Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Tiedote

Bryssel 27. syyskuuta 2012

Kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä – syyskuu

TYÖLLISYYS

ENERGIA

YRITYSTOIMINTA

YMPÄRISTÖ

SISÄASIAST

OIKEUSASIAT

SISÄMARKKINAT

LIIKENNE

TERVEYS JA KULUTTAJANSUOJA

VEROTUS JA TULLIASIAT

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Rikkomuspäätösten kuukausikooste sisältää Euroopan komission oikeustoimet niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole noudattaneet EU-lainsäädännön mukaisia velvoitteitaan. Näillä useita eri aloja kattavilla päätöksillä on tarkoitus varmistaa EU-lainsäädännön asianmukainen soveltaminen kansalaisten ja yritysten hyväksi. Komissio on tänään tehnyt 361 päätöstä, joista 27 on perusteltuja lausuntoja ja 12 tapauksia, joissa asia viedään Euroopan unionin tuomioistuimeen. Seuraavassa kuvataan lyhyesti tärkeimmät päätökset.

Lisätietoja rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12

 • Kanne vireille tuomioistuimessa

 • Rajatylittävät riita-asiat: Komissio nostaa tuomioistuimessa Kyprosta ja Alankomaita vastaan kanteen EU:n sääntöjen jättämisestä saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä

Euroopan komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Kyprosta ja Alankomaita vastaan kanteen, koska ne ovat jättäneet ilmoittamatta kansallisista toimenpiteistä, joilla oikeussuojan saatavuuden helpottamista rajatylittävissä riita-asioissa koskevat EU:n säännöt saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sovitteludirektiiviä sovelletaan, kun kaksi riita-asian osapuolta suostuu vapaaehtoisesti ratkaisemaan riitansa käyttämällä puolueetonta sovittelijaa. Määräaika direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä oli 21. toukokuuta 2011.

Komissio ehdottaa päiväsakon määräksi Kyprokselle 6.758,40 euroa ja Alankomaille 70.553,60 euroa, joka tulee maksettavaksi siitä päivästä, jona tuomioistuin tekee asiassa langettavan päätöksen, siihen päivään, jona asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle saattaneensa direktiivin täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(Lisätietoja: IP/12/1016 - M. Andreeva - puh. +32 229 91382- gsm +32 498 99 1382)

 • Julkiset hankinnat: Komissio pyytää tuomioistuinta määräämään sakkoja Puolalle, Alankomaille, Luxemburgille ja Slovenialle puolustushankintoja koskevien sääntöjen jättämisestä panematta täytäntöön

Euroopan komissio on päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa Puolaa, Alankomaita, Luxemburgia ja Sloveniaa vastaan kanteen siksi, että ne eivät ole panneet täysimääräisesti täytäntöön direktiiviä, joka koskee aseiden, ammusten ja sotatarvikkeiden (sekä niihin liittyvien työsuoritteiden ja palveluiden) hankintaa asevoimille sekä arkaluonteisen välineistön, rakennusurakoiden ja palvelujen hankintaa turvallisuustarkoituksiin. Direktiivi 2009/81/EY annettiin elokuussa 2009, ja se piti panna täytäntöön kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 20. elokuuta 2011 mennessä. Näin ollen komissio on päättänyt pyytää tuomioistuinta määräämään kyseisille neljälle jäsenvaltiolle päiväsakkoja, kunnes ne panevat direktiivin täytäntöön.

Komissio ehdottaa päiväsakon määräksi Puolalle 70 561,92 euroa, Alankomaille 57 324,80 euroa, Luxemburgille 8 320 euroa ja Slovenialle 7 038,72 euroa, joka tulee maksettavaksi siitä päivästä, jona tuomioistuin tekee asiassa langettavan päätöksen, siihen päivään, jona asianomainen jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle saattaneensa direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(Lisätietoja: IP/12/1020 – S. De Rynck - puh. +32 229 63421 - gsm +32 498 98 3969)

 • Ympäristö: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Kreikkaa vastaan kanteen, joka koskee kaatopaikkoja ja uhanalaisia kilpikonnia

Euroopan komissio nostaa tuomioistuimessa Kreikkaa vastaan kanteen, joka koskee Zakynthoksen saarella sijaitsevalla suojelualueella olevaa kaatopaikkaa. Kaatopaikka on EU:n jätelainsäädännön vastainen ja vakava uhka ihmisten terveydelle, ympäristölle ja erityisesti pesiville kilpikonnille. Kreikan on joko suljettava kaatopaikka tai saatettava se EU:n jätelainsäädännön mukaiseksi. Komissio nostaa kanteen ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/12/1023 - J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Ruotsia vastaan kanteen elektroniikkajätelainsäädännön noudattamatta jättämisestä

Euroopan komissio nostaa tuomioistuimessa Ruotsia vastaan kanteen, koska Ruotsi ei ole saattanut elektroniikkajätelainsäädäntöä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komission mielestä Ruotsi on saattanut sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan direktiivin (WEEE) puutteellisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komissio nostaa näin ollen unionin tuomioistuimessa kanteen Ruotsia vastaan ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta.

(Lisätietoja: IP/12/1024 - J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Vapaa liikkuvuus: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Belgiaa vastaan kanteen

Euroopan komissio on tänään päättänyt nostaa unionin tuomioistuimessa Belgiaa vastaan kanteen, koska Belgia estää sellaisten Belgiassa syntyneiden lasten oikeuden liikkua vapaasti, joiden toinen vanhempi on belgialainen ja toinen jonkin muun EU:n jäsenvaltion kansalainen. Belgian kunnat kieltäytyvät toistaiseksi rekisteröimästä näitä lapsia muulla kuin heidän isänsä sukunimellä, vaikka lapsi olisi jo rekisteröity kaksoisnimellä toisen jäsenvaltion konsulaatissa.

(Lisätietoja: IP/12/1021 - M. Andreeva - puh. +32 229 91382- gsm +32 498 99 1382)

 • Verotus: Komissio nostaa tuomioistuimessa Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan kanteen, joka koskee rajatylittävää tappiovähennystä koskevaa lainsäädäntöä

Euroopan komissio päätti tänään nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen, joka koskee rajatylittävää tappiovähennystä koskevaa Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöä. Komissio katsoo, että Yhdistynyt kuningaskunta ei ole pannut moitteettomalla tavalla täytäntöön unionin tuomioistuimen asiassa ”Marks & Spencer” antamaa tuomiota (asia C-446/03).

(Lisätietoja: IP/12/1017 - E. Traynor - puh. (+32–2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)

 • Verotus: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Saksan syrjiviä perintöveromääräyksiä koskevan kanteen

Euroopan komissio päätti tänään nostaa unionin tuomioistuimessa Saksaa vastaan kanteen, joka koskee perintö- ja lahjaverovähennyksiä koskevaa lainsäädäntöä. Saksan lainsäädännön mukaan Saksassa perittävästä omaisuudesta myönnetään suurempi verovapautus, jos testamentintekijä tai perillinen asuu Saksassa, kuin silloin, kun he molemmat asuvat ulkomailla. Tämän vuoksi ulkomailla asuvia henkilöitä verotetaan Saksassa sijaitsevasta peritystä omaisuudesta paljon ankarammin kuin Saksassa asuvia. Tällainen määräys voi johtaa siihen, että ulkomailla asuvat kansalaiset eivät halua investoida Saksassa sijaitsevaan omaisuuteen. Komissio katsoo, että tällainen määräys on syrjivä ja estää perusteettomalla tavalla perussopimuksissa määrätyn pääoman vapaan liikkuvuuden.

(Lisätietoja: IP/12/1018 - E. Traynor - puh. (+32–2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)

 • Verotus: Komissio nostaa unionin tuomioistuimessa Saksan syrjiviä piilovarausmääräyksiä koskevan kanteen

Euroopan komissio päätti nostaa unionin tuomioistuimessa Saksaa vastaan kanteen, joka koskee piilovarausten jälleensijoittamista koskevia syrjiviä veromääräyksiä. Saksan lainsäädännön mukaan piilovaraukset voidaan siirtää jälleensijoituksiin verotta ainoastaan, jos ostettu omaisuuserä kuuluu Saksaan sijoittautuneelle pysyvälle toimipaikalle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että verovelvollinen, joka haluaa myydä tiettyä kiinteää omaisuutta sijoittautuakseen toiseen EU:n jäsenvaltioon tai laajentaakseen liiketoimintaansa ulkomaille, on selvästi epäedullisemmassa asemassa. Tällainen eriarvoinen kohtelu voi vähentää halukkuutta rajatylittäviin investointeihin, ja sen syrjivä luonne on EU-sääntöjen vastainen.

(Lisätietoja: IP/12/1019 - E. Traynor - puh. (+32–2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)

 • Perustellut lausunnot

 • Satamat: Espanjalle on annettu perusteltu lausunto EU:n perussopimusten määräysten noudattamatta jättämisestä koskien satamatyöntekijöiden työhönottojärjestelmää

Komissio on tänään antanut Espanjalle perustellun lausunnon siksi, että Espanja velvoittaa useiden Espanjan satamien lastinkäsittely-yritykset osallistumaan taloudellisesti satamatyöläisten työhönottoa hallinnoivien yksityisyritysten pääomaan ja antaa niiden palkata henkilöstönsä työmarkkinoilta ainoastaan, jos yksityisyritysten tarjoama työvoima ei ole soveltuvaa tai riittävää. Muista jäsenvaltioista tulevat lastinkäsittelyn tarjoajat, jotka haluaisivat sijoittautua Espanjaan, saattavat joutua luopumaan aikeistaan, koska tämä säännös aiheuttaa esteen lastinkäsittelypalvelujen markkinoilla. Tämä on toinen vaihe rikkomusmenettelyssä. Jos Espanja ei reagoi tyydyttävällä tavalla, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: IP/12/1022 - H. Kearns – puh. +32 229 87638 - gsm +32 498 98 7638)

 • Terveys ja turvallisuus: Komissio kehottaa Espanjaa soveltamaan direktiiviä täysimääräisesti kansalliskaartiin

Euroopan komissio on kehottanut Espanjaa ryhtymään toimenpiteisiin ja soveltamaan kansalliskaartiin (’Guardia Civil’) täysimääräisesti EU:n direktiiviä, jossa vahvistetaan työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelua koskevat perussäännöt. Direktiivi (89/391/ETY) edellyttää, että jäsenvaltiot antavat säädöksiä, joilla velvoitetaan työnantajat ja työntekijät toteuttamaan työtapaturmia ja ammattitauteja vähentäviä toimenpiteitä. Kyseinen direktiivi velvoittaa lisäksi jäsenvaltiot parantamaan koulutusta, tiedotusta ja työntekijöiden kuulemista työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteistä. Espanjan ongelmana on, että tietyissä kansalliskaartin toimipaikoissa ei ole nimitetty ketään varmistamaan, että terveyttä ja turvallisuutta koskevia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on toteutettu. Tästä johtuu, että kansalliskaartiin kuuluvien työterveys ja työturvallisuus saattavat olla vaarassa. Jos Espanja ei kahden kuukauden kuluessa ilmoita toimenpiteistä, joilla taataan direktiivin mukaisten velvoitteiden täysimääräinen noudattaminen, komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - puh. +32 229 94107 - gsm +32 498 99 4107)

 • Terveys ja turvallisuus: Komissio kehottaa Itävaltaa soveltamaan direktiivejä täysimääräisesti koulutusalalla

Euroopan komissio on kehottanut Itävaltaa panemaan koulutusalalla täysimääräisesti täytäntöön kaksi terveys- ja turvallisuusdirektiiviä (puitedirektiivin 89/391/ETY ja työpaikkadirektiivin 89/654/ETY). Näissä direktiiveissä edellytetään, että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä, joilla poistetaan ja vähennetään ammattitautien ja työtapaturmien riskitekijöitä. Itävalta on kuitenkin jättänyt koulutussektorin suurelta osin pois kansallisesta lainsäädännöstään, jolla nämä direktiivit pannaan täytäntöön. Tämän seurauksena opettajien ja luennoitsijoiden terveys ja turvallisuus saattavat olla huonommin suojeltuja esimerkiksi hätäuloskäytävien tai rakennusten vakauden ja lujuuden osalta. Täytäntöönpanokehotus annetaan nk. perusteltuna lausuntona, joka perustuu EU:n rikkomusmenettelyyn. Itävallalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä direktiivien panemiseksi täytäntöön täysimääräisesti. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: J. Todd - puh. +32 229 94107 - gsm +32 498 99 4107)

 • Uusiutuva energia: Itävallan ja Bulgarian lainsäädäntö ei ole EU:n sääntöjen mukainen

Jotta Euroopasta tulee kestävämpi ja kilpailukykyisempi, uusiutuvan energian osuutta kokonaisenergiankulutuksesta on lisättävä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tämä sitova tavoite saavutetaan vain, jos kaikki jäsenvaltiot panevat asiaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöön kokonaan. Uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) täytäntöönpanon määräaika oli 5. joulukuuta 2010. Direktiivin oikea-aikainen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on komission ensisijainen tavoite, sillä viivästykset voivat estää uusiutuvaa energiaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamisen. Itävalta ja Bulgaria eivät ole ilmoittaneet komissiolle kaikista toimista, joita direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä edellyttää. Siksi komissio on tänään päättänyt lähettää niille perustellun lausunnon. Jos Itävalta ja Bulgaria eivät täytä lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää viedä ne unionin tuomioistuimeen. Näiden kahden perustellun lausunnon lisäksi on käynnistetty 9 samankaltaista menettelyä Kyprosta, Tšekkiä, Suomea, Ranskaa, Kreikkaa, Irlantia, Maltaa, Puolaa ja Sloveniaa vastaan.

Lisätietoja saa verkkosivulta http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisätietoja: M. Holzner - puh: +32 229 60196 - gsm +32 498 98 22 80)

 • Tavaroiden vapaa liikkuvuus: Komissio antaa Ranskalle varoituksen rakennusalan tuotteiden kaupan esteistä

Euroopan komissio on päättänyt antaa Ranskalle perustellun lausunnon rakennusalan tuotteiden kaupan pitämisen yhdenmukaistamista koskevien EU:n sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi. Ranskan toimien takia muista jäsenvaltioista tulevien valmistajien on ollut erittäin vaikea myydä tiettyjä rakennusalan tuotteita Ranskan markkinoilla. Jos Ranska ei noudata alalla voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

Komissio on saanut useita valituksia rakennusalan tuotteiden valmistajilta ja maahantuojilta, joilla on ollut vaikeuksia myydä tuotteitaan Ranskan markkinoilla. Syynä on Ranskan vaatimus näiden tuotteiden ylimääräisestä ranskalaisesta sertifioinnista siitä huolimatta, että niillä jo on CE-merkintä (CE-merkintä osoittaa, että tuote on arvioitu ennen markkinoille saattamista) ja että niitä myydään laillisesti muissa jäsenvaltioissa.

Rakennusalan tuotteita koskevan direktiivin (89/106/ETY) säännösten mukaan jäsenvaltioilla on toimivalta vahvistaa rakennusalan tuotteiden suorituskykyä koskevat vaatimukset, mutta vain sillä edellytyksellä, että ne eivät estä CE-merkittyjen tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Sama sääntö vahvistetaan vieläkin selkeämmin hiljattain annetussa rakennustuotteita koskevassa asetuksessa (305/2011/EU).

Lisätietoja rakennustuoteasetuksesta

Lisätietoja tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta

MEMO/12/431 - Rakennusalan olisi tartuttava matalaenergiarakennusten tarjoamiin lupaaviin mahdollisuuksiin

(Lisätietoja: C. Corazza - puh. +32 229 51752 - gsm +32 498 99 2862)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Kreikkaa suojelemaan valekarettikilpikonnaa

Euroopan komissio on kehottanut Kreikkaa parantamaan merikilpikonnien suojelua Kyparissian lahdella Länsi-Peloponnesoksella. Caretta caretta –valekarettikilpikonna on maailmanlaajuisesti uhanalainen laji, jota suojellaan tiukasti luontodirektiivin nojalla. Kyparissian lahti on yksi niiden merkittävimmistä pesintärannoista. Komissio aloitti rikkomusmenettelyn tässä asiassa lokakuussa 2011, mutta Kreikka sallii edelleen tällä suojellulla Natura 2000 –alueella useita sellaisia hankkeita ja toimintoja, joista ei ole tehty asianmukaisia arviointeja. Kreikka ei ole myöskään toteuttanut tarvittavia toimenpateita, joilla kehitettäisiin ja pantaisiin täytäntöön tehokas järjestelmä merikilpikonnien suojelemiseksi tiukasti Kyparissiassa. Järjestelmällä vältettäisiin lajin häiriintyminen sen pesintäaikana ja estettäisiin sellaiset toiminnot, jotka saattaisivat heikentää tai tuhota sen pesintäalueita. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Kreikan on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Kreikkaa suojelemaan vesivarojaan nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta

Euroopan komissio on kehottanut Kreikkaa korjaamaan sen nitraattilainsäädännössä olevat puutteet. Nitraatteja käytetään laajasti lannoitteina, mutta niiden liialliset pitoisuudet aiheuttavat vakavaa veden pilaantumista. EU:n lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden on nimettävä nitraatin aiheuttamalle pilaantumiselle alttiita alueita ja toteutettava toimenpiteitä pilaantumisen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi näillä alueilla. Toimenpiteisiin on sisällyttävä ajanjaksot, jolloin lantaa ja kemiallisia lannoitteita ei saa levittää, kyseisille ajanjaksoille tarkoitettu lannanvarastointikapasiteetti sekä lannoittamista koskevia rajoituksia. Komissio katsoo, että Kreikan on laajennettava joitakin pilaantumisalttiita alueitaan ja nimettävä joitakin uusia alueita. Vaikka Kreikka on sitoutunut nimeämään lisäalueita, ei konkreettisia toimia ole tähän mennessä toteutettu. Komission kehotus on esitetty perustellun lausunnon muodossa (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Kreikan on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Italiaa noudattamaan romuajoneuvoja koskevaa EU:n lainsäädäntöä

Komissio kehottaa Italiaa ilmoittamaan, miten se on saattanut romuajoneuvoja koskevan lainsäädännön muutosdirektiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään. Muutos piti panna täytäntöön 31. joulukuuta 2011 mennessä. Italia on ilmoittanut laativansa säädösluonnosta, mutta muuta tietoa ei ole vielä saatu. Näin ollen Italialle toimitetaan perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe) Italian on vastattava kahden kuukauden kuluessa.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Latviaa noudattamaan EU:n kaivosjätelainsäädäntöä

Komissio on muistuttanut Latviaa tämän velvollisuudesta saattaa kaivosjätedirektiivi asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kuluvan vuoden huhtikuussa komissio avasi rikkomusmenettelyn Latviaa vastaan, ja vaikka jotkin alkuperäisistä ongelmista on ratkaistu, Latvian lainsäädäntöön ei edelleenkään sisälly velvollisuutta laatia ulkoisia pelastussuunnitelmia, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä pelastuspalvelun kannalta. Latvian lainsäädännössä ei nykyisellään myöskään taata, että yleisölle tiedotetaan riittävällä tavalla jätehuoltolupapäätöksistä ja että toimivaltainen viranomainen ottaa yleisön esittämät näkemykset huomioon ennen lupapäätösten tekemistä. Latvia on tunnustanut muutamat näistä puutteista ja ilmoittanut muuttavansa kansallista lainsäädäntöään, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Komissio antamaa virallista ilmoitusta seuraa nyt perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Latvialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Latviaa noudattamaan EU:n linnustuslainsäädäntöä

Komissio kehottaa Latviaa saattamaan metsästyslainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Latvian metsästyssäännökset eivät noudata lajien järkevän hyödyntämisen ja ekologisesti tasapainoisen sääntelyn periaatetta eivätkä ne tarjoa linnuille suojaa pesimisaikana sekä lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa. Latvian metsästyslainsäädännössä ei myöskään noudateta lintudirektiiviin sisältyviä tiukkoja sääntöjä metsästyspoikkeuksista, sillä tiettyjen ehtojen on täytyttävä ennen kuin poikkeukset voidaan myöntää. Latvia tunnustaa puutteet ja on ilmoittanut muuttavansa kansallista lainsäädäntöään, mutta koska komissio ei ole saanut näitä muutoksia, se lähettää Latvialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Latvialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Viroa noudattamaan EU:n paristolainsäädäntöä

Komissio kehottaa Viroa saattamaan paristolainsäädäntönsä EU:n lainsäädännön mukaiseksi. Viron lainsäädäntö kieltää muiden kuin moottoriajoneuvoissa käytettävien, lyijyä sisältävien paristojen ja akkujen saattamisen markkinoille, vaikka ne täyttäisivätkin paristodirektiivin vaatimukset. Lisäksi ”paristojen ja akkujen valmistaja” on määritelty Virossa liian laajasti. Viro on ilmoittanut muuttavansa kansallista lainsäädäntöään, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Siksi komissio lähettää Virolle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe), johon Virolla on kaksi kuukautta aikaa vastata.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Romaniaa noudattamaan EU:n lainsäädäntöä tankkauksen yhteydessä syntyvien bensiinihöyrypäästöjen vähentämiseksi

Romania ei ole saattanut osaksi kansallista lainsäädäntöään EU:n lainsäädäntöä, joka koskee bensiinihöyryjen talteenottoa moottoriajoneuvojen tankkauksen yhteydessä. Mainitulla EU:n lainsäädännöllä pyritään vähentämään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjä, joita pääsee ilmaan ajoneuvoja tankattaessa. Nämä yhdisteet aiheuttavat hengityselinsairauksia ja vahinkoa ympäristölle. EU:n lainsäädäntö olisi pitänyt panna täytäntöön viimeistään 1. tammikuuta 2012. Kuluvan vuoden maaliskuussa komissio avasi rikkomusmenettelyn Romaniaa vastaan, ja nyt se aikoo lähettää Romanialle perustellun lausunnon (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Romanialla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen.

(Lisätietoja: J. Hennon - Puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Ympäristö: Komissio kehottaa Portugalia noudattamaan EU:n kaivosjätelainsäädäntöä

Komissio kehottaa Portugalia korjaamaan puutteet, joita on todettu kaivosjätedirektiivin saattamisessa osaksi Portugalin kansallista lainsäädäntöä. Portugali on tunnustanut puutteet, jotka liittyvät teknisiin säännöksiin ja tiedon saatavuuteen, mutta koska komissio ei ole vielä saanut kaikkia muutoksia, sille lähetetään perusteltu lausunto (EU:n rikkomusmenettelyn toinen vaihe). Portugalilla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen.

(Lisätietoja: J. Hennon - puh. +32 229 53593 - gsm +32 498 95 3593)

 • Italian ja Kiinan kahdenvälinen sopimus diplomaattipassien haltijoiden vapauttamisesta viisumivaatimuksesta: Italia on jättänyt noudattamatta perussopimuksen 4 artiklan 3 kohtaa

Komissiolle annettiin vuonna 2005 neuvotteluohjeet neuvottelujen käymiseksi EU:n ja Kiinan välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, joka kattaa muun muassa mahdollisen viisumivapauden diplomaattipassin haltijoille. Tästä huolimatta Italia neuvotteli ja teki Kiinan kanssa kahdenvälisen sopimuksen diplomaattipassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivaatimuksesta tekemättä yhteistyötä komission kanssa ja edes kuulematta komissiota. Näin tehdessään Italia laiminlöi yhteistyövelvollisuutensa ja jätti noudattamatta SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohtaa, jossa edellytetään, että jäsenvaltiot tukevat unionia sen täyttäessä tehtäviään ja pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen. Tämän vuoksi komissio on tänään antanut perustellun lausunnon, jossa Italiaa kehotetaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet EU:n lainsäädännön noudattamiseksi ja välttämään saattamasta Kiinan kanssa tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen ratifiointimenettelyä päätökseen.

(Lisätietoja: M. Cercone - puh. +32 229 80963 - gsm +32 498 98 2349)

 • Sisämarkkinat: Komissio kehottaa Unkaria saattamaan notaarien sijoittautumisvapauden täytäntöön

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Unkarille lisäkehotuksen noudattaa EU-lainsäädäntöä ja poistamaan notaareja koskevan kansallisuusvaatimuksensa. Unionin tuomioistuin on jo todennut, että kyseisenlaiset kansallisuusvaatimukset ovat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (49 artiklan) mukaisen sijoittautumisvapauden vastaisia, koska notaarien toiminta ei kuulu SEUT-sopimuksen 51 artiklan julkisen vallan käyttöön liittyvää toimintaan koskevan poikkeuksen piiriin (ks. Belgialle, Ranskalle, Luxemburgille, Itävallalle, Saksalle ja Kreikalle 24. toukokuuta 2011 annetut tuomiot). Unkari on väittänyt, että unkarilaisilla notaareilla on oikeudellista toimivaltaa. Heillä ei kuitenkaan ole valtaa ratkaista riita-asioita. Näin ollen vaikka notaarien toimivalta saattaisi joissakin tapauksissa johtaa päätöksiin, jotka vastaavat tuomioistuimen tekemiä päätöksiä Unkarissa, komissio katsoo, että tällainen julkisen vallan käyttöön liittyvä toiminta ei ole riittävä kansallisuusvaatimuksen peruste. Lisäkehotus annetaan kahtena täydentävänä perusteltuna lausuntona osana EU:n rikkomusmenettelyä. Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen notaareja koskevasta EU-lainsäädännöstä johtuvat velvollisuutensa. Muutoin komissio saattaa nostaa Unkaria vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja sijoittautumisvapaudesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(lisätietoja: S. De Rynck - puh. +32 229 63421 - gsm +32 498 98 3969)

 • Sisämarkkinat: Komissio kehottaa Luxemburgia saattamaan asianajajien sijoittautumisvapauden täytäntöön

Euroopan komissio on tänään kehottanut Luxemburgia noudattamaan EU-lainsäädännön mukaisia velvollisuuksiaan ja sallimaan asianajajien sijoittautua vapaasti Luxemburgiin. Maan nykylainsäädännössä vaaditaan, että kaikki asianajajat puhuvat ranskaa, saksaa ja luxemburgia. Komissio katsoo, että on olemassa vähemmän rajoittavia ja tehokkaampia tapoja suojella oikeusjärjestelmän toimivuutta, asiakkaita ja maan kieliperintöä. Luxemburgin asianajajaliitolla on jo esimerkiksi olemassa julkisesti saatavilla oleva asianajajien luettelo, jossa mainitaan heidän erikoisalansa ja käyttämänsä kielet. Tämänpäiväinen kehotus on annettu perusteltuna lausuntona, joka perustuu EU:n rikkomusmenettelyyn. Luxemburgilla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen asianajajien sijoittautumista koskevan EU-lainsäädännön mukaiset velvollisuutensa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Luxemburgia vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja sijoittautumisvapaudesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Lisätietoja: S. De Rynck - puh. +32 229 63421 - gsm +32 498 98 3969)

 • Julkiset hankinnat: Komissio kehottaa Puolaa noudattamaan EU-sääntöjä

Euroopan komissio on tänään kehottanut Puolaa täyttämään julkisia hankintoja koskevien EU-sääntöjen mukaiset velvollisuutensa sen osalta, mikä on hyväksyttävä syy jättää ehdokkaita julkisten tarjouspyyntöjen ulkopuolelle. Puolan julkisia hankintoja koskevan lain mukaan taloudelliset toimijat, jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa jättämällä sopimuksen täyttämättä tai täyttämällä sopimuksen puutteellisesti, on suljettava pois hankintamenettelystä, jos tuomioistuin on tehnyt vahinkoa koskevan päätöksen kolmen vuoden aikana ennen tarjouskilpailumenettelyn alkamista. Lisäksi Puolan laissa säädetään, että hankintamenettelystä on pakko sulkea pois sellainen toimeksisaaja, jonka sopimuksen hankintaviranomainen päätti toimeksisaajan vastuulla olevista syistä, jos sopimuksen täyttämättä jääneen osan arvo oli vähintään 5 prosenttia sopimuksen arvosta. Komissio katsoo, että nämä säännökset ylittävät toimeksisaajan ammatillisiin ominaisuuksiin liittyvät hyväksyttävät poissulkemissyyt, jotka on lueteltu tyhjentävästi julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31. maaliskuuta 2004 annetun direktiivin 2004/18/EY 45 artiklassa. Komission kehotus annetaan perusteltuna lausuntona osana EU:n rikkomismenettelyä. Puolalla on nyt kaksi kuukautta aikaa ilmoittaa komissiolle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt täyttääkseen julkisia hankintoja koskevan EU-lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Muussa tapauksessa komissio voi päättää nostaa Puolaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoja julkisia hankintoja koskevista säännöistä:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Lisätietoja: S. De Rynck - puh. +32 229 63421 - gsm +32 498 98 3969)

 • Liikenne: Komissio kehottaa Belgiaa, Saksaa, Suomea ja Ruotsia hyväksymään älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevat kansalliset säännökset

Euroopan komissio on tänään kehottanut Belgiaa, Saksaa, Suomea ja Ruotsia mahdollistamaan tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton. Direktiivillä 2010/40/EU luodaan puitteet älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton tukemiseksi tieliikenteessä. Lisäksi siinä vahvistetaan puitteet tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen älykkäitä yhtymäkohtia varten. Komissio hyväksyy eritelmät, joilla varmistetaan älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton ja käytön yhteensopivuus, yhteentoimivuus ja jatkuvuus. Belgia, Saksa, Suomi ja Ruotsi eivät vieläkään ole saattaneet direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka sille asetettu määräaika oli 27. helmikuuta 2012. Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan varmistettava, että käyttöön otettavat älykkäiden liikennejärjestelmien sovellukset ja palvelut ovat komission hyväksymien eritelmien mukaisia. Direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen viivästyminen voi haitata ja lykätä kyseisten eritelmien tuloksellista käyttöä. Komission kehotus annetaan perusteltuna lausuntona osana EU:n ns. rikkomismenettelyä. Jos nämä jäsenvaltiot eivät ilmoita komissiolle kahden kuukauden kuluessa toimenpiteistä, jotka ne ovat toteuttaneet varmistaakseen EU:n lainsäädännön täysimääräisen noudattamisen, komissio voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: H. Kearns - puh. +32 229 87638 - gsm +32 498 98 7638)

 • Eläinten terveys: Komissio kehottaa Ruotsia luopumaan nautaeläinten paratuberkuloositestauksesta

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Ruotsille virallisen pyynnön (perustellun lausunnon), jossa se kehottaa Ruotsia lopettamaan nautaeläinten paratuberkuloositestauksen. Nautaeläinten kaupassa sovellettavat, direktiivissä 64/432/ETY vahvistetut eläinten terveyttä koskevat yhdenmukaistetut säännökset eivät sisällä minkäänlaisia terveyttä koskevia vaatimuksia paratuberkuloosin osalta. Tämä pakollinen saapumisen jälkeinen testaus vähentää ruotsalaisten karjankasvattajien halukkuutta tuoda nautaeläimiä muista EU-maista Ruotsiin, ja koska sille ei ole terveydellisiä perusteita, sillä on siis sama vaikutus kuin määrällisillä rajoituksilla. Näin ollen se ei ole perusteltu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 36 artiklan mukaan, joka sääntelee tuontia koskevia kieltoja ja rajoituksia.

Paratuberkuloosi on nautaeläinten ja myös lampaiden ohutsuolen tarttuva infektio, jonka oireet ilmenevät vasta pitkän ajan kuluttua jos ollenkaan. Tartunnan saaneiden eläinten havaitsemiseksi ei ole olemassa täysin luotettavia ja käytännöllisiä testejä, mikä osaltaan selittää tätä tautia koskevien EU-sääntöjen puuttumisen.

Jos Ruotsi ei kahden kuukauden kuluessa tästä virallisesta pyynnöstä ilmoita komissiolle lopettaneensa testauksen, komissio saattaa viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: F. Vincent - puh. +32 229 87 166 - gsm +32 498 98 7166)

 • Verotus: Komissio kehottaa Itävaltaa lopettamaan ulkomaisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen syrjivän kohtelun

Komissio esitti Itävallalle virallisen pyynnön muuttaa voittoa tavoittelemattomille yhteisölle annettavia lahjoituksia koskevaa syrjivää verolainsäädäntöään. Itävallan lainsäädännön mukaan tietyille Itävaltaan sijoittautuneille voittoa tavoittelemattomille yhteisölle annettavia lahjoituksia voidaan pitää ”erityiskuluina”, mutta tätä etua ei myönnetä vastaaville ulkomaisille yhteisöille annettaville lahjoituksille. Tämän seurauksena verorasitus on suurempi, kun lahjoitus annetaan muulle kuin Itävaltaan sijoittautuneelle yhteisölle. Tämä rajoittaa perusteettomalla tavalla perussopimuksissa määrättyä pääoman vapaata liikkuvuutta. Komissio esittää tämän pyynnön perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos komissiota tyydyttävää vastausta ei saada kahden kuukauden kuluessa, komissio voi nostaa unionin tuomioistuimessa kanteen Itävaltaa vastaan.

(Lisätietoja: E. Traynor - puh. (+32–2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)

 • Alv: Komissio kehottaa Saksaa muuttamaan muihin kuin EU-toimijoihin soveltamiaan alv-palautussääntöjä

Euroopan komissio kehotti Saksaa muuttamaan lainsäädäntöään, jossa vaaditaan, että muiden kuin EU-toimijoiden jättämien alv-palautushakemusten on oltava hakijoiden henkilökohtaisesti allekirjoittamia. Komission mielestä tällainen toimenpide on tehokkuutta, oikeasuhteisuutta ja vastaavuutta koskevien EU-lainsäädännön perusperiaatteiden vastainen. Asiaankuuluvassa EU-lainsäädännössä ei missään kohdin vaadita, että alv-palautushakemukset olisi allekirjoitettava henkilökohtaisesti. Lisäksi tällainen vaatimus voi tehdä alv-palautuksen saamisen liian vaikeaksi EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille toimijoille. Saksa on ilmoittanut, että toimenpiteen tarkoituksena on torjua veropetoksia ja varmistaa palautusmenettelyn sujuvuus. Komissio katsoo kuitenkin, että tämä tavoite voitaisiin saavuttaa muilla keinoilla, kuten veroedustajan nimittämisellä. Komissio esittää tämän kehotuksen perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Saksan lainsäädäntöä ei saateta EU-lainsäädännön mukaiseksi kahden kuukauden kuluessa, komissio voi viedä asian unionin tuomioistuimeen.

(Lisätietoja: E. Traynor - puh. (+32–2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)

 • Verotus: Komissio kehottaa Kreikkaa muuttamaan ajoneuvojen rekisteröintiveroa koskevia sääntöjään

Euroopan komissio esitti Kreikalle virallisen pyynnön muuttaa ajoneuvojen rekisteröintiveroa koskevia sääntöjään, joita sovelletaan Kreikan ulkopuolelle sijoittautuneiden työnantajien Kreikassa asuvien henkilöiden käyttöön antamiin työsuhdeajoneuvoihin. Kreikan lainsäädännön mukaan väliaikaista tuontia koskevia sääntöjä on sovellettava, jos muuhun jäsenvaltioon sijoittautunut työnantaja antaa Kreikassa asuvan työntekijän käyttöön työsuhdeajoneuvon. Tämä tarkoittaa, että Kreikassa asuva henkilö voi käyttää työsuhdeajoneuvoaan Kreikassa kuuden peräkkäisen tai ei-peräkkäisen kuukauden ajan vuodessa (poikkeustapauksissa tätä aikaa voidaan pidentää). Kuuden kuukauden kuluttua ajoneuvosta on maksettava rekisteröintivero. Kreikka on jättänyt huomiotta unionin tuomioistuimen tässä asiassa noudattaman vakiintuneen oikeuskäytännön, koska se ei ole käsitellyt rajatylittäviä työsuhdeajoneuvoja koskevaa kysymystä lainsäädännössään. Tämän vuoksi työntekijä, jonka käyttöön annetaan hänen työnantajansa jäsenvaltiossa rekisteröity työsuhdeajoneuvo, voi joutua maksamaan lisäkustannuksia työnsä rajatylittävän luonteen vuoksi. Tämä voi vähentää halukkuutta rajatylittävään toimintaan, mikä on perussopimuksissa määrättyjen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja sijoittautumisoikeuden vastaista. Komission esittää tämän kehotuksen perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Kreikka ei noudata tätä pyyntöä kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa Kreikkaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: E. Traynor - puh. (+32–2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)

 • Verotus: Komissio kehottaa Espanjaa muuttamaan syrjivän kiinteistöverojärjestelmänsä

Komissio kehotti Espanjaa muuttamaan tiettyjä kiinteistömyyntejä koskevia veromääräyksiään. Espanjan lainsäädännön mukaan pysyvän asuinpaikan myynnistä saatava pääomavoitto on verotonta, jos tämä tuotto käytetään toisen pysyvän asuinpaikan hankkimiseen. Tätä määräystä sovelletaan kuitenkin vain Espanjassa asuviin henkilöihin, mikä syrjii ulkomailla asuvia. Määräys on perussopimuksissa vahvistettujen perusoikeuksien vastainen. Komission esittää tämän pyynnön perusteltuna lausuntona, joka on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Jos Espanja ei noudata tätä kehotusta kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää nostaa Espanjaa vastaan kanteen unionin tuomioistuimessa.

(Lisätietoja: E. Traynor - puh. (+32-2) 292 15 48 - gsm +32 498 98 3871)


Side Bar