Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 27 september 2012

Inbreukenpakket voor september: voornaamste beslissingen

WERKGELEGEN­HEID

ENERGIE

ONDERNEMIN­GEN

MILIEU

BINNENLANDSE ZAKEN

JUSTITIE

INTERNE MARKT

VERVOER

GEZONDHEID EN CONSUMENTEN

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

X X

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Het maandelijkse pakket inbreukbeslissingen betreft de gerechtelijke stappen van de Europese Commissie tegen lidstaten die hun verplichtingen uit hoofde van het EU-recht niet zijn nagekomen. De beslissingen betreffen vele sectoren en moeten ervoor zorgen dat het EU-recht correct wordt toegepast. Daar hebben zowel burgers als bedrijven baat bij. De Commissie heeft vandaag 361 beslissingen genomen: bij 27 daarvan gaat het om een met redenen omkleed advies en bij 12 om een zaak die bij het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangig is gemaakt. Hieronder volgt een samenvatting.

Voor nadere informatie over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12

 • Zaken die bij het Hof van Justitie aanhangig zijn gemaakt

 • Grensoverschrijdende juridische geschillen: Commissie daagt Cyprus en Nederland voor het Hof wegens niet-omzetting van EU-regels

De Europese Commissie daagt Cyprus en Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie omdat zij geen nationale bepalingen hebben meegedeeld waarmee uitvoering wordt gegeven aan de EU-regels die de toegang tot de rechtspleging in grensoverschrijdende juridische geschillen vergemakkelijken. De richtlijn betreffende bemiddeling/mediation is van toepassing wanneer twee partijen die bij een grensoverschrijdend geschil zijn betrokken, vrijwillig overeenkomen om hun geschil door tussenkomst van een onpartijdige bemiddelaar/mediator te beslechten. De uiterste datum voor omzetting van de richtlijn in nationale wetgeving was 21 mei 2011.

De Commissie stelt voor om Cyprus een dwangsom van 6 758,40 EUR en Nederland een dwangsom van 70 553,60 EUR per dag op te leggen, te betalen met ingang van de dag waarop het Hof de vordering heeft toegewezen tòt het moment waarop de betrokken lidstaten de Commissie hebben meegedeeld de bepalingen volledig in nationaal recht te hebben omgezet.

(meer informatie: IP/12/1016 - M. Andreeva - tel. +32 229-91382 - mobiel +32 498991382)

 • Overheidsopdrachten: Commissie vraagt Hof van Justitie om Polen, Nederland, Luxemburg en Slovenië een boete op te leggen wegens niet‑uitvoeren van de regels voor overheidsopdrachten op defensiegebied

De Europese Commissie heeft besloten Polen, Nederland, Luxemburg en Slovenië voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens het niet volledig uitvoeren van de Richtlijn betreffende de aanbesteding van wapens, munitie en oorlogsmateriaal (en aanverwante werken en diensten) voor defensiedoeleinden, evenals de aanbesteding van gevoelige leveringen, werken en diensten voor veiligheidsdoeleinden. Richtlijn 2009/81/EG is in augustus 2009 aangenomen en de EU‑lidstaten hadden tot uiterlijk 20 augustus 2011 de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De Commissie heeft eveneens besloten om het Hof te vragen de vier lidstaten een dwangsom op te leggen voor elke dag dat de richtlijn niet volledig is uitgevoerd.

De Commissie stelt voor om per dag een dwangsom op te leggen van 70 561,92 EUR voor Polen, 57 324,80 EUR voor Nederland, 8 320 EUR voor Luxemburg en 7 038,72 EUR voor Slovenië, te betalen met ingang van de dag van de uitspraak van het Hof tot het moment waarop de lidstaten de Commissie hebben meegedeeld dat zij de regels volledig in nationaal recht hebben omgezet.

(meer informatie: IP/12/1020 - S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 • Milieu: Commissie daagt Griekenland voor het Hof wegens stortplaats en bedreigde schildpadden

De Europese Commissie daagt Griekenland voor het Hof wegens een stortplaats voor afval in een beschermde zone op het eiland Zakynthos. De exploitatie van deze stortplaats is in strijd met de afvalwetgeving van de EU en vormt een ernstige bedreiging voor de menselijke gezondheid, het milieu en met name voor broedende schildpadden. Griekenland moet deze stortplaats sluiten of anders in overeenstemming brengen met de EU-afvalwetgeving. Op aanbeveling van Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, daagt de Commissie Griekenland nu voor het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: IP/12/1023 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie daagt Zweden voor het Hof wegens niet-nakoming van de wetgeving over elektronisch afval

De Europese Commissie daagt Zweden voor het Europees Hof van Justitie omdat dit land de EU-wetgeving over elektronisch afval niet naar behoren heeft omgezet. De Commissie maakt zich zorgen over tekortkomingen bij de omzetting van de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in Zweeds recht. Daarom maakt de Commissie op aanbeveling van Janez Potočnik, commissaris voor Milieu, deze zaak nu aanhangig bij het Hof van Justitie.

(meer informatie: IP/12/1024 - J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Vrij verkeer: Commissie daagt België voor het Hof

De Europese Commissie heeft vandaag besloten België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen wegens beperking van het recht op vrij verkeer van kinderen die in België geboren zijn en van wie de ene ouder de Belgische nationaliteit heeft en de andere de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Momenteel weigeren Belgische gemeenten deze kinderen onder een andere familienaam in te schrijven dan die van hun vader – ook indien zij bij het consulaat van een andere EU-lidstaat reeds met een dubbele naam geregistreerd zijn.

(meer informatie: IP/12/1021- M. Andreeva - tel. +32 229-91382- mobiel +32 498991382)

 • Belastingen: Commissie daagt VK voor het Europees Hof van Justitie wegens grensoverschrijdende verliesverrekening

De Europese Commissie heeft vandaag besloten om het Verenigd Koninkrijk voor het Europees Hof van Justitie te dagen wegens zijn fiscale wetgeving over grensoverschrijdende verliesverrekening. Volgens de Commissie heeft het VK het eerdere "Marks & Spencer"-arrest van het Hof (zaak C-446/03) op dit punt niet naar behoren uitgevoerd.

(meer informatie: IP/12/1017 - E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 • Belastingen: Commissie daagt Duitsland voor het Hof wegens discriminerende erfbelastingbepalingen

De Europese Commissie heeft besloten om Duitsland voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens zijn wetgeving inzake de drempels bij erfbelasting en schenkingsrechten. Volgens de Duitse wet wordt voor Duits erfgoed een hogere drempel gehanteerd wanneer de erflater of de erfgenaam in Duitsland woont dan wanneer zij beiden in het buitenland wonen. Dat betekent dus dat niet-ingezetenen veel meer belasting betalen over door hen geërfd onroerend goed in Duitsland dan Duitse ingezetenen. Een dergelijke bepaling kan in het buitenland wonende burgers ervan weerhouden om in onroerend goed in Duitsland te investeren. De Commissie is van oordeel dat het hierbij om een discriminerende bepaling gaat, die een ongerechtvaardigde beperking van het in de Verdragen verankerde vrije verkeer van kapitaal vormt.

(meer informatie: IP/12/1018 - E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 • Belastingen: Commissie daagt Duitsland voor het Hof wegens discriminerende belastingvoorschriften over stille reserves

De Europese Commissie heeft besloten om Duitsland voor het Hof van Justitie van de EU te dagen wegens zijn discriminerende belastingvoorschriften met betrekking tot de herinvestering van stille reserves. Volgens de Duitse wet kunnen stille reserves alleen belastingvrij voor een herinvestering worden gebruikt indien de nieuw gekochte activa tot een vaste inrichting in Duitsland behoren. In de praktijk leidt dat tot een duidelijk nadeel voor belastingbetalers die bepaalde vaste activa willen verkopen om zich in een andere EU-lidstaat te vestigen of om hun activiteiten naar het buitenland uit te breiden. Deze ongelijke behandeling kan grensoverschrijdende investeringen tegenwerken en is discriminerend en derhalve in strijd met het EU-recht.

(meer informatie: IP/12/1019 - E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 • Met redenen omklede adviezen

 • Havens: Een met redenen omkleed advies voor Spanje omdat zijn systeem voor de aanwerving van havenarbeiders in strijd met het EU-Verdrag is

De Commissie heeft Spanje vandaag een met redenen omkleed advies gestuurd omdat dit land laad- en losbedrijven in diverse Spaanse havens verplicht financieel bij te dragen aan het kapitaal van particuliere arbeidsbemiddelingsbedrijven voor havenarbeiders; zij mogen zelf geen personeel op de markt aantrekken, tenzij de door het particuliere bedrijf aangeboden arbeiders niet geschikt zijn of het aanbod ontoereikend is. Laad- en losbedrijven uit andere lidstaten die zich in Spanje willen vestigen, zouden als gevolg van deze belemmering van hun voornemen kunnen afzien. Dit is de tweede stap in de inbreukprocedure. Als Spanje niet op bevredigende wijze reageert, kan de Commissie de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig maken.

(meer informatie: IP/12/1022 - H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 • Gezondheid en veiligheid: Commissie verzoekt Spanje om volledige toepassing van richtlijn op Guardia Civil

De Europese Commissie heeft Spanje verzocht maatregelen te nemen om de EU-richtlijn met basisvoorschriften voor de bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk volledig toe te passen op de Guardia Civil. Krachtens deze richtlijn (89/391/EEG) moeten de lidstaten wetgeving invoeren die werkgevers en werknemers verplicht maatregelen te nemen om ongevallen op het werk en beroepsziekten zoveel mogelijk te voorkomen. Voorts moeten de lidstaten zorgen voor betere opleiding en informatie en voor een betere raadpleging van werknemers over gezondheids‑ en veiligheidsmaatregelen. Het probleem in Spanje is dat voor sommige van de werkplekken van de Guardia Civil niemand is aangesteld om te controleren of preventiemaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid zijn ingevoerd. Daardoor kunnen de gezondheid en veiligheid op het werk van leden van de Guardia Civil in gevaar komen. Tenzij Spanje binnen twee maanden kennis geeft van maatregelen om zijn verplichtingen uit hoofde van de richtlijn volledig na te komen, kan de Commissie besluiten deze zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 • Gezondheid en veiligheid: Commissie verzoekt Oostenrijk richtlijnen ook in het onderwijs volledig toe te passen

De Europese Commissie heeft Oostenrijk verzocht twee richtlijnen betreffende gezondheid en veiligheid volledig toe te passen in de onderwijssector (de kaderrichtlijn 89/391/EEG en Richtlijn 89/654/EEG over de werkplek). Krachtens deze richtlijnen moeten de lidstaten maatregelen treffen om de risicofactoren voor beroepsziekten en ongevallen op het werk weg te nemen of te beperken. Oostenrijk heeft het onderwijs echter grotendeels van zijn nationale wetgeving tot omzetting van deze richtlijnen uitgezonderd. Daardoor zijn de gezondheid en veiligheid van leraren en docenten mogelijk minder goed beschermd dan die van anderen, bijvoorbeeld met betrekking tot nooduitgangen of de stabiliteit en deugdelijkheid van gebouwen. Het verzoek is gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies" in het kader van de inbreukprocedure van de EU. Oostenrijk heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van maatregelen die beide richtlijnen in alle sectoren omzetten. Anders kan de Commissie beslissen deze lidstaat voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen.

(meer informatie: J. Todd - tel. +32 229-94107 - mobiel +32 498994107)

 • Hernieuwbare energiebronnen: Oostenrijkse en Bulgaarse wetgeving voldoen niet aan EU-voorschriften

Als belangrijke voorwaarde voor meer duurzaamheid en een groter Europees concurrentievermogen moet het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik van de EU tussen nu en 2020 tot 20 % worden opgevoerd. Dit bindende streefcijfer kan alleen worden bereikt, als elke lidstaat de desbetreffende EU-wetgeving volledig ten uitvoer legt. Richtlijn 2009/28/EG over energie uit hernieuwbare bronnen moest op 5 december 2010 door de lidstaten zijn omgezet. De tijdige omzetting van deze richtlijn is voor de Commissie van prioritair belang, omdat vertragingen tot gevolg kunnen hebben dat de EU haar doelstelling op het gebied van hernieuwbare energiebronnen mist. Oostenrijk en Bulgarije hebben de Commissie echter tot dusver nog niet in kennis gesteld van alle maatregelen die nodig zijn om de richtlijn volledig in nationaal recht om te zetten. Derhalve heeft de Commissie vandaag besloten deze twee landen een met redenen omkleed advies te sturen. Indien zij over twee maanden nog niet aan hun wettelijke verplichting hebben voldaan, kan de Commissie besluiten hen voor het Hof van Justitie te dagen. Deze twee met redenen omklede adviezen horen bij negen soortgelijke procedures die al tegen Cyprus, Tsjechië, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Malta, Polen en Slovenië zijn ingeleid.

Meer informatie: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(meer informatie: M. Holzner - tel. +32 229-60196 - mobiel +32 498982280)

 • Vrij verkeer van goederen: Commissie waarschuwt Frankrijk over handelsbelemmeringen bij bouwproducten

De Europese Commissie heeft besloten Frankrijk een met redenen omkleed advies te sturen, omdat dit land niet voldoet aan de EU-voorschriften betreffende de harmonisatie van het in de handel brengen van voor de bouw bestemde producten. Als gevolg van deze situatie hebben fabrikanten uit andere lidstaten grote problemen om bepaalde voor de bouw bestemde producten op de Franse markt af te zetten. Als Frankrijk over twee maanden nog altijd niet aan de desbetreffende EU-wetgeving voldoet, kan de Commissie de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig maken.

De Commissie heeft tal van klachten ontvangen van fabrikanten en importeurs van bouwproducten die moeilijkheden ondervonden bij hun afzet op de Franse markt. Deze moeilijkheden worden veroorzaakt door een Frans voorschrift dat bepaalt dat deze producten nog eens in Frankrijk moeten worden gecertificeerd, ook al zijn zij al voorzien van een CE-markering (die aangeeft dat het product is gekeurd voordat het in de handel is gebracht) en zijn zij in andere lidstaten al rechtmatig in de handel.

Volgens de bouwproductenrichtlijn (89/106/EEG) mogen de lidstaten prestatievoorschriften voor de desbetreffende producten vaststellen, maar alleen als zij het vrije verkeer van producten met een CE-markering daardoor niet belemmeren. In de onlangs aangenomen bouwproductenverordening (305/2011/EU) is deze regel nog duidelijker geformuleerd.

Meer informatie over de bouwproductenverordening

Meer informatie over het vrije verkeer van goederen

MEMO/12/431 - Construction sector should seize excellent opportunities of low energy buildings

(meer informatie: C. Corazza - tel. +32 229-51752 - mobiel +32 498992862)

 • Milieu: Commissie dringt bij Griekenland aan op bescherming van onechte karetschildpad

De Europese Commissie heeft Griekenland verzocht om de bescherming van zeeschildpadden in de Golf van Kyparissia in de westelijke Peloponnesos te verbeteren. De onechte karetschildpad (Caretta caretta) is een wereldwijd bedreigde diersoort die in het kader van de habitatrichtlijn een strikte bescherming geniet. De stranden van de Golf van Kyparissia behoren tot de belangrijkste broedplaatsen van deze schildpad. In oktober 2011 heeft de Commissie hierover een inbreukprocedure ingeleid, maar Griekenland laat in de betrokken zone, die een beschermd Natura 2000-gebied is, nog altijd een groot aantal projecten en activiteiten toe die niet naar behoren zijn geëvalueerd. Evenmin heeft Griekenland de nodige maatregelen getroffen om in de Golf van Kyparissia een doeltreffend systeem voor de bescherming van zeeschildpadden op te zetten en uit te voeren om ervoor te zorgen dat deze schildpadden ongestoord kunnen broeden en dat hun broedplaatsen niet door activiteiten worden beschadigd of vernietigd. Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), en Griekenland heeft twee maanden de tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie vraagt Griekenland zijn waterreserves tegen nitraatverontreiniging te beschermen

De Europese Commissie heeft Griekenland verzocht tekortkomingen in zijn nitraatwetgeving aan te pakken. Nitraten worden op grote schaal als meststoffen gebruikt, maar een overmatig gebruik ervan kan tot ernstige waterverontreiniging leiden. Op grond van de EU-wetgeving moeten de lidstaten voor nitraatverontreiniging kwetsbare zones aanwijzen en maatregelen nemen om verontreiniging in die gebieden te beperken en te voorkomen. Onder meer moeten periodes worden ingesteld gedurende welke geen dierlijke mest en kunstmeststoffen mogen worden verspreid. Daarnaast moet worden voorzien in opslagcapaciteit voor dierlijke mest die niet mag worden verspreid en moet het gebruik van kunstmeststoffen worden beperkt. De Commissie is van mening dat Griekenland sommige van zijn kwetsbare zones moet uitbreiden en een aantal nieuwe kwetsbare zones moet aanwijzen (hoewel Griekenland had toegezegd enkele nieuwe zones aan te wijzen, heeft het tot dusver nog geen concrete stappen daartoe ondernomen). Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), en Griekenland heeft twee maanden de tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie vraagt Italië aan de EU-wetgeving over autowrakken te voldoen

De Commissie verzoekt Italië om de Commissie in kennis te stellen van zijn omzetting van een richtlijn tot wijziging van de wetgeving betreffende autowrakken. 31 december 2011 was de uiterste datum voor omzetting van de wijziging. Italië heeft verklaard dat zij bezig is een wetgevingsvoorstel op te stellen, maar tot dusver is nog geen update ontvangen. Daarom wordt nu een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) verstuurd. Italië heeft twee maanden de tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie vraagt Letland aan de EU-wetgeving over mijnbouwafval te voldoen

De Commissie heeft Letland herinnerd aan zijn verplichting om de richtlijn over mijnbouwafval correct om te zetten. De Commissie heeft in april van dit jaar een inbreukprocedure hierover ingeleid en hoewel sommige van de oorspronkelijke problemen zijn opgelost, bevat de Letse wetgeving nog altijd geen verplichting tot het opstellen van externe noodplannen, die van essentieel belang voor de civiele bescherming zijn. Evenmin garandeert de Letse wetgeving in haar huidige vorm dat de bevolking voldoende wordt ingelicht over vergunningsbesluiten en dat de bevoegde autoriteit rekening houdt met opmerkingen en standpunten voordat zij dergelijke besluiten neemt. Letland heeft toegegeven dat zijn wetgeving op een aantal punten tekortschiet en heeft voorgesteld zijn nationale wetgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn echter nog niet uitgevoerd. De brief van de Commissie is verstuurd in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Letland heeft twee maanden de tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie verzoekt Letland aan de EU-wetgeving inzake de vogeljacht te voldoen

De Commissie vraagt Letland zijn jachtwetgeving in overeenstemming te brengen met het EU-recht. De Letse jachtvoorschriften stroken niet met het beginsel van een verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige regulering van de betrokken soorten. Zij waarborgen evenmin de bescherming van vogels gedurende de broedtijd en nestperiode. Bovendien voldoet de Letse jachtwetgeving niet aan de strenge voorschriften in de vogelrichtlijn over afwijkingen in verband met de jacht, omdat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan voordat een afwijking kan worden toegestaan. Letland is zich bewust van de tekortkomingen en heeft voorgesteld de desbetreffende wetgeving te wijzigen. Tot dusver zijn echter geen wijzigingen ontvangen, zodat de Commissie nu een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) stuurt. Letland heeft twee maanden de tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie verzoekt Estland aan de EU-wetgeving inzake batterijen te voldoen

De Commissie vraagt Estland zijn wetgeving inzake batterijen in overeenstemming te brengen met de EU-wetgeving. Volgens de Estse wetgeving mogen batterijen en accu's die lood bevatten niet in de handel worden gebracht, tenzij zij bestemd zijn voor gebruik in motorvoertuigen. Dit geldt zelfs als zij voldoen aan de eisen van de batterijenrichtlijn. Bovendien is de Letse definitie van een "batterij‑ en accuproducent" te ruim. Estland heeft voorgesteld zijn nationale wetgeving te wijzigen, maar heeft dat tot dusver nog niet gedaan. Daarom stuurt de Commissie een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure), waarin Estland twee maanden de tijd krijgt om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie vraagt Roemenië te voldoen aan de EU-wetgeving over het verminderen van de uitstoot van benzinedamp tijdens het tanken

Roemenië heeft de EU-wetgeving inzake benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations nog niet omgezet. De wetgeving heeft tot doel de uitstoot van vluchtige organische verbindingen in de atmosfeer tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations te beperken, aangezien deze verbindingen een van de oorzaken van aandoeningen van de luchtwegen zijn en schade toebrengen aan het milieu. De wetgeving had op 1 januari 2012 moeten zijn ingevoerd. In maart van dit jaar heeft de Commissie hierover een inbreukprocedure ingeleid. Zij stuurt Roemenië nu en een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Roemenië heeft twee maanden de tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Milieu: Commissie vraagt Portugal aan de EU-wetgeving over mijnbouwafval te voldoen

De Europese Commissie vraagt Portugal een aantal tekortkomingen bij de omzetting van de richtlijn over mijnbouwafval te verhelpen. Portugal heeft deze tekortkomingen erkend, die betrekking hebben op technische bepalingen en op de toegang tot informatie. Aangezien sommige herzieningen echter nog niet zijn ontvangen, wordt nu een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure) verstuurd. Portugal heeft twee maanden te tijd om te reageren.

(meer informatie: J. Hennon - tel. +32 229-53593 - mobiel +32 498953593)

 • Bilaterale overeenkomst tussen Italië en China over vrijstelling van de visumplicht voor houders van een diplomatiek paspoort: Italië voldoet niet aan artikel 4, lid 3, van het Verdrag (VEU)

Ondanks de onderhandelingsrichtsnoeren die de Commissie in 2005 heeft ontvangen voor onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en China, die onder meer een mogelijke vrijstelling van de visumplicht voor houders van een diplomatiek paspoort omvat, heeft Italië buiten de Commissie om na onderhandelingen met China een bilaterale overeenkomst gesloten waarbij houders van een diplomatiek paspoort van de visumplicht worden vrijgesteld. Daarmee heeft Italië in strijd met het beginsel van loyale samenwerking en dus met artikel 4, lid 3, VEU gehandeld. Krachtens dat artikel moeten de lidstaten de vervulling van de taak van de Unie vergemakkelijken en zich van alle maatregelen onthouden die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen. De Commissie heeft derhalve vandaag besloten een met redenen omkleed advies te sturen waarin Italië wordt verzocht alle nodige maatregelen te nemen om aan het EU-recht te voldoen en om het ratificatieproces van zijn bilaterale overeenkomst met China te stoppen. Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord heeft ontvangen, kan zij de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig maken.

(meer informatie: M. Cercone - tel. +32 229-80963 - mobiel +32 498982349)

 • Interne markt: Commissie besluit vrijheid van vestiging voor notarissen in Hongarije af te dwingen

De Europese Commissie heeft Hongarije vandaag een aanvullend verzoek gestuurd waarin dit land wordt opgeroepen het EU-recht na te leven door het nationaliteitsvereiste voor notarissen in te trekken. Het Hof van Justitie van de EU heeft al eerder geoordeeld dat een dergelijk nationaliteitsvereiste in strijd is met de vrijheid van vestiging overeenkomstig artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), omdat de activiteiten van notarissen geen werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag zijn en dus niet vallen onder de uitzonderingsregeling van artikel 51 VWEU (zie de arresten van 24 mei 2011 betreffende België, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland en Griekenland). Hongarije heeft aangevoerd dat zijn notarissen gerechtelijke bevoegdheden hebben. Zij hebben echter geen bevoegdheid om uitspraak te doen in geschillen. Hoewel de bevoegdheden van de notarissen in Hongarije in sommige gevallen kunnen leiden tot besluiten die gelijkwaardig zijn aan gerechtelijke beslissingen, is een dergelijke deelname aan het openbare gezag volgens de Commissie niet voldoende om het nationaliteitsvereiste te rechtvaardigen. Het verzoek is gedaan in de vorm van een aanvullend met redenen omkleed advies in het kader van de EU-inbreukprocedure. Hongarije heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van maatregelen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende EU-wetgeving. Anders kan de Commissie besluiten Hongarije voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Meer informatie over de vrijheid van vestiging:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 • Interne markt: Commissie besluit vrijheid van vestiging voor advocaten in Luxemburg af te dwingen

De Europese Commissie heeft Luxemburg vandaag verzocht zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-recht na te komen en de vrije vestiging van advocaten in Luxemburg toe te staan. Volgens de huidige Luxemburgse wetgeving moeten alle advocaten Frans, Duits en Luxemburgs spreken. De Commissie is van mening dat er minder beperkende en doeltreffender middelen zijn om de efficiëntie van het rechtsstelsel, de bescherming van cliënten en het taalerfgoed van het land te waarborgen. Zo houdt de Luxemburgse balie al een openbaar toegankelijke lijst van advocaten bij waarop ook hun specialisme en de talen waarin zij werken staan vermeld. Het huidige verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Luxemburg heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van maatregelen om te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van het EU-recht inzake de vestiging van advocaten. Anders kan de Commissie besluiten Luxemburg voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Meer informatie over de vrijheid van vestiging:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 • Overheidsopdrachten: Commissie verzoekt Polen aan de EU-voorschriften te voldoen

De Europese Commissie heeft Polen vandaag verzocht te voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de EU-voorschriften inzake overheidsopdrachten, wat betreft de redenen waarom kandidaten van openbare aanbestedingen kunnen worden uitgesloten. Volgens de Poolse wet inzake overheidsopdrachten worden bedrijven die door niet-nakoming of onjuiste uitvoering van een contract schade hebben veroorzaakt van aanbestedingsprocedures uitgesloten, indien over deze schade in de drie jaar voorafgaande aan de start van de aanbestedingsprocedure een rechterlijke uitspraak is gedaan. Bovendien voorziet de Poolse wet in de verplichte uitsluiting van contractanten van wie het contract door de aanbestedende dienst is beëindigd om redenen die onder de verantwoordelijkheid van de contractant vallen, indien de waarde van het niet-uitgevoerde deel van het contract ten minste 5 % van de totale waarde van het contract bedroeg. Volgens de Commissie gaan deze bepalingen verder dan de uitputtende lijst van aanvaardbare redenen voor uitsluiting die verband houden met de professionele situatie van een contractant, zoals bedoeld in artikel 45 van Richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Polen heeft nu twee maanden de tijd om de Commissie in kennis te stellen van zijn maatregelen om te voldoen aan het EU-recht inzake overheidsopdrachten. Anders kan de Commissie besluiten Polen voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

Meer informatie over de voorschriften inzake overheidsopdrachten:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(meer informatie: S. De Rynck - tel. +32 229-63421 - mobiel +32 498983969)

 • Vervoer: Commissie verzoekt België, Duitsland, Finland en Zweden om nationale maatregelen op het gebied van intelligente vervoerssystemen (ITS)

De Europese Commissie heeft België, Duitsland, Finland en Zweden vandaag verzocht maatregelen voor de toepassing van intelligente vervoerssystemen (ITS) te nemen. Richtlijn 2010/40/EU vestigt een kader ter ondersteuning van het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor intelligente interfaces met andere vervoerswijzen. De Commissie stelt specificaties vast om de compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit bij de invoering en het gebruik van ITS te waarborgen. België, Duitsland, Finland en Zweden hebben deze richtlijn nog steeds niet volledig in nationaal recht omgezet, hoewel zij dat uiterlijk op 27 februari 2012 hadden moeten doen. Volgens de richtlijn moeten de lidstaten erop toezien dat de door de Commissie vastgestelde specificaties bij de invoering van ITS-toepassingen en -diensten worden toegepast. Door de te late omzetting van de richtlijn worden de doeltreffendheid en tijdige toepassing van deze specificaties mogelijk ondermijnd. Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies in het kader van een EU-inbreukprocedure. Als deze lidstaten de Commissie niet binnen twee maanden in kennis stellen van de maatregelen die zij hebben genomen om volledig aan de EU-wetgeving te voldoen, kan de Commissie hen voor het Europees Hof van Justitie dagen.

(meer informatie: H. Kearns - tel. +32 229-87638 - mobiel +32 498987638)

 • Diergezondheid: Commissie dringt er bij Zweden op aan zijn paratuberculosetests op runderen te staken

De Europese Commissie heeft Zweden vandaag een formeel verzoek (met redenen omkleed advies) gestuurd om zijn paratuberculosetests op runderen te staken. De geharmoniseerde veterinairrechtelijke voorschriften voor de handel in runderen, die zijn opgenomen in Richtlijn 64/432/EEG, omvatten geen voorschriften met betrekking tot paratuberculose. Bovendien weerhouden deze verplichte tests na aankomst Zweedse landbouwers ervan runderen uit andere EU-lidstaten in te voeren. Aangezien deze tests vanuit veterinair oogpunt niet gerechtvaardigd zijn, moeten zij worden beschouwd als een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking. Op grond van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), dat verboden en beperkingen van invoer betreft, zijn zij derhalve niet te rechtvaardigen.

Paratuberculose is een besmettelijke infectie in de dunne darm van runderen, en ook van schapen, en heeft een lange incubatietijd. Het gebrek aan volledig betrouwbare en praktische tests voor de opsporing van besmette dieren verklaart ook waarom er met betrekking tot deze ziekte geen EU-voorschriften zijn vastgesteld.

Tenzij Zweden de Commissie binnen twee maanden na dit formele verzoek mededeelt dat het zijn tests heeft gestaakt, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie.

(meer informatie: F. Vincent - tel. +32 229-87166 - mobiel +32 498987166)

 • Belastingen: Commissie verzoekt Oostenrijk de discriminatie van buitenlandse instellingen zonder winstoogmerk te beëindigen

De Commissie heeft Oostenrijk formeel verzocht zijn discriminerende fiscale wetgeving in verband met giften aan organisaties zonder winstoogmerk te wijzigen. Volgens de Oostenrijkse wetgeving mogen giften aan bepaalde instellingen zonder winstoogmerk in Oostenrijk als "bijzondere uitgaven" worden aangemerkt, terwijl deze faciliteit niet bestaat voor giften aan vergelijkbare buitenlandse instellingen. Het gevolg hiervan is een hogere belastingdruk voor diegenen die aan niet-Oostenrijkse instellingen schenken. Dit vormt een ongerechtvaardigde beperking van het vrije verkeer van kapitaal, dat in de verdragen is verankerd. Het verzoek van de Commissie is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een inbreukprocedure). Als de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Oostenrijk voor het Hof van Justitie van de EU dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 • Btw: Commissie verzoekt Duitsland zijn regels voor btw-restituties aan ondernemingen uit derde landen te wijzigen

De Europese Commissie heeft Duitsland verzocht om wijziging van zijn wetgeving op grond waarvan verzoeken door niet-EU-bedrijven om restitutie van btw persoonlijk door de indiener van het verzoek moeten worden ondertekend. De Commissie meent dat deze maatregel in strijd is met de fundamentele beginselen van het EU-recht, te weten doelmatigheid, evenredigheid en gelijkwaardigheid. In de desbetreffende EU-wetgeving staat nergens dat verzoeken om restitutie van btw persoonlijk moeten worden ondertekend. De eis dat bedrijven uit derde landen hun verzoek persoonlijk ondertekenen, kan het voor deze bedrijven bovendien bijzonder moeilijk maken een btw-restitutie te verkrijgen. Het doel dat Duitsland met deze eis beoogt, namelijk het bestrijden van belastingontduiking en het waarborgen van een goed functionerende restitutieprocedure, kan volgens de Commissie met andere middelen worden bereikt, zoals door de aanstelling van een fiscaal vertegenwoordiger. Het verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een inbreukprocedure). Indien de wetgeving binnen twee maanden niet met het EU-recht in overeenstemming is gebracht, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie van de EU.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 • Belastingen: Commissie vraagt Griekenland zijn voorschriften op het gebied van de motorrijtuigenbelasting te wijzigen

De Europese Commissie heeft Griekenland formeel verzocht zijn voorschriften met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting te wijzigen voor auto's die door niet in Griekenland gevestigde werkgevers aan in Griekenland wonende werknemers ter beschikking worden gesteld.

Volgens de Griekse wetgeving zijn de regels voor tijdelijke invoer van toepassing wanneer een in een andere lidstaat gevestigde werkgever een werknemer in Griekenland een auto van de zaak ter beschikking stelt. Dat wil zeggen dat de Griekse ingezetene zijn auto van de zaak gedurende zes opeenvolgende of niet-opeenvolgende maanden per jaar in Griekenland mag gebruiken (met een mogelijke verlenging in uitzonderlijke omstandigheden). Na zes maanden moet voor de auto motorrijtuigenbelasting worden betaald. Griekenland heeft deze kwestie (auto's van de zaak wanneer de werkgever in een andere lidstaat is gevestigd) nog niet in haar wetgeving aangepakt en daarmee de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie hierover genegeerd. Als gevolg hiervan kan een werknemer die een in de lidstaat van zijn werkgever ingeschreven auto van de zaak ter beschikking heeft, door de grensoverschrijdende aard van zijn werk met extra kosten te maken krijgen. Dit kan grensoverschrijdende activiteiten belemmeren en is in strijd met de beginselen van het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid van vestiging, die in de verdragen zijn verankerd. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als Griekenland niet binnen twee maanden aan het verzoek tegemoetkomt, kan de Commissie besluiten dit land voor het Hof van Justitie van de EU te dagen.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)

 • Belastingen: Commissie vraagt Spanje zijn discriminerende onroerendgoedbelasting te wijzigen

De Commissie heeft Spanje verzocht zijn fiscale bepalingen voor bepaalde verkopen van onroerend goed te wijzigen. Volgens de Spaanse wet hoeft over de vermogenswinst uit de verkoop van een eerste woning geen belasting te worden betaald als die winst wordt gebruikt voor de koop van een andere eerste woning. Deze bepaling geldt echter alleen voor Spaanse ingezetenen, zodat niet-ingezetenen zijn benadeeld. Dit is onverenigbaar met de fundamentele vrijheden die zijn vastgelegd in de verdragen. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als Spanje niet binnen twee maanden aan het verzoek tegemoetkomt, kan de Commissie besluiten de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig te maken.

(meer informatie: E. Traynor - tel. +32 229-21548 - mobiel +32 498983871)


Side Bar