Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MÄRGUKIRI

Brüssel, 27. september 2012

Rikkumisvastaste meetmete pakett – peamised otsused septembris

TÖÖHÕIVE

ENERGEETIKA

ETTEVÕTLUS

KESKKOND

SISEASJAD

ÕIGUSKÜSIMUSED

SISETURG

TRANSPORT

TERVIS JA TARBIJAKAITSE

MAKSUNDUS JA TOLLILIIT

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Oma igakuise rikkumismenetlusi käsitlevate otsuste paketi kaudu rakendab Euroopa Komisjon õiguslikke meetmeid nende liikmesriikide suhtes, kes ei ole nõuetekohaselt täitnud oma ELi õigusest tulenevaid kohustusi. Need otsused hõlmavad mitut sektorit ja nende eesmärk on tagada ELi õiguse nõuetekohane kohaldamine, mis vastab kodanike ja äriühingute huvidele. Komisjon võttis täna vastu 361 otsust, sealhulgas 27 põhjendatud arvamust ja 12 kaebust Euroopa Liidu Kohtule. Järgneb peamiste otsuste kokkuvõte.

Lisateavet ELi rikkumismenetluste kohta saab dokumendist: MEMO/12/12.

 • Euroopa Kohtule esitatud kaebused

 • Piiriülesed õigusvaidlused: Komisjon kaebab Küprose ja Madalmaad kohtusse, sest nad ei ole suutnud ELi eeskirju üle võtta

Euroopa Komisjon kaebab Küprose ja Madalmaad Euroopa Liidu Kohtusse, sest nad ei ole teatanud riiklikest meetmetest, millega on üle võetud ELi eeskirjad, millega lihtsustatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriülestes õigusvaidlustes. ELi vahendusmenetlusi käsitlevat direktiivi kohaldatakse juhul, kui kaks piiriülesesse vaidlusse kaasatud poolt nõustuvad vabatahtlikult kasutama oma vaidluse lahendamiseks erapooletut vahendajat. Selle direktiivi ülevõtmise tähtpäev oli 21. mai 2011.

Komisjon teeb ettepaneku määrata Küprosele trahv 6.758,40 eurot päevas ja Madalmaadele trahv 70.553,60 eurot päevas, mida makstaks alates sellekohase kohtuotsuse jõustumise kuupäevast kuni ajani, mil asjaomane liikmesriik teatab komisjonile, et ta on kõnealused eeskirjad täielikult oma riigi õigusesse üle võtnud.

(Lisateave: IP/12/1016 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobiiltelefon +32 498 99 1382)

 • Riigihanked: Komisjon pöördub Euroopa Kohtusse, et trahvida Poolat, Madalmaid, Luksemburgi ja Sloveeniat selle eest, et nad ei ole rakendanud kaitseotstarbeliste riigihangete eeskirju.

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Poola, Madalmaad, Luksemburgi ja Sloveenia Euroopa Liidu Kohtusse, sest nad ei ole täielikult rakendanud direktiivi, milles käsitletakse kaitse eesmärgil relvade, laskemoona ja sõjavarustuse hankimist (k.a sellega seotud ehitustööd ja teenused) ning tundlike materjalide, ehitustööde ja teenuste hankimist. Direktiiv 2009/81/EÜ võeti vastu 2009. aasta augustis ja see pidi olema kõikides ELi liikmesriikides rakendatud 20. augustiks 2011. Komisjon on ka otsustanud nõuda kohtu kaudu kõnealuselt neljalt liikmesriigilt trahvi.

Komisjon teeb ettepaneku määrata Poolale trahv 70 561,92 eurot päevas, Madalmaadele 57 324,80 eurot päevas, Luksemburgile 8 320 eurot päevas ja Sloveeniale 7 038,72 eurot päevas, mida makstaks alates sellekohase kohtuotsuse jõustumise kuupäevast kuni ajani, mil asjaomane liikmesriik teatab komisjonile, et ta on kõnealused eeskirjad täielikult oma riigi õigusesse üle võtnud.

(Lisateave: IP/12/1020 – S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobiiltelefon +32 498 98 3969)

 • Keskkond: Komisjon kaebab Kreeka kohtusse seoses prügila ja ohustatud kilpkonnadega

Euroopa Komisjon kaebab Kreeka kohtusse seoses Zakynthose saare kaitsealal asuva prügilaga. Kõnealuse prügila tegevus on vastuolus ELi jäätmealaste õigusaktidega ja kujutab endast suurt ohtu inimeste tervisele, keskkonnale ja eelkõige seal pesitsevatele kilpkonnadele. Kreeka peab kas prügila sulgema või viima selle vastavusse ELi jäätmealaste õigusaktide nõuetega. Keskkonnavolinik Janez Potočniku soovitusel kaebab Euroopa Komisjon Kreeka Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: IP/12/1023 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon kaebab Rootsi kohtusse, kuna kõnealune riik ei ole täitnud elektroonikajäätmeid käsitlevaid sätteid

Euroopa Komisjon kaebab Rootsi Euroopa Liidu Kohtusse, kuna kõnealune riik ei ole nõuetekohaselt üle võtnud elektroonikajäätmeid käsitlevaid ELi õigusakte. Komisjonile teeb muret elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva direktiivi puudulik ülevõtmine Rootsi õigusesse. Keskkonnavolinik Janez Potočniku soovitusel annab Euroopa Komisjon asja Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: IP/12/1024 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Vaba liikumine: Komisjon kaebab Belgia kohtusse

Euroopa Komisjon otsustas täna, et kaebab Belgia Euroopa Kohtusse, sest kõnealune riik on takistanud selliste Belgias sündinud laste vaba liikumist, kelle üks vanematest on belglane ja teine mõne muu ELi liikmesriigi kodanik. Praegu keelduvad Belgia munitsipaalasutused registreerimast selliseid lapsi muu perekonnanimega kui nende isa omaga. Seda isegi juhul, kui laps on juba registreeritud kahekordse perekonnanimega mõne muu ELi liikmesriigi konsulaadis.

(Lisateave: IP/12/1021 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobiiltelefon +32 498 99 1382)

 • Maksustamine: Komisjon kaebab Ühendkuningriigi Euroopa Kohtusse kahjumi piiriülese mahaarvamise küsimuses.

Euroopa Komisjon otsustas täna kaevata Ühendkuningriigi Euroopa Liidu Kohtusse seoses kõnealuse riigi maksualaste õigusaktidega, millega reguleeritakse kahjumi piiriülest mahaarvamist. Komisjon on seisukohal, et Ühendkuningriik ei ole nõuetekohaselt arvesse võtnud Euroopa Kohtu varasemat otsust kohtuasjas Marks & Spencer (Kohtuasi C-446/03).

(Lisateave: IP/12/1017 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Maksustamine: Komisjon kaebab Saksmaa Euroopa Kohtusse diskrimineerivate pärandimaksusätete tõttu.

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Saksamaa Euroopa Liidu Kohtusse seoses kõnealuse riigi õigusaktidega, millega reguleeritakse pärandi- ja kinkemaksude soodustusi. Saksamaa seaduste kohaselt on Saksamaal asuva pärandvara puhul Saksmaal elava pärandaja või pärandi saaja maksuvabastus suurem kui neil, kes elavad välismaal. Seepärast peavad mitteresidendid maksma Saksamaal paikneva pärandvara eest tunduvalt suuremat maksu kui Saksmaa residendid. Selline säte võib panna välismaal elavaid kodanikke hoiduma Saksamaal paiknevasse varasse investeerimast. Komisjon on seisukohal, et kõnealune säte on diskrimineeriv ja kujutab endast õigustamatut takistust kapitali vabale liikumisele, mis on ette nähtud aluslepingutega.

(Lisateave: IP/12/1018 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Maksustamine: Komisjon kaebab Saksamaa kohtusse seoses varjatud varasid käsitlevate diskrimineerivate maksueeskirjadega

Euroopa Komisjon on otsustanud kaevata Saksamaa Euroopa Liidu Kohtusse seoses asjaoluga, et kõnealuse riigi maksueeskirjad, millega reguleeritakse varjatud varade reinvesteerimist, on diskrimineerivad. Saksamaa seaduste kohaselt võib varjatud varasid maksuvabalt reinvesteerimiseks üle kanda, kui uus ostetud vara kuulub Saksamaal asuva püsiva tegevuskohaga omanikule. Tegelikult tähendab see seda, et maksumaksja, kes soovib müüa teatavat põhivara, et suunduda mõnda muusse ELi liikmesriiki või laiendada oma tegevust välismaal, on selgelt ebasoodsamas olukorras. Selline ebavõrdne kohtlemine võib pärssida piiriüleseid investeeringuid ja selle diskrimineeriv olemus on vastuolus ELi eeskirjadega.

(Lisateave: IP/12/1019 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Põhjendatud arvamused

 • Sadamad: Põhjendatud arvamus, mis on adresseeritud Hispaaniale seoses asjaoluga, et kõnealuse riigi sadamatööliste värbamise kord ei ole kooskõlas ELi lepinguga

Komisjon saatis täna Hispaaniale põhjendatud arvamuse seoses sellega, et kõnealune riik sunnib mitmes Hispaania sadamas lastikäitlemisteenuseid osutavaid ettevõtjaid rahaliselt osalema selliste eraettevõtete kapitalis, kes korraldavad sadamatööliste värbamist, ja ei võimalda värvata töölisi turult, välja arvatud juhul, kui asjaomase eraettevõtte pakutud tööjõud ei sobi või kui sellest ei piisa. See võib takistada teistest liikmesriikidest pärit lastikäitlemisteenuse pakkujad, kes sooviksid tegutseda Hispaanias, sest kõnealune säte loob tõkke lastikäitlemisteenuste turule. See on rikkumismenetluse teine etapp. Kui Hispaania ei võta asjakohaseid meetmeid, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: IP/12/1022 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 • Tervis ja ohutus: Komisjon nõuab, et Hispaania kohaldaks asjakohase direktiivi sätteid oma Rahvuskaardi suhtes

Euroopa komisjon on nõudnud, et Hispaania võtaks meetmeid, millega täielikult kohaldada Rahvuskaardi (Guardia Civil) suhtes ELi direktiivi, millega kehtestatakse töötajate tervise ja ohutuse kaitsmise põhieeskirjad. Kõnealuse direktiiviga (89/391/EMÜ) on nõutud, et liikmesriigid võtaksid vastu õigusaktid, millega kohustatakse tööandjaid ja töötajaid võtma meetmeid tööõnnetuste ja kutsehaiguste vähendamiseks. Osutatud direktiiviga pannakse liikmesriikidele ka kohustus parandada töötajate väljaõpet, teavitamist ja nõustamist tervise ja ohutuse küsimustes. Hispaania probleem seisneb selles, et Rahvuskaardi mõningates töökohtades ei ole määratud ühtki isikut, kes kontrolliks, kas tervise- ja ohutusalased ennetusmeetmed on kehtestatud. Seetõttu ei pruugi olla tagatud Rahvuskaardi töötajate tervis ja ohutus töö ajal. Kui Hispaania ei teata kahe kuu jooksul, et ta on täielikult täitnud kõnealusest direktiivist tuleneva kohustuse, võib komisjon otsustada anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 • Tervis ja ohutus: Komisjon nõuab, et Austria kohaldaks täielikult asjakohaseid direktiive oma haridussektori suhtes

Euroopa Komisjon nõuab Austrialt, et ta kohaldaks oma haridussektori suhtes täielikult kaht tervist ja ohutust käsitlevat direktiivi (raamdirektiivi 89/391/EMÜ ja töökoha direktiivi 89/654/EMÜ). Kõnealuste direktiividega on liikmesriikidelt nõutud, et nad võtaksid meetmeid kutsehaiguste ja tööõnnetuste tekke riskitegurite kõrvaldamiseks ja vähendamiseks. Austria on aga enamikust kõnealuste direktiivide rakendamiseks vastu võetud riiklikest õigusaktidest haridussektori välja jätnud. Seetõttu võib õpetajate ja õppejõudude tervis ja ohutus olla nõuetekohasest vähem kaitstud, näiteks varuväljapääsude tagamise või hoonete stabiilsuse ja ehituskindluse osas. Komisjoni nõue on esitatud ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Austrial on nüüd aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, millega on kõnealused direktiivid täielikult rakendatud. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Austria Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobiiltelefon +32 498 99 4107)

 • Taastuvad energiaallikad: Austria ja Bulgaaria õigusaktid ei ole ELi eeskirjadega kooskõlas

Eesmärk suurendada aastaks 2020 taastuvatest energiaallikatest saadava energia osa 20 %-ni kogu energiatarbimisest on oluline eeltingimus kestlikuma ja konkurentsivõimelisema Euroopa rajamisel. Selle siduva eesmärgi saavutamine sõltub sellest, kas iga liikmesriik püüab täielikult rakendada sellekohased ELi õigusakte. Taastuvenergia direktiiv (2009/28/EÜ) pidi olema liikmesriikides rakendatud 5. detsembriks 2010. Kõnealuse direktiivi õigeaegne ülevõtmine on komisjoni jaoks prioriteet, sest viivitamine võib takistada ELi taastuvenergia eesmärgi saavutamist. Austria ja Bulgaaria ei ole aga komisjonile teatanud nõutud meetmetest, millega on kõnealune direktiiv täielikult üle võetud nimetatud riikide õigusesse. Seepärast otsustas komisjon täna saata nimetatud liikmesriikidele põhjendatud arvamuse. Kui asjaomased liikmesriigid ei täida oma juriidilist kohustust kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada kaevata nad Euroopa Kohtusse. Need kaks põhjendatud arvamust lisanduvad üheksale samalaadsele menetlusele, mis on adresseeritud Küprosele, Tšehhi Vabariigile, Soomele, Prantsusmaale, Kreekale, Iirimaale, Maltale, Poolale ja Sloveeniale.

Lisateave: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Lisateave: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobiiltelefon +32 498 98 2280)

 • Kaupade vaba liikumine: Komisjon hoiatab Prantsusmaad seoses ehitusmaterjalidega kauplemise tõkestamisega

Euroopa Komisjon on otsustanud saata Prantsusmaale põhjendatud arvamuse seoses asjaoluga, et kõnealune liikmesriik ei täida ELi eeskirju, millega reguleeritakse ehitusmaterjalide turustamise ühtlustamist. Prantsusmaa tegevuse tõttu on teiste liikmesriikide tootjatel väga raske Prantsuse turul teatavaid ehitusmaterjale müüa. Kui Prantsusmaa ei suuda kahe kuu jooksul viia oma tegevust kooskõlla ELi selle valdkonna õigusega, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

Komisjon on saanud suure hulga kaebusi ehitusmaterjalide tootjatelt ja importijatelt, kellel on olnud raskusi oma toodete müümisega Prantsuse turul. Põhjuseks on Prantsusmaa nõue, et toodetel oleks täiendav Prantsusmaal välja antud sertifikaat, vaatamata asjaolule, et neil on juba CE-vastavusmärgis (CE-vastavusmärgis näitab, et toodet on enne turuleviimist hinnatud) ja neid on seaduslikult müüdud teistes liikmesriikides.

Ehitusmaterjalide direktiivi (89/106/EMÜ) kohaselt on liikmesriikide pädevuses kehtestada nõuded, millele ehitusmaterjalid peavad vastama, aga seda üksnes juhul, kui need ei takista CE-vastavusmärgisega kaupade vaba liikumist. Sama reegel on veelgi selgemini sõnastatud äsja vastu võetud ehitusmaterjalide määruses (305/2011/EL).

Lisateave ehitusmaterjalide määruse kohta

Lisateave kaupade vaba liikumise kohta

MEMO/12/431 – Ehitussektor peaks ära kasutama madalenergiahoonetega seotud kasulikud võimalused

(Lisateave: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Mobiiltelefon +32 498 99 2862)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Kreeka kaitseks merikilpkonna

Euroopa Komisjon on palunud, et Kreeka parandaks merikilpkonnade kaitset Kypraissia lahes Peloponnesose lääneosas. Caretta caretta merikilpkonn on kogu maailmas ohustatud liik, keda kaitstakse elupaikade direktiivi alusel; kõnealuse lahe rannik on üks nende olulisemaid pesitsuskohti. Komisjon algatas selles küsimuses rikkumismenetluse 2011. aasta oktoobris, kuid Kreeka ei ole ikka veel midagi ette võtnud selles suhtes, et Natura 2000 aladega on seotud arvukalt projekte ja toiminguid, mille mõju ei ole nõuetekohaselt hinnatud. Kreeka ei ole ka vastu võtnud meetmeid, mille abil rajada tõhus süsteem merikilpkonnade rangeks kaitseks Kyparissia lahe ümbruses ja seda süsteemi rakendada, et oleks välistatud kõnealuse liigi häirimine sigimisperioodil ja igasugune tegevus, mis võiks kaasa tuua tema pesitsuskohtade halvenemise või hävinemise. Komisjoni nõue on esitatud põhjendatud arvamusena (ELi rikkumismenetluse teine etapp) ja Kreekale antakse reageerimiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Kreeka kaitseks oma veevarusid nitraadireostuse eest

Euroopa Komisjon on palunud Kreekal likvideerida puudused seoses nitraate käsitlevate õigusaktidega. Nitraadid on laialt kasutuses väetistena, kuid piirnorme ületavad kogused tekitavad ohtliku veereostuse. ELi õiguse kohaselt peavad liikmesriigid määrama kindlaks alad, mis on nitraadisaastuse suhtes tundlikud ning võtma vastu meetmed, et takistada või vähendada niisuguste alade saastust. Sealhulgas tuleb kehtestada keeluajad, mille jooksul on keelatud sõnniku ja keemilise väetise laotamine, korraldada sõnniku ladustamine keeluajal ja seada piirangud väetiste kasutamisele. Komisjon on seisukohal, et Kreeka peaks laiendama mõningaid oma tundlikke piirkondi ja määrama uusi alasid. Kreeka on küll võtnud kohustuse uusi alasid määrata, kuid seni ei ole konkreetseid samme astutud. Komisjoni nõue on esitatud põhjendatud arvamusena (ELi rikkumismenetluse teine etapp) ja Kreekale antakse reageerimiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Itaalia täidaks romusõidukeid käsitlevate ELi õigusaktide nõudeid

Komisjon palub Itaalial teatada komisjonile, milliste õigusaktidega on ta üle võtnud direktiivi, millega muudeti romusõidukeid käsitlevaid õigusakte. Osutatud muudatus tuli vastu võtta 31. detsembriks 2011. Itaalia on väitnud, et õigusakti eelnõu on ettevalmistamisel, kuid uut teavet selle kohta ei ole saadud, seepärast saadetakse Itaaliale põhjendatud arvamus (ELi rikkumismenetluse teine etapp). Itaaliale antakse vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Läti täidaks kaevandamisjääke käsitlevate ELi õigusaktide nõudeid

Komisjon on tuletanud Lätile meelde kohustust nõuetekohaselt üle võtta kaevandusjäätmete direktiiv. Komisjon on algatanud selles küsimuses rikkumismenetluse käesoleva aasta aprillis ja kuigi osa esialgsetest probleemidest on nüüdseks lahendatud, ei kajasta Läti seadused ikka veel kohustust koostada hädaolukorras toimimise plaan, mis on kodanikukaitse seisukohast ülioluline. Praegusel kujul ei suuda Läti seadused ka tagada seda, et üldsus oleks piisavalt hästi teavitatud kaevandamisjääkidega seotud lubadest, ega ka seda, et pädevad asutused võtaksid arvesse kodanike märkusi ja arvamusi enne, kui tehakse lubasid käsitlevad otsused. Läti on tunnistanud teatavaid puudusi ja teinud ettepaneku oma riigi õigusaktide muutmiseks, kuid muudatused ei ole veel vastu võetud. Komisjon esitab oma nõude põhjendatud arvamust sisaldava kirja vormis (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Läti peab kirjale vastama kahe kuu jooksul.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Läti täidaks linnujahti käsitlevate ELi õigusaktide nõudeid

Komisjon palub Lätil viia oma jahipidamist reguleerivad õigusaktid kooskõlla ELi õigusega. Läti jahieeskirjad ei vasta liikide mõistliku kasutamise ja nende arvukuse ökoloogiliselt tasakaalustatud piiramise põhimõttele, samuti ei taga need lindude kaitset pesitsemise ja poegade eest hoolitsemise ajal. Läti jahipidamist reguleerivad õigusaktid ei ole ka kooskõlas linnudirektiivis sätestatud rangete tingimustega jahipidamiskeelu erandite kehtestamise suhtes, sest enne erandi lubamist peab olema täidetud palju tingimusi. Läti tunnistab puudusi ja on teinud ettepaneku kõnealuste seaduste muutmiseks, kuid arvestades, et komisjon ei ole saanud teavet muudatuste vastuvõtmise kohta, saadab ta põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Läti peab vastama kahe kuu jooksul.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Eesti täidaks patareisid käsitlevate ELi õigusaktide nõudeid

Komisjon palub Eestil viia oma patareisid käsitlevad õigusaktid kooskõlla ELi õigusega. Eesti õigusaktidega on keelatud pliid sisaldavate patareide ja akude turuleviimine, välja arvatud juhul, kui neid kasutatakse mootorsõidukites, ja seda ka siis, kui need vastavad patareidirektiivi nõuetele. Lisaks sellele on kõnealuse riigi õigusaktides „patareide ja akude tootja” määratlus liiga lai. Eesti on teinud ettepaneku oma õigusaktide muutmiseks, kuid seni ei ole seda tehtud. Seepärast saadab komisjon põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp) ja annab Eestile vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Rumeenia täidaks ELi õiguse sätteid, mis käsitlevad bensiiniaurude eraldumise vähendamist tankimise ajal

Rumeenia ei ole suutnud üle võtta ELi õigusakte, milles käsitletakse bensiiniaurude regenereerimist mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades. Kõnealuste õigusaktide eesmärk on vähendada mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades atmosfääri paiskuvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid, sest need ühendid tekitavad hingamisteede haigusi ja kahjustavad keskkonda. Asjaomased õigusaktid pidid olema jõus alates 1. jaanuarist 2012. Komisjon algatas selles asjas rikkumismenetluse käesoleva aasta märtsis ja saadab nüüd põhjendatud arvamuse (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Rumeeniale antakse vastamiseks aega kaks kuud.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Keskkond: Komisjon nõuab, et Portugal täidaks kaevandamisjääke käsitlevate ELi õigusaktide nõudeid

Euroopa Komisjon palub, et Portugal kõrvaldaks teatavad puudused kaevandusjääkide direktiivi ülevõtmisel. Portugal on tunnistanud puudusi, mis on seotud tehniliste sätetega ja teabe saamisega, kuid arvestades, et mõningate muudatuste kohta ei ole teateid, saadetakse Portugalile põhjendatud arvamus (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Portugal peab vastama kahe kuu jooksul.

(Lisateave: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobiiltelefon +32 498 95 3593)

 • Kahepoolne leping, millega Itaalia ja Hiina vabastavad vastastikku viisakohustusest diplomaatilise passi kasutajad: Itaalia ei täida Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõiget 3.

Vaatamata asjaolule, et 2005. aastal anti komisjonile läbirääkimisjuhised läbirääkimiste pidamiseks ELi–Hiina partnerlus- ja koostöölepingu üle, kus muu hulgas oli arutlusel ka diplomaatilise passi kasutajate võimalik viisavabastus, pidas Itaalia ilma komisjoniga koostööd tegemata ja isegi tema konsulteerimata eraldi läbirääkimisi ja sõlmis Hiinaga kahepoolse lepingu, millega vabastatakse diplomaatilise passi kasutajad viisa esitamise kohustusest. Itaalia selline tegevus on vastuolus lojaalse koostöö kohustusega ja Euroopa Liidu lepingu artikli 4 lõikega 3, milles nõutakse, et liikmesriigid aitaksid kaasa liidu ülesannete täitmisele ja hoiduksid kõigist meetmetest, mis võiksid ohustada liidu eesmärkide saavutamist. Seepärast võttis komisjon täna vastu põhjendatud arvamuse, milles nõutakse, et Itaalia võtaks meetmeid ELi õiguse järgmiseks ja jätaks kõnealuse kahepoolse lepingu ratifitseerimisprotsessi lõpule viimata. Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 - Mobiiltelefon +32 498 98 2349)

 • Siseturg: Komisjon astub samme, et tagada notaritele asutamisõigus Ungaris

Euroopa Komisjon saatis veelkord Ungarile nõude järgida ELi õigust ja tunnistada kehtetuks oma siseriiklik nõue notarite kohta. Euroopa Liidu Kohus on juba teinud otsuse, milles sätestatakse, et taolised riiklikud nõuded on vastuolus asutamisvabadusega, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepinguga (artikkel 49), sest notarite tegevus ei kuulu erandite hulka, mis on ELi toimimise lepingu artikliga 51 ette nähtud tegevuse puhul, mis on seotud avaliku võimu teostamisega (vt 24.5.2011 otsus Belgia, Prantsusmaa, Luksemburgi, Austria, Saksamaa ja Kreeka kohta). Ungari on vastuväitena teatanud, et nende notaritel on õigusasutuse pädevus. Ungari notaritel ei ole aga otsustuspädevust vaidluste lahendamisel. Seepärast on komisjon seisukohal, et kuigi Ungari notarite pädevuses on mõningatel juhtudel otsused, mis on kohtuotsustega võrdse kaaluga, ei ole selline osalus avaliku võimu teostamises piisav, et õigustada kodakondsusnõuet. Kõnealune korduvnõue on esitatud täiendatud põhjendatud arvamusena ning see on kooskõlas ELi rikkumismenetlusega. Ungaril on aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, mis on võetud selleks, et järgida ELi õigust notarite tegevusega seotud valdkonnas. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Ungari Euroopa Liidu Kohtusse.

Lisateave asutamisvabaduse kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Lisateave: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobiiltelefon +32 498 98 3969)

 • Siseturg: Komisjon astub samme, et tagada advokaatidele asutamisõigus Luksemburgis

Euroopa Komisjon esitas täna Luksemburgile nõude täita oma kohustusi, mis tulenevad ELi õigusest ja tagada advokaatidele asutamisvabadus Luksemburgis. Luksemburgi praeguste seaduste kohaselt peavad kõik advokaadid valdama prantsuse, saksa ja letseburgi keelt. Komisjon on seisukohal, et õigussüsteemi tõhususe, klientide kaitse ja riigi keeleliste tavade kaitseks on tõhusamaid ja vähem piiravaid viise. Näiteks on Luksemburgi advokatuuril juba olemas üldsusele kättesaadav advokaatide nimekiri, kus on teave selle kohta, millistele valdkondadele nad on spetsialiseerunud ja milliseid keeli nad valdavad. Komisjon esitab oma nõude ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis. Luksemburgil on aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, mis on võetud selleks, et järgida ELi õigust advokaatide asutamisvabadusega seotud valdkonnas. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Luksemburgi Euroopa Liidu Kohtusse.

Lisateave asutamisvabaduse kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Lisateave: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobiiltelefon +32 498 98 3969)

 • Riigihanked: Komisjon nõuab, et Poola täidaks ELi eeskirju

Euroopa komisjon esitas täna Poolale nõude täita oma kohustusi, mis tulenevad ELi õigusest ja tagada ELi riigihanke-eeskirjade täitmine selles suhtes, et määrata kindlaks, mis on vastuvõetav põhjus jätta riigihankes osaleja kandideerijate hulgast välja. Poola riigihankeseaduse kohaselt jäetakse riigihankelepingute sõlmimise menetlusest välja ettevõtjad, kes on tekitanud kahju seoses lepingu täitmata jätmise või puuduliku täitmisega, kui selle kahju suhtes on tehtud kohtuotsus kolme aasta jooksul enne asjaomase hankemenetluse väljakuulutamist. Lisaks sellele on Poola seadustega ette nähtud, et hankemenetlusest tuleb välja jätta kõik niisugused töövõtjad, kelle lepingu on hankija lõpetanud töövõtja süü tõttu ja kui täitmata jäänud lepingu osa ulatus vähemalt 5%-ni lepingu mahust. Komisjon on seisukohal, et osutatud põhjused ei ole nimetatud 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ (ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta) artiklis 45 esitatud täielikus loetelus, mis sisaldab arvestatavaid väljajätmise põhjusi seoses töövõtja kutsealase sobivusega. Komisjoni nõue on esitatud ELi rikkumismenetluse kohase põhjendatud arvamuse vormis. Poolal on aega kaks kuud, et teatada komisjonile meetmetest, mis on võetud selleks, et täita oma kohustusi vastavalt riigihankeid käsitlevale ELi õigusele. Vastasel juhul võib komisjon otsustada kaevata Poola Euroopa Liidu Kohtusse.

Lisateave riigihanke-eeskirjade kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Lisateave: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobiiltelefon +32 498 98 3969)

 • Transport: Komisjon nõuab, et Belgia, Saksamaa, Soome ja Rootsi võtaksid oma riigis meetmeid intelligentsete transpordisüsteemide asjus

Euroopa Komisjon esitas täna Belgiale, Saksamaale, Soomele ja Rootsile nõude võimaldada intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõttu. Direktiiviga 2010/40/EL on kehtestatud raamistik, et toetada intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõttu maanteetranspordis ja intelligentseid liideseid teiste transpordiliikidega. Komisjon võtab vastu spetsifikatsioonid, mis on vajalikud selleks, et tagada ühilduvus, koostalitlusvõime ja järjepidevus intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja tööks kasutamise korral. Belgia, Saksamaa, Soome ja Rootsi ei ole ikka kõnealust direktiivi täielikult üle võtnud, kuigi neile esitati sellekohane nõue 27. veebruaril 2012. Selle direktiiviga on ette nähtud, et liikmesriigid tagavad, et intelligentsete transpordisüsteemide rakenduste ja teenuste kasutuselevõtmisel kohaldatakse nende suhtes komisjoni poolt vastuvõetud spetsifikatsioone. Direktiivi õigeaegse ülevõtmise nõude täitmata jätmine võib seada küsimärgi alla kõnealuste spetsifikatsioonide tõhususe ja õigeaegse kohaldamise. Komisjon esitab oma nõude ELi rikkumismenetluse alla kuuluva põhjendatud arvamusena. Kui nimetatud liikmesriigid ei ole komisjonile kahe kuu jooksul teatanud meetmetest, mis nad on võtnud, et täielikult täita ELi õiguse sätteid, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobiiltelefon +32 498 98 7638)

 • Loomade tervis: Komisjon nõuab, et Rootsi lõpetaks veiste testimise paratuberkuloosi suhtes

Euroopa Komisjon saatis täna ametliku nõude (põhjendatud arvamuse) Rootsile, milles nõutakse, et kõnealune riik lõpetaks veiste testimise paratuberkuloosi suhtes. Direktiivis 64/432/EMÜ sätestatud ühtlustatud loomatervishoiunõuetes veistega kauplemisel ei ole ette nähtud tervishoiunõudeid paratuberkuloosi kohta. Lisaks sellele hoiduvad Rootsi põllumajandusettevõtjad niisuguse kohustusliku saabumisjärgse testimise tõttu veiste sissetoomisest teistest ELi liikmesriikidest ning kuna tervise seisukohast sellel testimisel õigustust ei ole, on sel koguseliste piirangutega samaväärne mõju. Seepärast ei saa nimetatud kohustust õigustada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 36, millega reguleeritakse impordikeelde või -piiranguid.

Paratuberkuloos on veiste, aga ka lammaste peensoole infektsioon ja selle sümptomite avaldumine, kui neid üldse esineb, võtab kaua aega. ELi eeskirjade puudumist kõnealuse haiguse suhtes võib seletada ka asjaoluga, et puuduvad usaldusväärsed testid nakatunud loomade väljaselgitamiseks.

Kui Rootsi ei ole kahe kuu jooksul alates käesoleva ametliku nõude saamisest teatanud komisjonile, et testimine on lõpetatud, võib komisjon anda asja Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Mobiiltelefon +32 498 98 7166)

 • Maksustamine: Komisjon nõuab, et Austria lõpetaks välismaiste mittetulundusinstitutsioonide diskrimineeriva kohtlemise

Komisjon on esitanud Austriale ametliku nõude, et ta muudaks mittetulundusasutustele tehtavaid kingitusi reguleerivaid maksusätteid, mis on diskrimineerivad. Austria seadused võimaldavad käsitada „erikuluna” teatavaid kingitusi mittetulundusinstitutsioonidele, mis on asutatud Austrias. Niisugune soodustus ei kehti aga sama tüüpi välismaa institutsioonidele tehtud kingituste suhtes. Seetõttu on väljaspool Austriat asutatud mittetulundusühingutele kingitusi tegevate isikute maksukoorem suurem. See kujutab endast õigustamatut takistust kapitali vabale liikumisele, mis on ette nähtud aluslepingutega. Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluste teine etapp). Kui kahe kuu jooksul ei saada rahuldavat vastust, võib komisjon anda Austria Euroopa Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Käibemaks: Komisjon nõuab, et Saksamaa muudaks oma eeskirju, millega reguleeritakse käibemaksu tagastamist väljaspool Euroopa Liitu asuvatele ettevõtjatele

Euroopa komisjon on esitanud Saksamaale nõude muuta oma seadusi, millega nõutakse, et väljaspool ELi asuvate ettevõtjate käibemaksutagastustaotlused peavad olema taotleja poolt omakäeliselt alla kirjutatud. Komisjon on seisukohal, et selline meede on vastuolus ELi õiguses sisalduvate peamiste tõhusus-, proportsionaalsus- ja samaväärsuspõhimõtetega. Ühegi asjaomase ELi õigusaktiga ei ole nõutud käibemaksutagastustaotluste omakäelist allakirjutamist. Lisaks sellele võib väljaspool ELi asuvatelt ettevõtjatelt omakäelise allakirjutamise nõudmine muuta käibemaksutagastuse nende jaoks ülemäära keeruliseks. Komisjon on seisukohal, et eesmärki, mida Saksamaa püüdis selle kohustusega saavutada – s.o võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu ja tagada nõuetekohane tagastusmenetlus – on võimalik saavutada muude meetmete kaudu, näiteks maksuesindaja määramisega. Komisjon esitab nõude põhjendatud arvamusena (rikkumismenetluste teine etapp). Kui kõnealused seadused ei ole viidud kooskõlla ELi õigusega, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Maksustamine: Komisjon nõuab, et Kreeka muudaks sõidukite registreerimismaksu käsitlevaid eeskirju

Euroopa Komisjon on esitanud Kreekale ametliku nõude muuta sõidukite registreerimismaksu eeskirju, mis kehtivad sellistele ettevõttele kuuluvate sõidukite suhtes, mille on Kreeka residendi käsutusse andnud väljaspool Kreekat asutatud tööandja.

Kui teises liikmesriigis asutatud tööandja annab Kreeka residendist töövõtja käsutusse ettevõttele kuuluva sõiduki, tuleb Kreeka seaduste kohaselt rakendada ajutise impordi eeskirju. See tähendab, et Kreeka resident võib kasutada sellist ettevõttele kuuluvat sõidukit Kreekas kuue järjestikuse või mittejärjestikuse kuu jooksul aastas (erandjuhtudel on võimalus seda perioodi pikendada). Pärast kuue kuu möödumist tuleb kõnealuse sõiduki eest tasuda registreerimismaks. Kreeka ei ole suutnud oma õiguses reguleerida piiriülestele ettevõtetele kuuluvate autode küsimust, jättes arvesse võtmata Euroopa Kohtu lahendid selles valdkonnas. Seetõttu võib töötajale, kes kasutab ettevõttele kuuluvat sõidukit, mis on registreeritud tööandja liikmesriigis, tekkida täiendav kulu oma töö piiriülese iseloomu tõttu. See võib pärssida piiriülest tegevust, olles seega vastuolus töötajate vaba liikumise ja asutamisvabaduse põhimõtetega, mis on ette nähtud aluslepingutega. Nõue on esitatud põhjendatud arvamusena (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Kui Kreeka ei täida nõuet kahe kuu jooksul, võib komisjon kaevata Kreeka Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)

 • Maksustamine: Komisjon nõuab, et hispaania muudaks oma kinnisvara maksustamise korda, mis on diskrimineeriv

Komisjon on esitanud Hispaaniale nõude muuta oma maksusätteid teatava kinnisvara müügi suhtes. Hispaania seaduste kohaselt on alalise elukoha müügist saadud tulu maksudest vabastatud, kui seda kasutatakse uue alalise elukoha soetamiseks. See soodustus kehtib aga üksnes Hispaania residentidele ning on seega diskrimineeriv mitteresidentide suhtes. Kõnealune säte on vastuolus aluslepingutega kehtestatud põhivabadustega. Nõue on esitatud põhjendatud arvamusena (ELi rikkumismenetluste teine etapp). Kui Hispaania ei täida nõuet kahe kuu jooksul, võib komisjon otsustada anda asi Euroopa Liidu Kohtusse.

(Lisateave: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobiiltelefon +32 498 98 3871)


Side Bar