Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas

MEMO

Briselē, 2012. gada 12. septembrī

Priekšsēdētāja Barrozu vēstule Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Martinam Šulcam

"Godātais Šulca kungs!

Šodien savā uzrunā par situāciju Savienībā es izklāstīšu skaidru politisko redzējumu par mūsu Savienības nākotni. Problēmām, kuras es aprakstu, ir nepieciešams ES iestāžu redzējums, saskanība un efektivitāte. Izmantojot savas iniciatīvas tiesības, Komisija turpmāko mēnešu laikā izvirzīs priekšlikumus, kas izstrādāti, lai reaģētu uz manā runā norādītajām problēmām. Ievērojot pamatnolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju un balstoties uz strukturēto dialogu starp Komisijas locekļiem un dažādām parlamentārajām komitejām, šajā vēstulē es izklāstu galvenos elementus, kas virza Komisijas darba programmas sagatavošanu 2013. gadam un turpmākajiem gadiem.

Mūsu vispārējais politiskais uzdevums ir reformēt Eiropas ekonomiku, lai panāktu ilgtspējīgu un darbavietas veicinošu izaugsmi. Tas ir milzīgs uzdevums, kas skar visas sabiedrības jomas. Tāpēc Komisija izklāstīs savu nākamo darba programmu, izvirzot virkni būtisku mērķu, kas pēc tam tiks sasniegti ar vairāku konkrētu iniciatīvu palīdzību. Šie mērķi pamatojas uz Parlamenta apsvērumiem par galvenajām darbībām nākotnes labā. Šai vēstulei būtu jāveicina mūsu pastāvīgais politiskais dialogs, gatavojoties Komisijas nākamā gada darba programmas pieņemšanai nākamajā mēnesī. Darba programmā tiks ietvertas galvenās iniciatīvas, kas ierosināmas 2013. gadā – Eiropas Pilsoņu gadā – un 2014. gadā, un mēs pēc tās vadīsimies līdz nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2014. gada vidū. Konkrētāk, programma tiks izstrādāta, lai nodrošinātu lielāku ilgtspējību un turpinātu darīt visu nepieciešamo, lai sasniegtu "Eiropa 2020" stratēģijas mērķus.

Prioritārās jomas

Turpmākais ir norāde par Komisijā noritošo darbu. Tas būs atkarīgs arī no mūsu iestāžu turpmākā savstarpējā dialoga. Darba programma tiks pabeigta tikai pēc komiteju priekšsēdētāju konferences un Komisijas sanāksmes 2. oktobrī.

Padziļināta un patiesa Ekonomikas un monetārā savienība

Šodienas uzrunā par situāciju Savienībā es paziņoju par Komisijas nodomu iesniegt vispusīgu plānu padziļinātai un patiesai Ekonomikas un monetārajai savienībai. Pastāv izteikta vienprātība par to, ka tas ir nepieciešams Eiropas ekonomikas nākotnei. Banku savienības, fiskālās savienības un politiskās savienības vajadzīgo elementu kombinācija radītu drošu platformu, kas nepieciešama ilgtspējīgas izaugsmes, nodarbinātības un konkurētspējas veidošanai.

Mēs jau īstenojam šo programmu ar konkrētiem priekšlikumiem par vienotu banku uzraudzības mehānismu, kurus Komisija tikko pieņēma un kuriem kopā ar pastāvošajiem priekšlikumiem par banku kapitāla prasībām, depozītu apdrošināšanu un banku noregulējumu turpmāko mēnešu laikā būs prioritāri jāpievērš Eiropas Parlamenta un Padomes uzmanība. Turklāt es ceru, ka mēs varam ātri pabeigt divu priekšlikumu kopumu, ko Komisija iesniedza pagājušajā gadā.

Tajā pašā laikā ekonomikas atjaunošana būs sekmīga tikai tad, ja tās pamatā būs godīgums un objektivitāte. Tāpēc Komisija pastiprinās centienus risināt nodokļu krāpniecības problēmu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kā arī nodrošināt to, lai visas nozares maksātu savu daļu publiskajā kasē. Ir steidzami nepieciešama Padomes piekrišana pārskatītajai Direktīvai par nodokļu uzlikšanu uzkrājumiem un pilnvarojums Komisijai risināt sarunas par stingrākiem nolīgumiem par nodokļu uzlikšanu uzkrājumiem ar kaimiņvalstīm. Tagad ir skaidrs, ka priekšlikums par finanšu darījumu nodokli, ko es Jums izklāstīju savā pagājušā gada uzrunā par situāciju Savienībā, ir jāvirza uz priekšu ciešākas sadarbības ietvaros. Komisija uz jebkuru lūgumu darboties šajā virzienā reaģēs pozitīvi un ātri.

Izvirzāmo turpmāko pasākumu piemēri varētu ietvert:

 • papildu priekšlikumus, lai pabeigtu finanšu pakalpojumu un banku savienības normatīvo regulējumu, piemēram, tiesību aktus, lai risinātu sistēmiskos riskus, kas ir saistīti ar nebankām un ēnu darījumiem banku nozarē, un turpmākus pasākumus, lai stiprinātu identifikāciju un risku novēršanu banku darbībās;

 • ES ekonomikas pārvaldības notiekošās padziļināšanas ietvaros – dalībvalstu ekonomikas politikas reformu plānu ex-ante koordinācijas un atbalsta lielāku pilnveidošanu Eiropas pusgada kontekstā;

 • rīcību, lai palielinātu ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanu reālajai ekonomikai;

 • rīcības plānu nodokļu krāpniecības un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas apkarošanai;

 • priekšlikumus, lai risinātu "nodokļu paradīžu" jautājumu un uzņēmumu veiktu agresīvu nodokļu plānošanu;

 • priekšlikumus par privātklientu banku pakalpojumiem, tostarp nodevu pārredzamību un iespēju palielināšanu patērētājiem mainīt bankas.

Darbavietu un izaugsmes veicināšana vienotajā tirgū un jauna rūpniecības politika

Eiropai šodien ir divi būtiski izaicinājumi – tehnoloģiskā attīstība un globālas pārmaiņas. Lai tās pārvērstu izaugsmes iespējās, ir jārīkojas, lai uzlabotu ieguldījumu pievilcību ES un sekmētu uzņēmējdarbības garu ES tā, lai būtu iespēja veidoties jauniem uzņēmumiem un tie veidotos un uzplauktu. Komisija turpinās steidzināt reformas, lai pilnībā tiktu īstenots vienotā tirgus potenciāls, jo īpaši, izmantojot jaunu Vienotā tirgus aktu, kas tiks ierosināts oktobrī. Komisija 2012. gada oktobrī arī iesniegs priekšlikumus modernai rūpniecības politikai, kuriem rudenī sekos rīcības plāns, lai Eiropā izvērstu uzņēmējdarbību, un līdz gada beigām – iniciatīva autorūpniecības nozarē. Lai īstenotu inovācijas potenciālu, pārvarētu aizspriedumus par neveiksmīgu uzņēmējdarbību un nodrošinātu, ka ieguldījumi tagad tiek veikti nozarēs, kas būs Eiropas ekonomikas stūrakmens nākotnē, ir pilnībā jāizmanto Eiropas dimensija.

Balstoties uz šiem galvenajiem priekšlikumiem, darba programmā varētu ietvert arī iniciatīvas, lai:

 • izveidotu jaunus valsts atbalsta noteikumus pētniecībai, izstrādei un inovācijai;

 • pastiprinātu darbu pie standartiem, sertificēšanas un marķēšanas;

 • modernizētu mūsu pieeju intelektuālā īpašuma tiesībām;

 • stimulētu un piesaistītu privātos ieguldījumus, kā arī piekļuvi kapitālam, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem;

 • izstrādātu jaunu Eiropas pieeju neveiksmīgai uzņēmējdarbībai un maksātnespējai.

Sociālās kohēzijas nodrošināšana, ieguldot iedzīvotājos

ES ir jāturpina veikt pasākumi Eiropas līmenī, kuri var palīdzēt risināt bezdarba problēmu, kas šodien skar miljoniem iedzīvotāju. Īpaša uzmanība jāturpina pievērst jauniešiem, kurus īpaši ietekmē bezdarbs. Mums savā pieejā ir jāņem vērā arī novecojošas sabiedrības ilgtermiņa problēma un Eiropas iedzīvotājiem jāsniedz pasaules mēroga prasmes, kas būs izšķiroši svarīgas uzņēmējdarbības attīstībai un līdz ar to darbavietu radīšanai un mūsu labklājībai nākotnē. Eiropas darba tirgus sagatavošana tam, lai palielinātu nodarbināmību, būs vitāli svarīga izaugsmes atjaunošanai, pasākumu pielāgošanai, lai pievērstu uzmanību dažādām grupām, piemēram, neaizsargātajiem iedzīvotājiem vai augsti kvalificētiem iedzīvotājiem, un lielākas inovācijas izmantošanai izglītības un apmācības sistēmās un nodarbinātības pakalpojumos.

To turpmāko pasākumu, kurus varētu iekļaut darba programmā, piemēri ir iniciatīvas, lai:

 • īstenotu sociālo ieguldījumu paketi;

 • atvieglotu darba ņēmēju brīvu pārvietošanos;

 • uzlabotu neaizsargātu iedzīvotāju grupu piekļuvi darba tirgum;

 • paplašinātu Jaunatnes iniciatīvu nodarbinātības un mobilitātes jomā.

Eiropas tīklu veidošana

Efektīvi tīkli būs svarīgi Eiropas izredzēm nākotnē, un šī ir joma, kurā Eiropas dimensija ir jo sevišķi būtiska panākumu gūšanā. Ieguldījumi modernā infrastruktūrā un digitālajā ekonomikā rada izaugsmi vienotajā tirgū kopumā. Tīklu nozarēm Eiropā jābūt elastīgām, drošām un konkurētspējīgām, kas maksimāli izmanto inovācijas. Komisija strādā pie tā, lai līdz 2015. gadam nodrošinātu, ka Eiropas iedzīvotāji spēj izmantot tiešsaisti jebkurā vietā, jebkurā laikā un ar jebkādas ierīces palīdzību, un lai līdz 2020. gadam ES pāri robežām un tīklu ietvaros būtu pilnībā savstarpēji savienota. Mums ir "jāsavienojas, lai konkurētu," un jādara vairāk, lai izveidotu patiesu Eiropas transporta telpu ar Eiropas noteikumiem. Komisija turpinās veidot konkurētspējīgu, resursu ziņā efektīvu un automatizētu transporta sistēmu, jo īpaši izmantojot jaunu tiesību aktu paketi dzelzceļa jomā un iniciatīvu par tīru transportu, kas jāpieņem līdz gada beigām. Mēs arī turpināsim balstīties uz mūsu integrēto jūrniecības politiku. Darba programmā varētu iekļaut pasākumus, lai:

 • izmantotu tehnoloģiju nolūkā likvidēt šķēršļus starp tīkliem, nodrošinātu labāku tīklu drošību un uzlabotu patērētāju izvēli;

 • atbrīvotu platjoslu, izmantojot aktīvu ES frekvenču spektra politiku, un radītu piemērotu satvaru, lai izpētītu mākoņdatošanas potenciālu pilnā apmērā;

 • uzsāktu jaunu posmu Eiropas vienotajā gaisa telpā;

 • saskaņotu PVN sistēmas nolūkā novērst kropļojumus un atvieglotu uzņēmējdarbības veikšanu pārrobežu e-komercijas jomā.

Resursu ilgtspējīga un lietderīga izmantošana

Eiropas ekonomikai nākotnē ir lietderīgāk jāizmanto esošie resursi un jāsamazina savas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Darbība šajā virzienā var arī atbrīvot inovācijas potenciālu un tādējādi sekmēt izaugsmi, tieši ietekmējot labklājību un darbavietas.

Darba programmā varētu iekļaut iniciatīvas, lai:

 • formulētu klimata un enerģētikas politiku nolūkā sniegt ilgtermiņa perspektīvu ieguldījumiem pēc 2020. gada;

 • stimulētu tehnoloģiskās iespējas palielināt energoefektivitāti transporta nozarē;

 • pārskatītu direktīvas par gaisa kvalitāti;

 • dotu iespēju izstrādāt viedos energotīklus un viedās mērierīces;

 • veiktu papildu pasākumus saistībā ar "Rio +20".

Droša Eiropa

ES ir veidota uz stingriem pamattiesību un tiesiskuma pamatiem. Viens no ES lielākajiem sasniegumiem ir tās pilsoņiem piedāvātā brīvība dzīvot, ceļot, strādāt un veikt uzņēmējdarbību citās ES dalībvalstīs. Efektīvi risinot noziedzības vai korupcijas problēmas vai efektīvi kontrolējot savas ārējās robežas, mēs aizsargājam šīs tiesības un brīvības. Mums ir arī pienākumi – stiprināt tos instrumentus, kas paredzēti, lai risinātu potenciāli sarežģītas situācijas saistībā ar migrāciju, lai nodrošinātu veselības aizsardzību un pārtikas nekaitīgumu, lai efektīvi reaģētu uz cilvēka izraisītām vai dabas katastrofām, kā arī piedāvātu drošu patvērumu tiem, kas saskaras ar vajāšanu.

Darbības programmā paredzamie pasākumi varētu ietvert pasākumus:

 • nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanai;

 • informācijas aprites uzlabošanai par sodāmības reģistriem;

 • Eiropas Prokuratūras izveidei, lai aizsargātu Savienības finansiālās intereses;

 • Kodoldrošības direktīvas pārskatīšanai, kā arī priekšlikumu sagatavošanai par kodoldrošību, apdrošināšanu, kā arī sagatavotību un reaģēšanu kodolavāriju gadījumos;

 • kā arī ziņojumu par pilsonību, kurā tiks uzsvērta nepieciešamība pēc stingrākas rīcības, lai likvidētu šķēršļus, kas liedz mūsu pilsoņiem pilnībā izmantot tās priekšrocības, ko sniedz dalība ES.

Eiropas nozīme starptautiskajā arēnā

ES ir daudz dažādu globālu mērķu – no mūsu vērtību un ekonomikas interešu īstenošanas līdz attīstības veicināšanai. Vienota ES, kas runā un rīkojas vienoti, ir visefektīvākais veids šo interešu īstenošanai.

Darba programmas aptvertajā laikposmā Komisija strādās pie:

 • mūsu daudzvirzienu stratēģijas īstenošanas (finansiālā palīdzība, tirdzniecība un iedzīvotāju mobilitāte), lai atbalstītu politiskās un ekonomiskās reformas mūsu kaimiņvalstīs;

 • tirdzniecības un ieguldījumu uzlabošanas ar stratēģiskajiem partneriem, kā arī pie daudznozaru sadarbības;

 • papildu centieniem pie Tūkstošgades attīstības mērķu izpildes sagatavošanas un aktīvas lomas īstenošanas starptautiskajās diskusijās par pasaules attīstības mērķiem pēc 2015. gada;

 • nākamās ikgadējās Paplašināšanās paketes;

 • Ārkārtas reaģēšanas centra darbības uzsākšanas, kas palīdzēs mūsu dalībvalstīm novērst dabas un cilvēka radītas katastrofas un vēl vairāk stiprinās Eiropas reakciju krīzes situācijās trešās valstīs.

Ieguldījums nākotnē: vienošanās par progresīvu DFS un tās īstenošana

Komisijas darbu nākamā gada laikā ļoti būtiski virzīs arī centieni ieviest nākamās paaudzes ieguldījumus no ES budžeta, un sagatavošanās nākamās DFS īstenošanai, kas šogad būtu vēl jāpieņem. Parlamenta loma tāda budžeta un pašu resursu nodrošināšanā, kas atbilst uzdevumam, būs svarīga, lai vairotu ES budžeta potenciālu rezultātu sasniegšanā, un Komisija cieši sadarbosies ar Parlamentu, lai pieņemtu visus nozaru tiesību aktus, kas ļaus ES izpildīt izaugsmi veicinošu un modernizētu daudzgadu budžetu. Šajā kontekstā papildus pastāvīgajam atbalstam, ko Parlaments sniedz stingrai kopīgajai lauksaimniecības politikai un kohēzijai svarīga loma būs Parlamenta atbalstam tādu iniciatīvu pieņemšanā kā Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments un "Apvārsnis 2020".

Demokrātiskās pārskatatbildības stiprināšana Eiropas Savienībā

Dziļākai integrācijai ir vajadzīga lielāka politiskā integrācija un augsts demokrātiskās pārskatatbildības līmenis. Mums ir jāgarantē efektīva demokrātiskā pārraudzība un jāapliecina iedzīvotājiem, ka šis projekts ir viņu projekts, nevis tikai politiskajai un ekonomiskajai elitei paredzēts projekts. Komisijas šodien pieņemtais priekšlikums regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statūtiem un finansējumu ir nozīmīgs solis ceļā uz to, lai radītu patiesi eiropeisku politisko telpu. Šajā jomā ir iespējams darīt vairāk, un ir jādara vairāk. Ņemot vērā šodienas uzrunu, Komisija vēlas iesaistīties apspriedē ar Eiropas Parlamentu par atbilstīgiem pasākumiem gan attiecībā uz pašreizējās politikas veidošanas parlamentāro uzraudzību un pārskatatbildību, gan attiecībā uz atbilstīgu satvaru Eiropas Parlamenta nākamajām vēlēšanām.

Darba programma rezultātu gūšanai

Šie galvenie mērķi noteiks to, kā turpmāko gadu laikā plašākais redzējums tiks pārvērsts konkrētās darbībās. Noformējot atsevišķās iniciatīvas Komisijas darba programmai, Komisija rīkosies šādi:

 • vispirms īstenos pasākumus ar vislielāko ietekmi uz izaugsmi un darbavietu radīšanu. Tā noteiks prioritāti tām iniciatīvām, kuras rezultātus var dot ātri, vienlaikus nodrošinot pamatu ilgtermiņa ilgtspējai. Tā noteiks par prioritāru nesen pieņemtā Izaugsmes līguma īstenošanu;

 • tā centīsies nodrošināt, lai darbība ES un valstu līmenī notiktu tandēmā nolūkā nodrošināt lielāko ieguvumu. Tāpēc "Eiropa 2020" pieejas padziļināšana ir tik ļoti nozīmīga izaugsmes un darbavietu sekmīgai veicināšanai.

Kā vienmēr, darba programmā uzsvērtie pasākumi aptver tikai daļu no Komisijas darba slodzes. Visu iestāžu resursi tiks maksimāli izmantoti, piešķirot prioritāti to priekšlikumu pabeigšanai, kas jau ir izvirzīti, un palīdzot nodrošināt, lai pasākumi, par kuriem panākta vienošanās, tiktu efektīvi īstenoti. Tas nozīmē, ka Komisijai resursi jākoncentrē tiem priekšlikumiem, attiecībā uz kuriem politisku vienošanos var panākt līdz 2014. gada vidum, vienlaikus piemērojot lietpratīga regulējuma augstākos standartus. Šajā saistībā es vēlos izmantot iespēju informēt jūs par Komisijas nodomu atsaukt savu priekšlikumu regulai par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību ("Monti II").

Šodienas diskusija par situāciju Savienībā būs vēl viens svarīgs pamatelements mūsu dialogā par šīs prioritāšu kārtības veidošanu. Esmu gandarīts organizēt Komiteju priekšsēdētāju konferences un Kolēģijas trešo sanāksmi 2. oktobrī. Komisija arī pilnīgi izskatīs rezolūciju par Parlamenta prioritātēm 2013. gadam, kas tika pieņemta šonedēļ. Manuprāt, tas, ka Komisija patlaban aktīvi strādā pie vērā ņemama skaita prioritāšu, kuras Parlaments un tā komitejas apsver, ir būtisks rādītājs mūsu saplūstošajām prioritātēm. Paredzams, ka Komisija dažas no tām pieņems vēlāk šogad.

Pēdējo dažu gadu laikā ES ir pierādījusi sevi kā neaizvietojamu dalībnieci centienos novērst krīzi. Kopā mēs esam snieguši mērķtiecīgus risinājumus steidzamām problēmām. Mēs esam turpinājuši koncentrēties uz Eiropas ilgtermiņa problēmām. Mēs esam ieviesuši jaunu ekonomikas pārvaldības sistēmu, mēs esam pārveidojuši savu finanšu regulējuma un uzraudzības sistēmu un saglabājuši izaugsmes un darbavietu veicināšanu kā mūsu darba centrālo jautājumu. Cieša partnerība mūsu iestāžu starpā jau ir panākta. Tagad mums ir jāvirzās uz priekšu, saglabājot pareizu līdzsvaru pareizu publisko finanšu, strukturālo reformu un mērķtiecīgu ieguldījumu starpā. Es priecāšos sadarboties ar Parlamentu, lai nākamā gada laikā īstenotu efektīvu rīcības programmu.

José Manuel BARROSO"


Side Bar