Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 12. september 2012

Kommissionsformand Barrosos brev til Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz

"Kære Martin Schulz

I min tale i dag om situationen i EU tegner jeg en klar politisk vision for EU's fremtid. De udfordringer, jeg opridser, kræver visioner, kohærens og effektivitet fra EU-institutionernes side. Kommissionen vil de kommende måneder bruge sin initiativret til at fremlægge forslag, der har til formål at tage de udfordringer op, jeg omtalte i min tale. I overensstemmelse med rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen og i fortsættelse af den strukturerede dialog mellem Kommissionens medlemmer og forskellige udvalg i Parlamentet vil jeg i dette brev opridse de vigtigste retningslinjer for udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram for 2013 og herefter.

Vores overordnede politiske mål er at reformere europæisk økonomi for at sikre en bæredygtig vækst, der skaber mange job. Det er en stor opgave, som berører alle sektorer i samfundet. Kommissionen vil derfor fremlægge sit næste arbejdsprogram som en række vigtige mål, der skal nås gennem flere specifikke initiativer. Disse mål tager udgangspunkt i Parlamentets egne overvejelser om vigtige foranstaltninger fremover. Dette brev skal give input til vores fortsatte politiske dialog frem mod vedtagelsen i næste måned af Kommissionens arbejdsprogram for næste år. Arbejdsprogrammet vil omfatte en række nøgleinitiativer, der vil blive fremsat forslag til i 2013 Borgernes Europaår og 2014 frem til det næste valg til Europa-Parlamentet i midten af 2014. Det vil mere konkret have til formål at sikre større bæredygtighed og fortsat at skabe det grundlag, der er nødvendigt for at nå målene i Europa 2020-strategien.

Prioriterede områder

I det følgende redegøres der for noget af det arbejde, der pågår i Kommissionen i øjeblikket. Det er også genstand for yderligere dialog mellem vores institutioner. Arbejdsprogrammet vil først blive færdiggjort efter Udvalgsformandskonferencens møde med Kommissionen den 2. oktober.

En stærk og reel økonomisk og monetær union

I min tale i dag om situationen i EU bebudede jeg, at Kommissionen har til hensigt at fremlægge en omfattende plan for at skabe en stærk og reel økonomisk og monetær union. Der er bred enighed om, at det er nødvendigt med henblik på europæisk økonomis fremtid. Kombinationen af en bankunion, en finanspolitisk union og de elementer, der er nødvendige for en politisk union, vil skabe den sikre platform, der er brug for for at skabe bæredygtig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne. Vi fremmer allerede denne dagsorden gennem konkrete forslag til en fælles tilsynsmekanisme for banker, som Kommissionen netop har vedtaget, og som sammen med de eksisterende forslag om kapitalkrav til banker, indskudsgarantiordning og bankafvikling, vil kræve særlig opmærksomhed fra Europa-Parlamentets og Rådets side de kommende måneder.

Derudover håber jeg, at vi hurtigt kan afslutte vedtagelsen af de to forslagspakker, som Kommissionen fremlagde sidste år.

Samtidig vil det kun lykkes at sikre den økonomiske genopretning, hvis det som udgangspunkt sker med en følelse af, hvad der er ret og rimeligt. Kommissionen vil derfor optrappe sin indsats for at bekæmpe skattesvig og –unddragelse og sikre, at alle sektorer betaler en rimelig andel til den fælles kasse. Det er vigtigt, at der i Rådet opnås enighed om det ændrede rentebeskatningsdirektiv og om at give Kommissionen mandat til at forhandle om bredere rentebeskatningsaftaler med nabolande. Det er nu tydeligt, at det er nødvendigt inden for rammerne af et øget samarbejde at komme videre med forslaget til en global skat på transaktioner, som jeg redegjorde for i min tale om situationen i EU sidste år. Kommissionen vil reagere positivt og hurtigt på ethvert ønske om at gå i den retning.

Eksempler på fremtidige foranstaltninger kan være som følger:

 • Yderligere forslag, der skal supplere den lovgivningsmæssige ramme for finansielle tjenesteydelser og bankunionen, dvs. lovgivning, der tager fat på problemet med systemiske risici i tilknytning til bankforretninger der ikke involverer kreditgivning, og skyggebanksektoren samt yderligere foranstaltninger for i højere grad at indkredse og forebygge risici i forbindelse med banktransaktioner.

 • Yderligere udvikling af den forudgående koordinering af og støtte til medlems¬staternes planer for reformen af deres økonomiske politik i forbindelse med det europæiske semester som en del af den igangværende styrkelse af den økonomiske styring i EU.

 • Foranstaltninger for at fremme tilvejebringelsen af langsigtet finansiering til realøkonomien

 • En handlingsplan til bekæmpelse af skattesvig og –unddragelse.

 • Forslag vedrørende skattely og virksomheders aggressive skatteplanlægning.

 • Forslag vedrørende detailbankvirksomhed, herunder åbenhed omkrig gebyrer og større mulighed for forbrugerne for at skifte bank.

Fremme af jobskabelse og vækst på det indre marked og en ny erhvervspolitik

Den teknologiske udvikling og de globale ændringer udgør to af de vigtigste udfordringer for Europa i dag. At vende dem til muligheder for at skabe vækst kræver en indsats for at gøre det mere attraktivt at investere i EU og fremme iværksætterånden i EU, så der kan og vil blive skabt nye virksomheder, der trives. Kommissionen vil fortsat presse på for at få gennemført reformer, der skal være med til at sikre, at det indre markeds potentiale fuldt ud udnyttes, navnlig ved hjælp af en akt for det indre marked, som den vil fremsætte forslag til i oktober. I oktober 2012 vil Kommissionen ligeledes fremsætte forslag til en moderne erhvervspolitik, som i efteråret følges op af en handlingsplan, der skal bidrage til øge iværksætteraktiviteterne i Europa, samt et initiativ vedrørende bilsektoren ved udgangen af året. Det er nødvendigt fuldt ud at udnytte den europæiske dimension, hvis potentialet for innovation skal udnyttes, at afhjælpe stigmatiseringen i forbindelse med virksomhedsfiasko og sikre, at der nu investeres i virksomheder, der skal udgøre fundamentet for europæisk økonomi fremover.

Arbejds-programmet, som bygger på disse vigtige forslag, kan også indeholde initiativer med henblik på at:

 • indføre nye statsstøtteregler for forskning, udvikling og innovation

 • intensivere arbejdet med standarder, certificering og mærkning

 • modernisere vores tilgang til intellektuelle ejendomsrettigheder

 • stimulere og geare private investeringer samt adgangen til kapital, navnlig for små og mellemstore virksomheder

 • udvikle en ny europæisk tilgang til virksomheders konkurs og insolvens.

Sikring af den sociale samhørighed ved at investere i mennesker

EU må fortsat træffe de foranstaltninger på EU-plan, der kan være med til at løse det arbejdsløshedsproblem, som millioner af mennesker står over for i dag. Der skal fortsat lægges særlig vægt på unge, som i særlig grad er påvirket af arbejdsløshed. Vi må også i vores strategi tage hensyn til de langsigtede udfordringer i et aldrende samfund og behovet for at sikre europæerne globale kvalifikationer, som vil være vigtige for udviklingen af virksomheder og dermed jobskabelsen og vores fremtidige velstand. At sætte skub i det europæiske arbejdsmarked for at øge befolkningens beskæftigelsesegnethed vil være afgørende for at skabe fornyet vækst, afpasse indsatsen for at tage hensyn til forskellige grupper såsom udsatte personer eller højt kvalificerede personer og udnytte mulighederne for større innovation inden for uddannelsessystemerne og arbejdsformidlingerne.

Eksempler på fremtidige foranstaltninger, der kan medtages i arbejdsprogrammet, er initiativer for at:

 • sikre en pakke af social investeringer

 • lette arbejdstagernes frie bevægelighed

 • forbedre udsatte gruppers adgang til arbejdsmarkedet

 • udvide ungdomsinitiativerne vedrørende beskæftigelse og mobilitet.

Netværk i Europa

Effektive netværk vil komme til at spille en central rolle for Europas fremtidsudsigter, og det er et område, hvor den europæiske dimension navnlig er vigtig, for at det lykkes. Investeringer i moderne infrastruktur og den digitale økonomi åbner op for vækst på tværs af hele det indre marked. Det er nødvendigt, at netværksindustrien i Europa er robust, sikker og konkurrencedygtig, og at den fuldt ud udnytter de muligheder, innovation giver. Kommissionen arbejder for at sikre, at europæerne i 2015 kan gå på nettet hvor som helst, når som helst og via en hvilket som helst hardware, og at EU i 2020 fuldt ud er koblet sammen på tværs af grænser og netværk. Vi er nødt til at være koblet sammen for at konkurrere og gøre mere for at skabe et reelt europæisk transportområde med europæiske regler. Kommissionen vil fortsat skabe et konkurrencedygtigt, ressourceeffektivt og intelligent transportsystem, bl.a. gennem en ny jernbanepakke og et initiativ om ren transport, der skal vedtages ved udgangen af året. Vi vil også fortsætte med at bygge videre på vores integrerede søfartspolitik. Arbejdsprogrammet kan indeholde foranstaltninger med henblik på at:

 • bruge teknologien til at nedbryde barrierer mellem netværk, sikre bedre netværkssikkerhed og forbedre forbrugernes valgmuligheder

 • frigøre båndbredde gennem EU's aktive frekvenspolitik og skabe de rette rammer for at udnytte det fulde potentiale ved cloud computing

 • iværksætte en ny fase af det fælles europæiske luftrum

 • ensrette momssystemerne for at forebygge forvridninger og gøre det lettere at e-handle på tværs af grænserne.

Bæredygtig og effektiv brug af ressourcerne

Europæisk økonomi vil fremover have brug for at anvende de eksisterende ressourcer mere effektivt og mindske sine drivhusgasudledninger. Ved at gå i den retning kan der også frigives potentiale til innovation og dermed vækst, hvilket har direkte indflydelse på velstanden og jobskabelsen. Arbejdsprogrammet kan også omfatte initiativer med henblik på at:

 • udforme en ramme for klima og energipolitikken for at skabe et langsigtet perspektiv for investeringer efter 2020

 • fremme de teknologiske muligheder for at booste energieffektiviteten i transportsektoren

 • revidere direktiverne om luftkvalitet

 • muliggøre udviklingen af intelligente energinet og målere.

 • følge op på Rio+20

Et trygt og sikkert Europa

EU er bygget på et stærkt fundament, nemlig respekten for de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet. Et af EU's største resultater er den frihed, det giver borgerne for at bo i, rejse til, arbejde i og handle med andre EU-medlemsstater. Når vi effektivt bekæmper kriminalitet eller korruption, eller når vi kontrollerer vores ydre grænser effektivt, beskytter vi disse rettigheder og friheder. Vi har også et ansvar – for at styrke de instrumenter, der er nødvendige for at klare potentielt svære situationer i forbindelse med migration, for at garantere folkesundheden og fødevaresikkerheden, for effektivt at reagere på menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og for at tilbyde personer, der forfølges, et sikkert sted at være.

Foranstaltningerne i arbejdsprogrammet kan omfatte foranstaltninger med henblik på at:

 • bekæmpe hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme

 • forbedre videregivelsen af oplysninger fra strafferegistre

 • indføre en europæisk anklagemyndighed for at beskytte Unionens finansielle interesser

 • ændre direktivet om nuklear sikkerhed og fremsætte forslag om erstatningsansvar og forsikring samt om nødberedskab og afværgeforanstaltninger på det nukleare område

 • udarbejde en rapport om borgerskab, der skal fremhæve behovet for at gøre en større indsats for at fjerne de hindringer, der står i vejen for, at vores borgere fuldt ud kan drage nytte af de fordele, EU-medlemskabet giver.

Europa som global aktør

EU har en lang række globale mål, lige fra at forfølge vores værdier til at forfølge vores økonomiske interesser og fremme udviklingen. Den mest effektive måde at forfølge disse interesser på er ved at lade et forenet EU tale med én stemme og handle samlet.

I det tidsrum, arbejdsprogrammet dækker, vil Kommissionen arbejde for at:

 • gennemføre vores flerstrengede strategi (finansiel bistand, handel og mobilitet) for at støtte politisk og økonomisk reform i vores nabolande

 • øge handlen med og investeringerne i strategiske partnere samt samarbejde på tværs af sektorer

 • forbedre det videre arbejde for at nå årtusindudviklingsmålene og indtage en aktiv rolle i den internationale debat om målene for den globale udvikling efter 2015

 • fremme den næste årlige udvidelsespakke

 • indføre et katastrofeberedskabscenter, der skal hjælpe medlemsstaterne med at klare naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, og yderligere styrke Europas kriseberedskab i tredjelande.

Investering i fremtiden – at enes om og nå målene i en fremadrettet flerårig finansiel ramme

Kommissionens arbejde det næste år vil også i høj grad være præget af arbejdet med at gennemføre den næste generation af investeringer fra EU-budgettet og forberedelsen af den næste flerårige finansielle ramme, der stadig skal vedtages i år. Parlamentets rolle med at sikre et budget og egne midler, der svarer til disse opgaver, vil være afgørende for mulighederne for at maksimere EU-budgettets potentiale til at nå resultater, og Kommissionen vil arbejde tæt sammen med Parlamentet for at færdiggøre al den sektorlovgivning, der vil sætte EU i stand til at gennemføre et flerårigt budget, der skaber vækst og sikrer modernisering. Parlamentets støtte til vedtagelsen af initiativer såsom netforbindelser i Europa og Horizon 2020 vil spille en nøglerolle i den forbindelse sammen med dets nuværende støtte til en fælles landsbrugspolitik og samhørighedspolitik.

Styrkelse af den demokratiske kontrol i Den Europæiske Union

En dybere integration kræver yderligere politisk integration og en høj grad af demokratisk kontrol. Vi er nødt til at garantere en effektiv demokratisk kontrol og forsikre borgerne om, at dette projekt er deres projekt – og ikke blot et projekt for den politiske og økonomiske elite. Kommissionens forslag til forordning om statut for den europæiske almennyttige fond og finansieringen af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde – der blev vedtaget i dag – udgør et vigtigt skridt hen imod skabelsen af en reel europæisk politisk scene. Der kan og skal gøres mere med henblik herpå. I overensstemmelse med dagens tale ønsker Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet at indlede overvejelser om, hvilke foranstaltninger der vil være hensigtsmæssige, både hvad angår den parlamentariske kontrol og kontrollen med den politiske beslutningsprocedure, og med henblik på at skabe hensigtsmæssige rammer for det næste valg til Europa-Parlamentet.

Et arbejdsprogram, der giver resultater

Disse nøglemål vil udgøre rammen for realiseringen af den bredere vision til konkrete foranstaltninger de kommende år. Ved færdiggørelsen af de enkelte initiativer i sit arbejdsprogram vil Kommissionen:

 • fremrykke de foranstaltninger, der har størst indvirkning på væksten og jobskabelsen. Den vil prioritere initiativer, der hurtigt giver resultater, samtidig med at der skabes grundlag for langsigtet bæredygtighed. Gennemførelsen af den vækstpagt, der for nylig blev opnået enighed om, vil blive prioriteret.

 • tilstræbe at sikre, at EU sammen med medlemsstaterne handler i fællesskab for at opnå de størst mulige fordele. Det er derfor, uddybningen af Europa 2020-strategien er så vigtig for, at det skal lykkes at skabe vækst og job.

Som altid udgør de foranstaltninger i arbejdsprogrammet, der er fremhævet, kun en del af Kommissionens arbejdsbyrde. Alle institutioner skal gøre deres yderste for at prioritere færdiggørelsen af de forslag, der allerede er fremlagt, og være med til at sikre, at de foranstaltninger, der er opnået enighed om, gennemføres effektivt. For Kommissionen betyder det at fokusere vores ressourcer på forslag, der kan opnås politisk enighed om inden midten af 2014, samtidig med at de højeste standarder for intelligent regulering anvendes. I den forbindelse vil jeg benytte lejligheden til at oplyse, at Kommissionen har til hensigt at trække sit forslag til forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser ("Monti II") tilbage.

Dagens debat om situationen i EU vil udgøre endnu en vigtig byggeblok i vores dialog for at sikre denne prioritering. Jeg ser frem til at være vært for det tredje møde mellem Udvalgsformandskonferencen og kollegiet den 2. oktober. Kommissionen vil desuden omhyggeligt se nærmere på beslutningen om Parlamentets prioriteter i 2013, som blev vedtaget i denne uge. Jeg finder, at det er et vigtigt tegn på, at vores prioriteter er sammenfaldende, at Kommissionen på nuværende tidspunkt aktivt arbejder på et betragteligt antal af de initiativer, som Parlamentet og dets udvalg har overvejet. Det er planen, at Kommissionen vedtager nogle af disse senere på året.

EU har de seneste par år vist sig som en nødvendig aktør i bestræbelserne for at komme igennem krisen. Sammen har vi fundet målrettede løsninger på umiddelbare hastende problemer. Og vi har hele tiden holdt fokus på Europas langsigtede udfordringer. Vi har indført et nyt økonomisk styringssystem, vi har omformet systemet for regulering og tilsyn på det finansielle område, og vi har hele tiden ladet vækst og jobskabelse stå i centrum for vores bestræbelser. Nu må vi videre fremad med den rette balance mellem sunde offentlige finanser, strukturreformer og målrettede investeringer. Jeg ser frem til at arbejde sammen med Parlamentet at nå målene i et effektivt handlingsprogram det kommende år.

José Manuel Barroso"


Side Bar