Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

MEMO

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Επιστολή του Προέδρου Barroso προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Martin Schulz

"Αγαπητέ Πρόεδρε Schulz,

Στη σημερινή μου ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, σας παρουσιάζω ένα σαφές πολιτικό όραμα για το μέλλον της Ένωσης. Οι προκλήσεις που επισημαίνω απαιτούν όραμα, συνοχή και αποτελεσματικότητα από μέρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η Επιτροπή, ασκώντας το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτει, θα υποβάλει, κατά τους προσεχείς μήνες, προτάσεις που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που επισήμανα στην ομιλία μου. Με βάση τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και συνεχίζοντας τον διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των Επιτρόπων και διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών, στην παρούσα επιστολή εκθέτω τα κύρια στοιχεία που διέπουν την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2013 και μετέπειτα.

Πρωταρχική πολιτική μας επιταγή είναι η μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής οικονομίας ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη που θα εξασφαλίζει πολλές θέσεις απασχόλησης. Πρόκειται για ένα τιτάνιο καθήκον που αφορά όλους τους τομείς της κοινωνίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα παρουσιάσει το επόμενο πρόγραμμα εργασίας της μέσω δέσμης βασικών στόχων, οι οποίοι θα υλοποιηθούν στη συνέχεια μέσω διαφόρων συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Οι στόχοι αυτοί βασίζονται στις εκτιμήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με δράσεις καθοριστικές για το μέλλον. Η παρούσα επιστολή θα πρέπει να τροφοδοτήσει τον συνεχιζόμενο πολιτικό μας διάλογο ενόψει της έγκρισης του προσεχούς προγράμματος εργασίας της Επιτροπής τον επόμενο μήνα. Το πρόγραμμα εργασίας θα καλύψει βασικές πρωτοβουλίες που θα προταθούν το 2013 – το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών – και το 2014, μέχρι τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα μέσα του 2014. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος θα είναι να εξασφαλίσει μεγαλύτερη βιωσιμότητα και να συνεχίσει να παράγει τα αναγκαία αποτελέσματα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Τομείς προτεραιότητας

Τα ακόλουθα προϊδεάζουν για το έργο που επιτελείται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή. Θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο περαιτέρω διαλόγου μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων. Το πρόγραμμα εργασίας θα ολοκληρωθεί μόνο μετά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Οκτωβρίου.

Μια ουσιαστική και αυθεντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση

Στη σημερινή μου ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, ανακοίνωσα την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο δράσης για μια ουσιαστική και αυθεντική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Υπάρχει ισχυρή συναίνεση για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου σχεδίου για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο συνδυασμός Τραπεζικής Ένωσης, Δημοσιονομικής Ένωσης και των αναγκαίων συνιστωσών μιας Πολιτικής Ένωσης θα δημιουργήσει το ασφαλές πλαίσιο που αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Ήδη προωθούμε αυτό το θεματολόγιο μέσω των συγκεκριμένων προτάσεών μας για έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό για τις τράπεζες, ο οποίος μόλις εγκρίθηκε από την Επιτροπή και ο οποίος, μαζί με τις υφιστάμενες προτάσεις για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες, την εγγύηση των καταθέσεων και την εξυγίανση των τραπεζών, θα πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τους ερχόμενους μήνες. Ακόμη, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε γρήγορα την έγκριση της δέσμης δύο μέτρων που υποβλήθηκε πέρυσι από την Επιτροπή.

Παράλληλα, η οικονομική ανανέωση θα επιτευχθεί μόνον αν στηρίζεται σε ένα αίσθημα δικαιοσύνης και ισονομίας. Η Επιτροπή θα επιταχύνει λοιπόν τις προσπάθειες της για να αντιμετωπίσει τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή και να διασφαλίσει ότι όλοι οι κλάδοι συνεισφέρουν ισότιμα στα δημόσια έσοδα. Επείγει να συμφωνήσει το Συμβούλιο στην αναθεωρημένη οδηγία για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και τις εντολές, γεγονός που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να διαπραγματευτεί αυστηρότερες συμφωνίες φορολόγησης των αποταμιεύσεων με τις γειτονικές χώρες. Είναι πλέον σαφές ότι η πρόταση για την επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, την οποία σας ανακοίνωσα στην περυσινή μου ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, πρέπει να προχωρήσει στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας. Η Επιτροπή θα ανταποκριθεί θετικά και άμεσα σε κάθε αίτημα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ορισμένα από τα μελλοντικά μέτρα θα μπορούσαν να είναι:

 • περαιτέρω προτάσεις για τη συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την τραπεζική ένωση, δηλαδή νομοθεσία για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων που συνδέονται με μη τραπεζικά ιδρύματα και με τον σκιώδη τραπεζικό τομέα και περαιτέρω μέτρα για να ενισχυθούν οι ταυτοποιήσεις και η πρόληψη των κινδύνων που συνδέονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες

 • περαιτέρω ανάπτυξη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εμβάθυνσης της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, του εκ των προτέρων συντονισμού και της στήριξης των σχεδίων μεταρρύθμισης της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

 • δράση για να εξασφαλιστεί μακροχρόνια χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία

 • σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

 • προτάσεις που αφορούν τους φορολογικούς «παραδείσους» και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό των εταιρειών

 • προτάσεις για τις τραπεζικές υπηρεσίες λιανικής, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τα τέλη και της ευχέρειας των καταναλωτών να αλλάζουν τράπεζες.

Τόνωση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ενιαία αγορά, και μια νέα βιομηχανική πολιτική

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η παγκόσμια αλλαγή είναι σήμερα δύο βασικές προκλήσεις για την Ευρώπη. Προκειμένου να μετατραπούν σε ευκαιρίες για ανάπτυξη, θα πρέπει να αναληφθεί δράση ώστε οι επενδύσεις στην ΕΕ να καταστούν πιο ελκυστικές και να προαχθεί το επιχειρηματικό πνεύμα εντός της ΕΕ, προκειμένου να καταστεί δυνατή και να υλοποιηθεί η εμφάνιση και ευδοκίμηση νέων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να πιέζει για μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στην ενιαία αγορά να επιτύχει το πλήρες δυναμικό της, κυρίως μέσω μιας ακόμη Πράξης για την Ενιαία αγορά που θα προταθεί τον Οκτώβριο. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2012, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, που θα συνοδευτούν, στη διάρκεια του φθινοπώρου, από σχέδιο δράσης που θα συμβάλει σε μια περισσότερο «επιχειρηματική» Ευρώπη και, ως τα τέλη του έτους, από μια πρωτοβουλία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η ευρωπαϊκή διάσταση πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως ώστε να υλοποιηθεί το δυναμικό της καινοτομίας, να εξαλειφθεί το στίγμα της επιχειρηματικής αποτυχίας και να εξασφαλιστεί η πραγματοποίηση επενδύσεων στους κλάδους που θα αποτελέσουν τη βάση της ευρωπαϊκής οικονομίας του μέλλοντος.

Με βάση αυτές τις μείζονος σημασίας προτάσεις, το πρόγραμμα εργασίας θα μπορούσε επίσης να συμπεριλάβει πρωτοβουλίες με σκοπό:

 • τη θέσπιση νέων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας

 • την εντατικοποίηση των εργασιών σχετικά με τα πρότυπα, την πιστοποίηση και τη σήμανση

 • τον εκσυγχρονισμό της προσέγγισής μας όσον αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

 • την τόνωση και μόχλευση των ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και την πρόσβαση σε κεφάλαια, κυρίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 • την ανάπτυξη μιας νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης ως προς την επιχειρηματική αποτυχία και αφερεγγυότητα.

Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό

Η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε στους νέους, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία. Στην προσέγγισή μας πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τη μακροχρόνια πρόκληση της δημογραφικής γήρανσης και την ανάγκη να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι όλο το φάσμα δεξιοτήτων που θα είναι καθοριστικές για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και, ως εκ τούτου, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη μελλοντική μας ευημερία. Η αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής αγοράς απασχόλησης με σκοπό την τόνωση της απασχολησιμότητας θα έχει ζωτική σημασία για μια νέα ώθηση της ανάπτυξης, για τη διαφοροποίηση της δράσης που απευθύνεται σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες, όπως τα ευπαθή άτομα ή τα άτομα υψηλής ειδίκευσης, και για την αξιοποίηση της καινοτομίας στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις υπηρεσίες απασχόλησης.

Στα μελλοντικά μέτρα που θα μπορούσαν να περιληφθούν στο πρόγραμμα εργασίας συγκαταλέγονται πρωτοβουλίες για:

 • την υλοποίηση δέσμης κοινωνικών επενδύσεων

 • τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων

 • τη βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας

 • την επέκταση της πρωτοβουλίας της «νεολαίας» για την απασχόληση και την κινητικότητα.

Δικτύωση στην Ευρώπη

Τα αποτελεσματικά δίκτυα θα έχουν κεντρικό ρόλο στις μελλοντικές προοπτικές της Ευρώπης και εντάσσονται σε έναν τομέα όπου η ευρωπαϊκή διάσταση είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία. Η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και στην ψηφιακή οικονομία προωθεί την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Οι βιομηχανίες δικτύου στην Ευρώπη πρέπει να είναι ανθεκτικές, ασφαλείς και ανταγωνιστικές, και να αξιοποιούν πλήρως την καινοτομία. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες ώστε να διασφαλίσει ότι ως το 2015 οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή και μέσω οποιασδήποτε συσκευής, και ότι ως το 2020 η ΕΕ θα πρέπει να είναι πλήρως διασυνδεδεμένη σε διασυνοριακό επίπεδο και σε επίπεδο δικτύων. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να «συνδεθούμε» και να προσπαθήσουμε περισσότερο ώστε να δημιουργήσουμε έναν αληθινό Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών με ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να οικοδομεί ένα ανταγωνιστικό, αποδοτικό ως προς τη χρήση των πόρων και έξυπνο σύστημα μεταφορών, ιδίως μέσω μιας νέας δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και μιας πρωτοβουλίας για καθαρές μεταφορές που θα υιοθετηθεί ως το τέλος του έτους. Θα συνεχίσουμε επίσης να αναπτύσσουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μας. Το πρόγραμμα εργασίας θα μπορούσε να συμπεριλάβει μέτρα για:

 • τη χρήση της τεχνολογίας με σκοπό την άρση των φραγμών μεταξύ των δικτύων, την κατοχύρωση της μεγαλύτερης ασφάλειας των δικτύων και τη βελτίωση των επιλογών του καταναλωτή

 • την απελευθέρωση του εύρους ζώνης μέσω ενεργού πολιτικής φάσματος της ΕΕ και τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου για την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του υπολογιστικού νέφους

 • τη δρομολόγηση νέας φάσης του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού»

 • την ευθυγράμμιση των συστημάτων ΦΠΑ για την πρόληψη των στρεβλώσεων και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

Βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση πόρων

Η ευρωπαϊκή οικονομία του μέλλοντος πρέπει να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους υφιστάμενους πόρους και να μειώνει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν επίσης να αποδεσμεύσουν δυναμικό για καινοτομία και επομένως για ανάπτυξη, με άμεσες συνέπειες για την ευημερία και τις θέσεις απασχόλησης.

Το πρόγραμμα εργασίας θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικά με:

 • τη διαμόρφωση πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια ώστε να δοθεί μακροπρόθεσμη προοπτική στις επενδύσεις μετά το 2020

 • την αξιοποίηση των τεχνολογικών ευκαιριών για την προώθηση της αποδοτικότητας της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών

 • την αναθεώρηση των οδηγιών για την ποιότητα του αέρα

 • την ενίσχυση της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης

 • τη συνέχεια που θα δοθεί στη Διάσκεψη «Ρίο +20».

Ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη

Η ΕΕ έχει οικοδομηθεί πάνω στα ισχυρά θεμέλια των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ είναι η ελευθερία που παρέχει στους πολίτες της να ζουν, να ταξιδεύουν, να εργάζονται και να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλα κράτη μέλη της. Όταν αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά το έγκλημα ή τη διαφθορά, ή όταν ελέγχουμε αποτελεσματικά τα εξωτερικά μας σύνορα, προστατεύουμε αυτά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Έχουμε όμως και ευθύνες: πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα αντιμετώπισης των εν δυνάμει δύσκολων καταστάσεων σε σχέση με τη μετανάστευση, να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές και να προσφέρουμε ασφαλές καταφύγιο σε όσους υφίστανται διώξεις.

Οι ενέργειες που θα προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα σχετικά με:

 • την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

 • τη βελτίωση της κυκλοφορίας πληροφοριών για τα ποινικά μητρώα

 • τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

 • την αναθεώρηση της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια και την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ευθύνη και την ασφάλιση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και την ετοιμότητα και αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στον εν λόγω τομέα

 • έκθεση για την ιθαγένεια που θα επισημαίνει την ανάγκη ενισχυμένης δράσης για να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους πολίτες μας να απολαύουν τα οφέλη που συνεπάγεται η ένταξη των χωρών τους στην ΕΕ.

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγων

Η ΕΕ έχει ευρύ φάσμα παγκόσμιων στόχων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την προαγωγή των αξιών μας, την επιδίωξη των οικονομικών μας συμφερόντων και την προώθηση της ανάπτυξης. Μια ενωμένη ΕΕ, που εκφράζεται και ενεργεί με μια φωνή, είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προάσπισης των συμφερόντων αυτών.

Κατά την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα ασχολείται με:

 • την εφαρμογή της πολυσχιδούς στρατηγικής μας (οικονομική συνδρομή, εμπόριο και κινητικότητα), με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις γειτονικές μας χώρες

 • την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων με στρατηγικούς εταίρους, καθώς και την πολυτομεακή συνεργασία

 • την προετοιμασία των περαιτέρω εργασιών για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και την ανάληψη ενεργού ρόλου στις διεθνείς συζητήσεις για τους παγκόσμιους αναπτυξιακούς στόχους που αφορούν την περίοδο μετά το 2015

 • την επόμενη ετήσια δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση

 • τη δημιουργία κέντρου αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης το οποίο, αφενός, θα συνδράμει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών, και αφετέρου, θα ενισχύει την ανταπόκριση της Ευρώπης στις κρίσεις τρίτων χωρών.

Επενδύσεις για το μέλλον: συμφωνία σχετικά ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) προσανατολισμένο στο μέλλον και κατάρτιση αυτού του πλαισίου

Το έργο της Επιτροπής κατά το επόμενο έτος θα αφορά, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις προσπάθειες για τη θέσπιση της επόμενης γενιάς επενδύσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και την προετοιμασία της εφαρμογής του επόμενου ΠΔΠ το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί εντός του έτους. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εξασφάλιση προϋπολογισμού και ιδίων πόρων που να αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα καθήκοντα θα είναι καθοριστικός για την πλήρη αξιοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο για την ολοκλήρωση του συνόλου της τομεακής νομοθεσίας που θα επιτρέψει στην ΕΕ να εφαρμόσει ένα σύγχρονο πολυετή προϋπολογισμό που να στηρίζει την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της συνεχούς στήριξης του Κοινοβουλίου στην ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική και πολιτική συνοχής, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η στήριξη του Κοινοβουλίου στην έγκριση πρωτοβουλιών, όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και η πρωτοβουλία «Ορίζων 2020».

Ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ολοκλήρωση απαιτείται περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση και υψηλό επίπεδο δημοκρατικής λογοδοσίας. Πρέπει να κατοχυρώσουμε τον αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο και να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι αυτό το όραμα είναι δικό τους και όχι απλώς το όραμα της πολιτικής και οικονομικής ελίτ. Η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων – που εγκρίθηκε σήμερα – αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός αυθεντικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου. Περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Με βάση τη σημερινή ομιλία, η Επιτροπή επιθυμεί να συζητήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα, όσον αφορά, αφενός, τον κοινοβουλευτικό ενδελεχή έλεγχο και τη λογοδοσία της τρέχουσας χάραξης πολιτικής και, αφετέρου, τη δημιουργία πρόσφορου πλαισίου για τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ένα πρόγραμμα εργασίας που παράγει αποτελέσματα

Αυτοί οι βασικοί στόχοι θα πλαισιώσουν τη μετατροπή του ευρύτερου οράματος σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά τα επόμενα έτη. Ολοκληρώνοντας τις επιμέρους πρωτοβουλίες για το πρόγραμμα εργασίας της, η Επιτροπή:

 • θα επισπεύσει τα μέτρα με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα δώσει προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες που μπορούν ταχέως να αποφέρουν αποτελέσματα, ενώ παράλληλα θα προετοιμάσει το έδαφος για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Προτεραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση του «Συμφώνου ανάπτυξης» που εγκρίθηκε πρόσφατα

 • θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη ενεργούν από κοινού για να αντλήσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Για τον λόγο αυτό, η εμβάθυνση της προσέγγισης «Ευρώπη 2020» είναι τόσο σημαντική για την επίτευξη ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης.

Όπως πάντοτε, τα μέτρα που επισημαίνονται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής καλύπτουν μέρος μόνο του φόρτου εργασίας της Επιτροπής. Όλα τα θεσμικά όργανα θα καταβάλουν προσπάθειες για να δώσουν προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, και θα συμβάλουν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων. Για την Επιτροπή, αυτό συνεπάγεται εστίαση των πόρων στις προτάσεις για τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία πριν από τα μέσα του 2014, με παράλληλη εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων της «έξυπνης νομοθεσίας». Δράττομαι της ευκαιρίας να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή προτίθεται να ανακαλέσει την πρόταση κανονισμού για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών («MONTI II»).

Η σημερινή συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης θα αποτελέσει μια ακόμη σημαντική συνιστώσα του διαλόγου μας για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Με χαρά θα προεδρεύσω στην τρίτη συνεδρίαση μεταξύ της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 2 Οκτωβρίου. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης διεξοδικά το ψήφισμα για τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το 2013, το οποίο υιοθετήθηκε αυτή την εβδομάδα. Εκτιμώ ότι συνιστά σημαντική ένδειξη των συγκλινουσών προτεραιοτήτων μας το γεγονός ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που εξετάζει το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του, αποτελούν επί του παρόντος αντικείμενο επεξεργασίας από την Επιτροπή. Προβλέπεται ότι μερικές από τις πρωτοβουλίες αυτές θα εγκριθούν από την Επιτροπή εντός του έτους.

Κατά τα προηγούμενα έτη, αποδείχθηκε η ανεκτίμητη συμβολή της ΕΕ στην καταπολέμηση της κρίσης. Μαζί, δώσαμε στοχοθετημένες λύσεις σε άμεσες επείγουσες καταστάσεις, ενώ συνεχίσαμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στις μακροπρόθεσμες προκλήσεις της Ευρώπης. Δημιουργήσαμε ένα νέο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης και διαμορφώσαμε εκ νέου το σύστημα ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ανάπτυξη και οι θέσεις απασχόλησης παρέμειναν στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Η στενή εταιρική σχέση μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, επιτυγχάνοντας τη δέουσα εξισορρόπηση ανάμεσα στα υγιή δημόσια οικονομικά, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις στοχοθετημένες επενδύσεις. Προσβλέπω στη συνεργασία μας με το Κοινοβούλιο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος δράσης για το επόμενο έτος.

José Manuel BARROSO "


Side Bar