Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 27 септември 2012 г.

Пакет от приети през м. септември актове във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки: основни решения

ЗАЕТОСТ

ЕНЕРГЕТИКА

ПРЕДПРИЯТИЯ

ОКОЛНА СРЕДА

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

ПРАВОСЪДИЕ

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

ТРАНСПОРТ

ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЦИ

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

С изготвения този месец пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от държави членки Европейската комисия предприема последващи процесуални действия в рамките на производства срещу държави членки, които не са изпълнили правилно своите задължения в съответствие с правото на ЕС. Решенията се отнасят до редица области и тяхната цел е да се осигури правилното прилагане на правото на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

Днес Комисията прие 361 решения, в това число 27 мотивирани становища и 12 решения да сезира Съда на Европейския съюз. Основните решения са обобщени по-долу.

За допълнителна информация относно производствата за установяване на неизпълнение на задължения вж. Информационна бележка/12/12

 • Искове, предявени пред Съда на ЕС

 • Презгранични правни спорове: Комисията предявява искове срещу Кипър и Нидерландия, тъй като не са транспонирали разпоредби на ЕС

Европейската комисия предявява пред Съда на Европейския съюз иск срещу Кипър и Нидерландия, тъй като не са съобщили националните мерки за транспониране на разпоредбите на ЕС за облекчаване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове. Директивата относно медиацията се прилага, когато двете страни по презграничен спор постигнат споразумение за разрешаване на спора между тях с помощта на безпристрастен медиатор. Срокът за транспониране на директивата в националното право беше 21 май 2011 г.

Комисията предлага да бъде наложена периодична имуществена санкция на двете държави — на Кипър в размер на 6.758,40 евро дневно, а на Нидерландия — в размер на 70.553,60 евро дневно, дължима от деня на постановяване на решението на Съда за уважаване на иска до деня, в който съответните държави членки съобщят на Комисията, че са транспонирали изцяло разпоредбите в националното си право.

(за повече информация: IP/12/1016 - M. Andreeva - тел. +32 229 91382 - моб. тел. +32 498 99 1382)

 • Обществени поръчки: Комисията иска Съдът да наложи имуществени санкции на Полша, Нидерландия, Люксембург и Словения, тъй като не са транспонирали разпоредби относно обществените поръчки в областта на отбраната

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Полша, Нидерландия, Люксембург и Словения, тъй като не са транспонирали изцяло директивата относно обществените поръчки за оръжия, боеприпаси и материали с военно предназначение (и свързаните с тях строителство и услуги) за целите на отбраната, както и обществените поръчки за доставки, строителство и услуги от чувствително естество за целите на сигурността. Директива 2009/81/EО беше приета през август 2009 г. и всички държави членки трябваше да я транспонират до 20 август 2011 г. Комисията реши да поиска от Съда да наложи периодични имуществени санкции на четирите държави членки, докато не транспонират директивата.

Комисията предлага на Полша да бъде наложена периодична имуществена санкция в размер на 70 561,92 евро дневно, на Нидерландия — 57 324,80 евро дневно, на Люксембург — 8 320 евро дневно, и на Словения — 7 038,72 евро дневно. Периодичните имуществени санкции се дължат от деня на постановяване на решението на Съда за уважаване на иска до деня, в който съответните държави членки съобщят на Комисията, че са транспонирали изцяло разпоредбите в националното си право.

(за повече информация: IP/12/1020 - S. De Rynck - тел. +32 229 63421 - моб. тел. +32 498 98 3969)

 • Околна среда: Комисията предявява пред Съда иск срещу Гърция заради сметище и застрашен от изчезване вид костенурки

Европейската комисия предявява пред Съда иск срещу Гърция заради сметище в защитена зона на остров Закинтос. Дейността на сметището е в нарушение на законодателството на ЕС относно отпадъците и представлява сериозна заплаха за здравето на хората, за околната среда и особено за гнездящите костенурки. Необходимо е Гърция да закрие сметището или да го приведе в съответствие със законодателството на ЕС относно отпадъците. По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу Гърция.

(за повече информация: IP/12/1023 - J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията предявява пред Съда иск срещу Швеция поради неспазване на законодателството относно електронните отпадъци

Европейската комисия предявява пред Съда на ЕС иск срещу Швеция, тъй като не е транспонирала правилно законодателството на ЕС относно електронните отпадъци. Комисията е обезпокоена от допуснатите от Швеция недостатъци при транспонирането в шведското национално законодателство на Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Поради това по препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията сезира Съда на ЕС.

(за повече информация: IP/12/1024 - J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Свободно движение: Комисията предявява пред Съда иск срещу Белгия

Днес Европейската комисия реши да предяви пред Съда на Европейския съюз иск срещу Белгия поради препятстването на правото на свободно движение на родени в Белгия деца, на които единият родител е белгиец, а другият е гражданин на друга държава — членка на ЕС. Понастоящем общините в Белгия отказват да регистрират тези деца под фамилно име, което е различно от това на техните бащи — независимо дали детето вече е било вписано с двойно име в консулството на друга държава — членка на ЕС.

(за повече информация: IP/12/1021 - M. Andreeva - тел. +32 229 91382 - моб. тел. +32 498 99 1382)

 • Данъчно облагане: Комисията предявява пред Съда на ЕС иск срещу Обединеното кралство относно приспадането на загуби от трансгранична дейност

Днес Комисията реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Обединеното кралство заради неговата данъчна уредба на приспадането на загуби от трансгранична дейност. Становището на Комисията е, че Обединеното кралство не е изпълнило правилно Решението на Съда от 13 декември 2005 г. по дело „Marks & Spencer", C-446/03, със същия предмет.

(за повече информация: IP/12/1017 - E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията предявява пред Съда иск срещу Германия поради дискриминационни разпоредби относно данъка върху наследството

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Германия поради нейното законодателство относно данъчните облекчения при наследяване и дарение. По германското право, ако наследодателят или наследникът живеят в Германия, размерът на данъчното облекчение за наследено имущество, което се намира в Германия, е по-висок, отколкото ако и двамата живеят в чужбина. В резултат на това чуждестранните лица заплащат за намиращо се в Германия наследено имущество данък в много по-висок размер отколкото местните лица в Германия. Подобна разпоредба може да възпре граждани с местожителство в чужбина да инвестират в намиращо се в Германия имущество. Становището на Комисията е, че тази разпоредба е дискриминационна и представлява неоснователно ограничение на свободното движение на капитали, уредено в Договорите.

(за повече информация: IP/12/1018 - E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията предявява пред Съда иск срещу Германия поради дискриминационни данъчни разпоредби относно скритите резерви

Европейската комисия реши да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Германия поради дискриминационните ѝ разпоредби относно реинвестирането на скрити резерви. Съгласно германското законодателство скритите резерви могат да бъдат реинвестирани, без да бъдат облагани с данък, само ако новопридобитите активи принадлежат на намиращ се в Германия постоянен обект. На практика това означава, че данъчнозадължено лице, което желае да продаде трайни активи, за да се установи в друга държава — членка на ЕС, или за да извършва стопанска дейност и в чужбина, ще бъде в явно неизгодно положение. Това неравноправно третиране може да възпре извършването на трансгранични инвестиции, а неговото дискриминационно естество е в противоречие на разпоредбите на ЕС.

(за повече информация: IP/12/1019 - E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Мотивирани становища

 • Пристанища: Мотивирано становище, отправено до Испания поради несъответствието с Договора за ЕС на режима, уреждащ наемането на работа на пристанищни работници (докери)

Днес Комисията изпрати мотивирано становище до Испания  поради това, че тя задължава предприятията за обработка на товари в няколко испански пристанища да участват с парична вноска в капитала на частни дружества, които организират осигуряването на докери, и не им разрешава да набират работниците си на трудовия пазар, освен ако предложената от частното дружество работна ръка е неподходяща или недостатъчна. Пречката, която тази разпоредба създава на пазара за услуги по обработка на товари, може да възпре предприятията за обработка на товари от други държави членки, които биха искали да се установят в Испания, да направят това. Това е вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка. Ако Испания не се съобрази със становището, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(за повече информация: IP/12/1022 - H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 • Здраве и безопасност: Комисията иска Испания да прилага изцяло директива по отношение на гражданската гвардия

Европейската комисия поиска Испания да вземе мерки, за да приложи изцяло директивата на ЕС, с която се установяват основни принципи за опазване на здравето и безопасността на работниците, по отношение на членовете на гражданската гвардия („Guardia Civil“). В Директива (89/391/ЕИО) се изисква държавите членки да приемат законодателство, съгласно което работодателите и работниците са длъжни да вземат мерки за ограничаване на броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Освен това в съответствие с директивата държавите членки са длъжни да подобряват обучението, информирането и консултациите с работниците във връзка с мерките за опазване на здравето и безопасността. Проблемът в Испания е, че на някои от работните места в гражданската гвардия няма назначено лице, което да проверява дали се прилагат превантивни мерки за здраве и безопасност. Поради това е възможно да бъдат застрашени здравето и безопасността при труд на членовете на гражданската гвардия. Ако в срок от два месеца Испания не съобщи мерките, с които гарантира изпълнението на всички свои задължения по директивата, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

(за повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 - моб. тел. +32 498 99 4107)

 • Здраве и безопасност: Комисията иска Австрия да прилага изцяло директиви по отношение на сектора на образованието

Европейската комисия поиска Австрия да прилага изцяло по отношение на сектора на образованието две директиви в областта на здравето и безопасността (Рамкова директива 89/391/EИО и Директива 89/654/EИО за работното място). В директивите се изисква държавите членки да приемат мерки за премахване и намаляване на рисковите фактори за професионални заболявания и трудови злополуки. Австрия обаче до голяма степен е изключила сектора на образованието от обхвата на своето национално законодателство за транспониране на посочените директиви. Като последица от това е възможно опазването на здравето и безопасността на учителите и преподавателите да е на по-ниско равнище, например по отношение на аварийните изходи или стабилността и устойчивостта на сградите. Искането е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. На Австрия е предоставен срок от два месеца, за да съобщи на Комисията мерките, които е приела, за да транспонира изцяло директивите. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

(за повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 - моб. тел. +32 498 99 4107)

 • Възобновяеми енергийни източници: Законодателството в Австрия и в България не е в съответствие с разпоредбите на ЕС

Повишаването на дела на възобновяеми енергийни източници до 2020 г. на 20 % от общото потребление на електрическа енергия в ЕС е важна предпоставка за по-устойчиво развиваща се и по-конкурентоспособна Европа. Постигането на тази задължителна цел зависи от ангажимента на всяка държава членка да транспонира изцяло съответното законодателство на ЕС. Директива 2009/28/ЕО относно енергията от възобновяеми източници трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 5 декември 2010 г. Транспонирането на директивата в срок е приоритет за Комисията, тъй като забавянето може да попречи на ЕС да постигне своята цел във връзка с енергията от възобновяеми източници. Австрия и България обаче не са уведомили Комисията за всички мерки, които са необходими, за да транспонират изцяло директивата в националното си законодателство. Поради това днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до тези държави членки. Ако държавите членки не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях. Тези две мотивирани становища допълват 9-те сходни производства, страни по които са Гърция, Ирландия, Кипър, Малта, Полша, Словения, Финландия, Франция и Чешката република.

За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(за повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 • Свободно движение на стоки: Комисията отправя предупреждение до Франция във връзка с пречки пред търговията със строителни продукти

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище до Франция поради неспазването на разпоредбите на ЕС, които уреждат хармонизацията при предлагането на строителни продукти на пазара. Като последица от действията на Франция, производители от други държави членки срещат сериозни трудности при продажбата на някои строителни продукти на френския пазар. Ако в срок от два месеца Франция не спази правото на ЕС, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Комисията е получила многобройни жалби от производители и вносители на строителни продукти, които срещат сериозни трудности при продажбата на своите продукти на френския пазар. Те се дължат на съществуващото във Франция изискване за допълнително сертифициране, което се извършва във Франция, независимо че тези продукти вече носят маркировката „СЕ“ (маркировката „CE означава, че продуктът е бил подложен на оценка преди пускането му на пазара) и независимо, че тези продукти се предлагат законно на пазара в други държави членки.

Съгласно разпоредбите на Директива 89/106/EИО относно строителните продукти държавите членки запазват своята компетентност да установяват изисквания за експлоатационните характеристики на строителни продукти, но само при условие че те не пречат на свободното движение на продукти с маркировката „СЕ“. Същата разпоредба се съдържа по още по-ясен начин в приетия наскоро Регламент №305/2011/EС относно строителните продукти.

Повече информация за Регламента относно строителните продукти

Повече информация за свободното движение на стоки

MEMO/12/431 – Строителният сектор следва да се възползва от отличните възможности за нискоенергийни сгради

(за повече информация: C. Corazza - тел. +32 229 51752 - моб. тел. +32 498 99 2862)

 • Околна среда: Комисията настойчиво призовава Гърция да осигури опазването на морските костенурки от вида Карета

Европейската комисия поиска Гърция да осигури по-доброто опазване на морските костенурки в залива Кипарисия в западен Пелопонес. Морските костенурки Caretta caretta са животински вид, застрашен от изчезване в световен мащаб, по отношение на който Директивата за местообитанията предвижда строга система за опазване, а посоченият залив е едно от основните места, на които те гнездят. През октомври 2011 г. Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения, но Гърция продължава да допуска съществуването на редица проекти и дейности, които не са били подложени на подходяща оценка в зона, която е защитен обект от „Натура 2000“. Освен това Гърция не е приела необходимите мерки за създаване и прилагане на ефективна строга система за опазване на морските костенурки в Кипарисия, така че да се избягва обезпокояването на този животински вид през размножителния период, както и всяка дейност, която би могла да доведе до влошаване или разрушаване на местата за размножаване. Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. Гърция разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Гърция да опазва водоизточниците си от замърсяване с нитрати

Европейската комисия поиска Гърция да отстрани недостатъците в своето законодателство относно нитратите. Нитратите намират широко приложение като торове, но тяхното наличие над допустимите стойности може да доведе до сериозно замърсяване на водите. Съгласно правото на ЕС държавите членки следва да определят областите, които са уязвими за замърсяване с нитрати, и да приемат мерки, за да ограничават и предотвратяват замърсяването в тези области. Сред тези мерки е въвеждането на периоди, в които е забранено разпръскването на оборски тор и химически торове, капацитет за съхраняването на оборския тор, когато използването му е забранено и ограничения за използването на химически торове. Комисията счита, че Гърция трябва да разшири обхвата на някои от уязвимите области на своя територия, както и да определи допълнителни области. Въпреки че Гърция пое ангажимент да определи допълнителни области, до момента на практика не са предприети никакви конкретни стъпки в тази насока. Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Гърция разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Италия да спазва европейското законодателство относно излезлите от употреба превозни средства

Комисията иска да бъде уведомена от Италия за транспонирането на директивата, с която се изменя законодателството относно излезлите от употреба превозни средства. Срокът за приемане на изменението беше 31 декември 2011 г. Италия посочи, че подготвя проект на законодателен акт, но тъй като все още не беше получена актуална информация, беше изпратено мотивирано становище, което представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Италия разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Латвия да спазва законодателството на ЕС относно отпадъците от миннодобивните индустрии

Комисията напомни на Латвия, че е длъжна да транспонира правилно Директивата относно отпадъците от миннодобивните индустрии. През април миналата година Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения и въпреки че някои от първоначалните проблеми бяха решени, в законодателството на Латвия все още не е уредено задължението за съставяне на външни аварийни планове, които са от решаващо значение за гражданската защита. В настоящия си вид законодателството на Латвия освен това не гарантира достатъчна осведоменост на обществеността относно решенията за предоставяне на разрешения, нито вземането предвид от страна на компетентния орган на бележките и становищата преди вземането на решения за предоставянето на разрешения. Латвия призна наличието на някои от недостатъците и предложи да внесе изменения в националното законодателство, но това все още не е направено. Писмото от Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Латвия разполага с два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Латвия да спазва законодателството на ЕС относно лова на птици

Комисията иска Латвия да приведе своето законодателство относно лова в съответствие с европейските законодателни актове. Латвийските разпоредби относно лова не съответстват на принципа на разумното използване и екологично балансиран контрол на видовете, нито гарантират закрила на птиците през периода на мътене и отглеждане на малките. Законодателството на Латвия относно лова освен това не е в съответствие със строгите разпоредби относно дерогациите по отношение на лова, установени в Директивата относно птиците, доколкото е необходимо да са изпълнени редица предпоставки, преди да бъдат предоставени дерогации. Латвия призна наличието на недостатъци и предложи да внесе изменения в съответните закони, но тъй като не бе получена информация за направени изменения, Комисията изпраща мотивирано становище, което представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Латвия разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Естония да спазва законодателството на ЕС относно батериите

Комисията поиска Естония да приведе своето законодателство относно батериите в съответствие със законодателството на ЕС. Съгласно законодателството на Естония пускането на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи олово, е забранено, освен ако те са предназначени за моторни превозни средства, дори ако тези батерии и акумулатори са в съответствие с изискванията на Директивата относно батериите. Освен това обхватът на съдържащото се в националното право определение за „производител на батерии и акумулатори“ е твърде широк. Естония предложи да внесе изменения в националното законодателство, но до момента не е направила това. Поради това Комисията изпрати мотивирано становище, което представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения, като предостави на Естония срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Румъния да спазва законодателството на ЕС за намаляване на емисиите на бензинови пари при зареждане с гориво

Румъния не е транспонирала законодателството на ЕС относно улавянето на бензиновите пари при зареждането с гориво на моторни превозни средства на бензиностанции. Това законодателство има за цел да се намалят емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферата при зареждане на моторни превозни средства с гориво на бензиностанции, тъй като тези съединения причиняват заболявания на дихателните пътища и вредят на околната среда. Законодателството трябваше да влезе в сила от 1 януари 2012 г. През март тази година Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения, а сега изпрати мотивирано становище, което представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Румъния разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Околна среда: Комисията иска Португалия да спазва законодателството на ЕС относно отпадъците от миннодобивните индустрии

Европейската комисия иска Португалия да отстрани някои недостатъци при транспонирането на Директивата относно отпадъците от миннодобивните индустрии. Португалия призна наличието на недостатъци, които са свързани с техническите разпоредби и достъпа до информация, но тъй като все още не е получена информация за някои от измененията, беше изпратено мотивирано становище, което представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Португалия разполага със срок от два месеца, за да представи отговор.

(за повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел. +32 498 95 3593)

 • Двустранно споразумение между Италия и Китай за премахването на изискването за виза по отношение на притежателите на дипломатически паспорти: Италия не спазва член 4, параграф 3 от Договора (ДЕС)

Въпреки насоките за водене на преговори, дадени през 2005 г. на Комисията за договарянето на споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Китай, в обхвата на което попада и евентуалното премахване на визите по отношение на притежателите на дипломатически паспорти, Италия, без да сътрудничи с Комисията и без дори да се консултира с нея, е договорила и сключила двустранно споразумение с Китай, по силата на което се премахва изискването за визи по отношение на притежателите на дипломатически паспорти. По този начин Италия не е изпълнила своето задължение за лоялно сътрудничество и не е спазила член 4, параграф 3 от ДЕС, съгласно който държавите членки съдействат на Съюза при изпълнението на неговите задачи и се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза. Поради това днес Комисията прие мотивирано становище, в което иска Италия да приеме всички мерки, които са необходими, за да спазва правото на ЕС, както и да не завършва процеса по ратификация на своето двустранно споразумение с Китай. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(за повече информация: M. Cercone - тел. +32 229 80963 – моб. тел. +32 498 98 2349)

 • Вътрешен пазар: Комисията предприема действия за защита на правото на свободно установяване на нотариусите в Унгария

Днес Комисията изпрати до Унгария допълнителното искане да спази правото на ЕС, като отмени своето изискване за гражданство на нотариусите. Съдът на ЕС вече постанови, че подобни изисквания за гражданство са в противоречие с правото на свободно установяване по силата на Договора за функционирането на ЕС (член 49), тъй като по отношение на дейностите на нотариусите не се прилага изключението по член 51 от ДФЕС относно дейностите, свързани с упражняването на публична власт (вж. Решения на Съда от 24 май 2011 г. по дела срещу Белгия, Франция, Люксембург, Австрия, Германия и Гърция). Унгария възрази, че нейните нотариуси имат правораздавателни правомощия. Нотариусите в Унгария обаче нямат правомощия да решават спорове. Поради това, независимо че в някои случаи правомощията на нотариусите могат да доведат до приемането на решения, които в Унгария са равностойни на съдебни решения, Комисията счита, че този вид участие в упражняването на публична власт не е достатъчно, за да обоснове изискването за гражданство. Допълнителното искане е отправено под формата на допълнително мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Унгария разполага със срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е приела, за да изпълни своите задължения съгласно правото на ЕС относно нотариусите. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

Допълнителна информация относно правото на свободно установяване:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(за повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 - моб. тел. +32 498 98 3969)

 • Вътрешен пазар: Комисията предприема действия за защита на правото на свободно установяване на адвокатите в Люксембург

Днес Европейската комисия изиска от Люксембург да изпълни своите задължения в съответствие с правото на ЕС и да допусне свободното установяване на адвокати в Люксембург. Действащото в Люксембург законодателство съдържа изискването всички адвокати да говорят френски, немски и люксембургски език. Комисията счита, че има по-неограничителни и по-ефективни начини за осигуряване на ефективността на правната система, защитата на доверителите и езиковото наследство на държавата. Така например адвокатската колегия в Люксембург вече води публично достъпен списък на адвокати, в който се посочва тяхната специализация и езиците, които ползват при упражняването на професията. Отправеното днес искане е под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Люксембург разполага със срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е приел, за да изпълни своите задължения в съответствие с правото на ЕС относно установяването на адвокатите. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу него пред Съда на ЕС.

Допълнителна информация относно правото на свободно установяване:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(за повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 - моб. тел. +32 498 98 3969)

 • Обществени поръчки: Комисията иска Полша да спазва разпоредбите на ЕС

Днес Европейската комисия поиска Полша да изпълни своите задължения в съответствие с разпоредбите на ЕС в областта на обществените поръчки по отношение на понятието за допустимо основание за отстраняване на кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки. Съгласно полския закон за обществените поръчки икономически оператори, които са причинили вреди поради неизпълнение или поради неправилно изпълнение на договор, се отстраняват от процедурите за възлагане на обществени поръчки, ако вредата е установена със съдебно решение в рамките на три години преди започването на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Освен това в полското законодателство се предвижда задължителното отстраняване на всеки изпълнител, договорът с който е бил развален от възложителя поради причина, за която изпълнителят отговаря, ако стойността на неизпълнената част от договора е възлизала на най-малко 5 % от неговата стойност. Според Комисията тези разпоредби надхвърлят изчерпателно уредените допустими основания за отстраняване на основания, свързани с професионалните качества на изпълнителя, съобразно установеното в член 45 от Директива 2004/18/EО от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги. Искането е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Полша разполага със срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е приела, за да изпълни своите задължения в съответствие с правото на ЕС в областта на обществените поръчки. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

Допълнителна информация относно разпоредбите в областта на обществените поръчки:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(за повече информация: S. De Rynck - тел. +32 229 63421 - моб. тел. +32 498 98 3969)

 • Транспорт: Комисията иска Белгия, Германия, Финландия и Швеция да приемат национални мерки относно интелигентните транспортни системи (ИТС)

Днес Комисията поиска Белгия, Германия, Финландия и Швеция да допуснат внедряването на интелигентни транспортни системи (ИТС). С Директива 2010/40/ЕС се създава рамка за спомагане на внедряването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Комисията приема спецификации за осигуряване на съвместимостта, оперативната съвместимост и непрекъснатостта на внедряването и използването на ИТС. Белгия, Германия, Финландия и Швеция не са транспонирали изцяло тази директива в националното си право, въпреки че са били длъжни да направят това до 27 февруари 2012 г. Съгласно директивата държавите членки следва да гарантират, че спецификациите, приети от Комисията, са приложени по отношение на ИТС приложенията и услугите при тяхното внедряване. Обстоятелството, че директивата не е транспонирана в срок, може да попречи на ефективността и на навременното прилагане на тези спецификации. Искането на Комисията е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца посочените държави членки не уведомят Комисията за мерките, които са приели, за да осигурят пълно съответствие с правото на ЕС, Комисията може да сезира Съда.

(за повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

 • Здраве на животните: Комисията настойчиво призовава Швеция да преустанови изследванията на говедата за паратуберкулоза

Днес Европейската комисия изпрати на Швеция официално искане (мотивирано становище) за преустановяването на практиката за изследване на говедата за паратуберкулоза. В установените в Директива 64/432/EИО хармонизирани ветеринарномедицински условия за търговията с говеда не се съдържат здравни изисквания във връзка с паратуберкулозата. Освен това тези задължителни изследвания след пристигането на животните възпират шведските животновъди да внасят говеда от други държави — членки на ЕС, а тъй като липсва медицинско основание за изследванията, те имат ефект, равностоен на количествени ограничения. Поради това те не могат да бъдат обосновани по член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се уреждат ограниченията и забраните за внос.

Паратуберкулозата е заразна инфекция на тънките черва на говедата и на овцете, а симптомите (ако такива се проявят) възникват дълго време след заразата. Липсата на напълно надеждни и практични изследвания за откриване на заразените животни също е една от причините за липсата на разпоредби относно това заболяване на равнището на ЕС.

Ако в срок от два месеца от получаването на официалното уведомително писмо Швеция не уведоми Комисията, че изследванията са преустановени, Комисията може да сезира Съда.

(за повече информация: F. Vincent - - тел. +32 229 87166 – моб. тел. +32 498 98 7166)

 • Данъчно облагане: Комисията иска Австрия да прекрати дискриминационното третиране на чуждестранни организации с нестопанска цел

Комисията официално поиска Австрия да измени своето дискриминационно данъчно законодателство за уредба на даренията на организации с нестопанска цел. Австрийското законодателство допуска даренията на някои организации с нестопанска цел, чието седалище е в Австрия, да бъдат третирани като „специални разходи“, докато по отношение на сходни дарения на чуждестранни институции такова облекчение не се допуска. Последицата от това е по-голяма данъчна тежест за дарителите на институции извън Австрия. Това представлява неоснователно ограничение на уреденото в Договорите свободно движение на капитали. Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Австрия.

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 • ДДС: Комисията иска Германия да измени своите разпоредби относно възстановяването на ДДС на оператори извън ЕС

Европейската комисия поиска Германия да измени своето законодателство, съгласно което се изисква подадените от оператори извън ЕС заявления за възстановяване на ДДС да бъдат подписани лично от заявителя. Комисията счита, че тази мярка е в противоречие с основните за правото на ЕС принципи за ефективност, пропорционалност и еквивалентност. Приложимото законодателство на ЕС не съдържа разпоредба, съгласно която се изисква заявленията за възстановяване на ДДС да бъдат лично подписвани. Освен това изискването подписът да бъде полаган лично от оператори извън ЕС може да направи извънредно трудно възстановяването на ДДС на неустановените в ЕС оператори. Комисията счита, че целта, преследвана от Германия посредством това изискване, по-специално борбата срещу данъчните измами и осигуряването на правилно работеща система за възстановяване на ДДС, може да бъде постигната с други средства, например посредством назначаването на данъчен представител. Искането на Европейската комисия е под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството за установяване на неизпълнение на задължения. Ако в срок от два месеца законодателството не бъде приведено в съответствие с правото на ЕС, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията иска Гърция да измени разпоредбите относно таксата за регистрация на превозни средства

Европейската комисия поиска официално Гърция да измени разпоредбите относно таксата за регистрация на превозни средства за служебно ползване, предоставяни на местни лица в Гърция от работодатели, които не са установени в Гърция.

По гръцкото право, ако установен в друга държава членка работодател предостави превозно средство за служебно ползване на свой служител, който е местно лице в Гърция, се прилагат разпоредбите за временен внос. Това означава, че местното лице може да ползва в Гърция служебното превозно средство в продължение на шест последователни месеца или в продължение на общо шест месеца в рамките на една година (като при изключителни обстоятелства е възможно срокът да бъде удължен). След изтичането на шест месеца трябва да се заплати такса за регистрацията на това превозно средство. Гърция не е уредила в своето законодателство трансграничното ползване на служебни превозни средства, като по този начин не се е съобразила с практиката на Съда по този въпрос. В резултат на това работник или служител, който получи регистрирано в държавата членка на своя работодател превозно средство за служебно ползване, може да понесе допълнителни разходи поради трансгранични характер на своята работа. Това може да бъде възпиращ фактор за извършването на трансграничната дейност и е в противоречие с уредените в Договорите принципи за свободното движение на работниците и за правото на свободно установяване. Искането е отправено под формата на мотивирано становище по реда на производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължение. Ако Гърция не се съобрази с искането в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Данъчно облагане: Комисията иска Испания да измени своята дискриминационна уредба на данъка върху недвижимите имоти

Комисията поиска Испания да измени своите данъчни разпоредби относно някои продажби на недвижими имоти. По испанското право капиталовата печалба от продажбата на основно жилище не се облага с данък, ако тя се използва за придобиването на друго основно жилище. Тази разпоредба обаче се прилага само по отношение на местните лица в Испания, като по този начин се дискриминират чуждестранните лица. Посочените разпоредби са несъвместими с уредените в Договорите основни свободи. Искането е отправено под формата на мотивирано становище и представлява вторият етап от производството на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Испания не се съобрази с искането в срок от два месеца, Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

(за повече информация: E. Traynor - тел. +32 229 21548 - моб. тел. +32 498 98 3871)


Side Bar