Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 12 september 2012

Brief van Commissievoorzitter Barroso aan de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz

"Geachte voorzitter Schulz,

In de State of the Union van vandaag ontvouw ik een duidelijke politieke visie op de toekomst van de Unie. De problemen die ik erin benoem, vergen een geïnspireerde, coherente en doeltreffende aanpak van de EU-instellingen. De Commissie zal de komende maanden gebruikmaken van haar initiatiefrecht om oplossingen voor deze problemen voor te stellen. Overeenkomstig het kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie en voortbouwend op de gestructureerde dialoog tussen leden van de Commissie en verschillende parlementaire commissies zet ik in deze brief de belangrijkste uitgangspunten uiteen die de Commissie zal aanhouden bij het opstellen van haar werkprogramma voor 2013 en later.

Onze centrale opdracht is de Europese economie te hervormen om te zorgen voor duurzame groei en werkgelegenheid. Dit is een enorme opgave, die van belang is voor alle maatschappelijke sectoren. Daarom zal de Commissie haar volgende werkprogramma opzetten als een reeks kerndoelstellingen die moeten worden verwezenlijkt door meerdere specifieke initiatieven. Deze doelstellingen zijn een uitdrukking van de gedachtevorming binnen het Parlement over de belangrijkste maatregelen die nodig zijn. Deze brief moet bijdragen tot de voortgaande beleidsdialoog over het werkprogramma van de Commissie voor 2013, dat volgende maand zal worden vastgesteld. In het werkprogramma worden de belangrijkste initiatieven opgenomen die zullen worden voorgesteld in 2013 (het Europees Jaar van de burger) en 2014, waarna medio 2014 de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden. Het werkprogramma zal bovenal in het teken moeten staan van meer duurzaamheid en verdere maatregelen om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken.

Prioriteiten

Ik zal u een indruk geven van de zaken waaraan de Commissie momenteel werkt. Overigens zullen onze instellingen hierover nog overleggen. Pas na de vergadering van de conferentie van commissievoorzitters met de Commissie op 2 oktober wordt namelijk de laatste hand aan het werkprogramma gelegd.

Een hechte economisch en monetaire unie

In mijn toespraak heb ik vandaag bekendgemaakt dat de Commissie een complete blauwdruk wil voorstellen voor een hechte economische en monetaire unie. Er bestaat een brede consensus dat deze stap voor de toekomst van de Europese economie van essentieel belang is. De combinatie van een bancaire unie, een begrotingsunie en de nodige elementen van een politieke unie zou een betrouwbare basis bieden voor duurzame groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen. De Commissie geeft al uitvoering aan deze agenda door de concrete voorstellen voor één enkel toezichtmechanisme voor banken, die zij onlangs heeft goedgekeurd. Deze initiatieven moeten evenals de bestaande voorstellen inzake kapitaalvereisten voor banken, depositoverzekeringen en afwikkeling van banken door het Europees Parlement en de Raad als prioriteit worden behandeld. Verder hoop ik dat we de aanneming van de "two-pack"-voorstellen die de Commissie vorig jaar heeft ingediend, spoedig zullen kunnen afronden.

Economische vernieuwing heeft echter alleen kans van slagen in een geest van eerlijkheid en billijkheid. De Commissie zal de strijd tegen belastingfraude en –ontduiking dan ook opvoeren en ervoor zorgen dat alle sectoren een billijke bijdrage leveren aan de begroting. De Raad moet dringend overeenstemming bereiken over de herziene richtlijn spaarbelasting en de Commissie groen licht geven om met buurlanden over strengere overeenkomsten inzake belasting op rente van spaargelden te onderhandelen. Het is duidelijk dat we de handen nu ineen moeten slaan om werk te maken van het voorstel voor een belasting op financiële transacties, dat ik u in mijn vorige State of the Union heb voorgelegd. De Commissie zal positief en snel reageren op ieder verzoek in deze richting.

Er zou onder meer kunnen worden nagedacht over de volgende maatregelen:

 • nieuwe voorstellen om de regelgeving inzake financiële dienstverlening en de bancaire unie te voltooien, zoals wetgeving om de systeemrisico's in verband met niet-banken en schaduwbanken aan te pakken en verdere maatregelen voor betere identificatie en preventie van risico's bij bankactiviteiten;

 • in het kader van de zich verdiepende economische governance van de EU: verdere ontwikkeling van coördinatie vooraf van en steun aan de economische hervormingsplannen van de lidstaten in het kader van het Europees Semester;

 • maatregelen om een krachtige impuls te geven aan de langetermijnfinanciering van de reële economie;

 • een actieplan om belastingfraude en –ontduiking te bestrijden;

 • voorstellen betreffende belastingparadijzen en agressieve belastingplanning van ondernemingen;

 • voorstellen over retailbanking, om onder meer de tarieven doorzichtiger te maken en het gemakkelijker te maken voor consumenten om van bank te veranderen.

Meer werkgelegenheid en groei in de eengemaakte markt en een nieuw industriebeleid

Technologische ontwikkeling en mondiale verandering zijn twee belangrijke uitdagingen waarvoor Europa vandaag staat. Willen we deze omzetten in groeikansen, dan moeten we het investeringsklimaat in de EU verbeteren en de ondernemingsgeest in de EU bevorderen, zodat nieuwe bedrijven kunnen opkomen. De Commissie zal blijven aandringen op hervormingen om ervoor te zorgen dat de eengemaakte markt optimaal wordt benut, met name door een nader wetgevingspakket eengemaakte markt, dat in oktober zal worden voorgesteld. Verder zal de Commissie in oktober 2012 voorstellen indienen voor een modern industriebeleid, waarna zij in het najaar met een actieplan komt om de ondernemingszin in Europa te stimuleren en tegen het eind van het jaar een initiatief voor de autosector lanceert. De Europese dimensie dient volop te worden benut om gebruik te kunnen maken van het innovatiepotentieel, het stigma van faillissement weg te nemen en om te waarborgen dat er wordt geïnvesteerd in de bedrijfstakken die de Europese economie van de toekomst zullen dragen.

In het verlengde van deze kernvoorstellen zou het werkprogramma ook initiatieven kunnen omvatten om:

 • nieuwe staatssteunregels te ontwikkelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie;

 • meer werk te maken van standaarden, certificering en labels;

 • onze benadering van intellectuele-eigendomsrechten te moderniseren;

 • stimuleren en door hefboomfunctie aantrekken van particuliere investeringen, met name voor kmo's;

 • een nieuwe Europese aanpak ontwikkelen van faillissement en insolventie.

Sociale cohesie waarborgen door te investeren in mensen

De EU moet er op Europees niveau alles aan blijven doen om een einde te maken aan de werkloosheid waarmee miljoenen burgers momenteel te maken hebben. Daarbij moet met name aandacht worden besteed aan jongeren, die het extra moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Ook dienen we rekening te houden met het langetermijnprobleem van onze vergrijzende samenleving en moeten de burgers van Europa de algemene vaardigheden verwerven die onontbeerlijk zijn voor ontwikkeling van bedrijven, en dus voor banengroei en toekomstige welvaart. Aanpassing van de Europese arbeidsmarkt om de werkgelegenheid te stimuleren is van het grootste belang voor groeiherstel, een gedifferentieerde aanpak voor verschillende groepen, zoals kwetsbare of hoogopgeleide arbeidskrachten, en krachtiger innovatie op het gebied van onderwijs, opleidingsstelsels en werkgelegenheidsdiensten.

Voorbeelden van nieuwe maatregelen die in het werkprogramma zouden kunnen worden opgenomen:

 • een pakket sociale-investeringsmaatregelen,

 • vrij verkeer van werknemers vereenvoudigen,

 • de arbeidsmarkt toegankelijker maken voor kwetsbare groepen,

 • het Youth-initiatief voor werkgelegenheid en mobiliteit uitbreiden.

Europese netwerken

Doeltreffende netwerken zijn van doorslaggevend belang voor de toekomst van Europa, en de Europese dimensie kan op dit gebied een aanzienlijke meerwaarde bieden. Investeringen in een moderne infrastructuur en de digitale economie leiden tot groei in de hele eengemaakte markt. Netwerkindustrieën moeten flexibel, betrouwbaar en concurrerend zijn. Daarom moeten zij optimaal gebruikmaken van innovatie. De Commissie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat Europeanen tegen 2015 overal en altijd met elk apparaat online kunnen gaan en dat alle netwerken in de EU tegen 2020 onderling verbonden zijn, ongeacht grenzen. Goede verbindingen zijn belangrijk voor ons concurrentievermogen en daarom moeten we meer doen om een echte Europese vervoersruimte met Europese regels tot stand brengen. De Commissie zal verder werken aan een competitief, zuinig en slim vervoerssysteem. Ik denk hierbij met name aan een nieuw spoorwegpakket en het initiatief inzake schoon vervoer die voor het einde van 2012 moeten worden goedgekeurd. Ook zullen we verder werken aan ons geïntegreerd maritiem beleid. Het werkprogramma zou de volgende maatregelen kunnen omvatten:

 • gebruikmaken van techniek om de barrières tussen netwerken weg te nemen, netwerken beter beveiligen en de consument meer keuzemogelijkheden bieden;

 • bandbreedte vrijmaken door een actief EU-spectrumbeleid en een geschikt kader tot stand brengen om alle mogelijkheden van cloud computing te verkennen;

 • een nieuwe fase inluiden van het gemeenschappelijk Europees luchtruim;

 • btw-systemen stroomlijnen om verstoringen te voorkomen en grensoverschrijdende e-handelstransacties te vereenvoudigen.

Duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen

De Europese economie moet in de toekomst doeltreffender gebruikmaken van bestaande hulpbronnen en de broeikasgasemissies verminderen. Door nu al naar innoverende oplossingen te zoeken, kan worden gezorgd voor groei, welvaart en banen.

Het werkprogramma zou initiatieven kunnen bevatten om:

 • een klimaat- en energiebeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief voor investeringen na 2020;

 • inspelen op de technologische mogelijkheden om de energiezuinigheid in de vervoerssector te bevorderen;

 • de richtlijnen luchtkwaliteit te herzien;

 • slimme energienetten en slimme meters te ontwikkelen;

 • follow-up te geven aan Rio +20.

Veilig Europa

De EU is stevig gebaseerd op de grondrechten en de rechtsstaat. Een van de belangrijkste resultaten van de EU is de vrijheid van haar burgers om te wonen, reizen, werken en zaken te doen in andere EU-lidstaten. Door criminaliteit en corruptie te bestrijden en toezicht te houden aan de buitengrenzen, beschermen we deze rechten en vrijheden. We hebben ook verantwoordelijkheden: zo moeten we de instrumenten versterken die nodig zijn om aan eventuele probleemsituaties op migratiegebied het hoofd te kunnen bieden, gezondheid en voedselveiligheid te waarborgen, doeltreffend te reageren op natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen en een veilig heenkomen te bieden aan slachtoffers van vervolging.

In het werkprogramma zouden de volgende maatregelen kunnen worden opgenomen:

 • witwassen van geld en financiering van terrorisme bestrijden

 • de uitwisseling van gegevens uit strafregisters verbeteren

 • een Europees openbaar ministerie oprichten ter bescherming van de financiële belangen van de Unie

 • de richtlijn inzake nucleaire veiligheid herzien en voorstellen indienen inzake nucleaire aansprakelijkheid, verzekering tegen nucleaire risico's en paraatheid en reactie op nucleaire noodsituaties;

 • een verslag over burgerschap uitbrengen waaruit duidelijk blijkt dat er krachtiger maatregelen nodig zijn om onze burgers optimaal te laten profiteren van het EU-lidmaatschap van hun land.

Europa als mondiale speler

De EU heeft zeer diverse mondiale doelstellingen. Zo willen wij onze waarden uitdragen, onze economische belangen behartigen en ontwikkeling bevorderen. Een verenigde EU, die als één partij spreekt en optreedt, is de meest doeltreffende manier om deze doelen te verwezenlijken. In de periode waarop het werkprogramma betrekking heeft, zal de Commissie aan de volgende punten werken:

 • onze meervoudige strategie (financiële bijstand, handel en mobiliteit) uitvoeren ter ondersteuning van politieke en economische hervormingen in onze buurlanden;

 • handel en investeringen met strategische partners en multisectorale samenwerking bevorderen;

 • nadere werkzaamheden voorbereiden ter verwezenlijking van de milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling, en een actieve rol spelen in de internationale discussie over de mondiale ontwikkelingsdoelstellingen voor de periode na 2015.

 • het volgende jaarlijkse uitbreidingspakket;

 • een calamiteitencentrum opzetten dat onze lidstaten te hulp komt bij natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen, en Europa's capaciteit voor crisisbestrijding in derde landen verbeteren.

Investeren met het oog op de toekomst: een vooruitziend meerjarig financieel kader overeenkomen en uitvoeren

De agenda van de Commissie zal het komend jaar ook in het teken staan van het plannen van de volgende generatie investeringen uit de EU-begroting en de opstelling van het volgende meerjarig financieel kader, dat nog dit jaar moet worden goedgekeurd. Het Parlement speelt een cruciale rol bij de begrotingsprocedure en het systeem van eigen middelen voor een optimale uitvoering van de EU-begroting. De Commissie zal nauw met het Parlement samenwerken om alle sectorale wetgeving vast te stellen die de EU nodig heeft om een meerjarige begroting voor groei en modernisering te kunnen uitvoeren. Het is daarbij van groot belang dat het Parlement zijn goedkeuring aan de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en Horizon 2020 hecht en naar een krachtig gemeenschappelijk landbouwbeleid en cohesie blijft streven.

Meer democratische verantwoording in de Europese Unie

Voor verdere integratie zijn een verdieping van de politieke integratie en een hoge mate van democratische verantwoording vereist. We moeten waarborgen dat de democratische controle doeltreffend wordt uitgeoefend en de burgers geruststellen: de Unie is hun project, niet dat van een politieke of economische elite. Het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen – dat vandaag wordt goedgekeurd – is een belangrijke stap in de richting van een echt Europese politieke ruimte. Er kan en moet op dit gebied meer gebeuren. Zoals ik vandaag in mijn toespraak stel, wil de Commissie zich samen met het Europees Parlement beraden op passende maatregelen, zowel wat de parlementaire controle en verantwoording van de huidige beleidsvorming betreft, als een geschikt kader voor de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement.

Een werkprogramma dat vrucht afwerpt

Deze kerndoelstellingen zijn bepalend voor de manier waarop de bredere visie de komende jaren in concrete maatregelen zal worden omgezet. Bij het afronden van de afzonderlijke initiatieven van het werkprogramma zal de Commissie:

 • voorrang geven aan de maatregelen met de grootste impact op groei en werkgelegenheid. Zij zal prioriteit geven aan initiatieven die snel tot resultaten kunnen leiden en tegelijkertijd de basis leggen voor de houdbaarheid op de lange termijn; prioriteit geven aan de uitvoering van het onlangs overeengekomen groeipact;

 • proberen te waarborgen dat de EU en de lidstaten samen optrekken om optimale resultaten te boeken. Voor meer banen en groei is het dan ook van groot belang dat de Europa 2020-aanpak verder wordt uitgewerkt.

Zoals altijd vormen de maatregelen die in het werkprogramma aan de orde worden gesteld, slechts een deel van de werklast van de Commissie. Alle instellingen zullen genoodzaakt zijn prioriteit te geven aan de afronding van voorstellen die al ter tafel liggen en er toe bij te dragen dat de overeengekomen maatregelen doeltreffend worden uitgevoerd. Voor de Commissie houdt dit in dat we onze middelen zullen richten op voorstellen waarover vóór medio 2014 politieke overeenstemming kan worden bereikt en dat we daarbij de hoogste normen voor slimme regelgeving zullen toepassen. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om u erop te wijzen dat de Commissie van plan is haar voorstel voor een verordening betreffende de uitoefening van het recht om collectieve actie te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting ("Monti II"), in te trekken.

Het debat dat vandaag wordt gehouden over de State of the Union is ook een belangrijk moment in onze dialoog over de prioriteiten. Ik zie ernaar uit op 2 oktober als gastheer op te treden bij de derde bijeenkomst van de conferentie van commissievoorzitters en het college. De Commissie zal ook grondig kennisnemen van de resolutie over de prioriteiten van het Parlement voor 2013, die deze week is aangenomen. Dat de Commissie momenteel actief werk maakt van een aanzienlijk aantal van de initiatieven waarover het Parlement en zijn commissies zich hebben gebogen, beschouw ik als een belangrijke aanwijzing voor de mate waarin onze prioriteiten samenvallen. Enkele van deze initiatieven zullen naar verwachting later dit jaar door de Commissie worden goedgekeurd.

De afgelopen jaren is gebleken dat de EU bij de bestrijding van de crisis onmisbaar is. Samen hebben we gerichte oplossingen gevonden voor onmiddellijke noodsituaties. En daarbij hebben we de langetermijnproblemen van Europa niet uit het oog verloren. We hebben een nieuw systeem voor economische governance ingevoerd, ons systeem voor financiële regelgeving en financieel toezicht hervormd en steeds naar groei en banen gestreefd. Het hechte partnerschap tussen onze instellingen leidt tot resultaten. Nu komt het erop aan koers te houden, met een goede combinatie van gezonde overheidsfinanciën, structurele hervormingen en gerichte investeringen. Ik zie ernaar uit om samen met het Parlement het komende jaar een doeltreffend actieprogramma uit te voeren.

José Manuel BARROSO"


Side Bar