Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel 12. syyskuuta 2012

Puheenjohtaja Barroson kirje Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulzille

"Arvoisa puhemies Schulz

Tänään pitämässäni unionin tilaa käsittelevässä puheessa esittelen selkeän poliittisen vision unionin tulevaisuudesta. Haasteet, jotka mainitsen puheessani, edellyttävät EU:n toimielimiltä yhteistä näkemystä, johdonmukaisuutta ja tuloksekasta toimintaa. Komissio aikoo aloiteoikeuttaan hyödyntäen esittää lähikuukausina ehdotuksia, joilla haasteet pyritään ratkaisemaan. Euroopan parlamentin ja komission puitesopimuksen mukaisesti sekä komission jäsenten ja parlamentin valiokuntien välisen järjestelmällisen vuoropuhelun pohjalta esitän tässä kirjeessä ne keskeiset osatekijät, jotka muodostavat lähtökohdan komission työohjelmalle vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi.

Ensisijainen poliittinen tavoite on uudistaa Euroopan taloutta niin, että se kykenee tuottamaan kestävää ja työpaikkoja luovaa kasvua. Tämä on valtava tehtävä, joka koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Sen vuoksi komissio aikoo rakentaa seuraavan työohjelmansa eräille keskeisille tavoitteille, jotka on tarkoitus saavuttaa useiden erityisaloitteiden avulla. Näissä tavoitteissa otetaan huomioon parlamentissa käydyt keskustelut tulevaisuuden kannalta keskeisistä toimista. Tämä kirje tukee Euroopan parlamentin ja komission jatkuvaa poliittista vuoropuhelua, jonka päätteeksi on tarkoitus ensi kuussa hyväksyä komission ensi vuoden työohjelma. Vuosi 2013 on Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuosi, ja työohjelman on tarkoitus kattaa keskeiset aloitteet, joita komissio aikoo esittää kyseiseksi vuodeksi. Lisäksi työohjelmassa esitetään keskeiset aloitteet vuodeksi 2014, jonka puolivälissä järjestetään seuraavat Euroopan parlamentin vaalit. Erityisesti työohjelmalla pyritään lisäämään talouden kestävyyttä ja turvaamaan kaikki tarvittavat edellytykset Eurooppa 2020 strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tärkeimmät aihealueet

Esittelen seuraavassa lyhyesti komission käynnissä olevaa työtä. Sitä on tarkoitus käsitellä myös parlamentin ja komission välisessä vuoropuhelussa. Työohjelma saa lopullisen muotonsa vasta 2. lokakuuta järjestettävän valiokuntien puheenjohtajakokouksen ja komission jäsenten yhteisen kokouksen jälkeen.

Tiivis ja aito talous- ja rahaliitto

Kuten totesin unionin tilasta tänään pitämässäni puheessa, komissio aikoo esittää kattavan suunnitelman tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi. On olemassa vahva yksimielisyys siitä, että talous- ja rahaliitto on välttämätön Euroopan talouden turvaamiseksi. Pankkiunionin, finanssivakausunionin ja poliittisen unionin keskeisten osatekijöiden yhdistelmä turvaisi vakaat edellytykset kestävälle kasvulle, työllisyydelle ja kilpailukyvylle.

Edistääkseen näitä tavoitteita komissio on juuri esittänyt käytännön ehdotuksia pankkeja koskevan yhteisen valvontamekanismin perustamiseksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston on lähikuukausina asetettava työssään etusijalle nämä ehdotukset sekä komission jo aiemmin esittämät ehdotukset, jotka koskevat pankkien pääomavaatimuksia, talletussuojaa ja pankkikriisin ratkaisua. Lisäksi toivon, että komission viime vuonna esittämä euroalueen valvonnan tiukentamista koskeva lainsäädäntöpaketti hyväksytään pikaisesti.

Talouden uudistaminen onnistuu vain, jos se perustuu oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteille. Komissio aikoo sen vuoksi tehostaa toimenpiteitä, joilla pyritään torjumaan veropetoksia ja veronkiertoa sekä varmistamaan, että kaikki yhteiskunnan sektorit osallistuvat oikeudenmukaisesti yhteisten menojen rahoittamiseen. Neuvoston olisi pikaisesti päästävä yhteisymmärrykseen tarkistetusta säästöjen verottamista koskevasta direktiivistä ja annettava komissiolle valtuudet neuvotella naapurimaiden kanssa tiukemmista asiaa koskevista sopimuksista. Tässä vaiheessa on selvää, että ehdotusta finanssitransaktioveroksi, jonka esitin viime vuonna unionin tilaa koskevassa puheessani, on edistettävä tiiviimmän yhteistyön pohjalta. Komissio tukee ripeästi kaikkia tämänsuuntaisia toimia.

Seuraava joitakin ehdotuksia jatkossa mahdollisesti esitettävistä toimista:

 • uudet ehdotukset finanssipalvelujen ja pankkiunionin sääntelypuitteiden täydentämiseksi, esimerkiksi säädösehdotukset, joilla puututaan muiden rahoituslaitosten kuin pankkien sekä varjopankkitoiminnan järjestelmäriskeihin, ja lisätoimenpiteet, joilla vahvistetaan pankkitoimintaan liittyvien riskien tunnistamista ja ehkäisemistä

 • toimenpiteet, joilla kehitetään jäsenvaltioiden talouspolitiikan uudistussuunnitelmien etukäteiskoordinointia ja tuetaan niiden täytäntöönpanoa talouspolitiikan EU-ohjausjakson puitteissa osana EU:n talouden ohjauksen ja hallinnan syventämistä

 • toimenpiteet, joilla tuetaan pitkäaikaisen rahoituksen tarjoamista reaalitaloudelle

 • toimintasuunnitelma veropetosten ja veronkierron torjumiseksi

 • ehdotukset, joilla puututaan verokeitaisiin ja yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun

 • ehdotukset, jotka koskevat vähittäispankkitoimintaa, esimerkiksi maksujen läpinäkyvyyttä ja kuluttajien parempia mahdollisuuksia vaihtaa pankkia.

Työllisyyden ja kasvun tukeminen sisämarkkinoilla sekä uusi teollisuuspolitiikka

Euroopan suurimpia haasteita ovat teknologian kehitys ja globaali muutos. Jotta nämä haasteet voidaan muuttaa kasvumahdollisuuksiksi, on parannettava EU:n vetovoimaa investointikohteena ja edistettävä yrittäjyyttä unionin sisällä. Näin tuetaan uusien yritysten perustamista ja menestymistä. Komissio aikoo jatkossakin tukea uudistuksia, joiden avulla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen, erityisesti esittämällä lokakuussa uuden ehdotuksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketiksi. Lisäksi komissio aikoo lokakuussa 2012 esittää ehdotuksia, jotka koskevat nykyaikaista teollisuuspolitiikkaa, julkistaa syksyn aikana toimintasuunnitelman yrittäjyyden tukemiseksi Euroopassa ja esittää ennen vuoden loppua autoteollisuutta koskevan aloitteen. Eurooppalaista ulottuvuutta on hyödynnettävä täysimääräisesti, jotta saadaan käyttöön kaikki innovaatiomahdollisuudet, vähennetään liike-elämässä epäonnistumisen kielteisiä vaikutuksia ja varmistetaan, että investointeja tehdään niihin teollisuudenaloihin, jotka muodostavat jatkossa Euroopan talouden perustan.

Näiden keskeisten ehdotusten lisäksi työohjelmaan voidaan sisällyttää myös seuraavia aloitteita:

 • luodaan uudet valtiontukisäännöt tutkimusta, kehittämistä ja innovointia varten

 • tehostetaan toimenpiteitä, jotka koskevat standardeja, sertifiointia ja merkintöjä

 • nykyaikaistetaan lähestymistapa teollis- ja tekijänoikeuksiin

 • tuetaan ja lisätään yksityisiä investointeja sekä pääoman saantia erityisesti pk-yritysten hyväksi

 • kehitetään uusi eurooppalainen lähestymistapa liiketoiminnan epäonnistumiseen ja maksukyvyttömyyteen.

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaaminen investoimalla ihmisiin

EU:n on toteutettava Euroopan tasolla lisää toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää miljooniin kasvanutta työttömien määrää. Erityistä huomiota on jatkossakin kiinnitettävä nuoriin, sillä työttömyys vaikuttaa heihin eniten. Meidän on otettava lähestymistavassamme huomioon myös väestön ikääntymisestä pitkällä aikavälillä aiheutuvat haasteet sekä tarve varmistaa, että eurooppalaisilla on sellaiset kattavat taidot, joita tarvitaan yritystoiminnan kehittämisessä ja työpaikkojen ja Euroopan tulevan vaurauden luomisessa. Jotta voidaan luoda uutta kasvua, Euroopan työmarkkinoita on tehostettava ja työllistettävyyttä on parannettava, toimintaa on mukautettava vastaamaan erilaisten kohderyhmien kuten erityisen haavoittuvassa asemassa olevien tai korkeasti koulutettujen tarpeisiin, ja innovointia on hyödynnettävä tehokkaammin yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa sekä työvoimapalveluissa.

Työohjelmaan voitaisiin sisällyttää myös toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on

 • aikaansaada sosiaalisesti vastuullisia investointeja koskeva paketti

 • helpottaa työntekijöiden vapaata liikkuvuutta

 • parantaa muita heikommassa asemassa olevien ryhmien pääsyä työmarkkinoille

 • laajentaa nuorisoaloitetta kattamaan työllisyys ja liikkuvuus.

Euroopan verkottuminen

Tehokkaat verkot ovat keskeisiä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Tällä alalla eurooppalaisella ulottuvuudella on erityistä merkitystä onnistumisen kannalta. Investoimalla nykyaikaiseen infrastruktuuriin ja digitaalitalouteen voidaan vapauttaa kasvupotentiaalia koko sisämarkkinoilla. Euroopan verkkotoimialojen on oltava joustavat, varmat ja kilpailukykyiset, ja niiden on hyödynnettävä kaikki innovointimahdollisuudet. Komissio pyrkii toiminnallaan varmistamaan, että eurooppalaiset voivat viimeistään vuonna 2015 asioida internetissä missä tahansa, milloin tahansa ja mitä tahansa laitetta käyttäen ja että vuoteen 2020 mennessä kaikki EU:n maat, alueet ja verkot on yhdistetty keskenään. Verkkojen yhdistäminen on välttämätöntä, jotta voidaan turvata Euroopan kilpailukyky ja luoda todellinen eurooppalainen liikennealue, jonka sisällä sovelletaan yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä. Komissio tukee jatkossakin kilpailukykyisen, resurssitehokkaan ja älykkään liikennejärjestelmän luomista erityisesti uudella rautatiepaketilla ja puhdasta liikennettä koskevalla aloitteella, jotka on tarkoitus esittää ennen vuoden loppua. Lisäksi on tarkoitus kehittää yhdennettyä meripolitiikkaa. Työohjelmaan voitaisiin sisällyttää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:

 • hyödynnetään teknologiaa verkkojen välisten esteiden poistamiseksi, verkkoturvallisuuden parantamiseksi ja kuluttajien valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi

 • vapautetaan kaistanleveyttä noudattamalla aktiivista EU:n radiotaajuuspolitiikkaa ja luodaan asianmukaiset puitteet etäresurssipalveluiden täyden potentiaalin kartoittamiseksi

 • käynnistetään uusi vaihe yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevassa hankkeessa

 • yhdenmukaistetaan arvonlisäverojärjestelmät vääristymien ehkäisemiseksi ja liiketoiminnan helpottamiseksi valtioiden rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä.

Resurssien kestävä ja tehokas käyttö

Euroopassa on tulevaisuudessa tehostettava resurssien käyttöä ja vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä. Näin voidaan samalla saada käyttöön innovaatio- ja kasvupotentiaalia, millä on suora vaikutus hyvinvointiin ja työpaikkoihin.

Työohjelmaan voisi sisältyä seuraavia aloitteita:

 • ilmastoa ja energiaa koskeva kehyspolitiikka perustaksi pitkän aikavälin investoinneille vuoden 2020 jälkeenkin

 • teknologian mahdollisuuksien vahvistaminen kuljetusalan energiatehokkuuden lisäämiseksi

 • ilmanlaatua koskevien direktiivien tarkistaminen

 • älykkäiden energiaverkkojen kehittämismahdollisuuksien aikaansaaminen

 • Rio+20 -seuranta.

Turvallinen Eurooppa

Perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate muodostavat EU:n vahvan perustan. Yksi EU:n suurimmista saavutuksista on se vapaus, jonka se tarjoaa asukkailleen asua, matkustaa, työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaa muissa jäsenvaltioissa. Kun torjumme rikoksia tai korruptiota tai suojaamme ulkorajojamme tehokkaasti, suojelemme juuri näitä oikeuksia ja vapauksia. Meillä on myös velvollisuuksia – vahvistaa välineitä, joilla voimme hoitaa mahdolliset vaikeat maahanmuuttoon liittyvät tilanteet, valvoa terveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta, reagoida nopeasti ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin tai luonnononnettomuuksiin ja tarjota turvasataman vainon kohteeksi joutuneille.

Myös seuraavia toimenpiteitä voisi sisältyä työohjelmaan:

 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta

 • rikosrekisteriä koskevan tiedonkulun parantaminen

 • Euroopan syyttäjänviraston perustaminen suojaamaan unionin taloudellista etua

 • ydinturvallisuutta koskevan direktiivin tarkistaminen ja ehdotukset ydinvahinkoja koskevasta vastuusta ja vakuutuksista sekä ydinonnettomuuksien torjuntavalmiudesta ja onnettomuuksien aiheuttamien toimenpiteiden käynnistämisestä

 • kansalaisuutta koskeva raportti, jossa osoitetaan aiempaa tehokkaampien toimien tarve, jotta kansalaisiltamme saadaan poistettua esteet, joiden takia he eivät voi nauttia EU:n kansalaisuuden mukanaan tuomista eduista täysimääräisesti.

Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana

EU:lla on monenlaisia globaaleja tavoitteita arvojemme ja taloudellisten etujemme puolustamisesta kehityksen edistämiseen. Yhtenäinen EU, joka puhuu yhdellä äänellä ja toimii yhdessä, on kaikkein tehokkain tapa tavoitella näitä asioita.

Komissio työskentelee työohjelman toiminta-aikana seuraavien tavoitteiden parissa:

 • monitahoisen strategiamme (taloudellinen apu, kauppa ja liikkuvuus) täytäntöönpano naapuriemme poliittisten ja taloudellisten uudistusten tukemiseksi

 • kaupan ja investointien lisääminen strategisten kumppanien kanssa sekä monialainen yhteistyö

 • lisätyö vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi ja aktiivinen rooli kansainvälisessä keskustelussa, jota käydään vuoden 2015 jälkeisistä maailmanlaajuisista kehitystavoitteista

 • seuraava vuotuinen laajentumispaketti

 • hätäkeskuksen perustaminen auttamaan jäsenvaltioita hoitamaan luonnononnettomuuksia ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja sekä vahvistamaan edelleen EU:n ulkopuolisissa maissa tapahtuneiden kriisien edellyttämiä Euroopan valmiuksia.

Investointi huomiseen: tulevaisuuteen tähtäävästä monivuotisesta rahoituskehyksestä sopiminen ja sen toteuttaminen

Komission työtä ensi vuoden aikana viitoittaa vahvasti myös työ, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n talousarviosta tehtävien investointien uusi sukupolvi ja valmistella seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen täytäntöönpanoa. Rahoituskehys pitäisi hyväksyä vielä tämän vuoden aikana. Euroopan parlamentin rooli tähän tehtävään soveltuvan talousarvion ja omien varojen aikaansaamisessa on keskeinen, jotta EU:n voidaan maksimoida talousarvion potentiaali. Komissio työskentelee läheisessä yhteistyössä parlamentin kanssa kaiken sellaisen alakohtaisen lainsäädännön laatimiseksi, jonka avulla EU voi toteuttaa kasvua tukevan ja nykyaikaistavan monivuotisen talousarvion. Parlamentin tuki Verkkojen Eurooppa -välineen ja Horisontti 2020 -ohjelman kaltaisten aloitteiden hyväksymisessä on tässä keskeistä, samoin kuin jatkuva vahvan yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesion tukeminen.

Demokraattisen vastuun vahvistaminen Euroopan unionissa

Integraation syventäminen edellyttää poliittista yhdentymistä ja vahvaa demokraattisen vastuun ottamista. Meidän on taattava tehokas demokraattinen valvonta ja vakuutettava kansalaiset siitä, että kyseessä on heidän projektinsa, ei ainoastaan poliittisen ja taloudellisen eliitin projekti. Komissio tänään esittämä ehdotus eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntöä ja rahoitusta koskevaksi asetukseksi on tärkeä askel kohti aidosti eurooppalaisen poliittisen kentän luomista. Sen suhteen voidaan ja pitää ponnistella tarmokkaammin. Komissio toivoo, että se ja Euroopan parlamentti voivat pohtia tämänpäiväisen puheen linjoilla soveltuvia toimia niin parlamentaarisen valvonnan kuin nykyisen poliittisen päätöksenteon vastuun suhteen siten, että asianmukainen kehys saadaan aikaan ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja.

Tehokas työohjelma

Näiden keskeisimpien tavoitteiden avulla muutetaan tulevien vuosien aikana laaja näkemys konkreettisiksi toimiksi. Laatiessaan työohjelmansa yksittäisiä aloitteita komissio

 • painottaa niitä toimia, joilla on suurin vaikutus kasvuun ja työpaikkojen luomiseen; se painottaa aloitteita, joiden avulla voidaan saada tuloksia aikaan nopeasti ja samalla luodaan pohjaa pitkän aikavälin kestävälle kehitykselle; hiljattain sovitun kasvusopimuksen täytäntöönpano on ensisijaisessa asemassa

 • pyrkii varmistamaan, että EU ja jäsenvaltiot toimivat yhdessä, jotta etua saadaan aikaan mahdollisimman paljon; juuri tämän vuoksi Eurooppa 2020 strategian syventäminen on niin tärkeää kasvun ja työpaikkojen kannustamiseksi.

Kuten aina, työohjelmassa esiin tuodut toimenpiteet kattavat ainoastaan osan komission työpanoksesta. Kaikkien toimielinten on venyttävä antamaan etusija jo esitettyjen ehdotuksen viimeistelemiselle ja autettava varmistamaan, että sovitut toimenpiteet todella toteutetaan. Komissiolle tämä merkitsee resurssien keskittämistä niihin ehdotuksiin, joista voidaan saavuttaa poliittinen yksimielisyys ennen vuoden 2014 puoliväliä. Samalla on sovellettava järkevän sääntelyn tiukimpia vaatimuksia. Haluan tässä yhteydessä kertoa, että komissio aikoo vetää pois ehdotuksensa asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen harjoittamiseen (nk. Monti II asetus).

Tänään käytävä keskustelu unionin tilasta on myös eräs merkittävä osatekijä tässä tärkeysjärjestystä koskevassa dialogissamme. Odotan innolla, että saamme isännöidä kolmatta valiokuntien puheenjohtajakokouksen ja kollegion yhteistä kokousta 2. lokakuuta. Komissio myös tarkastelee huolella tällä viikolla hyväksyttyä päätöslauselmaa parlamentin painopisteistä vuonna 2013. Mielestäni tärkeä osoitus tärkeimpien tavoitteidemme lähentymisestä on, että huomattava määrä parlamentin ja sen valiokuntien pohtimista aloitteista on sellaisia, joiden parissa komissio työskentelee parhaillaan aktiivisesti. Komission on tarkoitus hyväksyä niistä osa myöhemmin tänä vuonna.

EU on osoittanut viime vuosien aikana olevansa hyvin tärkeä toimija kriisin ratkaisemisponnisteluissa. Olemme yhdessä esittäneet kohdennettuja ratkaisuja kiireellisiin ongelmatilanteisiin. Olemme samalla pitäneet katseen Euroopan pitkän aikavälin haasteissa. Olemme ottaneet käyttöön talouden uuden ohjausjärjestelmän, muotoilleet uudelleen rahoitusalan sääntely- ja valvontajärjestelmän ja pitäneet kasvun ja työpaikkojen luomisen työmme painopisteenä. Toimielintemme välisellä läheisellä kumppanuudella on jo saatu aikaan tuloksia. Nyt on aika suunnata eteenpäin ja löytää oikea tasapaino terveen julkisen talouden, rakenteiden uudistamisen ja kohdennettujen investointien välille Odotan tuloksellista yhteistyötä parlamentin kanssa toteuttaessamme toimintaohjelmaamme tulevana vuonna.

José Manuel BARROSO"


Side Bar