Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, 27 września 2012

Główne wrześniowe decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

ZATRUDNIENIE

ENERGIA

PRZEDSIĘBIORSTWA

ŚRODOWISKO

SPRAWY WEWNĘTRZNE

SPRAWIEDLIWOŚĆ

RYNEK WEWNĘTRZNY

TRANSPORT

ZDROWIE I POLITYKA KONSUMNECKA

PODATKI I CŁA

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

X X

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Przyjmując jak co miesiąc pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska wszczęła postępowanie prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla przedsiębiorstw. Komisja przyjęła dziś 361 decyzji, w tym 27 uzasadnionych opinii i 12 decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji.

Więcej informacji na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera dokument MEMO/12/12.

 • Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości

 • Transgraniczne spory prawne: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Cyprowi i Niderlandom w związku z brakiem transpozycji przepisów UE

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Cyprowi i Niderlandom, które nie dokonały notyfikacji środków krajowych mających na celu wdrożenie unijnych przepisów ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości w transgranicznych sporach prawnych. Dyrektywa UE w sprawie mediacji ma zastosowanie wtedy, gdy obydwie strony sporu o charakterze transgranicznym dobrowolnie wyrażą zgodę na rozwiązanie sporu przy pomocy bezstronnego mediatora. Ostateczny termin transpozycji dyrektywy do prawa krajowego upłynął 21 maja 2011 r.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 6.758,40 euro na Cypr i 70.553,60 euro na Niderlandy. Państwa te podlegałyby karze od daty orzeczenia Trybunału potwierdzającego zarzuty Komisji aż do momentu, w którym powiadomią one Komisję, że w pełni wdrożyły przepisy do prawa krajowego.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1016 - M. Andreeva - tel. +32 229 91382- tel. kom. +32 498 99 1382)

 • Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kar pieniężnych na Polskę, Niderlandy, Luksemburg i Słowenię z powodu niewprowadzenia przez te państwa przepisów dotyczących zamówień publicznych w dziedzinie obronności

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE spraw przeciwko Polsce, Niderlandom, Luksemburgowi i Słowenii w związku z brakiem pełnego wdrożenia przez te państwa dyrektywy w sprawie zamówień publicznych na broń, amunicję i materiały wojenne (i związane z nimi roboty budowlane i usługi) w dziedzinie obronności, a także zamówień publicznych na szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi w dziedzinie bezpieczeństwa. Dyrektywa 2009/81/WE została przyjęta w sierpniu 2009 r. i wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do jej wdrożenia do 20 sierpnia 2011 r. Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału o nałożenie na te cztery państwa członkowskie dziennych kar pieniężnych, które musiałyby być uiszczane do momentu wdrożenia dyrektywy.

Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 70 561.92 euro na Polskę, 57 324.80 euro na Niderlandy, 8 320 euro na Luksemburg oraz 7 038.72 euro na Słowenię. Państwa te podlegałyby karze od daty orzeczenia Trybunału potwierdzającego zarzuty Komisji aż do momentu, w którym powiadomią one Komisję, że w pełni wdrożyły przepisy do prawa krajowego.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1020 – S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom +32 498 98 3969)

 • Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Grecji w związku ze składowiskiem odpadów stanowiącym zagrożenie dla wylęgu żółwi

Komisja Europejska skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Grecji w związku ze składowiskiem odpadów umiejscowionym w obszarze chronionym na wyspie Zakintos. Użytkowanie tego składowiska jest naruszeniem przepisów UE dotyczących odpadów oraz stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska, a w szczególności dla wylęgu niektórych gatunków żółwi. Grecja musi zamknąć to składowisko lub dostosować je do przepisów UE dotyczących odpadów. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko Grecji sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1023 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Szwecji z związku z naruszeniem przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Szwecji w związku z niedokonaniem przez to państwo prawidłowej transpozycji przepisów UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Komisja ma wątpliwości dotyczące transpozycji dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywy WEEE) do szwedzkiego prawa krajowego. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko Szwecji sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1024 - J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Swobodne przemieszczanie się osób: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Belgii

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Belgii z powodu ograniczania przez to państwo prawa do swobodnego przemieszczania się w przypadku dzieci urodzonych w Belgii, których jeden rodzic jest narodowości belgijskiej, a drugi pochodzi z innego państwa członkowskiego UE. W chwili obecnej belgijskie gminy odmawiają rejestracji tych dzieci z nazwiskiem innym niż nazwisko ojca – nawet jeśli dziecko zostało już zarejestrowane z podwójnym nazwiskiem w konsulacie innego państwa członkowskiego UE.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1021 - M. Andreeva - tel. +32 229 91382- tel. kom. +32 498 99 1382)

 • Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z brakiem możliwości odliczania strat transgranicznych

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Zjednoczonemu Królestwu do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przepisami podatkowymi dotyczącymi odliczania strat transgranicznych. Komisja uważa, ze Zjednoczone Królestwo nie zastosowało się w pełni do poprzedniego orzeczenia Trybunału w tej kwestii wydanego w sprawie „Marks & Spencer” (sprawa C-446/03).

(Dodatkowe informacje: IP/12/1017 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Niemcom z związku z dyskryminacyjnymi przepisami dotyczącymi opodatkowania spadków

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Niemcom w związku z obowiązującymi w tym państwie przepisami dotyczącymi opodatkowania spadków i przepisami dotyczącymi ulg podatkowych z tytułu darowizn. Na gruncie prawa niemieckiego, w przypadku odziedziczenia niemieckiej nieruchomości zwolnienie podatkowe jest większe, jeśli spadkodawca lub spadkobiercy mieszkają w Niemczech, niż wtedy gdy oboje mieszkają za granicą. W konsekwencji osoby niezamieszkałe w Niemczech podlegają znacznie wyższemu opodatkowaniu od odziedziczonego majątku znajdującego się w Niemczech niż osoby zamieszkałe w tym państwie. Taki przepis może zniechęcać obywateli mieszkających za granicą do inwestowania w nieruchomości zlokalizowane w Niemczech. Komisja uważa, że przepis ten jest dyskryminacyjny i stanowi nieuzasadnione ograniczenie przewidzianego w Traktatach swobodnego przepływu kapitału.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1018 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Niemcom w związku z dyskryminacyjnymi przepisami podatkowymi dotyczącymi cichych rezerw

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Niemcom w związku z dyskryminacyjnymi przepisami podatkowymi dotyczącymi reinwestycji cichych rezerw. Zgodnie z niemieckimi przepisami ciche rezerwy mogą być przeniesione bez podatku do celów reinwestycji wyłącznie w sytuacji, gdy nowo nabyte aktywa należą do przedsiębiorstwa ze stałą siedzibą w Niemczech. W praktyce oznacza to, że podatnik, który chce sprzedać niektóre aktywa trwałe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE, lub chce rozwinąć swoją działalność gospodarczą za granicą, znajduje się w niekorzystnej sytuacji. Tego typu nierówne traktowanie może zniechęcać do inwestycji transgranicznych, a dyskryminujący charakter takich działań oznacza, że są one sprzeczne z przepisami UE.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1019 - E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Uzasadnione opinie

 • Porty: Uzasadniona opinia skierowana do Hiszpanii w związku z niezgodnością systemu naboru pracowników portowych z Traktatem UE

Komisja wystosowała dziś uzasadnioną opinię do Hiszpanii w związku z nałożeniem na przedsiębiorstwa przeładunkowe w kilku portach hiszpańskich zobowiązania do wniesienia wkładu finansowego w kapitał prywatnych spółek odpowiedzialnych za nabór pracowników portowych, co uniemożliwia tym przedsiębiorstwom bezpośrednie zatrudnianie pracowników, chyba że pracownicy zaproponowani przez taką prywatną spółkę nie są odpowiedni lub jest ich za mało. Bariera, jaką stwarza ten przepis na rynku usług w zakresie obsługi ładunku, może zniechęcać przedsiębiorstwa przeładunkowe z innych państw członkowskich do rozpoczęcia działalności w Hiszpanii. Jest to drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli reakcja Hiszpanii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Dodatkowe informacje: IP/12/1022 - H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom +32 498 98 7638)

 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja zwraca się do Hiszpanii o pełne zastosowanie dyrektywy w odniesieniu do funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej

Komisja Europejska zwróciła się do Hiszpanii o wprowadzenie środków mających na celu pełne zastosowanie dyrektywy UE ustanawiającej podstawowe zasady dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w odniesieniu do funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej („Guardia Civil”). Dyrektywa ta (89/391/EWG) wymaga, aby państwa członkowskie wprowadziły przepisy nakładające na pracodawców i pracowników zobowiązanie do przyjmowania środków mających na celu ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dyrektywa zobowiązuje również państwa członkowskie do podniesienia jakości szkoleń i informacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jak również zobowiązuje państwa członkowskie do konsultowania pracowników w tych kwestiach. Problem w Hiszpanii polega na tym, że w przypadku niektórych miejsc pracy Gwardii Cywilnej nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie, czy wprowadzono środki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W konsekwencji zdrowie i bezpieczeństwo w pracy funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej mogą być narażone na zagrożenie. Jeżeli Hiszpania w ciągu dwóch miesięcy nie zgłosi środków mających na celu całkowite spełnienie zobowiązań wynikających z dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - Tel. +32 229 94107 – Tel. kom. +32 498 99 4107)

 • Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja zwraca się do Austrii o pełne zastosowanie dyrektyw w sektorze edukacji

Komisja Europejska zwróciła się do Austrii o pełne zastosowanie dwóch dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dyrektywy ramowej 89/391/EWG oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy 89/654/EWG) w odniesieniu do sektora edukacji. Zgodnie z powyższymi dyrektywami państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia środków mających na celu wyeliminowanie i ograniczenie czynników ryzyka związanych z chorobami i wypadkami zawodowymi. Austria wyłączyła jednak w dużym stopniu sektor edukacji ze swoich krajowych przepisów stanowiących wykonanie tych dyrektyw. W konsekwencji zdrowie i bezpieczeństwo nauczycieli i wykładowców mogą podlegać słabszej ochronie, na przykład jeśli chodzi wyjścia awaryjne lub stabilność i trwałość budynków. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Austria ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w celu pełnego wdrożenia dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: J. Todd - tel. +32 229 94107 – tel. kom. +32 498 99 4107)

 • Odnawialne źródła energii: Przepisy w Austrii i Bułgarii są niezgodne z przepisami UE

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia energii w UE do 2020 r. jest ważnym warunkiem osiągnięcia bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki w Europie. Osiągnięcie tego wiążącego celu uzależnione jest od pełnego wdrożenia odpowiednich przepisów UE przez każde państwo członkowskie. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE) miała być wdrożona przez państwa członkowskie w terminie do dnia 5 grudnia 2010 r. Terminowa transpozycja niniejszej dyrektywy jest dla Komisji kwestią o priorytetowym znaczeniu, jako że opóźnienia mogą uniemożliwić UE osiągnięcie jej celu w zakresie energii odnawialnej. Austria i Bułgaria nie poinformowały jednak Komisji o wszystkich niezbędnych środkach transpozycji w pełni transponujących dyrektywę do ich ustawodawstwa krajowego. W związku z tym Komisja podjęła w dniu dzisiejszym decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do tych państw członkowskich. Jeżeli nie wywiążą się one ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Te dwie uzasadnione opinie uzupełniają 9 podobnych procedur dotyczących Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Malty, Polski i Słowenii.

Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: M. Holzner - tel. +32 229 60196 – tel. kom. +32 498 98 2280)

 • Swobodny przepływ towarów: Komisja apeluje do Francji o zniesienie barier w handlu wyrobami budowlanymi

Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Francji uzasadnionej opinii, ponieważ nie zastosowała się ona do przepisów UE dotyczących harmonizacji wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wskutek działań podjętych przez Francję producenci z innych państw członkowskich napotykają poważne problemy w sprzedaży niektórych wyrobów budowlanych na rynku francuskim. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Francja nie zapewni zgodności z przepisami UE w tej dziedzinie, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komisja otrzymała liczne skargi od producentów i importerów wyrobów budowlanych, którzy mieli trudności w sprzedaży swoich produktów na rynku francuskim. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obowiązujący we Francji wymóg, zgodnie z którym wyroby te muszą uzyskać dodatkową francuską certyfikację, mimo iż posiadają już oznakowanie CE (oznakowanie CE oznacza, że wyrób został poddany ocenie przed wprowadzeniem do obrotu) i są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innych państwach członkowskich.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych (89/106/EWG) państwa członkowskie zachowują uprawnienia do ustanawiania wymagań w zakresie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, ale tylko pod warunkiem, że nie utrudniają one swobodnego przepływu produktów posiadających oznakowanie CE. Ten sam przepis przewidziano również w jeszcze wyraźniejszy sposób w przyjętym niedawno rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (305/2011/UE).

Dodatkowe informacje na temat rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych

Dodatkowe informacje na temat swobodnego przepływu towarów

MEMO/12/431 – Sektor budownictwa: doskonałe warunki do budowania energooszczędnych budynków

(Dodatkowe informacje: C. Corazza - tel. +32 229 51752 – tel.kom. +32 498 99 2862)

 • Środowisko: Komisja wzywa Grecję do ochrony żółwi z gatunku karetta

Komisja Europejska zwróciła się do władz Grecji o objęcie ściślejszą ochroną żółwi morskich w Zatoce Kyparissia w zachodniej części Peloponezu. Żółw morski Caretta caretta jest gatunkiem zagrożonym, który podlega ścisłej ochronie na mocy dyrektywy siedliskowej, a Zatoka Kyparissia jest jednym z jego najbardziej znaczących terenów lęgowych. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w tej sprawie w październiku 2011 r., ale Grecja nadal toleruje fakt, iż na obszarze tym – chronionym w ramach programu Natura 2000 – realizowane są liczne projekty i działania, które nie zostały poddane odpowiedniej ocenie. Grecji nie udało się także przyjąć niezbędnych środków mających na celu ustanowienie i wdrożenie skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwi morskich w Zatoce Kyparissia, który miał zapobiegać niepokojeniu tego gatunku w okresie rozrodczym oraz który miał uniemożliwiać wszelkie działania mogące prowadzić do pogorszenia stanu lub zniszczenia terenów lęgowych tego gatunku. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) i Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja zwraca się do Grecji o ochronę zasobów wodnych przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany

Komisja Europejska zwróciła się do Grecji o usunięcie niedociągnięć w przepisach dotyczących azotanów. Azotany są powszechnie stosowane jako nawozy, ale wykorzystywanie ich w nadmiernych ilościach powoduje poważne zanieczyszczenia wód. Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia stref narażonych na zanieczyszczenia azotanami oraz do przyjęcia środków mających na celu ograniczanie zanieczyszczeń w tych obszarach oraz zapobieganie im. Środki te powinny obejmować wprowadzenie czasowych zakazów stosowania nawozu naturalnego i nawozów chemicznych, zapewnienie wystarczających zdolności w zakresie składowania nawozu naturalnego w okresach, gdy nie wolno go stosować, oraz wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykorzystania nawozów. Komisja uważa, że Grecja powinna powiększyć niektóre strefy narażone na zagrożenia i wyznaczyć dodatkowe obszary. Mimo iż państwo to zobowiązało się wyznaczenia dodatkowych stref, jak do tej pory nie podjęto w tym kierunku żadnych konkretnych kroków. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) i Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja zwraca się do Włoch o dostosowanie się do przepisów UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Komisja zwróciła się do Włoch o informacje na temat transpozycji dyrektywy zmieniającej przepisy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiany miały zostać wprowadzone do dnia 31 grudnia 2011 r. Włochy poinformowały, że są w trakcie przygotowywania projektów stosownych aktów prawnych, ale jak do tej pory nie otrzymano jeszcze informacji o zmianie przepisów. W związku z powyższym Komisja skierowała do Włoch uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Włochy mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja zwraca się do Łotwy o dostosowanie przepisów w dziedzinie odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego do prawodawstwa UE

Komisja przypomniała Łotwie, że jest ona zobowiązana do prawidłowej transpozycji dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego. Komisja wszczęła postępowanie w tej sprawie w kwietniu tego roku, lecz mimo iż rozwiązano niektóre ze wskazanych problemów, w łotewskich przepisach nadal nie przewidziano zobowiązania do sporządzania zewnętrznych planów awaryjnych, które są kluczowe dla ochrony ludności. Ponadto w swojej obecnej postaci łotewskie przepisy nie gwarantują, że społeczeństwo będzie we właściwy sposób informowane o decyzjach dotyczących zezwoleń oraz nie gwarantują, że właściwy organ będzie w należyty sposób uwzględniał zgłoszone uwagi i opnie przed podejmowaniem decyzji w sprawie zezwoleń. Łotwa zgodziła się z oceną Komisji w sprawie niedociągnięć i zobowiązała się do wprowadzenia zmian w przepisach krajowych, ale jak do tej pory nie dokonano w tej kwestii żadnych postępów. Pismo Komisji ma formę uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Łotwa ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja wzywa Łotwę do przestrzegania prawodawstwa UE w zakresie polowań na ptaki

Komisja wzywa Łotwę do dostosowania prawodawstwa w zakresie polowań do prawa UE. Łotewskie przepisy dotyczące polowań są niezgodne z zasadą rozsądnego wykorzystywania i zrównoważonej kontroli gatunków i nie zapewniają ochrony ptaków podczas rozmnażania i w okresie wychowu. Łotewskie prawodawstwo w zakresie polowań nie spełnia również rygorystycznych przepisów dotyczących odstępstw określonych w dyrektywie ptasiej, ponieważ przed przyznaniem odstępstwa należy spełnić szereg warunków. Łotwa przyznaje, że występują niedociągnięcia w tej materii i zaproponowała zmianę przedmiotowych przepisów, ale do tej pory Komisja nie otrzymała informacji o tej zmianie, w związku z czym przesyła uzasadnioną opinię (jest to drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Łotwa ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja wzywa Estonię do przestrzegania prawodawstwa UE w zakresie baterii

Komisja wzywa Estonię do dostosowania prawodawstwa w zakresie baterii do prawa UE. Prawodawstwo estońskie zakazuje wprowadzania do obrotu wszelkich baterii i akumulatorów zawierających ołów, z wyjątkiem zastosowań w pojazdach silnikowych, nawet jeżeli spełniają one wymogi dyrektywy o bateriach. Ponadto zakres krajowej definicji „producenta baterii i akumulatorów” jest zbyt szeroki. Estonia zaproponowała zmianę prawodawstwa krajowego, ale do tej pory tego nie uczyniła. W związku z tym Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Estonia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja wzywa Rumunię do przestrzegania prawodawstwa UE w zakresie zmniejszenia emisji oparów benzyny podczas tankowania

Rumunia nie transponowała przepisów UE w zakresie odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach benzynowych. Przepisy te mają na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery podczas tankowania pojazdów na stacjach benzynowych, jako że związki te przyczyniają się do chorób układu oddechowego i są szkodliwe dla środowiska. Przepisy należało wprowadzić od 1 stycznia 2012 r. W marcu br. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Obecnie Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Rumunia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Środowisko: Komisja wzywa Portugalię do przestrzegania prawodawstwa UE w zakresie odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego

Komisja wzywa Portugalię do usunięcia niedociągnięć przy transpozycji dyrektywy dotyczącej odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego. Portugalia przyznała, że istnieją niedociągnięcia związane z przepisami technicznymi i dostępem do informacji. Jednak jako że Komisja nie otrzymała jeszcze wszystkich zmian przepisów, przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Portugalia ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

(Dodatkowe informacje: J. Hennon - tel. +32 229 53593 – tel. kom. +32 498 95 3593)

 • Dwustronna umowa dotycząca zwolnienia z obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych miedzy Włochami a Chinami: Włochy nie wypełniły zobowiązań wynikających z art. 4 ust. 3 Traktatu (TUE)

Pomimo wytycznych negocjacyjnych udzielonych Komisji w 2005 r. dotyczących wynegocjowania umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Chinami, obejmujących m.in. ewentualne zniesienie obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych, Włochy wynegocjowały i zawarły z Chinami umowę zwalniającą posiadaczy paszportów dyplomatycznych z obowiązku wizowego bez współpracy – lub nawet konsultacji – z Komisją. Tym samym Włochy nie wypełniły obowiązku lojalnej współpracy i nie spełniły wymogu art. 4 ust. 3 TUE, który zobowiązuje państwa członkowskie do ułatwiania wypełniania przez Unię jej zadań i powstrzymania się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii. W związku z tym Komisja przyjęła dziś uzasadnioną opinię, wzywając Włochy do przyjęcia wszystkich środków niezbędnych do przestrzegania przepisów UE oraz uniknięcia zakończenia procesu ratyfikacji umowy dwustronnej z Chinami. W przypadku nieudzielenia zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: M. Cercone - tel. +32 229 80963 – tel. kom. +32 498 98 2349)

 • Rynek wewnętrzny: Komisja dąży do zapewnienia notariuszom na Węgrzech swobody przedsiębiorczości

Komisja wysłała dziś Węgrom dodatkowe wezwanie do przestrzegania prawa UE poprzez wycofanie wymogu w zakresie obywatelstwa w odniesieniu do notariuszy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł już, że wymóg w zakresie obywatelstwa jest sprzeczny z zasadą swobody przedsiębiorczości na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 49), ponieważ działalność notariuszy nie jest objęta wyjątkiem określonym w art. 51 TFUE dotyczącym działalności związanej z wykonywaniem władzy publicznej (zob. orzeczenia z dnia 24.5.2011 r. w sprawie Belgii, Francji, Luksemburga, Austrii, Niemiec i Grecji). Węgry argumentowały, że notariusze w tym państwie mają uprawnienia sądownicze. Nie mają oni jednak prawa do orzekania w sprawach spornych. W związku z powyższym, chociaż uprawnienia notariuszy mogłyby w niektórych przypadkach prowadzić do decyzji, które na Węgrzech miałyby moc równoważną z decyzjami sądowymi, zdaniem Komisji taki udział w wykonywaniu władzy publicznej nie jest wystarczający dla uzasadnienia wymogu dotyczącego obywatelstwa. Dodatkowy wniosek Komisji ma formę uzupełniającej uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Węgry mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących notariuszy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dalsze informacje na temat swobody przedsiębiorczości:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 • Rynek wewnętrzny: Komisja dąży do zapewnienia prawnikom w Luksemburgu swobody przedsiębiorczości

Komisja zwróciła się dziś do Luksemburga o zapewnienie prawnikom swobody przedsiębiorczości w Luksemburgu zgodnie z prawem UE. Zgodnie z obowiązującym obecnie prawodawstwem wszyscy prawnicy muszą znać język francuski, niemiecki i luksemburski. Komisja uważa, że istnieją mniej restrykcyjne i bardziej wydajne sposoby zapewnienia skuteczności systemu prawnego, ochrony klientów i dziedzictwa językowego kraju. Na przykład luksemburska izba adwokacka już teraz prowadzi publicznie dostępny wykaz prawników obejmujący ich specjalizację i języki, w jakich prowadzą praktykę. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Luksemburg ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących prawników. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dalsze informacje na temat swobody przedsiębiorczości:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 • Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do Polski o przestrzeganie prawa UE

Komisja zwróciła się dziś do Polski o zapewnienie zgodności z przepisami UE w zakresie zamówień publicznych w odniesieniu do uzasadnionych powodów wykluczenia kandydatów z przetargów publicznych. Zgodnie z polską ustawą o zamówieniach publicznych podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, są wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Ponadto ustawa przewiduje obowiązkowe wykluczenie każdego wykonawcy, z którym zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 proc. wartości umowy. Zdaniem Komisji przepisy te wykraczają poza wyczerpujący wykaz akceptowalnych powodów wykluczenia ze względów związanych z cechami zawodowymi wykonawcy, przewidziany w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Polska ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dalsze informacje na temat przepisów w zakresie zamówień publicznych:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Dodatkowe informacje: S. De Rynck - tel. +32 229 63421 – tel. kom. +32 498 98 3969)

 • Transport: Komisja wzywa Belgię, Niemcy, Finlandię i Szwecję do przyjęcia środków krajowych w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS)

Komisja zwróciła się dziś do Belgii, Niemiec, Finlandii i Szwecji o umożliwienie wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych (ITS). W dyrektywie 2010/40/UE ustanowiono ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz inteligentnych interfejsów z innymi rodzajami transportu. Komisja przyjmuje specyfikacje w celu zapewnienia kompatybilności, interoperacyjności oraz ciągłości wdrażania i operacyjnego użytkowania ITS. Belgia, Niemcy, Finlandia i Szwecja w dalszym ciągu nie transponowały w pełni dyrektywy do prawa krajowego, mimo że były zobowiązane to uczynić do 27 lutego 2012 r. Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie zapewniają zastosowanie specyfikacji przyjętych przez Komisję w aplikacjach i usługach ITS w momencie ich wprowadzenia. Brak transpozycji dyrektywy w odpowiednim czasie może mieć negatywny wpływ na skuteczność specyfikacji i ich szybkie zastosowanie. Komisja wystosowała wezwanie w formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli powyższe państwa członkowskie nie poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach przyjętych w celu zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: H. Kearns - tel. +32 229 87638 – tel. kom. +32 498 98 7638)

 • Zdrowie zwierząt: Komisja wzywa Szwecję do zaprzestania badań w zakresie paratuberkulozy u bydła

Komisja wysłała dziś Szwecji formalny wniosek (uzasadnioną opinię), prosząc o zaprzestanie praktyki badania bydła pod kątem paratuberkulozy. Zharmonizowane warunki w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu bydłem określone w dyrektywie 64/432/EWG nie przewidują wymogów w zakresie paratuberkulozy. Ponadto obowiązkowe badania po przybyciu na miejsce przeznaczenia zniechęcają rolników szwedzkich do przywozu bydła z innych państw członkowskich UE, a jako że z punktu widzenia zdrowia działanie to jest nieuzasadnione, ma ono skutki w postaci ograniczeń ilościowych. Dlatego działanie takie nie może być uzasadnione na mocy art. 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który reguluje ograniczenia i zakazy dotyczące przywozu.

Paratuberkuloza jest zakaźną chorobą jelita cienkiego u bydła i owiec. Symptomy mogą pojawić się dopiero po długim okresie. Brak w pełni wiarygodnych i praktycznych testów pozwalających na wykrycie zakażonych zwierząt jest przyczyną braku przepisów unijnych dotyczących tej choroby.

Jeżeli Szwecja nie poinformuje Komisji w ciągu dwóch miesięcy od daty niniejszego formalnego wniosku o zaprzestaniu badań, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: F. Vincent - tel. +32 229 87166 – tel. kom. +32 498 98 7166)

 • Podatki: Komisja zwraca się do Austrii o zaprzestanie dyskryminacyjnego traktowania zagranicznych instytucji niekomercyjnych

Komisja zwróciła się do Austrii z formalnym wnioskiem o zmianę dyskryminacyjnych przepisów podatkowych dotyczących traktowania darowizn dla organizacji niekomercyjnych. Austriackie prawo pozwala na traktowanie darowizn dla niektórych instytucji niekomercyjnych mających siedzibę w Austrii jako „specjalnych wydatków”, natomiast równoważne instytucje zagraniczne nie mogą korzystać z tego rozwiązania. Prowadzi to do większego obciążenia podatkowego osób dokonujących darowizn na rzecz instytucji nieaustriackich. Jest to nieuzasadnione ograniczenie swobodnego przepływu kapitału określonego w traktatach. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W przypadku nieudzielenia przez Austrię zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • VAT: Komisja wzywa Niemcy do zmiany przepisów dotyczących zwrotu VAT dla podmiotów spoza UE

Komisja wezwała Niemcy do zmiany prawodawstwa zobowiązującego do własnoręcznego podpisu przez wnioskodawcę wniosków o zwrot VAT złożonych przez podmioty spoza UE. Komisja uważa, że środek ten jest sprzeczny z podstawowymi zasadami prawa UE dotyczącymi skuteczności, proporcjonalności i równoważności. Stosowne prawodawstwo UE nie zawiera przepisu zobowiązującego do własnoręcznego podpisania wniosków o zwrot VAT. Ponadto wymaganie własnoręcznego podpisu od podmiotów spoza UE może sprawić, że uzyskanie zwrotu VAT przez podmioty niemające siedziby w UE będzie nadmiernie utrudnione. Komisja uważa, że cel, jaki przyświecał Niemcom przy wprowadzeniu tego wymogu, tj. zwalczanie uchylania się od opodatkowania i zapewnienie właściwej procedury zwrotów można osiągnąć w inny sposób, np. poprzez wyznaczenie przedstawiciela podatkowego. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Niemcy nie dostosują prawodawstwa do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja wzywa Grecję do zmiany przepisów w zakresie podatku rejestracyjnego od pojazdów

Komisja zwróciła się do Grecji z formalnym wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie podatku rejestracyjnego od pojazdów w odniesieniu do pojazdów służbowych udostępnianych greckim rezydentom przez pracodawców niemających siedziby w Grecji.

Zgodnie z greckim prawem, jeżeli pracodawca mający siedzibę w innym państwie członkowskim udostępnia pracownikowi mieszkającemu w Grecji pojazd służbowy, zastosowanie mają przepisy dotyczące czasowego przywozu. Oznacza to, że rezydent grecki może korzystać z pojazdu służbowego w Grecji przez sześć kolejnych lub nienastępujących po sobie miesięcy w roku (z możliwością przedłużenia w wyjątkowych przypadkach). Po sześciu miesiącach należy zapłacić podatek rejestracyjny od tego pojazdu. W swoim prawodawstwie Grecja nie uwzględniła kwestii samochodów należących do przedsiębiorstw transgranicznych, ignorując orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. W związku z tym pracownik korzystający z pojazdu służbowego zarejestrowanego w państwie członkowskim pracodawcy mógłby zostać obarczony dodatkowymi kosztami ze względu na transgraniczny charakter jego pracy. Może to zniechęcać do działalności transgranicznej, co jest sprzeczne z zasadami swobodnego przepływu pracowników i swobody przedsiębiorczości określonymi w traktatach. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Grecja nie zastosuje się do wniosku Komisji w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)

 • Podatki: Komisja wzywa Hiszpanię do zmiany dyskryminacyjnego systemu podatków od nieruchomości

Komisja wezwała Hiszpanię do zmiany przepisów podatkowych w odniesieniu do sprzedaży niektórych nieruchomości. Zgodnie z prawem hiszpańskim zyski kapitałowe ze sprzedaży nieruchomości będącej miejscem stałego zamieszkania są zwolnione z podatku, jeżeli są przeznaczone na zakup innej nieruchomości jako miejsca stałego zamieszkania. Przepis ten ma jednak zastosowanie jedynie do rezydentów Hiszpanii, co stanowi dyskryminację osób niebędących rezydentami. Jest to niezgodne z podstawowymi swobodami określonymi w traktatach. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Hiszpania nie zastosuje się do wniosku Komisji w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

(Dodatkowe informacje: E. Traynor - tel. +32 229 21548 – tel. kom. +32 498 98 3871)


Side Bar