Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel, 12 september 2012

Brev från ordförande Barroso till Europaparlamentets ordförande, Martin Schulz

"Herr ordförande Schulz,

i dagens tal om tillståndet i unionen lägger jag fram en tydlig politisk vision för EU:s framtid. De utmaningar som där beskrivs kräver visioner, samstämmighet och effektivitet inom EU:s institutioner. Under de närmaste månaderna kommer kommissionen att använda initiativrätten till att lägga fram förslag för att möta de utmaningar som jag lyfter fram i mitt tal. Genom detta brev vill jag, i överensstämmelse med ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen samt som ett resultat av den strukturerade dialogen mellan företrädare för kommissionen och ledamöterna i flera parlamentsutskott, belysa de centrala frågor som är vägledande i utformandet av kommissionens arbetsprogram för 2013 och de närmaste åren framåt.

På ett övergripande politiskt plan är det nödvändigt att reformera Europas ekonomi på ett sådant sätt att vi får en varaktig tillväxt som ger en rejäl ökning av antalet arbetstillfällen. Detta är en enorm uppgift som berör alla delar av samhället, och därför vill kommissionen utforma sitt nästa arbetsprogram utifrån en rad huvudmål, som sedan kommer att uppnås genom ett antal riktade initiativ. Dessa mål har utformats med utgångspunkt i parlamentets tankar om vilka åtgärder som är avgörande för framtiden. Tanken med detta brev är att främja en fortsatt politisk dialog inför kommande månads presentation av kommissionens arbetsprogram för nästa år. Arbetsprogrammet kommer att innehålla de nyckelinitiativ som läggs fram 2013 – Europaåret för medborgarna – och 2014, vilket leder oss fram till valet till Europaparlamentet den sommaren. Programmet utformat för att ge större hållbarhet och fortsätta att i år åstadkomma de resultat som krävs för att uppnå målen i Europa 2020-strategin.

Prioriterade områden

Nedan följer en beskrivning av det arbete som redan påbörjats inom kommissionen. Även detta är föremål för ytterligare dialog mellan våra institutioner. Arbetsprogrammet kommer inte att få sin slutgiltiga utformning förrän kommissionen haft sitt möte med utskottsordförandekonferensen den 2 oktober.

En fördjupad och verklig ekonomisk och monetär union

I dagens tal om tillståndet i unionen har jag klargjort kommissionens avsikt att lägga fram en övergripande modell för en fördjupad och verklig ekonomisk och monetär union. Det råder enighet om att en sådan union är oumbärlig för den europeiska ekonomins framtid. En kombination av bankunion, skatteunion och de nödvändiga delarna i en politisk union skulle ge den säkra grund som krävs för att skapa hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.

Vi har redan börjat föra dessa frågor framåt genom våra konkreta förslag till en gemensam tillsynsmekanism för banker som kommissionen precis har antagit. Tillsammans med befintliga förslag om kapitalkrav för banker, insättningsgarantier och rekonstruktion av banker, kommer dessa nya förslag att påkalla särskild uppmärksamhet från Europaparlamentet och rådet under de närmaste månaderna. Därutöver hoppas jag att vi snarast möjligt kan fullfölja antagandet av de två förslagssamlingar som lades fram av kommissionen i fjol.

Samtidigt är det så att den ekonomiska nydaningen endast kommer att lyckas om den är rotad i en känsla av rättvisa och jämlikhet. Därför avser kommissionen att öka ansträngningarna för att bekämpa skattebedrägerier och skatteflykt, samtidigt som det säkerställs att alla sektorer inom ekonomin lämnar sitt skäliga bidrag till den gemensamma kassan. Det är mycket angeläget att rådet når en överenskommelse om direktivet om skatt på sparande och ger kommissionen mandat att med grannländerna framförhandla skärpta avtal om skatt på sparande. Det står nu klart att förslaget till en skatt på finansiella transaktioner, som jag presenterade i mitt tal om tillståndet i unionen förra året inte kommer vidare utan ett fördjupat samarbete. Kommissionen kommer att reagera positivt och snabbt på varje uppmaning om att gå vidare med detta.

Nedan följer exempel på ett antal framtida åtgärder som skulle kunna vidtas:

 • Fler förslag om att fullfölja regelverket för finansiella tjänster och bankunionen, t.ex. lagstiftning för att åtgärda systemrisker med koppling till andra finansinstitut än banker och till skuggbanker samt framtida åtgärder för att lättare identifiera och förebygga risker i bankvärlden.

 • Tidigare samordning av och stöd till medlemsstaternas planer för ekonomiska reformer inom ramen för den europeiska planeringsterminen, som ett inslag i den pågående fördjupningen av den ekonomiska styrningen av EU.

 • Åtgärder för att stärka den långsiktiga finansieringen av den reala ekonomin.

 • En åtgärdsplan för att bekämpa skattebedrägeri och skatteflykt.

 • Förslag med inriktning på skatteparadis och aggressiv skatteplanering inom företag.

 • Förslag med inriktning på affärsbanker, inklusive öppenhet i fråga om avgifter och förbättrade möjligheter för kunderna att byta bank.

Stärkt sysselsättning och tillväxt på den inre marknaden och en förnyad industripolitik

Den tekniska utvecklingen och de globala förändringarna är två stora utmaningar för Europa i dag. För att kunna omvandla dem till möjligheter krävs det insatser som gör EU attraktivare för investeringar och som skapar en företagaranda inom EU som får nya förtag att växa fram och blomstra. Kommissionen kommer också fortsättningsvis att pressa på för reformer som får den inre marknaden att utveckla sin fulla potential, särskilt genom ännu en inremarknadsakt. Ett förslag till en sådan akt kommer att läggas fram nästa månad. I oktober 2012 kommer kommissionen också att lägga fram förslag till en moderniserad industripolitik, som under hösten åtföljs av en åtgärdsplan för ett mer företagsinriktat Europa och ett initiativ för bilindustrin i slutet av året. Hela den europeiska dimensionen måste utnyttjas för att innovationspotentialen till fullo ska kunna utvecklas. Det är också viktigt att tvätta bort konkursstämpeln och se till att vi nu investerar i de industrier som kommer att bli hörnstenarna i den framtida europeiska ekonomin.

Med utgångspunkt i dessa nyckelförslag skulle arbetsprogrammet även kunna omfatta

 • nya regler om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation,

 • ett intensifierat arbete med standarder, certifieringar och märkningar,

 • en moderniserad syn på den immateriella äganderätten,

 • stimulans av privata investeringar och tillgång till kapital, särskilt för små och medelstora företag, för att uppnå hävstångseffekter, och

 • utarbetandet av en ny europeisk metod för hantering av konkurser och betalningsoförmåga.

Ökad social sammanhållning genom att investera i människor

Också i fortsättningen är det helt avgörande att EU vidtar åtgärder på europeisk nivå för att lösa de arbetslöshetsproblem som miljontals människor står inför i dag. Uppmärksamheten måste i synnerhet riktas mot ungdomar, som ju är särskilt utsatta för arbetslöshet. Det är också mycket viktigt att vi i vår strategi räknar med både den långsiktiga utmaning som en åldrande befolkning innebär och behovet av att ge medborgarna de färdigheter som krävs för att i ett globalt sammanhang kunna utveckla företag och därmed skapa arbetstillfällen som skänker oss välstånd även i framtiden. Att sätta fart på den europeiska arbetsmarknaden för att stärka anställbarheten kommer att vara avgörande för att på nytt få igång tillväxten. Vi måste anpassa åtgärderna för att stötta olika grupper, både de utsatta och de högkvalificerade, och samtidigt dra fördel av en förstärkt nytänkaranda inom såväl utbildnings- och fortbildningssystemen som inom arbetsförmedlingen.

Exempel på framtida åtgärder som skulle kunna tas med i arbetsprogrammet är initiativ till

 • investeringspaket med en social dimension,

 • förenklad fri rörlighet för arbetstagare,

 • förbättringar för utsatta grupper som vill ut på arbetsmarknaden, och

 • utökade initiativ för ungdomar med inriktning på sysselsättning och rörlighet.

Nätverkens Europa

Effektiva nätverk kommer att vara av central betydelse för Europas framtidsutsikter, och detta är ett område där den europeiska dimensionen är särskilt viktig för att nå framgång. Investeringar i modern infrastruktur och den digitala ekonomin sporrar tillväxt över hela den inre marknaden. Nätverksindustrierna i Europa måste vara uthålliga, säkra och konkurrenskraftiga samtidigt som de till fullo utnyttjar de innovationer som görs. Kommissionen arbetar för att medborgarna senast 2015 ska kunna koppla upp sig var som helst, när som helst och med varje apparat som erbjuder sådana möjligheter samt för att EU senast 2020 ska vara helt sammanlänkat över gränserna och mellan nätverken. Vi behöver ”kommunicera för att konkurrera” och göra mer för att skapa ett verkligt europeiskt transportområde med Europatäckande regler. Kommissionen kommer att fortsätta med utbyggnaden av ett konkurrenskraftigt, resurseffektivt och intelligent transportsystem, inte minst med stöd i ett nytt järnvägspaket och ett initiativ om rena transporter som kommer att antas i slutet av året. Vi kommer även att bygga vidare på vår integrerade havspolitik. Arbetsprogrammet skulle kunna innefatta att

 • använda teknik som bidrar till att arbeta bort hindren mellan nätverken, skapa bättre nätsäkerhet och öka kundernas valfrihet,

 • frigöra bandbredd genom en aktiv spektrumpolitik på EU-nivå och skapa en lämplig ram för att utnyttja datamolntjänsternas fulla potential,

 • inleda en ny fas i arbetet för ett gemensamt europeiskt luftrum, och

 • anpassa momssystemen till varandra för att motverka snedvridning och underlätta affärer inom den gränsöverskridande e-handeln.

En hållbar och effektiv resursanvändning

I den framtida ekonomin måste Europa använda befintliga resurser mer effektivt, samtidigt som vi måste minska våra utsläpp av växthusgaser. En utveckling i denna riktning kan också stärka potentialen för innovationer, och därmed främja tillväxt, välstånd och sysselsättning. Arbetsprogrammet skulle därför bl.a. kunna syfta till att

 • skapa ramar för klimat- och energipolitiken samt anlägga ett långsiktigt perspektiv på investeringar även efter 2020,

 • ta vara på de tekniska möjligheterna att öka energieffektiviteten i transportsektorn,

 • omarbeta direktiven om luftkvalitet,

 • främja utvecklingen av s.k. smarta energinät och smart mätning, och

 • följa upp Rio +20.

Ett säkrare Europa

Grundläggande rättigheter och respekt för rättsstatsprincipen hör till EU:s själva fundament, och ett av unionens viktigaste framsteg är människors rätt att fritt bosätta sig, resa, arbeta och bedriva affärsverksamhet i andra EU-länder. Genom att effektivt bekämpa brottslighet och korruption och genom att på ett verkningsfullt sätt skydda våra yttre gränser bidrar vi till dessa rättigheter och friheter, men med dem följer också ansvar: Vi måste skapa bättre verktyg för att hantera de svårigheter som kan uppstå inom migrationens område. Vi måste också slå vakt om folkhälsa och säkra livsmedel, utveckla en god beredskap för att hantera naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor och erbjuda en fristad för människor som flyr undan förföljelse.

På de här områdena skulle arbetsprogrammet kunna inkludera att

 • bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism,

 • förbättra utbytet av information ur brottsregister,

 • inrätta en europeisk åklagarmyndighet med uppgift att skydda unionens ekonomiska intressen,

 • ändra direktivet om kärnsäkerhet och utarbeta förslag om skadeståndsansvar och försäkringar på atomenergins område samt om beredskap för och respons vid kärnkraftskatastrofer, och

 • lägga fram en rapport om medborgarskapet, där särskild tonvikt bör ligga vid behovet av mer kraftfulla åtgärder för att undanröja de hinder som försvårar för medborgarna att dra full nytta av EU-medlemskapet.

EU på den internationella arenan

EU har utarbetat en rad olika mål för sitt internationella arbete. Det handlar om allt från att försvara och sprida våra värderingar till att främja våra ekonomiska intressen och bedriva en aktiv utvecklingspolitik. Ett enat EU som talar med en röst och agerar gemensamt är det effektivaste medlet för att uppnå dessa mål.

Under den period som arbetsprogrammet omfattar kommer kommissionens arbete att inriktas på att

 • genomföra vår breda strategi för att genom ekonomiskt stöd, handel och ökad rörlighet stödja politiska och ekonomiska reformer i vårt grannskap,

 • främja handel och investeringsutbyte med våra viktigaste partner och utveckla samarbete som griper över flera sektorer,

 • förbereda fortsatta insatser i riktning mot millennieutvecklingsmålen och spela en aktiv roll i den internationella debatten om de globala utvecklingsmålen för perioden efter 2015,

 • förbereda nästa årliga utvidgningspaket, och

 • inleda verksamheten vid det europeiska centrum för krisberedskap som ska ha till uppgift att samordna insatser vid naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor och ytterligare förbättra EU:s beredskap för kriser i tredjeland.

Att investera inför framtiden – vikten av att enas om och genomföra en budgetram med långsiktighet i fokus

Kommissionens arbete under det kommande året kommer naturligtvis också i hög grad att präglas av den slutliga utformningen av nästa generation investeringar från EU-budgeten och förberedelserna för genomförandet av den kommande fleråriga budgetramen, vilken bör antas senare i år. Parlamentet kommer att spela en mycket viktig roll när det gäller att garantera en budget och en nivå på de egna medlen som är tillräcklig för att vi ska klara de uppgifter vi står inför och därmed kunna maximera EU-budgetens potential. Kommissionen kommer att bedriva ett nära samarbete med parlamentet för att färdigställa och anta all sektorslagstiftning som behövs för att EU ska kunna omsätta en modern och tillväxtvänlig flerårsbudget i praktiken. Parlamentets stöd till antagandet av exempelvis Fonden för ett sammanlänkat Europa och Horisont 2020 kommer att vara av yttersta vikt i detta sammanhang, liksom dess fortsatta stöd till en stark gemensam jordbrukspolitik och sammanhållningspolitik.

Att stärka EU:s demokratiska ansvarighet

En ytterligare fördjupning av EU-samarbetet kommer att kräva både ökad politisk integration och en hög grad av demokratisk ansvarighet. Vi måste därför garantera en verklig demokratisk insyn, och tydligt visa medborgarna att EU är deras projekt – inte bara ett projekt för en politisk eller ekonomisk elit. Kommissionens förslag om en förordning om stadgarna för och finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, som antas idag, är ett viktigt steg i riktning mot en verklig europeisk politisk arena. Mer arbete återstår på detta område. I linje med det tal som hålls idag kommer kommissionen tillsammans med Europaparlamentet att ingående diskutera vilka åtgärder som bör vidtas när det gäller parlamentets politiska granskning, frågan om ansvarighet för den löpande policyutvecklingen och behovet av lämpliga ramar för nästa val till Europaparlamentet.

Ett arbetsprogram som ger konkreta resultat

De centrala mål som tagits upp ovan kommer att tjäna som riktmärke när den bredare politiska visionen ska omsättas i konkreta åtgärder under de kommande åren. Vid den slutliga utformningen av de initiativ som ska ingå i arbetsprogrammet kommer kommissionen att lägga vikt vid följande:

 • De åtgärder som har starkast inverkan på tillväxt och sysselsättning måste inledas så snart som möjligt. Kommissionen kommer att prioritera initiativ som kan ge snabba resultat, samtidigt som det är viktigt att lägga grunden för en långsiktig hållbarhet. Genomförandet av den nyligen antagna tillväxtpakten kommer också att inta en central roll.

 • Insatserna på EU-nivå och på nationell nivå måste samverka på ett sätt som ger största möjliga effekt. För att så kraftfullt som möjligt bidra till tillväxt och sysselsättning behöver därför den samlade strategin inom ramen för Europa 2020 fördjupas.

Liksom tidigare år är de åtgärder som uttryckligen redovisas i arbetsprogrammet bara en del av kommissionens arbete. Det krävs hårt arbete inom alla institutioner för att färdigbehandla de förslag som redan har lagts fram och för att se till att de åtgärder som man enas om också genomförs effektivt. För kommissionens del innebär detta att lägga fokus på de förslag där det finns förutsättningar för en politisk överenskommelse före mitten av 2014, med fortsatt höga krav på smart lagstiftning. I detta sammanhang vill jag passa på att informera er om kommissionens avsikt att dra tillbaka sitt förslag till förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster (”Monti II”).

Debatten i samband med dagens tal om tillståndet i unionen utgör en viktig del i vår dialog kring dessa prioriteringar. Jag ser mycket fram emot att stå värd för det tredje sammanträdet mellan utskottsordförandekonferensen och kommissionens ledamöter den 2 oktober. Kommissionen kommer också noggrant att gå igenom den gemensamma resolutionen om parlamentets prioriteringar 2013, som antogs i veckan. Jag ser det som ett tydligt tecken på våra gemensamma prioriteringar att ett stort antal av de initiativ som parlamentet och dess utskott har diskuterat sammanfaller med initiativ som kommissionen aktivt arbetar med för närvarande. Kommissionen planerar också att senare under året anta förslag i vissa av dessa frågor.

På senare år har EU stigit fram som en central och de facto oersättlig aktör i arbetet för att hantera krisen. Tillsammans har vi utarbetat skräddarsydda lösningar på de mest akuta problemen, samtidigt som vi har kunnat behålla fokus på Europas mer långsiktiga utmaningar. Vi har inrättat ett nytt system för ekonomisk styrning, och omformat våra strukturer för tillsyn och reglering av finanssektorn. Tillväxt och sysselsättning har hela tiden stått i centrum. Det nära samarbetet mellan våra institutioner har redan burit frukt, och det är nu dags att gå vidare. En noggrann balans mellan sunda offentliga finanser, strukturreformer och väl riktade investeringar är fortsatt av yttersta vikt. Jag ser fram emot att samarbeta med parlamentet för att tillsammans skapa ett program för verkningsfulla åtgärder för det kommande året.

José Manuel Barroso"


Side Bar