Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 12. september 2012

President Barroso kiri Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile

"Austatud president Schulz

Oma tänases kõnes liidu olukorra kohta esitan ma selge poliitilise visiooni liidu tulevikust. Probleemid, mida ma kirjeldan, nõuavad ELi institutsioonidelt eesmärgistatud, sidusat ja tulemuslikku tegutsemist. Kasutades oma algatusõigust, esitab komisjon lähikuudel ettepanekud mu kõnes nimetatud probleemidele reageerimiseks. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelise raamlepinguga ja toetudes komisjoni liikmete ja erinevate parlamendi komisjonide vahelise struktuurse dialoogi tulemustele, loetlen ma käesolevas kirjas peamised tegurid, millest lähtutakse komisjoni töökava koostamisel aastaks 2013 ja edaspidiseks.

Meie olulisim poliitiline kohustus on Euroopa majanduse reformimine eesmärgiga saavutada jätkusuutlik ja tööhõiverikas kasv. See on tohutu ülesanne, mis puudutab kõiki ühiskonna sektoreid. Seepärast esitleb komisjon oma järgmist tööprogrammi rea oluliste eesmärkide kaudu, mis tuleb saavutada konkreetsete meetmete abil. Need eesmärgid tuginevad parlamendi seisukohtadele tulevaste oluliste meetmete kohta. Käesolev kiri peaks andma hoogu meie jätkuvale poliitilisele dialoogile enne komisjoni järgmise aasta tööprogrammi vastuvõtmist, mis on kavandatud järgmisele kuule. Tööprogramm hõlmab peamisi algatusi, mille kohta esitatakse ettepanekud nii 2013. aastal, mis on Euroopa kodanike aasta, kui ka 2014. aastal, mille keskel toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised. Konkreetsemalt öeldes, tegevuskava koostades on mõeldud suurema jätkusuutlikkuse tagamisele ja strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele.

Prioriteetsed valdkonnad

Järgnevalt kirjeldan ma komisjoni käimasolevat tööd. See on ka meie institutsioonide vahelise jätkuva dialoogi teema. Tööprogrammi koostamine jõuab lõpule alles pärast komisjonide esimeeste konverentsi ja Euroopa Komisjoni kohtumist, mis toimub 2. oktoobril.

Tihe ja toimiv majandus- ja rahandusliit

Oma tänases kõnes liidu olukorra kohta tegin ma teatavaks komisjoni kavatsuse esitada põhjalik kava, mis käsitleb tiheda ja reaalselt toimiva majandus- ja rahandusliidu saavutamist. Valitseb tugev üksmeel, et Euroopa majanduse tulevikku silmas pidades on see vältimatu. Pangandusliidu, rahaliidu ja poliitilise liidu vajalike elementide kombinatsioon oleks kindel alus jätkusuutliku majanduskasvu, tööhõive ja konkurentsivõime ülesehitamiseks. Me liigume selle tegevuskava suunas juba praegu: komisjon võttis äsja vastu konkreetsed ettepanekud pankade ühtse järelevalvemehhanismi loomiseks, mis koos varasemate ettepanekutega pankade kapitalinõuete, hoiuste tagamise ja pangakriiside lahendamise kohta nõuavad Euroopa Parlamendilt ja nõukogult lähikuudel prioriteetset tähelepanu. Peale selle loodan ma, et me suudame kiiresti vastu võtta kahest paketist koosneva ettepaneku, mille komisjon esitas eelmisel aastal.

Samal ajal tuleb silmas pidada, et majanduse uuendamine õnnestub üksnes juhul, kui see põhineb kindlalt õiglus- ja võrdsustundel. Seepärast suurendab komisjon oma jõupingutusi võitluses maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmisega ning tagamaks, et kõik sektorid annaksid õiglase panuse avaliku sektori vahenditesse. Nõukogu peaks jõudma kiiresti kokkuleppele muudetud hoiusemaksudirektiivi ja komisjoni volituste asjus pidada läbirääkimisi tõhusamate hoiusemaksulepingute sõlmimiseks naaberriikidega. Praeguseks on selge, et ettepanekut finantstehingumaksu kehtestamise kohta, mille ma tegin oma kõnes liidu olukorrast eelmisel aastal, tuleb laiema koostöö raames edasi arendada. Komisjon annab positiivse ja kiire vastuse igale sellesuunalisele taotlusele.

Tulevaste meetmete hulka võiksid kuuluda:

 • edasised ettepanekud finantsteenuste ja pangandusliidu reguleeriva raamistiku täiendamiseks, näiteks pangalaadsete asutuste ja varipanganduse riske käsitlevad õigusaktid ning täiendavad meetmed panganduse riskide tuvastamise ja ärahoidmise tõhustamiseks;

 • ELi majandusjuhtimise käimasoleva tihendamise osana liikmesriikide majanduspoliitika reformikavade eelneva kooskõlastamise ja toetamise edasiarendamine Euroopa poolaasta raames;

 • meetmed reaalmajanduse pikaajalise rahastamise tugevdamiseks;

 • maksupettuse- ja maksudest kõrvalehoidmise vastase võitluse tegevuskava;

 • maksuparadiiside ja ettevõtjatepoolse agressiivse maksuplaneerimise vastased ettepanekud;

 • ettepanekud jaepanganduse kohta, k.a teenustasude läbipaistvus ja tarbijate pangavahetusvabaduse suurendamine.

Töökohtade loomine ja majanduskasvu kiirendamine ühtsel turul ja uus tööstuspoliitika

Tänapäeval on Euroopa kaks peamist probleemi tehnoloogia areng ja globaalsed muutused. Selleks et muuta need majanduskasvu toetajateks, on vaja meetmeid, mis teevad ELi investeeringute jaoks atraktiivsemaks ja edendavad ettevõtlusvaimu ELis, et saaksid tekkida uued edukad ettevõtjad. Komisjon jätkab reformide läbisurumist, et ühtne turg saavutaks oma täieliku potentsiaali, eelkõige tulevase ühtse turu akti abil, mille ettepanek esitatakse oktoobris. 2012. aasta oktoobris esitab komisjon ka ettepanekud nüüdisaegse tööstuspoliitika kohta, millele sügise jooksul järgneb ettevõtlikuma Euroopa tegevuskava ja aasta lõpuks autotööstussektorit käsitlev algatus. Innovatsioonipotentsiaali realiseerimiseks, ettevõtlusalaste ebaõnnestumiste taaga kõrvaldamiseks ning tagamaks, et investeeringud läheksid nüüd nendesse tööstusharudesse, millest saab tulevikus Euroopa majanduse alus, on vaja täiel määral ära kasutada kõik Euroopa mõõtme võimalused.

Toetudes neile olulistele ettepanekutele, võiks tööprogramm sisaldada ka algatusi, mille eesmärk on:

 • luua uued riigiabieeskirjad teadusuuringute, arendustegevuse ja innovatsiooni jaoks;

 • intensiivistada tööd standardite, sertifitseerimise ja erikettide alal;

 • ajakohastada meie vaateid intellektuaalomandiõigustele;

 • stimuleerida ja võimendada erainvesteeringuid ja parandada kapitali kättesaadavust, eelkõige VKEdele;

 • töötada välja uus Euroopa lähenemisviis ettevõtlusalastele ebaõnnestumistele ja maksuvõimetusele reageerimiseks.

Sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamine investeerides inimestesse

EL peab astuma Euroopa tasandil jätkuvalt samme, mis aitaksid lahendada praegust miljoneid puudutavat töötuseprobleemi. Erilist tähelepanu tuleb jätkuvalt pöörata noortele, keda töötus eriti mõjutab. Me peame võtma oma lähenemisviisis arvesse pikaajalist vananeva elanikkonna probleemi ja vajadust anda eurooplastele globaalsed oskused, mis on hädavajalikud äritegevuse arendamiseks ja seega töökohtade loomiseks ning meie heaolu tagamiseks tulevikus. Selleks et taaskäivitada majanduskasv, kohandada meetmeid selliste erinevate elanikkonnarühmade, nagu haavatavate või kõrgesti kvalifitseeritute huvide kaitseks ning ära kasutada suuremat innovatsiooni haridus- ja väljaõppesüsteemides ja tööturuteenustes, on oluline suunata Euroopa tööturg konkurentsivõime suurendamisele.

Tulevaste, tööprogrammi kuuluvate meetmete näideteks on algatused, mille eesmärk on:

 • koostada sotsiaalinvesteeringute pakett;

 • hõlbustada töötajate liikuvust;

 • teha tööturg kättesaadavamaks haavatavatele elanikkonnarühmadele;

 • laiendada algatust „Noored” töötusele ja liikuvusele.

Euroopa võrgustikud

Tõhusad võrgustikud on Euroopa tulevikuväljavaateid silmas pidades kesksel kohal ja see on valdkond, kus Euroopa mõõde on edu saavutamiseks eriti vajalik. Investeerimine kaasaegsesse taristusse ja digitaalmajandusse on majanduskasvu võti ühtsel turul tervikuna. Euroopa võrgutööstus peab olema vastupidav, turvaline ja konkurentsivõimeline ning kasutama täielikult ära innovatsiooni. Komisjon teeb tööd tagamaks, et eurooplased saaksid 2015. aastaks juurdepääsu Internetti kus tahes, alati ja iga IT-seadmega ning 2020. aastaks peaks Euroopa olema täielikult ühendatud – üle piiride ja võrkude. Me peame ühenduma, et suudaksime konkureerida ja pingutama rohkem selle nimel, et luua Euroopa eeskirjade kohaselt toimiv tõeline Euroopa transpordipiirkond. Komisjon jätkab konkurentsivõimelise, ressursitõhusa ja intelligentse transpordisüsteemi ülesehitamist, eelkõige aasta lõpuks vastu võetava uue raudteepaketi ja puhta transpordi algatuse kaudu. Me toetume jätkuvalt oma integreeritud merenduspoliitikale. Tööprogramm võiks sisaldada meetmeid, mille eesmärk on:

 • kasutada tehnoloogiat võrkudevaheliste tõkete kaotamiseks, parema võrguturvalisuse tagamiseks ja tarbijate valiku laiendamiseks;

 • vabastada ribalaiust ELi aktiivse spektripoliitika abil ja luua sobiv raamistik pilvandmetöötluse kogu potentsiaali uurimiseks;

 • käivitada ühtse Euroopa taeva järgmine etapp;

 • ühildada käibemaksusüsteemid, et vältida moonutusi piiriüleses e-kaubanduses ja lihtsustada selle toimimist.

Jätkusuutlik ja tõhus ressursikasutus

Euroopa tulevane majandus peab kasutama ressursse tõhusamalt ja vähendama kasvuhoonegaasi heiteid. Selles suunas liikumine võib vabastada ka innovatsiooni- ja seega majanduskasvupotentsiaali, millel on otsene mõju jõukusele ja tööhõivele. Tööprogramm võiks sisaldada algatusi, mille eesmärk on:

 • luua kliima- ja energeetika raampoliitika, et anda investeeringutele pikaajaline, 2020. aastast kaugemale ulatuv perspektiiv;

 • elavdada tehnoloogilisi võimalusi, et suurendada transpordisektori energiatõhusust;

 • vaadata läbi õhukvaliteedi direktiivid;

 • võimaldada välja töötada arukad energiavõrgud ja arukad mõõtmissüsteemid;

 • võtta Rio +20 konverentsi järelmeetmeid.

Ohutu ja turvaline Euroopa

EL on üles ehitatud põhiõiguste ja õigusriigi põhimõtte tugevale alusele. Üks ELi suurimatest saavutustest on meie kodanike vabadus elada, reisida, töötada ja tegeleda äriga teistes ELi liikmesriikides. Me kaitseme neid õigusi ja vabadusi siis, kui me võitleme tulemuslikult kuritegevuse või korruptsiooniga, või kui me kontrollime tõhusalt oma välispiire. Meil on ka kohustused – tõhustada võimalike, rändega seotud keeruliste olukordade lahendamise vahendeid, kaitsta rahva tervist ja kontrollida toidu ohutust, reageerida tulemuslikult inimese põhjustatud ja loodusõnnetustele ning pakkuda varjupaika tagakiusatavatele.

Tööprogramm võiks sisaldada meetmeid, mille eesmärk on:

 • võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamisega;

 • parandada karistusregistrite alase teabe liikumist;

 • luua Euroopa Prokuratuur, et kaitsta liidu finantshuve;

 • vaadata läbi tuumaohutusdirektiiv ning teha ettepanekud tuumavastutuse kindlustuse ja tuumaõnnetusteks valmisoleku ja nendele reageerimise kohta;

 • koostada kodakondsust käsitlev aruanne, milles juhitaks tähelepanu vajadusele tõhusamate meetmete järele, et kõrvaldada tõkked, mis takistavad kodanikel kasutada täiel määral ära ELi liikmesuse eeliseid.

Euroopa ülemaailmne roll

ELil on hulk globaalseid eesmärke, alates meie väärtuste edendamisest kuni meie majandushuvide ja arengu edendamiseni. Ühel häälel rääkiv ja ühtsena tegutsev ühinenud EL on tõhusaim viis nimetatud huvide edendamiseks.

Tööprogrammiga hõlmatud perioodi jooksul tegeleb komisjon:

 • meie mitmekülgse strateegia (finantsabi, kaubandus ja inimeste liikuvus) rakendamisega, et toetada poliitilisi ja majanduslikke reforme meie naabruses;

 • laiendatud kaubavahetuse ja investeeringutega meie strateegiliste partneritega, samuti mitut sektorit hõlmava koostööga;

 • edasise töö ettevalmistamisega aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks ja aktiivse osalemisega rahvusvahelises arutelus 2015. aasta järgsete globaalsete arengueesmärkide üle;

 • järgmise iga-aastase laienemispaketiga;

 • hädaolukordadele reageerimise keskuse käivitamisega, mis aitab liikmesriikidel toime tulla inimese põhjustatud ja loodusõnnetustega, ning Euroopa kriisiohje tugevdamisega kolmandates riikides.

Investeerimine tulevikku: kokkuleppimine tulevikku suunatud mitmeaastase finantsraamistiku asjus ja selle koostamine

Komisjoni järgmise aasta tööd suunab suurel määral ka vajadus võtta kasutusele ELi eelarvest tehtavate investeeringute süsteemi uus põlvkond ja ettevalmistus järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (mis peaks vastu võetama sel aastal) rakendamiseks. Parlamendil on põhiroll sellele ülesandele vastava eelarve ja omavahendite tagamisel ning see võimaldab maksimeerida ELi eelarve potentsiaali. Komisjon teeb parlamendiga tihedat koostööd kõigi sektorikohaste õigusaktide vastuvõtmiseks, mis võimaldavad ELil rakendada majanduskasvule ja moderniseerimisele suunatud aastaeelarvet. Lisaks tugeva ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuse jätkuvale toetamisele, mängib siinjuures olulist rolli parlamendi toetus selliste algatuste vastuvõtmisele nagu Euroopa Ühendamise Rahastu ja Horisont 2020.

Demokraatliku vastutuse tugevdamine Euroopa Liidus

Sügavam integreerumine nõuab täiendavat poliitilist integreerumist ja demokraatliku vastutuse kõrget taset. Me peame tagama tulemusliku demokraatliku järelevalve ja veenma kodanikke, et see projekt on nende projekt – mitte üksnes poliitilise ja majandusliku eliidi oma. Komisjoni täna vastu võetud ettepanek Euroopa erakondade ja sihtasutuste põhikirja ja rahastamise kohta on oluline samm Euroopaliku poliitilise ruumi loomisel. Selle nimel saab ja tuleb teha veelgi rohkem. Kooskõlas tänase kõnega soovib komisjon vahetada Euroopa Parlamendiga mõtteid asjakohaste meetmete üle, nii seoses parlamentaarse analüüsi ja vastutusega praeguses poliitika kujundamises kui ka sobiva raamistiku loomiseks järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste jaoks.

Tulemuslik tööprogramm

Need põhieesmärgid moodustavad raamistiku, mille kaudu muudetakse lähiaastatel laiem visioon konkreetseteks meetmeteks. Komisjon, viimistledes oma tööprogrammi üksikuid algatusi:

 • kavandab varasemale ajale need meetmed, millel on suurim mõju majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Ta kuulutab prioriteetseks algatused, mis võivad anda kiireid tulemusi, luues samal ajal aluse pikaajalisele jätkusuutlikkusele. Kõrge prioriteet antakse hiljuti vastu võetud kasvupaktile;

 • püüab tagada, et ELi ja riiklikud tasandid toimiksid käsikäes, et tagada maksimaalne kasu. Seepärast ongi strateegia „Euroopa 2020” rakendamine majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärgi saavutamiseks nii oluline.

Nagu alati, hõlmavad tööprogrammis loetletud meetmed vaid osa komisjoni töökoormusest. Kõik institutsioonid näitavad üles paindlikkust juba esitatud ettepanekute prioriteetseks käsitlemiseks ja kokkulepitud meetmete tulemusliku rakendamise tagamisele kaasa aitamiseks. Komisjoni jaoks tähendab see meie vahendite koondamist ettepanekutele, mille suhtes on võimalik saavutada poliitiline kokkulepe enne 2014. aasta keskpaika, kohaldades sealjuures aruka reguleerimise kõrgeimaid nõudeid. Selles kontekstis sooviksin ma kasutada võimalust teile teatada komisjoni kavatsusest võtta tagasi oma ettepanek võtta vastu määrus kollektiivse tegutsemise õiguse kasutamise kohta asutamisvabaduse ja teenuste osutamise vabaduse kontekstis („Monti II”).

Tänasest debatist olukorra kohta liidus saab veel üks oluline element meie dialoogis, mis käsitleb nimetatud prioriteetide määramist. Ootan pikisilmi võimalust juhtida komisjonide esimeeste konverentsi kohtumist komisjoni kolleegiumiga 2. oktoobril. Komisjon vaatab põhjalikult läbi parlamendi sel nädalal vastu võetud resolutsiooni 2013. aasta prioriteetide kohta. Ma pean oluliseks märgiks, mis näitab meie prioriteetide lähenemist, asjaolu, et arvestatav hulk algatusi, mida parlament ja tema komisjonid on arutanud, on praegu töös komisjonis. On ette näha, et osa neist võtab komisjon hiljem sel aastal vastu.

EL on viimasel paaril aastal näidanud end asendamatu osalisena võitluses kriisiga. Koos oleme me pakkunud sihtotstarbelisi lahendusi kiireloomulistele hädaolukordadele. Me oleme hoidnud oma tähelepanu Euroopa pikaajalistel probleemidel. Oleme võtnud kasutusele uue majandusjuhtimise süsteemi, kujundanud ümber oma finantsvaldkonna reguleerimise ja kontrolli süsteemi ning pidanud oma tegevuse keskmes majanduskasvu ja töökohtade loomist. Meie institutsioonide tihe koostöö on juba andnud tulemusi. Nüüd peame edasi tegutsema, otsides õiget tasakaalu riikide usaldusväärse rahanduse, struktuurireformi ja sihtotstarbeliste investeeringute vahel. Olen valmis koostööks parlamendiga, et koostada järgmiseks aastaks tulemuslik tegevuskava.

José Manuel BARROSO"


Side Bar