Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 12 szeptember 2012

Barroso elnök úr levele Martin Schulz úrnak, az Európai Parlament elnökének

"Tisztelt Schulz Elnök Úr!

A mai napon az Unió helyzetét értékelő beszédemben világosan körvonalazom azt a politikai jövőképet, amely az elkövetkező időszakban Európa sajátja lehet. A beszédben kifejtett kihívások megoldásához az szükséges, hogy az uniós intézmények tisztánlátással, összehangoltan és eredményesen lépjenek fel. Az elkövetkező hónapokban a Bizottság – kezdeményezési jogával élve – a beszédemben meghatározott kihívásokra válaszul szolgáló javaslatokat terjeszt majd elő. Levelemben – az Európai Parlament és a Bizottság közötti keretmegállapodással összhangban, valamint a Bizottság és a különböző parlamenti bizottságok között folyó strukturált párbeszédre építve – ismertetem a Bizottság 2013-ra és az azt követő időszakra szóló munkaprogramjának előkészítését meghatározó főbb elemeket.

Irányadó politikai kötelességünk az európai gazdaság megújítása, hogy az fenntartható és munkahelyteremtő növekedést tudjon biztosítani. Ez óriási feladat, és a társadalom minden részét érinti. A Bizottság tehát következő munkaprogramját egy sor kulcsfontosságú célkitűzésen keresztül fogja bemutatni, amelyek megvalósítását számos külön kezdeményezés szolgálja majd. E célkitűzések a jövőbeli főbb fellépésekre vonatkozó parlamenti észrevételekre építenek. E levél ápolni kívánja a Bizottság jövő évre vonatkozó munkaprogramjának elfogadását előkészítő időszakban folyó állandó politika párbeszédet a Bizottság és a Parlament között. A munkaprogram a 2013-ban – a polgárok európai évében – és 2014-ben előterjesztendő főbb kezdeményezéseket tartalmazza majd, felvázolva a lépéseket egészen a 2014 közepén esedékes európai parlamenti választásokig. A munkaprogram kialakításakor különösen törekedni fogunk a nagyobb fokú fenntarthatóság biztosítására, és arra, hogy az Európa 2020 céljainak megvalósításához szükséges valamennyi előfeltételt megteremtsük.

Prioritást élvező területek

A következőkben a Bizottságon belül jelenleg kidolgozás alatt álló intézkedéseket vázolom fel. Mindezek természetesen az intézményeink között zajló további párbeszéd kimenetelétől is függenek. A munkaprogram véglegesítésére csak a Bizottsági Elnökök Értekezlete és a Bizottság október 2-i megbeszélése után kerül sor.

Mélyreható és valódi Gazdasági és Pénzügyi Unió

Az Unió helyzetét értékelő mai beszédemben bejelentettem, hogy a Bizottság mélyreható és valódi Gazdasági és Pénzügyi Unió átfogó tervét kívánja előterjeszteni. Határozott egyetértés uralkodik abban a tekintetben, hogy erre az európai gazdaság jövője szempontjából elengedhetetlenül szükség van. A bankuniónak, a fiskális uniónak és a politikai unió szükséges elemeinek az együttes alkalmazása stabil alapot biztosítana a fenntartható fejlődés, a foglalkoztatás és a versenyképesség megteremtéséhez. E menetrend irányában már tettünk előrelépéseket: a Bizottság most fogadta el azokat a konkrét javaslatokat, amelyek egységes felügyeleti mechanizmust irányoznak elő a bankok számára, és amelyek a tőkekövetelményekre, a betétbiztosításra és a bankszanálásra vonatkozó korábbi javaslatokkal együtt az elkövetkező hónapokban igényt tartanak az Európai Parlament és a Tanács kiemelt figyelmére. Emellett azt is remélem, hogy a Bizottság által tavaly előterjesztett két javaslatcsomagot is mielőbb véglegesíteni tudjuk.

Mindazonáltal a gazdasági megújulás csak akkor lehet sikeres, ha méltányosságon és igazságosságon alapul. A Bizottság ezért fokozott elszántsággal lép fel az adócsalás és az adózási törvények kijátszása ellen, és annak biztosítására törekszik, hogy valamennyi ágazat igazságosan vegye ki a részét a közkiadások fedezéséből. A Tanácsnak sürgősen megállapodásra kell jutnia a megtakarítási adóról szóló felülvizsgált irányelvről, és felhatalmazást kell adnia a Bizottságnak,, hogy tárgyalásokat folytasson a szomszédos országokkal a megtakarítási adóra vonatkozó nagyobb horderejű megállapodásokról. Mára világossá vált, hogy megerősített együttműködés keretében kell továbbvinni a pénzügyi tranzakciós adóról szóló javaslatot, amelyet az Unió helyzetét értékelő tavalyi beszédemben ismertettem. A Bizottság az erre irányuló kérésekre azonnali és pozitív választ nyújt majd. .

A meghozandó jövőbeli lépések a következőket foglalhatják magukba:

 • további javaslatok annak érdekében, hogy teljes legyen a pénzügyi szolgáltatások uniós keretszabályozása és a bankunió, azaz a nem banki szervezetekkel és az árnyékbanki tevékenységgel kapcsolatos rendszerkockázatokra vonatkozó jogszabályok, valamint a banki tevékenységen belül az azonosítókat és a kockázat-megelőzést megerősítő további intézkedések,

 • az EU gazdasági kormányzása folyamatban lévő elmélyítésének részeként a tagállami gazdaságpolitikai reformtervek előzetes koordinációjának és támogatásának továbbfejlesztése az európai szemeszter keretében,

 • a reálgazdaság hosszú távú finanszírozását fellendítő fellépések,

 • az adócsalás és az adózási törvények kijátszása elleni cselekvési terv,

 • az adóparadicsomokkal és az agresszív vállalati adótervezéssel foglalkozó javaslatok,

 • a lakossági banki tevékenységgel – ezen belül a díjak átláthatóságával és a fogyasztók könnyebb bankváltásának lehetővé tételével – kapcsolatos javaslatok.

A foglalkoztatás és a növekedés fellendítése az egységes piacon, új iparpolitika

Európának ma két fő kihívással kell szembenéznie: a technológiai fejlődéssel és a globális változással. E kihívásokból úgy teremthetünk lehetőséget, ha olyan lépéseket teszünk, amelyek az Unión belül vonzóbbá teszik a beruházást és ösztönzik a vállalkozói szellemet, hogy ezáltal új vállalkozások jöhessenek létre és virágozhassanak. A Bizottság a továbbiakban is szorgalmazza az egységes piac valamennyi lehetőségének kiaknázására irányuló reformokat, különösen egy újabb, októberben előterjesztendő egységes piaci intézkedéscsomag révén. A Bizottság ugyancsak 2012 októberében terjeszti majd elő a korszerű iparpolitikát célzó javaslatait, ezt követően pedig az ősz folyamán a vállalkozóbb szemléletű Európára irányuló cselekvési tervet, majd az év végéig egy, a gépjármű-ágazatot érintő kezdeményezést fog benyújtani. Az európai dimenziót teljes mértékben ki kell aknázni ahhoz, hogy megvalósulhassanak az innovációk, eltörölhessük az üzleti kudarc miatti megbélyegzést, és biztosíthassuk az olyan ágazatokba történő befektetést, amelyek a jövő európai gazdaságának bázisát képezhetik majd. E központi javaslatokra építve a munkaprogram az alábbiakra irányuló kezdeményezéseket is magába foglalhat:

 • új állami támogatási szabályok kialakítása a kutatás, a fejlesztés és az innováció területén,

 • a szabványokra, tanúsításra és címkékre irányuló munka intenzívebbé tétele,

 • a szellemitulajdon-jogokra vonatkozó megközelítésünk korszerűsítése,

 • a magánbefektetések ösztönzése és élénkítése, valamint a tőkéhez való hozzáférés megkönnyítése, különösen a kkv-k esetében,

 • az üzleti kudarc és a fizetésképtelenség új európai megközelítésének kialakítása.

A társadalmi kohézió biztosítása az emberekbe való befektetés révén

Az Uniónak további lépéseket kell tennie európai szinten a milliók életét elbizonytalanító munkanélküliség visszaszorításának elősegítése érdekében. Különös figyelmet kell szentelnünk a fiataloknak, akiket különösen érint a munkanélküliséggel kapcsolatban kialakult helyzet. Megközelítésünkben figyelembe kell vennünk az idősödő társadalom hosszú távú kihívását is, és az európaiakat olyan globális készségekkel kell felruháznunk, amelyek döntő szerepet kapnak a vállalkozások fejlesztésében, így hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez és a jövőbeli jólétünkhöz. A növekedés újbóli beindításához életbevágóan fontos lesz az, hogy az európai munkaerőpiacot a foglalkoztathatóság javítása révén korszerűsítsük, miközben a különböző csoportok – így pl. a kiszolgáltatott helyzetűek vagy magasan képzettek – igényeihez igazodva módosítsuk a fellépéseket és kihasználjuk az oktatási és képzési rendszerek, valamint a foglalkoztatási szolgálatok területére irányuló erőteljesebb innovációt. A munkaprogram például a következőket szolgáló kezdeményezéseket foglalhat magába:

 • szociális befektetési intézkedéscsomag kialakítása,

 • a munkavállalók szabad mozgásának megkönnyítése,

 • a kiszolgáltatott helyzetű csoportok munkaerőpiachoz való hozzáférésének javítása,

 • a „Több lehetőséget a fiataloknak” foglalkoztatási és mobilitási kezdeményezés kibővítése.

A hálózatos Európa

A hatékony hálózatok központi jelentőségűek lesznek Európa jövőbeli kilátásait nézve, és e területen az európai dimenzió különösen alapvető a sikerességhez. A korszerű infrastruktúrába és a digitális gazdaságba való beruházás az egységes piac egészét tekintve növekedési potenciált szabadít fel. Az európai hálózatos iparágaknak ellenállóképesnek, biztonságosnak és versenyképesnek kell lenniük, maximálisan kihasználva az innovációs lehetőségeket. A Bizottság azon dolgozik, hogy 2015-re az európaiak bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel csatlakozhassanak az internetre, és hogy 2020-ra az Unió különböző hálózatai országhatárokon átívelően teljes mértékben összekapcsolódjanak. A verseny érdekében össze kell kapcsolódnunk, és többet kell tennünk azért, hogy az európai szabályokkal megteremtsük a valódi európai közlekedési térséget. A Bizottság arra is törekszik, hogy versenyképes, erőforrás-hatékony és intelligens közlekedési rendszert építsen ki, mindenekelőtt egy új vasúti javaslatcsomag és a tiszta közlekedési rendszerekre vonatkozó, az év végéig elfogadandó kezdeményezés révén. Folytatjuk integrált tengerpolitikánk továbbvitelét is. A munkaprogramban a következő célokat szolgáló kezdeményezések szerepelhetnek:

 • a hálózatok átjárhatóságát akadályozó tényezők felszámolása a technológia segítségével, a hálózatok biztonságának növelése, és a fogyasztók választási lehetőségeinek bővítése,

 • sávszélesség-felszabadítás aktív uniós rádióspektrum-politika révén, valamint a számítási felhők valamennyi lehetőségének feltárását szolgáló keretrendszer kialakítása,

 • az egységes európai égbolt új szakaszának beindítása,

 • A héa-rendszerek összehangolása a határokon átnyúló e-kereskedelem torzulásainak megakadályozása és az ilyen üzleti tevékenység megkönnyítése érdekében.

Az erőforrások fenntartható és hatékony felhasználása

A jövő európai gazdaságának hatékonyabban kell felhasználnia a meglévő erőforrásokat, valamint csökkentenie kell az üvegházhatást okozó gázok kibocsátást. Az ebbe az irányba történő elmozdulás innovációt, és ezáltal növekedési lehetőségeket szabadíthat fel, közvetlen hatást gyakorolva a jólétre és a foglalkoztatásra. A munkaprogramban a következő célokat szolgáló kezdeményezések szerepelhetnek:

 • éghajlat- és energiapolitikai keret a beruházásra vonatkozó, 2020 utáni hosszú távú perspektíva kialakítása érdekében,

 • a technológiai lehetőségek élénkítése a közlekedési ágazat energiahatékonyságának növelése érdekében,

 • a levegőminőségi irányelvek felülvizsgálata,

 • az intelligens energiahálózatok és mérőrendszerek fejlesztésének lehetővé tétele,

 • a Rio+20 nyomon követése

Biztonságos és védett Európa

Az EU az alapvető jogok és a jogállamiság szilárd alapjaira épül. Az EU egyik legnagyobb vívmánya az, hogy polgárai szabadon élhetnek, vállalhatnak munkát vagy folytathatnak üzleti tevékenységet valamely másik uniós tagállamban. A bűncselekmények vagy a korrupció hatékony kezelése, illetve a külső határaink hatékony ellenőrzése révén megvédjük ezeket a jogokat és szabadságokat. Ugyanakkor kötelességeink is vannak – a migrációhoz kapcsolódó potenciálisan nehéz helyzetek kezeléséhez szükséges eszközök megerősítése, a közegészségügy és élelmiszer-biztonság védelme, az ember által előidézett vagy természeti katasztrófákra való hatékony reagálás, valamint biztonságos menedékhely biztosítása az üldözésnek kitett személyek számára. A munkaprogramban szereplő fellépések az alábbiakra irányuló intézkedéseket is magukba foglalhatnak:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem,

 • a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információk áramlásának javítása,

 • Európai Ügyészség létrehozása az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében,

 • a nukleáris biztonságról szóló irányelv felülvizsgálata, valamint az atomkárok iránti felelősségről, biztosításról és a nukleáris vészhelyzetekre irányuló készenléti és válaszintézkedésekről szóló javaslatok benyújtása,

 • az állampolgárságról szóló jelentés, amely kiemeli, hogy határozottabb fellépésre van szükség azon akadályok megszüntetéséhez, amelyek meggátolják polgárainkat abban, hogy teljes mértékben élvezzék az uniós tagságból fakadó előnyöket.

Európa mint globális szereplő

Az EU-nak számos globális célkitűzése van, értékeink megőrzésétől kezdve, gazdasági érdekeink érvényesítésén át a fejlesztés ösztönzéséig. Az egységes, egyként megszólaló és fellépő EU révén lehet a leghatékonyabban érvényre juttatni ezeket az érdekeket. A munkaprogram által lefedett időszakban a Bizottság tevékenysége az alábbiakra irányul majd:

 • összetett stratégiánk (pénzügyi támogatás, kereskedelem és mobilitás) végrehajtása a szomszédos országokban zajló politikai és gazdasági reformok támogatása érdekében,

 • a stratégiai partnerekkel való fokozott kereskedelem és beruházások, valamint az ágazatok közötti együttműködés,

 • a millenniumi fejlesztési célok megvalósítására irányuló további munka előkészítése, és aktív szerepvállalás a 2015 utáni globális fejlesztési célokról szóló nemzetközi vitában,

 • a következő éves bővítési csomag,

 • Európai Veszélyhelyzet-reagálási Központ létrehozása, amely segíteni fogja a tagállamokat a természeti vagy az ember által előidézett katasztrófák kezelésében, valamint Európa válságreagálásának további megerősítésében a harmadik országokban

Befektetés a jövőbe: előretekintő többéves pénzügyi keretről való megállapodás és annak megvalósítása

A Bizottság jövő évi munkájának jelentős részét az uniós költségvetésből származó jövőbeni befektetéseket ösztönző munka és a még ebben az évben elfogadandó következő többéves pénzügyi keret végrehajtásának előkészítése teszi ki. A Parlamenten múlik majd, hogy biztosítsa a feladat teljesítéséhez szükséges költségvetést és saját forrásokat, az uniós költségvetésben rejlő lehetőségek maximalizálása érdekében, és a Bizottság szorosan együtt fog működni a Parlamenttel valamennyi ágazati jogszabály megalkotása érdekében, lehetővé téve ezáltal, hogy az EU végrehajtsa növekedésorientált, korszerűsítő többéves költségvetését. A Parlament támogatása az olyan kezdeményezések elfogadása kapcsán, mint például az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a Horizont 2020, kulcsfontosságú szerepet tölt be ebben az összefüggésben, a határozott közös agrárpolitika és kohéziós politika folyamatos támogatása mellett.

A demokratikus elszámoltathatóság megerősítése az Európai Unióban

A fokozottabb integrációhoz további politikai integrációra és magas fokú demokratikus elszámoltathatóságra van szükség. Hatékony demokratikus felügyeletet kell biztosítanunk, és meg kell győznünk a polgárokat arról, hogy ez a program az ő saját programjuk, nem pedig a politikai és gazdasági vezető rétegé. Az európai politikai pártok és politikai alapítványok alapszabályával és finanszírozásával kapcsolatos rendeletre vonatkozó – ma elfogadott – bizottsági javaslat jelentős lépés a hiteles európai politikai tér létrehozása felé. Többet lehet és kell tenni erre vonatkozóan. A mai beszéddel összhangban a Bizottság konzultációt kíván kezdeményezni az Európai Parlamenttel a megfelelő intézkedésekről, a parlamenti ellenőrzésre és a jelenlegi szakpolitikai döntéshozatal elszámoltathatóságára vonatkozóan, a következő európai parlamenti választások megfelelő keretének kialakítása érdekében.

Eredményeket hozó munkaprogram

Ezek a fő célkitűzések alkotják a tágabb elképzelés konkrét cselekvésekké való átalakításának keretét az elkövetkező évekre. A Bizottság munkaprogramjában szereplő egyéni kezdeményezések véglegesítése során a Bizottság:

 • előtérbe helyezi a növekedésre és munkahelyteremtésre legnagyobb hatást gyakorló intézkedéseket, Elsőbbséget biztosít a gyors eredményeket hozó kezdeményezéseknek, ezzel párhuzamosan pedig megteremti a hosszú távú fenntarthatóság alapjait. Elsőbbséget biztosít a közelmúltban elfogadott Növekedési Paktum végrehajtásának,

 • biztosítani kívánja az uniós és nemzeti szintű együttműködést a legnagyobb előnyök garantálása érdekében. Éppen ezért rendkívül fontos az Európa 2020 megközelítés elmélyítése a növekedés és munkahelyteremtés sikeres végrehajtásához.

A munkaprogramban szereplő intézkedések ezúttal is a Bizottság munkamennyiségének csak egy részét fedik le. Valamennyi intézménynek törekednie kell arra, hogy előnyben részesítse a már benyújtott javaslatok véglegesítését, továbbá hogy segítse az elfogadott intézkedések hatékony végrehajtását. A Bizottság számára ez azt jelenti, hogy forrásainkat azokra a javaslatokra kell összpontosítanunk, amelyek kapcsán politikai megállapodás érhető el 2014 közepe előtt, az intelligens szabályozás legmagasabb szintű normáinak érvényesítése mellett. Ebben az összefüggésben szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam Önöket a Bizottság azon szándékáról, hogy visszavonja a kollektív fellépéshez való jognak a letelepedés szabadságával és a szolgáltatásnyújtás szabadságával összefüggésben való gyakorlásáról szóló tanácsi rendeletre (Monti II.) vonatkozó javaslatát.

Az Unió helyzetéről szóló mai vita újabb fontos alappillére lesz a fontossági sorrend kialakításával kapcsolatos párbeszédünknek. Örömmel várom, hogy fogadhassam Önöket a Bizottsági Elnökök Értekezlete és a Testület közötti harmadik találkozón október 2-án. A Bizottság alaposan megvizsgálja továbbá a Parlament 2013. évi prioritásaival kapcsolatos, ezen a héten elfogadott állásfoglalását. A konvergáló prioritásokra vonatkozóan fontos jelzésnek tartom, hogy a Bizottság jelenleg aktívan dolgozik számos olyan kezdeményezésen, amelyekről a Parlament és bizottságai kifejtették véleményüket. Előreláthatólag a Bizottság ezen kezdeményezések közül néhányat még az év folyamán elfogad.

Az elmúlt néhány évben az EU bebizonyította, hogy nélkülözhetetlen szerepet tölt be a válság leküzdését célzó küzdelemben. Közösen kínáltunk célzott megoldásokat a vészhelyzetekre. Emellett mindvégig Európa hosszú távú kihívásaira összpontosítottunk. Új gazdaságirányítási rendszert vezettünk be, átformáltuk a pénzügyi szabályozás és felügyelet rendszerét, és mindvégig a növekedést és munkahelyteremtést tartottuk a munkánk középpontjában. Az intézményeink közötti szoros partnerség már eredményeket hozott. Most ezen az úton kell továbbhaladnunk, a rendezett államháztartás, a strukturális reform és a célzott beruházás közötti megfelelő egyensúlyt fenntartva. Várakozással tekintek a Parlamenttel való közös munka elébe, hogy hatékony cselekvési programot hozzunk létre a következő év során.

José Manuel BARROSO"


Side Bar