Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

V Bruseli 12. septembra 2012

List predsedu Barrosa predsedovi Európskeho parlamentu pánovi Martinovi Schulzovi

"Vážený pán predseda Schulz,

v správe o stave Únie, ktorú dnes predkladám, vytyčujem jasnú politickú víziu budúcnosti našej Únie. Výzvy, ktoré načrtávam, si od inštitúcií EÚ vyžadujú prezieravosť, súdržnosť a efektívnosť. Komisia využije svoje právo iniciatívy a v nasledujúcich mesiacoch predloží návrhy zamerané na riešenie výziev, ktoré uvádzam vo svojom prejave. V súlade s rámcovou dohodou medzi Európskym parlamentom a Komisiou a v nadväznosti na štruktúrovaný dialóg medzi členmi Komisie a jednotlivými parlamentnými výbormi stanovujem v tomto liste hlavné prvky prípravy pracovného programu Komisie na rok 2013 a nasledujúce roky.

Našou všeobecnou politickou povinnosťou je reformovať európske hospodárstvo tak, aby zabezpečovalo udržateľný rast spojený s tvorbou pracovných príležitostí. Je to náročná úloha, ktorá sa týka všetkých sektorov spoločnosti. Komisia preto predstaví svoj budúci pracovný program prostredníctvom súboru hlavných cieľov, ktoré sa budú plniť prostredníctvom viacerých osobitných iniciatív. Tieto ciele počítajú s vlastnými úvahami Parlamentu o budúcich kľúčových opatreniach. Tento list by mal poskytnúť podnety pre náš pokračujúci politický dialóg v rámci prípravy na prijatie pracovného programu Komisie na nasledujúci rok, ku ktorému dôjde v budúcom mesiaci. Pracovný program bude zahŕňať kľúčové iniciatívy, ktoré budú navrhnuté v rokoch 2013 (Európsky rok občanov) a 2014 a ktoré budú prebiehať v období budúcich volieb do Európskeho parlamentu v polovici roku 2014. Konkrétnejšie, tento program bude vypracovaný tak, aby zabezpečil väčšiu udržateľnosť a ďalšie napredovanie v plnení všetkých úloh, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020.

Prioritné oblasti

V nasledujúcej časti je uvedený stručný prehľad prebiehajúcej práce Komisie. Bude takisto predmetom ďalšieho dialógu medzi našimi inštitúciami. Pracovný program bude ukončený až po zasadnutí konferencie predsedov výborov s Komisiou, ktorá sa uskutoční 2. októbra.

Dôsledná a skutočná hospodárska a menová únia

V dnešnom prejave o stave Únie som oznámil úmysel Komisie predstaviť podrobný plán dôslednej a skutočnej hospodárskej a menovej únie. Existuje jasná zhoda v tom, že takáto únia je pre budúcnosť európskeho hospodárstva nevyhnutná. Kombinácia bankovej únie, fiškálnej únie a potrebných prvkov politickej únie by poskytla bezpečnú platformu, ktorá je potrebná na vytváranie udržateľného rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti.

Na tejto agende už pracujeme prostredníctvom konkrétnych návrhov na jednotný mechanizmus dohľadu nad bankami, ktorý Komisia práve prijala a ktorý si spolu s existujúcimi návrhmi týkajúcimi sa kapitálových požiadaviek pre banky, ochrany vkladov a riešenia problémov bánk bude v nasledujúcich mesiacoch vyžadovať prvoradú pozornosť Európskeho parlamentu a Rady. Okrem toho dúfam, že sa nám podarí rýchlo finalizovať prijatie dvojice návrhov, ktoré Komisia pripravila minulý rok.

Hospodárska obnova bude zároveň úspešná iba vtedy, ak bude založená na zmysle pre spravodlivosť a nestrannosť. Komisia preto zintenzívni úsilie o riešenie daňových podvodov a únikov a zabezpečí, aby všetky sektory spravodlivou mierou prispievali do verejného rozpočtu. Je naliehavo potrebné, aby Rada schválila revidovanú smernicu o zdaňovaní príjmu z úspor a mandáty na rokovania, ktoré by Komisii umožnili prerokovať posilnenie dohôd o zdaňovaní príjmu z úspor so susednými krajinami. V súčasnosti je už zrejmé, že návrh dane z finančných transakcií, ktorý som uviedol vo svojom minuloročnom prejave o stave Únie, musí napredovať v rámci posilnenej spolupráce. Komisia bude pozitívne a rýchlo reagovať na akýkoľvek návrh v tomto smere.

Opatrenia, ktoré sa v budúcnosti prijmú, by napríklad mohli zahŕňať:

 • budúce návrhy na dokončenie regulačného rámca pre finančné služby a bankovú úniu, napr. právne predpisy na riešenie systémových rizík súvisiacich s nebankovými subjektmi a tieňovým bankovým systémom a ďalšie opatrenia na posilnenie identifikácie a prevencie rizík bankových činností,

 • ako súčasť pokračujúceho prehlbovania správy ekonomických záležitostí EÚ – ďalší rozvoj ex ante koordinácie a podpory plánov reforiem hospodárskej politiky členských štátov v kontexte európskeho semestra,

 • opatrenia na zabezpečenie dlhodobého financovania reálnej ekonomiky,

 • akčný plán na boj proti daňovým podvodom a únikom,

 • návrhy týkajúce sa daňových rajov a agresívneho daňového plánovania spoločností,

 • návrhy týkajúce sa retailového bankovníctva vrátane transparentnosti poplatkov a rozšírenia možností spotrebiteľov zmeniť banku.

Podpora pracovných príležitostí a rastu na jednotnom trhu a nová priemyselná politika

Technologický rozvoj a globálne zmeny predstavujú dve kľúčové výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí. Na to, aby sa tieto výzvy zmenili na príležitosti pre rast, sú potrebné opatrenia, ktoré zvýšia príťažlivosť investovania v EÚ a podporia podnikateľského ducha, ktorý umožní vznik a prosperitu nových podnikov v EÚ. Komisia bude aj naďalej vyvíjať úsilie v oblasti reforiem, ktoré umožnia plné využitie potenciálu jednotného trhu, a to najmä prostredníctvom ďalšieho Aktu o jednotnom trhu, ktorý bude navrhnutý v októbri. V októbri 2012 Komisia takisto predloží návrhy modernej priemyselnej politiky, po ktorých bude v priebehu jesene nasledovať akčný plán na podporu podnikania v Európe a koncom roka iniciatíva v odvetví automobilového priemyslu. Je potrebné v plnej miere využiť európsky rozmer s cieľom rozvinúť inovačný potenciál, prekonať stigmu neúspechu v podnikaní a zabezpečiť, aby sa v súčasnosti investovalo do tých odvetví, ktoré budú v budúcnosti tvoriť základ európskeho hospodárstva.

Vychádzajúc z týchto kľúčových návrhov by pracovný program mohol zahŕňať iniciatívy na:

 • vytvorenie nových pravidiel štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie,

 • zintenzívnenie práce na normách, certifikácii a označeniach,

 • modernizáciu nášho prístupu k právam duševného vlastníctva,

 • podnecovanie a posilňovanie súkromných investícií a prístupu ku kapitálu, najmä pre MSP,

 • vývoj nového európskeho prístupu k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti.

Zabezpečenie sociálnej súdržnosti prostredníctvom investovania do ľudí

EÚ musí aj naďalej podnikať kroky na európskej úrovni, ktoré môžu pomôcť riešiť nezamestnanosť, ktorej v súčasnosti čelia milióny ľudí. Osobitnú pozornosť je aj naďalej potrebné venovať mladým ľuďom, ktorých sa táto situácia obzvlášť dotýka. Je potrebné, aby sme v našom prístupe zohľadnili aj dlhodobú výzvu súvisiacu so starnúcou spoločnosťou a potrebu vybaviť Európanov globálnymi schopnosťami, ktoré budú rozhodujúce pre rozvoj podnikov, a tým aj pre vytváranie pracovných príležitostí a pre našu budúcu prosperitu. Rozvoj európskeho trhu práce zameraný na zvýšenie zamestnateľnosti bude životne dôležitý pre opätovné naštartovanie rastu, vytvorenie opatrení zameraných napr. na zraniteľné skupiny alebo vysoko kvalifikované pracovné sily a výraznejšie využívanie inovácie v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy a službách zamestnanosti.

Budúce opatrenia, ktoré budú súčasťou pracovného programu, by mohli zahŕňať napríklad iniciatívy na:

 • vytvorenie balíka sociálnych investícií,

 • uľahčenie voľného pohybu pracovníkov,

 • zlepšenie prístupu zraniteľných skupín na trh práce,

 • rozšírenie iniciatívy pre mládež aj na zamestnanosť a mobilitu.

Vytváranie európskych sietí

Účinné siete budú predstavovať základ budúcich vyhliadok Európy, pričom ide o oblasť, ktorej úspech obzvlášť závisí od európskeho rozmeru. Investovanie do modernej infraštruktúry a digitálneho hospodárstva podnecuje rast jednotného trhu ako celku. Sieťové odvetvia v Európe musia byť odolné, bezpečné a konkurencieschopné, pričom je potrebné, aby v plnej miere využívali možnosti inovácie. Komisia pracuje na zabezpečení toho, aby do roku 2015 mali Európania možnosť pripojiť sa na internet kdekoľvek, kedykoľvek a prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia a aby do roku 2020 EÚ mala plne prepojené siete bez ohľadu na hranice. Musíme sa „prepojiť, aby sme mohli konkurovať“ a musíme urobiť viac pre to, aby sme vytvorili skutočný európsky dopravný priestor s európskymi pravidlami. Komisia bude zároveň pokračovať v budovaní inteligentného a konkurencieschopného systému dopravy efektívne využívajúceho zdroje, najmä prostredníctvom nového železničného balíka a iniciatívy v oblasti čistej dopravy, ktorá sa má prijať koncom tohto roka. Budeme ďalej rozvíjať aj našu integrovanú námornú politiku. Pracovný program by mohol zahŕňať opatrenia na:

 • použitie technológií na prelomenie bariér medzi sieťami, zabezpečenie vyššej bezpečnosti sietí a zlepšenie možnosti výberu pre spotrebiteľov,

 • uvoľnenie pásma prostredníctvom aktívnej politiky EÚ v oblasti frekvenčného spektra a vytvorenie vhodného rámca na preskúmanie všetkých možností využitia „cloud computing“,

 • začatie novej etapy Jednotného európskeho neba,

 • zosúladenie systémov DPH s cieľom uľahčiť podnikanie v rámci cezhraničného elektronického obchodu a zabrániť jeho narúšaniu.

Udržateľné a efektívne využívanie zdrojov

Budúce hospodárstvo Európy musí efektívnejšie využívať existujúce zdroje a znížiť svoje emisie skleníkových plynov. Vývoj v tomto smere môže takisto vytvoriť potenciál pre inováciu, a tým aj pre rast s priamym dosahom na prosperitu a zamestnanosť.

Pracovný program by mohol zahŕňať iniciatívy týkajúce sa:

 • vytvorenia rámcovej politiky v oblasti klímy a energetiky s cieľom poskytnúť dlhodobú perspektívu investícií po roku 2020,

 • podnecovania technologických možností zvyšovania energetickej účinnosti v sektore dopravy,

 • revízie smerníc o kvalite ovzdušia,

 • umožnenia vývoja inteligentných energetických sietí a inteligentných meracích systémov,

 • opatrení nadväzujúcich na konferenciu RIO+20.

Bezpečná a chránená Európa

Európska únia je vybudovaná na pevných základoch, ktoré tvoria základné práva a právny štát. Jedným z najväčších úspechov EÚ je sloboda, ktorú ponúka občanom, a to sloboda žiť, cestovať, pracovať a podnikať v iných členských štátoch EÚ. Keď účinne bojujeme proti trestnej činnosti či korupcii, alebo keď účinne kontrolujeme svoje vonkajšie hranice, ochraňujeme tieto práva a slobody. Máme takisto povinnosti, pokiaľ ide o posilnenie nástrojov s cieľom čeliť potenciálne ťažkým situáciám súvisiacim s migráciou, ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti potravín, účinné reakcie na katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou alebo na prírodné katastrofy a poskytnutie bezpečnej zóny tým, ktorí čelia prenasledovaniu.

Činnosti, ktoré budú ustanovené v pracovnom programe, by mohli zahŕňať opatrenia na:

 • boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,

 • zlepšenie obehu informácií týkajúcich sa registrov trestov,

 • zriadenie Európskej prokuratúry na ochranu finančných záujmov Únie,

 • revíziu smernice o jadrovej bezpečnosti a vypracovanie návrhov týkajúcich sa zodpovednosti za jadrovú bezpečnosť, poistenia, ako aj pripravenosti a reakcie v prípade jadrovej núdzovej situácie, ako aj na

 • vypracovanie správy o občianstve, v ktorej sa zdôrazní potreba účinnejšieho opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré našim občanom bránia vo využívaní všetkých výhod, ktoré ponúka členstvo v EÚ.

Európa ako globálny aktér

Európska únia má široké spektrum globálnych cieľov, od sledovania svojich hodnôt cez sledovanie svojich hospodárskych záujmov až po podporu rozvoja. Najúčinnejším spôsobom ako sledovať tieto záujmy, je zjednotená EÚ, ktorá hovorí a koná ako celok. Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje pracovný program, bude Komisia pracovať na:

 • realizácii kombinovanej stratégie (finančná pomoc, obchod a mobilita) na podporu politických a hospodárskych reforiem v susedstve EÚ,

 • zintenzívnenom obchode a investovaní spolu so strategickými partnermi, ako aj na viacsektorovej spolupráci,

 • príprave ďalšej práce v súvislosti s plnením miléniových rozvojových cieľov a prevzatí aktívnej úlohy v medzinárodnej diskusii o globálnych rozvojových cieľoch po roku 2015,

 • budúcoročnom balíku pre rozšírenie,

 • spustení prevádzky centra pre núdzové reakcie, ktoré pomôže členským štátom vysporiadať sa s prírodnými katastrofami a katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou a ďalej posilní reakciu Európy na krízy v tretích krajinách.

Investovanie do budúcnosti: dohoda o viacročnom finančnom rámci s dôrazom na budúcnosť a jeho plnenie

Práca Komisie bude v priebehu budúceho roka takisto vo výraznej miere motivovaná realizáciou budúcej generácie investícií z rozpočtu EÚ a prípravou vykonávania budúceho viacročného finančného rámca, ktorý by sa mal prijať ešte tento rok. Úloha Parlamentu pri zabezpečovaní rozpočtu a vlastných zdrojov na túto úlohu bude kľúčom k maximalizovaniu potenciálu rozpočtu EÚ splniť očakávania a Komisia bude s Parlamentom úzko spolupracovať s cieľom uzatvoriť všetky sektorové právne predpisy, ktoré EÚ umožnia plnenie modernizovaného viacročného rozpočtu zameraného na rast. Okrem neustálej podpory, ktorú Parlament poskytuje zabezpečeniu silnej spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, bude v tejto súvislosti hrať rozhodujúcu úlohu aj jeho podpora pri prijímaní iniciatív, akými sú napr. Nástroj na prepojenie Európy a Horizont 2020.

Posilnenie demokratickej zodpovednosti v Európskej únii

Hlbšia integrácia si vyžaduje ďalšiu politickú integráciu a vysokú úroveň demokratickej zodpovednosti. Musíme garantovať účinný demokratický dohľad a ubezpečiť občanov, že tento projekt je ich projektom a nielen projektom politických a hospodárskych elít. Návrh nariadenia Komisie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií, ktorý bol dnes prijatý, je dôležitým krokom pri vytváraní skutočne európskej politickej scény. V tejto súvislosti je možné a aj potrebné urobiť viac. V súlade s dnešným prejavom si Komisia želá, aby Parlament spoločne s ňou zvažoval vhodné opatrenia týkajúce sa parlamentného preskúmania, ako aj zodpovednosti za súčasnú tvorbu politík so zreteľom na vhodný rámec budúcich volieb do Európskeho parlamentu.

Pracovný program, ktorý splní očakávania

Tieto kľúčové ciele budú v priebehu nadchádzajúcich rokov predstavovať rámec pre premietnutie širšej vízie do konkrétnych opatrení. Pri finalizovaní jednotlivých iniciatív pracovného programu Komisie bude Komisia:

 • prednostne uskutočňovať opatrenia s najväčším dosahom na rast a tvorbu pracovných miest. Uprednostní iniciatívy, ktoré prinášajú výsledky rýchlo a ktoré zároveň vytvárajú základy pre dlhodobú udržateľnosť. Prioritne zabezpečí implementáciu nedávno schváleného paktu pre rast,

 • vyvíjať snahu, aby zabezpečila, že EÚ a vnútroštátne orgány na jednotlivých úrovniach budú konať v súčinnosti v záujme zaistenia najväčších možných výhod. Preto je z hľadiska úspešného presadzovania rastu a pracovných miest tak dôležité prehĺbenie koncepcie Európa 2020.

Opatrenia zdôraznené v pracovnom programe sa ako vždy vzťahujú iba na časť pracovnej náplne Komisie. Všetky inštitúcie budú musieť vyvíjať zvýšené úsilie, keď budú dávať prednosť finalizácii návrhov, ktoré sú už predostreté, a keď budú pomáhať zabezpečovať účinné vykonávanie dohodnutých opatrení. Pre Komisiu to znamená zameranie našich zdrojov na návrhy, v súvislosti s ktorými možno dosiahnuť politickú dohodu do polovice roka 2014, a súbežné uplatňovanie najvyšších štandardov inteligentnej regulácie. V tejto súvislosti by som rád využil príležitosť a informoval vás o úmysle Komisie stiahnuť svoj návrh nariadenia o výkone práva uskutočniť kolektívnu akciu v rámci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby („Monti II“).

Dnešná diskusia o stave Únie bude ďalším dôležitým stavebným kameňom nášho dialógu pri tvorbe uvedeného stanovovania priorít. Teším sa na, že budeme hostiť tretie stretnutie konferencie predsedov výborov a Kolégia, ktoré sa uskutoční 2. októbra. Komisia takisto podrobne preskúma uznesenie týkajúce sa priorít Parlamentu na rok 2013, ktoré bolo prijaté tento týždeň. Za dôležitý náznak našich zbližujúcich sa priorít považujem momentálnu aktívnu prácu Komisie na značnom počte iniciatív, o ktorých uvažoval Parlament a jeho výbory. Predpokladá sa, že niektoré z nich budú neskôr tohto roku Komisiou prijaté.

Za niekoľko posledných rokov sa EÚ v boji proti kríze ukázala ako nepostrádateľný aktér. Spoločne sme poskytli cielené riešenia na naliehavé situácie. Pritom sme uchovali zameranie na dlhodobé výzvy Európy. Zaviedli sme nový systém správy ekonomických záležitostí, upravili sme systém finančnej regulácie a dohľadu a uchovali sme rast a pracovné miesta v centre našej pozornosti. Úzka spolupráca medzi našimi inštitúciami už priniesla svoje ovocie. Teraz musíme napredovať so správnou vyváženosťou zdravých verejných financií, štrukturálnej reformy a cielených investícií. Teším sa na spoluprácu s Parlamentom, ktorej cieľom bude poskytnúť účinný program opatrení na budúci rok.

José Manuel BARROSO"


Side Bar