Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 12 septembrie 2012

Scrisoarea președintelui Barroso către președintele Parlamentului European, dl Martin Schulz

"Stimate domnule președinte Schulz,

În discursul meu de astăzi privind starea Uniunii, prezint o viziune politică clară privind viitorul Uniunii noastre. Pentru abordarea provocărilor prezentate, instituțiile UE trebuie să dea dovadă de viziune, coerență și eficacitate. În virtutea dreptului său de inițiativă, Comisia va prezenta, în lunile care vor urma, propuneri menite să răspundă provocărilor identificate în discursul meu. În conformitate cu Acordul-cadru dintre Parlamentul European și Comisie și în urma unui dialog structurat între membrii Comisiei și diferitele comisii parlamentare, în această scrisoare prezint principalele elemente care stau la baza elaborării programului de lucru al Comisiei pentru 2013 și pentru anii următori.

Principala noastră preocupare la nivel politic este reformarea economiei europene pentru a înregistra o creștere durabilă și generatoare de locuri de muncă. Aceasta este o sarcină extrem de importantă, care vizează toate sectoarele societății. Prin urmare, Comisia va prezenta următorul său program de lucru, care va cuprinde o serie de obiective-cheie ce vor fi realizate prin intermediul mai multor inițiative specifice. Aceste obiective se bazează pe propriile reflecții ale Parlamentului cu privire la principalele acțiuni pentru viitor. Prezenta scrisoare ar trebui să contribuie la consolidarea dialogului nostru politic în perioada premergătoare adoptării programului de lucru al Comisiei pentru anul următor, care va avea loc luna viitoare. Programul de lucru va cuprinde inițiative-cheie care urmează să fie propuse în 2013 (Anul European al cetățenilor) și în 2014, până la următoarele alegeri pentru Parlamentul European, care vor avea loc la jumătatea anului 2014. Mai exact, programul va fi menit să garanteze o mai mare durabilitate și să asigure aplicarea în continuare a tuturor măsurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Domenii prioritare

Informațiile care urmează prezintă o imagine a activității în curs din cadrul Comisiei. De asemenea, aceste informații fac obiectul unui dialog aprofundat între instituțiile noastre. Programul de lucru va fi finalizat doar după reuniunea din 2 octombrie, la care vor participa Conferința președinților de comisie și Comisia.

O Uniune economică și monetară profundă și reală

În discursul de astăzi privind starea Uniunii, am anunțat intenția Comisiei de a prezenta un plan general pentru o Uniune economică și monetară profundă și reală. Există un consens puternic privind caracterul indispensabil al unei astfel de Uniuni economice și monetare pentru viitorul economiei europene. Combinația dintre o Uniune bancară, o Uniune fiscală și elementele necesare ale Uniunii politice ar constitui temelia solidă necesară pentru promovarea creșterii economice durabile, a ocupării forței de muncă și a competitivității. Înregistrăm deja progrese în ceea ce privește această agendă, prin propuneri concrete privind instituirea unui mecanism unic de supraveghere pentru bănci pe care Comisia l-a adoptat recent și care, împreună cu propunerile existente privind cerințele de capital bancar, garantarea depozitelor și soluționarea situațiilor de criză bancară, va necesita o atenție deosebită din partea Parlamentului European și a Consiliului în lunile următoare. În plus, sper să putem finaliza rapid adoptarea propunerilor din pachetul de două măsuri prezentat de Comisie anul trecut.

În același timp, reînnoirea economică se va bucura de succes doar dacă se bazează pe corectitudine și echitate. Prin urmare, Comisia își va intensifica eforturile de combatere a fraudei fiscale și a evaziunii fiscale și va garanta o contribuție echitabilă a tuturor sectoarelor la finanțele publice. Consiliul trebuie să convină de urgență asupra Directivei revizuite privind impozitarea economiilor și a mandatelor care să permită Comisiei să negocieze cu țările vecine acorduri mai puternice privind impozitarea economiilor. În prezent, este clar că propunerea privind introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare, pe care v-am prezentat-o anul trecut în cadrul discursului privind starea Uniunii, trebuie să avanseze în cadrul cooperării consolidate. Comisia va răspunde în mod pozitiv și rapid la orice cerere în acest sens.

Printre exemplele de măsuri care urmează să fie prezentate s-ar putea număra:

 • propuneri suplimentare pentru finalizarea cadrului de reglementare pentru serviciile financiare și uniunea bancară, de exemplu adoptarea unei legislații care să vizeze combaterea riscurilor sistemice legate de instituțiile non-bancare și de activitățile bancare paralele și a unor măsuri suplimentare de consolidare a mijloacelor de identificare și prevenire a riscurilor în cadrul activităților bancare;

 • ca parte a procesului actual de aprofundare a guvernanței economice a UE, dezvoltarea în continuare și susținerea coordonării ex ante a planurilor de reformă din cadrul politicii economice a statelor membre în contextul semestrului european;

 • măsuri de stimulare a finanțării pe termen lung a economiei reale;

 • un plan de acțiune pentru combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale;

 • propuneri privind paradisurile fiscale și planificarea fiscală agresivă de către societăți;

 • propuneri privind serviciile bancare cu amănuntul, inclusiv transparența privind comisioanele și sporirea capacității consumatorilor de a schimba banca.

Stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice pe piața unică și o nouă politică industrială

Dezvoltarea tehnologică și schimbările globale sunt două provocări esențiale cu care se confruntă Europa de astăzi. Pentru a le transforma în oportunități de creștere, sunt necesare măsuri care să îmbunătățească gradul de atractivitate a investițiilor în UE și să încurajeze spiritul antreprenorial la nivelul Uniunii, astfel încât să se poată înființa și să se poată dezvolta noi întreprinderi. Comisia va continua să insiste asupra accelerării reformelor pentru valorificarea deplină a potențialului pieței unice, în special printr-un nou Act privind piața unică, care va fi propus în luna octombrie. Tot în octombrie 2012, Comisia va prezenta propuneri privind o politică industrială modernă, urmată, în toamnă, de un plan de acțiune care să contribuie la dezvoltarea unei Europe mai puternice din punct de vedere antreprenorial și o inițiativă în sectorul automobilelor până la sfârșitul anului. Dimensiunea europeană trebuie valorificată pe deplin în cazul în care potențialul de inovare se va realiza, pentru a depăși stigmatul eșecului în afaceri și pentru a asigura că în prezent se realizează investiții în ramurile industriale care urmează să fie piatra de temelie a economiei europene viitoare.

Pornind de la aceste propuneri-cheie, programul de lucru ar putea include, de asemenea, inițiative privind:

 • crearea unor norme noi privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare;

 • intensificarea activității în ceea ce privește standardele, certificarea și mărcile;

 • modernizarea abordării noastre privind drepturile de proprietate intelectuală;

 • stimularea și mobilizarea investițiilor private, precum și accesul la capital, în special pentru IMM-uri;

 • dezvoltarea unei noi abordări europene în ceea ce privește eșecul în afaceri și insolvența.

Asigurarea coeziunii sociale prin investiții în oameni

UE trebuie să continue să adopte, la nivel european, măsuri care pot contribui la combaterea șomajului ce afectează astăzi milioane de europeni. O atenție specială trebuie acordată în continuare tinerilor, care sunt afectați în mod deosebit de situația șomajului. Este necesar, de asemenea, să ținem seama, în abordarea noastră, de provocarea pe termen lung pe care o reprezintă o societate în curs de îmbătrânire și de necesitatea dezvoltării, în rândul cetățenilor europeni, a unor competențe globale care vor fi esențiale pentru dezvoltarea întreprinderilor și, prin urmare, pentru crearea de locuri de muncă și pentru prosperitatea noastră viitoare. Pregătirea pieței europene a muncii pentru a spori capacitatea de inserție profesională va fi esențială pentru relansarea creșterii, modularea acțiunilor care vizează diferite grupuri, precum persoanele vulnerabile sau persoanele cu nivel înalt de calificare și pentru valorificarea unor acțiuni mai puternice privind inovarea în sistemele de educație și formare și în serviciile de ocupare a forței de muncă.

Printre exemplele de măsuri viitoare care ar putea fi incluse în programul de lucru se numără inițiative privind:

 • prezentarea unui pachet de investiții sociale;

 • facilitarea liberei circulații a lucrătorilor;

 • îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la piața muncii;

 • extinderea inițiativei pentru ocuparea forței de muncă și mobilitate în rândul tinerilor.

Crearea de rețele în Europa

Rețelele eficiente vor fi esențiale pentru perspectivele de viitor ale Europei, acesta fiind un domeniu în care dimensiunea europeană are un rol deosebit de important în asigurarea succesului. Investițiile în infrastructuri moderne și în economia digitală deblochează creșterea la nivelul întregii piețe unice. Industriile de rețea din Europa trebuie să fie flexibile, sigure și competitive și trebuie să exploateze la maximum inovarea. Comisia face eforturi pentru a garanta că europenii se vor putea conecta la internet oriunde, oricând și prin orice dispozitiv până în 2015 și că, până în 2020, UE va fi pe deplin interconectată la nivel transfrontalier și de rețele. Pentru a fi competitivi, trebuie să creăm conexiuni și să facem mai multe eforturi pentru crearea unei adevărate zone europene de transport, cu norme europene în domeniu. Comisia va continua să dezvolte un sistem de transport competitiv, eficient din punctul de vedere al resurselor și inteligent; în acest context, până la sfârșitul anului urmează adoptarea unui nou pachet privind transportul feroviar și a unei inițiative privind transporturile ecologice. De asemenea, vom continua să consolidăm politica maritimă integrată. Programul de lucru ar putea include măsuri privind:

 • utilizarea tehnologiei pentru depășirea barierelor între rețele, asigurarea unei securități sporite a rețelelor și îmbunătățirea opțiunilor de care dispune consumatorul;

 • crearea unui disponibil de lățime de bandă printr-o politică UE activă în domeniul spectrului de frecvențe și crearea cadrului adecvat pentru explorarea întregului potențial al modelului cloud computing;

 • lansarea unei noi faze a cerului unic european;

 • alinierea sistemelor de TVA pentru prevenirea apariției unor denaturări și pentru facilitarea tranzacțiilor în cadrul comerțului electronic transfrontalier.

Utilizarea durabilă și eficientă a resurselor

Viitoarea economie europeană trebuie să utilizeze mai eficient resursele existente și să reducă nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră. Această perspectivă poate, de asemenea, să furnizeze potențial pentru inovare și, prin urmare, pentru creștere economică, cu un impact direct asupra prosperității și a locurilor de muncă.

Programul de lucru ar putea include inițiative privind:

 • un cadru de politică în domeniul climei și energiei, pentru a oferi o perspectivă pe termen lung în ceea ce privește investițiile dincolo de anul 2020;

 • stimularea posibilităților tehnologice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice în sectorul transporturilor;

 • revizuirea directivelor privind calitatea aerului;

 • dezvoltarea de rețele energetice inteligente și de contorizare inteligentă;

 • adoptarea unor măsuri în urma Conferinței Rio + 20.

O Europă sigură și securizată

UE este construită pe baze solide: drepturile fundamentale și statul de drept. Una dintre cele mai importante realizări ale UE este libertatea cetățenilor săi de a locui, de a călători, de a lucra și de a avea o afacere în celelalte state membre ale UE. Atunci când suntem eficienți în lupta împotriva criminalității sau a corupției sau când asigurăm un control eficient al frontierelor noastre externe, protejăm aceste drepturi și libertăți. Avem, de asemenea, responsabilități: consolidarea instrumentelor pentru a face față unor eventuale situații dificile legate de migrație, protejarea sănătății și a siguranței alimentare, reacția eficientă în cazul dezastrelor naturale sau provocate de om, precum și oferirea de adăpost persoanelor care fac obiectul persecuției.

Acțiunile care urmează să fie prezentate în cadrul programului de lucru ar putea include măsuri privind:

 • combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului;

 • îmbunătățirea circulației informațiilor referitoare la cazierele judiciare;

 • instituirea unui Parchet European pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii;

 • revizuirea directivei privind securitatea nucleară și formularea de propuneri privind atât răspunderea în domeniul nuclear, cât și pregătirea și reacția în situații de urgență nucleară;

 • întocmirea unui raport care să sublinieze necesitatea unei acțiuni puternice de eliminare a obstacolelor care îi împiedică pe cetățenii noștri să se bucure pe deplin de beneficiile conferite de statutul de cetățean european.

Europa ca actor mondial

UE dispune de o gamă largă de obiective globale, de la respectarea propriilor noastre valori la respectarea intereselor noastre economice și la promovarea dezvoltării. O Uniune Europeană unită, care să vorbească și să acționeze la unison, este cea mai eficientă modalitate de a atinge aceste obiective.

În perioada care face obiectul programului de lucru, Comisia se va concentra pe:

 • punerea în aplicare a strategiei noastre multidimensionale (asistență financiară, comerț și mobilitate) pentru a sprijini reformele politice și economice în țările din vecinătatea noastră;

 • consolidarea relațiilor comerciale și a investițiilor cu partenerii strategici, precum și a cooperării multisectoriale;

 • pregătirea de acțiuni suplimentare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și asumarea unui rol activ în cadrul dezbaterilor internaționale privind obiectivele de dezvoltare globală post - 2015;

 • următorul pachet anual privind extinderea;

 • lansarea unui Centru de reacție la situații de criză care va ajuta statele membre să facă față dezastrelor naturale și celor provocate de om și consolidarea în continuare a reacției Europei la crizele din țările terțe.

Investiții în viitor: convenirea și întocmirea unui CFM orientat spre viitor

Activitatea Comisiei în cursul anului viitor va sta, de asemenea, în mare măsură, sub semnul activității de punere în aplicare a noii generații de investiții din bugetul UE și al pregătirii punerii în aplicare a viitorului CFM care urmează să fie adoptat până la sfârșitul acestui an. Rolul Parlamentului în asigurarea unui buget și a unor resurse proprii care să corespundă sarcinii de îndeplinit va fi esențial pentru valorificarea la maximum a potențialului bugetului UE de a produce rezultate; Comisia va colabora îndeaproape cu Parlamentul pentru a finaliza toată legislația sectorială care va permite UE să pună în aplicare un buget multianual favorabil creșterii și modernizării. Sprijinul Parlamentului pentru adoptarea de inițiative precum mecanismul Conectarea Europei și Orizont 2020 va fi important în acest context, pe lângă sprijinul oferit pentru o politică agricolă comună puternică și pentru coeziune.

Consolidarea responsabilității democratice în Uniunea Europeană

Aprofundarea integrării necesită un nivel superior de integrare politică și un înalt nivel de responsabilitatea democratică. Trebuie să asigurăm un control democratic eficace și să redăm cetățenilor încrederea că acest proiect este proiectul lor, nu doar un proiect al elitelor politice și economice. Propunerea Comisiei referitoare la un regulament privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene – adoptată astăzi – reprezintă un pas important în crearea unui spațiu politic european autentic. Se pot și trebuie făcute mai multe în acest sens. Așa cum am afirmat și în discursul de astăzi, Comisia dorește să se angajeze într-un proces de reflecție cu Parlamentul European cu privire la măsurile corespunzătoare, atât în ceea ce privește controlul parlamentar și responsabilitatea elaborării politicilor actuale, cât și în vederea unui cadru adecvat pentru următoarele alegeri pentru Parlamentul European.

Un program de lucru care să producă rezultate

Aceste obiective principale vor încadra transpunerea viziunii mai largi în acțiuni concrete în următorii ani. La finalizarea inițiativelor individuale pentru programul de lucru al Comisiei, Comisia:

 • va concentra la începutul perioadei măsurile cu cel mai mare impact asupra creșterii și a creării de locuri de muncă. Aceasta va acorda prioritate inițiativelor care pot produce rezultate rapid, pregătind, în paralel, terenul pentru sustenabilitatea pe termen lung, și va acorda prioritate punerii în aplicare a Pactului pentru creștere, adoptat recent;

 • va încerca să garanteze că UE și nivelurile naționale acționează în tandem pentru a obține cele mai mari beneficii. De aceea, aprofundarea abordării strategiei Europa 2020 este extrem de importantă pentru îndeplinirea cu succes a obiectivelor de creștere și locuri de muncă.

Ca întotdeauna, măsurile evidențiate în Programul de lucru acoperă numai o parte din volumul de lucru al Comisiei. Toate instituțiile vor face eforturi pentru a acorda prioritate finalizării propunerilor care sunt deja în discuție și pentru a contribui la asigurarea aplicării eficace a măsurilor. Pentru Comisie, aceasta înseamnă concentrarea resurselor de care dispunem asupra propunerilor în cazul cărora se poate ajunge la un acord politic înainte de jumătatea anului 2014, în paralel cu aplicarea celor mai înalte standarde de reglementare inteligentă. În acest context, aș dori să profit de acest prilej pentru a vă informa de intenția Comisiei de a retrage Propunerea de Regulament privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii („Monti II”).

Dezbaterea de astăzi privind starea Uniunii va fi un alt element important al dialogului nostru pentru stabilirea acestei ordini de priorități. Aștept cu nerăbdare să găzduim cea de a treia reuniune a Conferinței președinților de comisie și a Colegiului, care va avea loc la 2 octombrie. De asemenea, Comisia va examina cu atenție rezoluția privind prioritățile Parlamentului pentru 2013, care a fost adoptată în această săptămână. Consider că un indicator important al faptului că prioritățile noastre converg este că un număr considerabil de inițiative care au făcut obiectul unor reflecții din partea Parlamentului și a comisiilor sale se află acum pe masa de lucru a Comisiei. Se prevede că unele dintre acestea vor fi adoptate de Comisie în cursul acestui an.

În ultimii ani, UE a dovedit că este un actor indispensabil în acțiunile de combatere a crizei. Împreună, am oferit soluții adaptate pentru situații de urgență extremă. Am menținut accentul pe provocările pe termen lung ale Europei. Am pus în aplicare un nou sistem de guvernanță economică, ne-am remodelat sistemul de reglementare și supraveghere financiară și am menținut creșterea și locurile de muncă în centrul activității noastre. Relațiile strânse de parteneriat dintre instituțiile noastre a dat deja roade. Acum trebuie să ne continuăm activitatea, cu un echilibru între finanțe publice solide, reformă structurală și investiții cu obiective precise. Aștept cu interes să colaborez cu Parlamentul pentru realizarea unui program eficient de acțiune pentru anul următor.

José Manuel BARROSO"


Side Bar