Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

AN COIMISIÚN EORPACH

MEMO

An Bhruiséil, 12 Meán Fómhair 2012

Litir ón Uachtarán Barroso chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, an tUasal Martin Schulz

"A Uachtaráin Schulz,

I m'aitheasc inniu faoi Staid an Aontais, táim ag leagan amach fís pholaitiúil shoiléir do thodhchaí ár nAontais. Na dúshláin a dtugaim breac-chuntas orthu, is éigean d’Institiúidí an AE tabhairt fúthu le géire radhairc, le cur chuige comhleanúnach agus le héifeachtacht. Agus a cheart tionscnaimh á úsáid aige, tabharfaidh an Coimisiún tograí ar aghaidh sna míonna atá romhainn – tograí a ceapadh chun freagairt do na dúshláin a leag mé amach i m'óráid. Ag cloí dom leis an gCreat chomhaontú idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún agus ag leanúint as an idirphlé struchtúraithe idir baill an Choimisiúin agus coistí parlaiminteacha éagsúla, leagaim amach sa litir seo na príomhghnéithe atá ina dtreoir ag ullmhú Chlár Oibre an Choimisiúin do 2013 agus ina dhiaidh.

Is í an tosaíocht pholaitiúil uileghabhálach atá againn geilleagar na hEorpa a athchóiriú chun fás inbhuanaithe a thabhairt i gcrích agus fás as a dtiocfaidh mórán fostaíochta. Is tasc ollmhór é sin a bhaineann le gach cuid den tsochaí. Dá bhrí sin, tíolacfaidh an Coimisiún a chéad chlár oibre eile trí bhíthin sraithe de phríomhchuspóirí a chuirfear i gcrích ina dhiaidh sin trí thionscnaimh shonracha éagsúla. Tarraingítear leis na cuspóirí sin ar mhachnamh na Parlaiminte féin maidir le príomhghníomhaíochtaí don todhchaí. An plé polaitiúil atá ar siúl eadrainn, ba cheart go dtabharfadh an litir seo cothú dó ar feadh na tréimhse as seo go dtí an mhí seo chugainn nuair a ghlacfar Clár Oibre an Choimisiúin don bhliain seo chugainn. Cumhdófar sa Chlár Oibre na príomhthionscnaimh a mholfar in 2013 – Bliain Eorpach na Saoránach – agus in 2014, suas go dtí na chéad toghcháin eile de chuid Pharlaimint na hEorpa i lár na bliana 2014. Go háirithe, ceapfar é d’fhonn inbhuanaitheacht níos mó a bhaint amach agus chun leanúint dá bhfuil riachtanach chun cuspóirí na Straitéise Eoraip 2020 a bhaint amach.

Réimsí tosaíochta

Is léiriú an méid seo a leanas ar an obair atá idir lámha laistigh den Choimisiún. Tá sé faoi réir tuilleadh idirphlé idir ár nInstitiúidí freisin. Ní thabharfar an Clár Oibre chun críche go dtí tar éis chruinniú Chomhdháil Chathaoirligh na gCoistí leis an gCoimisiún an 2 Deireadh Fómhair.

Fíor Aontas domhain Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

In óráid an lae inniu faoi Staid an Aontais, d'fhógair mé rún an Choimisiúin treoirphlean cuimsitheach a thíolacadh le haghaidh Aontais Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta atá domhain agus fíor. Tá comhdhearcadh láidir ann go bhfuil sé sin fíor-riachtanach do thodhchaí an gheilleagair Eorpaigh. Le teaglaim d'Aontas Baincéireachta, Aontas Fioscach agus na gnéithe is gá d'Aontas Polaitiúil chuirfí an clár oibre daingean is gá ar fáil chun fás, fostaíocht agus iomaíochas inbhuanaithe a thógáil.

Tá an clár oibre sin á chur ar aghaidh againn cheana féin trí na tograí nithiúla le haghaidh sásra maoirseachta aonair do na bainc atá díreach glactha ag an gCoimisiún; na tograí sin, mar aon leis na tograí atá ann cheana maidir le ceanglais caipitil baincéireachta, árachas taiscí agus réiteach bainc, is gá do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle aird tosaíochta a thabhairt orthu sna míonna atá romhainn. Ina theannta sin, tá súil agam gur féidir linn glacadh na dtograí dhá phaca a chuir an Coimisiún síos ar chlár anuraidh a thabhairt chun críche go tapa.

Ag an am céanna, ní bheidh rath ar an athnuachan eacnamaíochta ach amháin más de bhunús cothroime agus cothromais í. Dá bhrí sin, cuirfidh an Coimisiún dlús leis na hiarrachtaí dul i ngleic le calaois agus imghabháil chánach agus áiritheoidh sé go n íocfaidh na hearnálacha ar fad ranníocaíocht chothrom leis an gciste poiblí. Tá sé práinneach go n aontódh an Chomhairle ar an Treoir athbhreithnithe maidir le Cáin ar Choigilteas agus ar na sainorduithe ionas gur féidir leis an gCoimisiún comhaontuithe níos láidre maidir le cáin ar choigilteas a chaibidliú le tíortha comharsanacha. An togra maidir le Cáin ar Idirbhearta Airgeadais a leag mé amach in aitheasc na bliana anuraidh faoi Staid an Aontais, is léir anois nach mór é a bhogadh ar aghaidh faoi chomhar feabhsaithe. Freagróidh an Coimisiún go dearfach agus go tapa d'aon iarraidh maidir le dul sa treo sin.

Ar na bearta a bheadh le leagan amach san am atá le teacht d'fhéadfaí na samplaí seo a leanas a lua:

 • Bearta breise chun an creat rialála do sheirbhísí airgeadais agus don aontas baincéireachta a thabhairt i gcrích, e.g. reachtaíocht chun aghaidh a thabhairt ar phriacail shistéamacha a bhaineann le neamh-bhainc agus scáth-bhaincéireacht agus bearta breise chun treisiú ar aithint agus ar chosc na bpriacal i ngníomhaíochtaí baincéireachta

 • Mar chuid den doimhniú atá ag dul ar aghaidh ar rialachas eacnamaíoch an AE, breis forbartha a dhéanamh ar thacaíocht agus ar chomhordú ex ante i gcomhair phleananna na mBallstát d'athchóiriú ar a mbeartas eacnamaíoch i gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh

 • Bearta chun treisiú le soláthar maoinithe fhadtéarmaigh don fhíorgheilleagar

 • Plean gníomhaíochta chun calaois chánach agus imghabháil chánach a chomhrac

 • Moltaí chun déileáil le tearmainn chánach agus le pleanáil ionsaitheach cánach ag cuideachtaí

 • Moltaí faoi bhaincéireacht mhiondíola ar a n-áirítear trédhearcacht maidir le táillí agus méadú ar chumas na gcustaiméirí bogadh go malairt bainc.

Treisiú le jabanna agus le fás sa Mhargadh Aonair, agus beartas tionsclaíoch nua

Príomhdhúshláin don Eoraip inniu is ea forbairtí teicneolaíochta agus athruithe domhanda. Chun iad a chlaochlú ina ndeiseanna fáis, is gá bearta chun tarraingteacht na hinfheistíochta san AE a fheabhsú agus spiorad na fiontraíochta a chothú laistigh den AE ionas go mbunófar gnóthais nua agus go rachaidh siad i neart. Leanfaidh an Coimisiún ag brú ar son athchóirithe chun acmhainneacht iomlán an Mhargaidh Aonair a bhaint amach, go háirithe trí Ionstraim nua don Mhargadh Aonair, a mholfar i nDeireadh Fómhair. Fairis sin, i nDeireadh Fómhair 2012, tíolacfaidh an Coimisiún tograí le haghaidh beartais thionsclaíoch nua-aoisigh, agus ina dhiaidh sin, i rith an fhómhair, Plean Gníomhaíochta chun tacú le hEoraip le breis fiontraíochta agus tionscnamh in earnáil na ngluaisteán faoi dheireadh na bliana. Ní mór feidhm iomlán a bhaint as an ngné Eorpach má táthar chun lántairbhe a bhaint as acmhainneacht na nuálaíochta, chun deireadh a chur leis an stiogma a ghabhann le teip ar ghnóthas, agus a chinntiú go ndéanfar infheistiú anois sna tionscail a bheidh mar bhonn don gheilleagar Eorpach sa todhchaí.

Mar fhorbairt ar na príomhmholtaí sin d'fhéadfaí a áireamh freisin sa Chlár Oibre tionscnaimh chun:

 • Rialacha nua státchabhrach a chruthú don taighde, don fhorbairt is don nuálaíocht

 • Dlús a chur le hobair ar chaighdeáin, ar dheimhniúchán agus ar lipéid

 • Ár gcur chuige maidir le cearta maoine intleachtúla a nuachóiriú

 • Infheistíocht phríobháideach a spreagadh agus a ghiaráil chomh maith le rochtain ar chaipiteal, go háirithe do FBManna

 • Cur chuige nua Eopach maidir le teip gnóthais agus le dócmhainneacht.

Comhtháthú sóisialta a áirithiú trí infheistiú i ndaoine

Ní mór don AE leanúint ar aghaidh ag tógáil na gcéimeanna ar an leibhéal Eorpach a chabhróidh chun dul i ngleic leis an dífhostaíocht a bhfuil na milliúin duine faoi bhagairt aici i láthair na huaire. Ní mór leanúint d'aird ar leith a thabhairt ar dhaoine óga, ó tharla go mbíonn tionchar ar leith ag na dálaí dífhostaíochta orthu. Ní mór dúinn an dúshlán fadtéarmach a bhaineann le sochaí atá ag dul in aois a thógáil san áireamh freisin, agus chomh maith leis an riachtanas atá ann scileanna domhanda a sholáthar do mhuintir na hEorpa – scileanna a bheidh ríthábhachtach chun gnólachtaí a fhorbairt, agus dá bhrí sin chun poist a chruthú agus chun rathúnas a bhaint amach sa todhchaí. Chun fás a spreagadh arís, tá sé ríthábhachtach an margadh saothair Eorpach a réiteach chun borradh a chur faoin infhostaitheacht, gníomhaíochtaí a chur in oiriúint d'fhonn dul i ngleic le grúpaí difriúla amhail daoine leochaileacha nó daoine a bhfuil ardscileanna acu, agus leas a bhaint as nuálaíocht níos láidre sna córais oideachais agus oiliúna agus sna seirbhísí fostaíochta.

I measc na mbeart a d'fhéadfaí a chur san áireamh sa Chlár Oibre, tá tionscaimh chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Pacáiste infheistíochta sóisialta a sholáthar

 • Saorghluaiseacht oibrithe a éascú

 • Rochtain ar an margadh saothair a fheabhsú do ghrúpaí leochaileacha

 • An tionscnamh don óige maidir le fostaíocht agus soghluaiseacht a leathnú.

An Eoraip a Líonrú

Beidh líonraí éifeachtacha lárnach don mhéid atá i ndán don Eoraip amach anseo agus is réimse é seo ina bhfuil mórthábhacht ar leith ag baint leis an ngné Eorpach chun go n-éireodh leis. Trí infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar nua-aimseartha agus sa gheilleagar digiteach, déantar fás a chumasú ar fud an mhargaidh aonair ina iomláine. Caithfidh tionscail na líonraí san Eoraip a bheith athléimneach, slán, iomaíoch, agus caithfidh siad lántairbhe a bhaint as an nuálaíocht. Tá an Coimisiún ag obair lena áirithiú go mbeidh muintir na hEorpa in ann dul ar líne áit ar bith, am ar bith agus ar ghléas ar bith faoi 2015, agus go mbeidh idirnascacht iomlán bainte amach san AE thar theorainneacha agus thar líonraí faoi 2020. Ní mór dúinn "nascadh le dul san iomaíocht" agus níos mó a dhéanamh chun limistéar iompair fíor Eorpach a chruthú ina mbeidh rialacha Eorpacha i bhfeidhm. Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ag tógáil córas iompair atá cliste, iomaíoch, agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, go háirithe le pacáiste nua iarnróid agus tionscnamh maidir le hiompar glan atá le glacadh roimh dheireadh na bliana. Leanfaimid ar aghaidh freisin ag cur lenár mbeartas muirí comhtháite. D'fhéadfaí bearta a chur san áireamh sa Chlár Oibre chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Teicneolaíocht a úsáid chun na bacainní idir líonraí a leagan, slándáil líonraí níos fearr a áirithiú agus an rogha atá ar fáil do chustaiméirí a fheabhsú

 • Bandaleithead a scaoileadh saor le beartas gníomhach AE maidir leis an speictream agus an creat ceart a chruthú chun féidearthachtaí iomlána na néalríomhaireachta a fhiosrú

 • Céim nua den Aerspás Eorpach Aonair a lainseáil

 • Córais CBL a ailíniú chun saobhadh a chosc agus chun go mbeidh sé níos éasca gnó ríomhthráchtála trasteorann a dhéanamh.

Úsáid inbhuanaithe agus éifeachtúil acmhainní

Amach anseo, ní foláir do gheilleagar na hEorpa na hacmhainní atá ann cheana a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla agus astaíochtaí gás ceaptha teasa na hEorpa a laghdú. Ach céim a thabhairt sa treo sin, d'fhéadfaí deis a chruthú don nuálaíocht, agus dá réir sin deis fáis a chruthú a mbeadh tionchar díreach aige ar rathúnas agus ar jabanna.

D'fhéadfaí tionscnaimh a chur san áireamh sa Chlár Oibre chun :

 • Creat a chruthú do bheartas aeráide agus fuinnimh d'fhonn peirspictíocht fhadtéarmach a thabhairt i dtaca le hinfheistíocht tar éis 2020

 • Beocht a chur sna deiseanna teicneolaíochta chun borradh a chur faoi éifeachtúlacht fuinnimh san earnáil iompair

 • Athbhreithniú a dhéanamh ar na Treoracha maidir le caighdeán an aeir

 • Forbairt eangach cliste fuinnimh agus méadrú cliste a éascú

 • Beart leantach a dhéanamh i dtaca le Rio +20.

An Eoraip a bheith sábháilte agus slán

Ar bhunchlocha láidre, eadhon cearta bunúsacha agus smacht reachta, a tógadh an AE. Ar cheann de phríomhéachtaí an AE tá an tsaoirse atá tugtha aige do na saoránaigh cur fúthu, taisteal, bheith ag obair agus gnó a dhéanamh i mBallstáit eile de chuid an AE. Nuair a bhíonn éifeacht lenár n-iarrachtaí dul i ngleic leis an gcoireacht nó leis an éilliú nó nuair a dhéanaimid rialú éifeachtach ar ár dteorainneacha seachtracha, tá na cearta agus na saoirsí sin á gcosaint againn. Tá freagrachtaí orainn freisin – is é sin na hionstraimí a neartú chun déileáil le cásanna deacra a d'fhéadfadh a bheith ann i ndáil le himirce, chun sláinte agus sábháilteacht bia a chosaint, chun freagra éifeachtúil a thabhairt ar thubaistí nádúrtha nó de dhéanamh an duine, agus chun foscadh a thairiscint dóibh siúd a bhfuil géarleanúint á déanamh orthu.

D'fhéadfaí bearta a chur san áireamh sna gníomhaíochtaí atá le leagan amach sa Chlár Oibre chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac

 • Scaipeadh faisnéise i ndáil le taifid choiriúla a fheabhsú

 • Oifig Ionchúisitheora Phoiblí Eorpach a bhunú chun leas airgeadais an Aontais a chosaint

 • Athbhreithniú a dhéanamh ar an treoir maidir le sábháilteacht núicléach agus moltaí a dhéanamh maidir le dliteanas agus árachas i dtaca le damáiste núicléach, agus maidir le hullmhacht agus freagairt i gcás éigeandála núicléiche

 • Tuarascáil ar shaoránacht ina leagfar béim ar an ngá le gníomhaíocht níos láidre chun ceal a chur i mbacainní a fhágann nach féidir le saoránaigh an AE leas a bhaint as na buntáistí iomlána a bhaineann le ballraíocht san AE.

An Eoraip ina gníomhaí domhanda

Is iomaí cuspóir domhanda atá ag an AE, idir shaothrú ár luachanna, shaothrú ár leasanna eacnamaíocha agus chur chun cinn na forbartha. Is trí AE aontaithe, AE a labhraíonn agus a ghníomhaíonn d’aonghuth, is éifeachtaí a dhéanfar na leasanna sin a shaothrú.

Le linn na tréimhse atá cumhdaithe faoin gClár Oibre, beidh an Coimisiún ag obair ar an méid seo a leanas:

 • Ár straitéis ilchuspóireach (cúnamh airgeadais, trádáil agus soghluaiseacht) a chur chun feidhme chun tacaíocht a thabhairt d'athchóirithe polaitiúla agus eacnamaíocha i gcomharsanacht na hEorpa

 • Trádáil agus infheistíocht a fheabhsú le comhpháirtithe straitéiseacha, mar aon le comhar il earnálach

 • Tuilleadh oibre a ullmhú chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a bhaint amach agus ról gníomhach a ghlacadh sa phlé idirnáisiúnta ar spriocanna forbartha domhanda don tréimhse i ndiaidh 2015

 • An chéad phacáiste bliantúil eile um méadú

 • Ionad Práinnfhreagartha a sheoladh a chuideoidh lenár mBallstáit déileáil le tubaistí nádúrtha agus tubaistí de dhéanamh an duine, agus acmhainn freagartha na hEorpa i gcás géarchéime i dtríú tíortha a fheabhsú tuilleadh.

Infheistiú a dhéanamh inár dtodhchaí: creat réamhbhreathnaitheach airgeadais ilbhliantúil a chomhaontú agus a sholáthar

Beidh obair an Choimisiúin sa chéad bhliain eile dírithe go mór freisin ar iarrachtaí chun an chéad ghlúin eile d’infheistíocht ó bhuiséad an AE a shocrú agus chun cur chun feidhme an chéad chreata airgeadais ilbhliantúil eile a ullmhú; ba cheart go nglacfaí an creat i mbliana go fóill. A mhéid a bhaineann le ról na Parlaiminte buiséad agus acmhainní dílse leormhaithe a chinntiú, beidh sin sárthábhachtach ó thaobh uasmhéadú a dhéanamh ar acmhainneacht bhuiséad an AE a spriocanna bhaint amach, agus oibreoidh an Coimisiún i ndlúthchomhar leis an bParlaimint chun an reachtaíocht earnálach uile a thabhairt i gcrích a chuirfidh ar chumas an AE buiséad ilbhliantúil nuachóirithe atá ar son fáis a chur chun feidhme. Sa chomhthéacs sin, beidh ról lárnach ag tacaíocht ón bParlaimint do ghlacadh tionscnamh amhail an Áis Chónasctha don Eoraip agus Fís 2020, gan trácht ar a tacaíocht leanúnach do chomhbheartas láidir talmhaíochta agus do chomhtháthú.

An chuntasacht dhaonlathach a threisiú san Aontas Eorpach

Chun lánpháirtíocht níos dlúithe a bhaint amach, teastaíonn tuilleadh lánpháirtíochta polaitiúla agus leibhéal ard cuntasachta daonlathaí. Ní mór dúinn maoirseacht dhaonlathach éifeachtach a ráthú agus ní mór dúinn a athdhearbhú do na saoránaigh gur leo féin an tionscadal seo – nach leis an scothaicme pholaitiiúil agus eacnamaíoch amháin a bhaineann an tionscadal seo. An togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialacháin maidir le reacht agus cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha – togra a glacadh inniu – céim thábhachtach is ea é ionsar spás polaitiúil fíor-Eorpach a chruthú. Is féidir agus is gá tuilleadh a dhéanamh ina thaobh seo. I gcomhréir le hóráid an lae inniu, is mian leis an gCoimisiún dul i mbun machnaimh i gcomhar leis an bParlaimint chun cinneadh ar bhearta cuí maidir le grinnscrúdú parlaiminteach ar an gcaoi a gceaptar beartais, maidir le cuntasacht an cheaptha beartas agus ag féachaint dúinn ar an gcreat cuí le haghaidh an chéad toghchán eile do Pharlaimint na hEorpa.

Clár oibre a mbeidh toradh air

A bhuí leis na príomhchuspóirí seo, beifear ábalta tathag a chur san fhís leathan trí ghníomhaíochtaí nithiúla sna blianta amach romhainn. Agus na tionscnaimh éagsúla i gClár Oibre an Choimisiúin á gcinneadh aige:

 • Rachaidh an Coimisiún i dtús báire i gceann na mbearta is mó a imreoidh tionchar ar fhás agus ar chruthú fostaíochta. Tabharfaidh sé tosaíocht do thionscnaimh a bhfeicfear toradh luath orthu, agus san am céanna déanfar an obair réitigh le haghaidh inbhuanaitheachta fadtéarmaí. Tabharfar tosaíocht do chur i bhfeidhm an Chomhshocraithe Fáis a aontaíodh le déanaí

 • Féachfaidh an Coimisiún lena áirithiú go n-oibreoidh an AE agus na leibhéil náisiúnta as lámh a chéile chun an tairbhe is mó a bhaint amach. Is é sin an fáth a bhfuil an chríoch rathúil ar fhás agus ar fhostaíocht ag brath chomh mór ar bhreis tiomantais a chur faoin chur chuige Eoraip 2020.

Mar is gnách, ní chumhdaítear leis na bearta atá sa Chlár Oibre ach cuid d'ualach oibre an Choimisiúin. Beidh brú ar acmhainní na nInstitiúidí ar fad agus tosaíocht á tabhairt do chríochnú tograí atá i dtreis cheana agus do chuidiú chun a áirithiú go ndéanfar na bearta atá comhaontaithe a chur chun feidhme go héifeachtach. I gcás an Choimisiúin, ciallaíonn sé sin ár n acmhainní a dhíriú ar thograí ar féidir comhaontú polaitiúil a bhaint amach maidir leo roimh lár 2014 agus na caighdeáin is airde rialála cliste á gcur i bhfeidhm. Sa chomhthéacs sin, is mian liom a chur in iúl duit go bhfuil rún ag an gCoimisiún a thogra le haghaidh Rialacháin a tharraingt siar maidir le feidhmiú an chirt comhghníomhaíocht a dhéanamh i gcomhthéacs na saoirse bunaíochta agus na saoirse seirbhísí a sholáthar ('Monti II') .

Bloc tógála tábhachtach inár gcomhphlé chun an t-ord tosaíochtaí seo a mhúnlú is ea an díospóireacht inniu faoi Staid an Aontais. Táim ag tnúth le bheith i m'óstach ar an tríú cruinniú idir Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí agus an Coláiste an 2 Deireadh Fómhair. Grinnscrúdóidh an Coimisiún freisin an rún maidir le tosaíochtaí na Parlaiminte i gcomhair 2013, a glacadh an tseachtain seo. Measaim gur léiriú tábhachtach ar theacht le chéile ár dtosaíochtaí é go bhfuil an Coimisiún ag obair go gníomhach faoi láthair ar líon nach beag de na tionscaimh a raibh an Pharlaimint agus a coistí ag féachaint orthu. Tuartar go nglacfaidh an Coimisiún roinnt acu sin níos déanaí i mbliana.

Le blianta beaga anuas, tá sé léirithe ag an AE gur gníomhaí an AE nach féidir déanamh gan é san iarracht chun dul i ngleic leis an ngéarchéim. Agus sinn ag gníomhú i gcomhar le chéile, tá réitigh spriocdhírithe curtha ar fáil againn ar phráinneacha láithreacha. Agus tá an bhéim coinnithe againn ar na dúshláin fhadtéarmacha atá roimh an Eoraip. Tá córas nua rialachais eacnamaíoch curtha i bhfeidhm againn, tá ár gcóras rialála agus maoirseachta airgeadais athmhúnlaithe againn, agus tá an fás agus jabanna coinnithe i gcroílár ár gcuid oibre againn. Tá toradh ar an dlúthchomhar idir ár n institiúidí cheana féin. Anois, caithfimid tiomáint ar aghaidh, agus sin a dhéanamh leis an gcothroime cheart idir airgeadas poiblí fónta, athchóiriú struchtúrtha agus infheistíocht spriocdhírithe. Táim ag tnúth le bheith ag obair leis an bParlaimint chun clár éifeachtach gníomhaíochta a sholáthar thar an mbliain atá romhainn.

José Manuel BARROSO"


Side Bar