vrsto pogojev, preden se odstopanja lahko odobrijo. Latvija je sicer priznala pomanjkljivosti svoje zakonodaje, vendar obljubljenih sprememb do zdaj še ni uvedla. Komisija se je zato odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), Latvija pa se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija poziva Estonijo k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU o baterijah

Komisija je Estonijo pozvala, naj svojo zakonodajo o baterijah uskladi s predpisi EU. V skladu z estonsko zakonodajo je prepovedano dajati na trg kakršne koli svinčene baterije in akumulatorje, četudi izpolnjujejo zahteve direktive o baterijah, razen če so namenjene za uporabo v motornih vozilih. Tudi opredelitev proizvajalca baterij in akumulatorjev v estonski zakonodaji je presplošna. Estonija je predlagala, da bo svojo zakonodajo ustrezno spremenila, vendar tega do zdaj še ni storila. Komisija se je zato odločila Estoniji poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev), ta pa mora ukrepati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija poziva Romunijo k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU za zmanjšanje emisij bencinskih hlapov med točenjem goriva

Romunija ni prenesla predpisov EU o rekuperaciji bencinskih hlapov med oskrbo motornih vozil na bencinskih servisih. Predpisi naj bi zmanjšali sproščanje emisij hlapnih organskih spojin v ozračje pri oskrbi vozil na bencinskih servisih, saj take spojine povzročajo bolezni dihal in onesnažujejo okolje. Rok za prenos predpisov je bil 1. januar 2012. Komisija je marca letos v zvezi s tem začela postopke za ugotavljanje kršitev, zdaj pa pošilja obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Romunija se mora odzvati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Okolje: Komisija pozvala Portugalsko k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU o rudarskih odpadkih

Evropska komisija je pozvala Portugalsko, naj odpravi pomanjkljivosti pri prenosu direktive o rudarskih odpadkih. Portugalska je sicer priznala pomanjkljivosti tehničnih določb in dostopa do informacij v svoji zakonodaji, ker pa Komisija o vseh spremembah še ni bila obveščena, se je odločila poslati obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Portugalska mora ukrepati v dveh mesecih.

(Več informacij: J. Hennon; telefon: +32 22953593, mobilni telefon: +32 498953593)

 • Dvostranski sporazum med Italijo in Kitajsko o izvzetju imetnikov diplomatskih potnih listov iz vizumske obveznosti: Italija ni izpolnila člena 4(3) Pogodbe (PEU)

Kljub pogajalskim smernicam, ki jih je Komisija leta 2005 prejela za pogajanja o sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med EU in Kitajsko, ki med drugim zajemajo tudi možnost odprave vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov, se je Italija s Kitajsko pogajala in sklenila dvostranski sporazum, ki imetnike diplomatskih potnih listov izvzema iz vizumske obveznosti, ne da bi sodelovala s Komisijo ali se z njo posvetovala. Italija s tem ni izpolnila dolžnosti lojalnega sodelovanja in je ravnala v nasprotju s členom 4(3) PEU, ki določa, da države članice podpirajo Unijo pri izpolnjevanju njenih nalog in se vzdržijo vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili uresničevanje ciljev Unije. Komisija je zato danes sprejela obrazloženo mnenje, s katerim Italijo poziva, naj sprejme vse potrebne ukrepe za uskladitev s pravom EU in prekine proces ratifikacije dvostranskega sporazuma s Kitajsko. Če Italija v dveh mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču Evropske unije.

(Več informacij: M. Cercone; telefon: +32 22980963, mobilni telefon: +32 498982349)

 • Notranji trg: Komisija sprejela ukrepe za zagotovitev pravice do ustanavljanja za notarje na Madžarskem

Evropska komisija je danes Madžarski poslala dodaten zahtevek, naj spoštuje pravo EU in prekliče zahtevo glede državljanstva za notarje. Sodišče Evropske unije je v zvezi s tem že odločilo, da so take zahteve glede državljanstva v nasprotju s pravico do ustanavljanja iz člena 49 Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj dejavnosti notarjev niso zajete v izvzetju iz člena 51 PDEU glede dejavnosti, povezanih z izvajanjem javne oblasti (glej sodbe z dne 24. maja 2011, ki se nanašajo na Belgijo, Francijo, Luksemburg, Avstrijo, Nemčijo in Grčijo). Madžarska je trdila, da imajo notarji v tej državi pravosodne pristojnosti. Niso pa pristojni za razsojanje v sporih. Četudi so notarji na Madžarskem lahko v nekaterih primerih pristojni za sprejemanje odločitev, enakovrednih sodnim odločbam, Komisija meni, da njihova udeležba pri izvajanju javne oblasti ni zadostna, da bi upravičevala zahtevo glede državljanstva. Zahtevek je bil Madžarski poslan kot dodatno obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Madžarska mora zdaj Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za izpolnitev obveznosti, ki jih pravo EU določa glede notarjev. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči proti Madžarski začeti postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Več informacij o pravici do ustanavljanja:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 • Notranji trg: Komisija sprejela ukrepe za zagotovitev pravice do ustanavljanja za odvetnike v Luksemburgu

Evropska komisija je danes Luksemburg pozvala, naj izpolni svoje obveznosti v skladu s pravom EU ter odvetnikom v svoji državi zagotovi prosto uveljavljanje pravice do ustanavljanja. Veljavna zakonodaja v tej državi namreč določa, da morajo vsi odvetniki govoriti francosko, nemško in luksemburško. Komisija meni, da je učinkovitost pravnega sistema, zaščito strank in jezikovno dediščino države mogoče zagotoviti z manj omejevalnimi in učinkovitejšimi sredstvi. Na primer, pri luksemburški odvetniški zbornici že obstaja javno dostopen seznam odvetnikov s področji njihove specializacije in jeziki, v katerih opravljajo svoj poklic. Zahtevek je bil danes poslan kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Luksemburg mora zdaj Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za izpolnitev obveznosti, ki jih pravo EU določa glede uveljavljanja pravice odvetnikov do ustanavljanja. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči proti Luksemburgu začeti postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Več informacij o pravici do ustanavljanja:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 • Javna naročila: Komisija pozvala Poljsko k uskladitvi zakonodaje s predpisi EU

Evropska komisija je danes pozvala Poljsko, naj izpolni svoje obveznosti v skladu s pravili EU o javnih naročilih glede sprejemljivega vzroka za izključitev kandidatov iz javnih razpisov. V skladu s poljskim zakonom o javnih naročilih se iz postopkov oddaje javnih naročil izključijo gospodarski subjekti, ki so zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve naročila povzročili škodo, ki je bila predmet sodne odločbe v zadnjih treh letih pred začetkom razpisnega postopka. Poljski zakon poleg tega izključuje tudi vse izvajalce naročil, od katerih naročniki odstopijo zaradi vzrokov na strani izvajalcev, če vrednost neopravljenega dela naročila znaša vsaj 5 % celotnega naročila. Komisija meni, da te določbe presegajo izčrpen seznam sprejemljivih vzrokov za izključitev na podlagi strokovnosti izvajalca, kot določa člen 45 Direktive 2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev. Komisija je zahtevek poslala kot obrazloženo mnenje v okviru postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Poljska mora zdaj Komisijo v dveh mesecih obvestiti o ukrepih, sprejetih za izpolnitev obveznosti, ki jih pravo EU določa glede javnih naročil. V nasprotnem primeru se Komisija lahko odloči proti Poljski začeti postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Več informacij o predpisih o javnih naročilih:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm.

(Več informacij: S. De Rynck; telefon: +32 22963421, mobilni telefon: +32 498983969)

 • Promet: Komisija Belgijo, Nemčijo, Finsko in Švedsko pozvala k sprejetju nacionalnih ukrepov v zvezi z inteligentnimi prometnimi sistemi (ITS)

Evropska komisija je danes Belgijo, Nemčijo, Finsko in Švedsko pozvala, naj omogočijo uvajanje inteligentnih prometnih sistemov. Direktiva 2010/40/EU določa okvir v podporo uvajanju inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za inteligentne vmesnike do drugih vrst prevoza. Komisija sprejema specifikacije za zagotovitev združljivosti, interoperabilnosti in kontinuitete pri uvajanju in uporabi ITS. Belgija, Nemčija, Finska in Švedska te direktive še vedno niso v celoti prenesle v nacionalno zakonodajo, čeprav bi to morale storiti do 27. februarja 2012. V skladu z navedeno direktivo države članice zagotovijo, da se specifikacije, ki jih je sprejela Komisija, uporabljajo pri uvajanju aplikacij in storitev ITS. Nepravočasen prenos direktive bi lahko ogrozil učinkovitost in pravočasno uporabo teh specifikacij. Zahteva je bila državam poslana kot obrazloženo mnenje v okviru postopka EU za ugotavljanje kršitev. Če navedene države članice v dveh mesecih Komisije ne bodo obvestile o ukrepih, ki so jih sprejele za zagotovitev polne skladnosti s pravom EU, lahko Komisija zadeve predloži Sodišču EU.

(Več informacij: H. Kearns, telefon: +32 22987638, mobilni telefon: +32 498987638)

 • Zdravje živali: Komisija pozvala Švedsko k opustitvi testiranja goveda na paratuberkulozo

Evropska komisija je danes Švedski poslala uradno zahtevo (obrazloženo mnenje), naj preneha izvajati testiranje na paratuberkulozo pri govedu. Usklajeni pogoji glede zdravja živali za trgovino z govedom, določeni v Direktivi 64/432/EGS, ne vključujejo zdravstvenih zahtev za paratuberkulozo. Poleg tega obvezno testiranje švedske kmete odvrača od uvoza goveda iz drugih držav članic EU ter ima, ker ni zdravstveno upravičeno, enakovreden učinek kot količinske omejitve. Testiranja zato ni mogoče utemeljiti s členom 36 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki ureja omejitve in prepovedi pri uvozu.

Paratuberkuloza je nalezljiva okužba tankega črevesa pri govedu in ovcah, njeni simptomi pa se pojavijo pozno, če sploh. EU v zvezi s to boleznijo ni sprejela pravil tudi zato, ker ne obstajajo popolnoma zanesljivi in praktični testi za odkrivanje okuženih živali.

Če Švedska v dveh mesecih od te uradne zahteve Komisije ne bo obvestila o prenehanju testiranja, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: F. Vincent, telefon: +32 22987166, mobilni telefon: +32 498987166)

 • Obdavčenje: Komisija pozvala Avstrijo, naj preneha diskriminatorno obravnavati tuje neprofitne ustanove

Komisija je Avstrijo uradno pozvala, naj spremeni diskriminatorno davčno zakonodajo o obravnavi donacij neprofitnim organizacijam. Avstrijska zakonodaja omogoča, da se donacije nekaterim neprofitnim ustanovam, ki imajo sedež v Avstriji, obravnavajo kot „posebni izdatki“, medtem ko ta ugodnost za donacije primerljivim tujim ustanovam ni dovoljena. Posledica je višje davčno breme za tiste, ki donacije namenijo neavstrijskim ustanovam. To predstavlja neupravičeno omejitev prostega pretoka kapitala, kot ga določajo pogodbe. Zahteva je bila Avstriji poslana kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če se Avstrija v dveh mesecih ne bo ustrezno odzvala, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 • DDV: Komisija pozvala Nemčijo, naj spremeni pravila glede vračila davka na dodano vrednost (DDV) za gospodarske subjekte iz tretjih držav

Evropska komisija je Nemčijo pozvala k spremembi zakonodaje, v skladu s katero morajo vloge za vračilo DDV, ki jih vložijo gospodarski subjekti iz tretjih držav, vlagatelji podpisati osebno. Komisija meni, da je tak ukrep v nasprotju z osnovnimi načeli prava EU glede učinkovitosti, sorazmernosti in enakovrednosti. Zakonodaja EU ne vsebuje določbe, da morajo biti vloge za vračilo DDV podpisane osebno. Poleg tega lahko zahteva po osebnem podpisu gospodarskih subjektov iz tretjih držav zelo oteži vračilo DDV tistim, ki nimajo sedeža v EU. Komisija meni, da bi lahko Nemčija preprečevanje davčnih utaj in ustrezen postopek vračila, ki ju je želela zagotoviti s to zahtevo, dosegla z drugimi sredstvi, na primer imenovanjem davčnega zastopnika. Zahteva je bila Nemčiji poslana kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka za ugotavljanje kršitev). Če Nemčija v dveh mesecih zakonodaje ne bo uskladila s pravom EU, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču EU.

(Več informacij: E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Komisija pozvala Grčijo, naj spremeni pravila o davku na motorna vozila

Evropska Komisija je Grčijo uradno pozvala, naj spremeni pravila o davku na motorna vozila za službena vozila, ki jih delodajalci s sedežem zunaj Grčije zagotovijo grškim rezidentom.

Kadar delodajalec s sedežem v drugi državi članici delavcu, ki je grški rezident, zagotovi službeno vozilo, se v skladu z grško zakonodajo uporabljajo pravila o začasnem uvozu. To pomeni, da lahko grški rezident svoje službeno vozilo v Grčiji uporablja šest zaporednih ali nezaporednih mesecev na leto (z možnostjo podaljšanja v izrednih okoliščinah). Po šestih mesecih je treba za to vozilo plačati davek na motorna vozila. Grčija v svoji zakonodaji ni obravnavala vprašanja čezmejnih službenih vozil, s čimer ni upoštevala sodne prakse Sodišča EU na tem področju. Zaradi tega ima delavec, ki prejme službeno vozilo, registrirano v državi članici delodajalca, zaradi čezmejne narave svojega dela lahko dodatne stroške. To lahko odvračilno vpliva na čezmejno dejavnost ter je v nasprotju z načelom prostega pretoka delavcev in svobodo ustanavljanja, ki ju določajo pogodbe. Zahteva je bila Grčiji poslana kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Če Grčija v dveh mesecih ne izpolni zahteve, se lahko Komisija odloči, da proti njej sproži postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)

 • Obdavčenje: Komisija pozvala Španijo k spremembi diskriminatornega režima davka na nepremičnine

Komisija je Španijo pozvala, naj spremeni davčne določbe za nekatere prodaje nepremičnin. V skladu s špansko zakonodajo je kapitalski dobiček od prodaje stalnega prebivališča oproščen davka, če se izkupiček uporabi za nakup drugega stalnega prebivališča. Vendar se ta določba uporablja samo za španske rezidente in je zato do nerezidentov diskriminatorna. Določbe so v nasprotju s temeljnimi svoboščinami, ki jih določajo pogodbe. Zahtevek je bil Španiji poslan kot obrazloženo mnenje (druga faza postopka EU za ugotavljanje kršitev). Če Španija v dveh mesecih ne izpolni zahteve, se Komisija lahko odloči proti njej sprožiti postopek pred Sodiščem EU.

(Več informacij: E. Traynor, telefon: +32 22921548, mobilni telefon: +32 498983871)


Side Bar