Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

MEMO

Брюксел, 12 септември 2012 г.

Писмо от председателя Барозу до председателя на Европейския парламент, г-н Мартин Шулц

"Уважаеми г-н Председател,

В днешната си реч за състоянието на Съюза очертавам ясна политическа визия за неговото бъдеще. От институциите на ЕС се изискват далновидност, съгласуваност и ефективност за справяне с посочените от мен предизвикателства. През следващите месеци, като използва правото си на инициатива, Комисията ще направи предложения, с които се цели преодоляването на посочените в речта ми предизвикателства. В настоящото писмо посочвам основните елементи, които ще ръководят подготовката на работната програма на Комисията за 2013 г. и след това, като се придържам към рамковото споразумение между Европейския парламент и Комисията и продължавам започнатото в рамките на структурирания диалог между членовете на Комисията и различните парламентарни комисии.

Нашата основна неотложна политическа задача е да реформираме европейската икономика, за да постигнем устойчив растеж с високо равнище на трудова заетост. Това е огромна задача, която засяга цялото общество. Затова Комисията ще представи следващата си работна програма под формата на серия от ключови цели, които впоследствие ще бъдат постигнати чрез няколко конкретни инициативи. Тези цели се основават на съображенията на самия Парламент относно ключовите действия за в бъдеще. Настоящото писмо следва да подхрани продължаващия политически диалог между нашите две институции в периода преди приемането идния месец на работната програма на Комисията за следващата година. Работната програма ще обхване ключови инициативи, които да бъдат предложени през 2013 г. — Европейската година на гражданите, и през 2014 г., преди следващите избори за Европейски парламент, които ще се проведат в средата на 2014 г. По-конкретно, работната програма ще бъде изготвена така, че да се гарантира по-голяма устойчивост и да продължи осигуряването на всичко необходимо за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Приоритетни области

По-долу са посочени областите, в които понастоящем работи Комисията. Нейната работа зависи също и от бъдещия диалог между нашите две институции. Работната програма ще бъде завършена единствено след срещата на Съвета на председателите на комисии с Комисията на 2 октомври.

Задълбочен и истински икономически и паричен съюз

В днешната си реч за състоянието на Съюзa обявявам намерението на Комисията да представи цялостен модел за задълбочен и истински икономически и паричен съюз. Налице е силен консенсус, че той е необходим повече от всякога за бъдещето на европейската икономика. Комбинацията от банков съюз, фискален съюз и необходимите елементи на политически съюз ще предоставят стабилна платформа, нужна за постигането на устойчив растеж, заетост и конкурентоспособност.

Ние вече напредваме по тази програма посредством конкретни предложения за единен надзорен механизъм за банките, който Комисията прие съвсем наскоро и на който — заедно със съществуващите предложения за капиталовите изисквания за банките, гарантирането на депозитите и оздравяването на банките, Европейският парламент и Съветът следва да обърнат специално внимание през следващите месеци. В допълнение се надявам, че ще можем да приключим безпроблемно приемането на пакета от предложения за два законодателни акта, представени от Комисията миналата година.

Същевременно икономическото обновление ще успее единствено ако в основите му стои усещане за честност и справедливост. Затова Комисията ще ускори усилията за справяне с данъчните измами и укриването на данъци и ще гарантира, че всички сектори дават своя справедлив дял в полза на публичните финанси. Съветът трябва спешно да одобри преразгледаната директива относно данъчното облагане на доходи от спестявания и да предостави на Комисията правомощията, необходими за договарянето на усъвършенствани споразумения, свързани с данъчното облагане на доходи от спестявания, със съседните държави. Вече е ясно, че работата по предложението за данък върху финансовите сделки, което представих в миналогодишната си реч за състоянието на Съюза, трябва да напредне в рамките на засиленото сътрудничество. Комисията ще се отзове бързо и с готовност на всяко искане за напредък в тази посока. .

Примери за бъдещи мерки, които да бъдат изготвени, могат да включват:

 • по-нататъшни предложения за допълване на нормативната уредба за финансовите услуги и банковия съюз, напр. законодателство за преодоляване на системните рискове, свързани с небанковите институции и паралелната банкова система, както и допълнителни мерки за подобряване на методите за установяване и предотвратяване на рисковете при банковите дейности;

 • като част от текущото задълбочаване на икономическото управление на ЕС по-нататъшно развитие на предварителното координиране и подпомагане на плановете на държавите членки за реформа на икономическите им политики в контекста на европейския семестър;

 • действия за увеличаване на предоставянето на дългосрочно финансиране за реалната икономика;

 • план за действие за борба с данъчните измами и укриването на данъци;

 • предложения, свързани с данъчните убежища и агресивното данъчно планиране от страна на дружествата;

 • предложения за банкирането на дребно, включително прозрачност по отношение на таксите и предоставяне на повече възможности за клиентите да сменят банката си.

Стимулиране на заетостта и растежа в единния пазар и нова индустриална политика

Технологичното развитие и световните промени са основните предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Превръщането им във възможности за растеж изисква действия за подобряване на привлекателността на ЕС за инвестиции и подсилване на предприемаческия дух в ЕС, за да се появят и развият нови стопански дейности. Комисията ще продължи да оказва натиск за провеждането на реформи, за да може единният пазар да разгърне целия си потенциал, по-специално чрез нов акт за единния пазар, който ще бъде предложен през октомври. През октомври 2012 г. също така Комисията ще представи предложения за модерна промишлена политика, последвани през есента от план за действие, който да допринесе за развитието на по-силен предприемачески дух в Европа, както и инициатива за автомобилния сектор в края на годината. Европейското измерение трябва да бъде използвано изцяло, ако искаме да бъде осъществен новаторският потенциал, да бъде преодоляно стигматизирането на фалита на предприятията и още днес да бъдат направени инвестиции в промишления сектор, които ще поставят фундамента на европейската икономика в бъдеще.

Като се основава на тези ключови предложения, работната програма може да включва също така инициативи за:

 • изготвяне на нови правила за държавната помощ в областта на научните изследвания и иновациите;

 • ускоряване на работата по стандартите, сертифицирането и етикетите;

 • модернизиране на подхода към правата за интелектуална собственост;

 • стимулиране и мобилизиране на частни инвестиции, както и достъп до капитали, най-вече за МСП;

 • разработване на нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията.

Осигуряване на социално сближаване чрез инвестиране в хората

ЕС трябва да продължи да работи на европейско равнище за справяне с безработицата, която е проблем за милиони хора днес. Трябва да продължи да се отделя специално внимание на младите хора, които са особено засегнати от безработицата. В подхода си трябва да вземем предвид също така дългосрочното предизвикателство, свързано със застаряващото общество и необходимостта от предоставяне на европейските граждани на глобалните умения, които са от първостепенно значение за развитието на бизнеса, а оттам и за създаването на работни места и бъдещ просперитет. За да се даде нов тласък на растежа, от жизненоважно значение е подготовката на европейския трудов пазар с оглед на увеличаването на пригодността за заетост чрез действия за приспособяване в полза на различни групи като уязвимите или висококвалифицираните работници и чрез използването на повече новаторски методи в системите на образованието и обучението и в службите по заетостта.

Примери за бъдещи мерки, които могат да бъдат включени в работната програма, са инициативи за:

 • изготвяне на пакет за инвестиции в социалната сфера;

 • улесняване на свободното движение на работниците;

 • подобряване на достъпа до трудовия пазар за уязвимите групи;

 • разширяване на инициативата за младежта по отношение на заетостта и мобилността.

Свързаност на мрежите в Европа

Ефективните мрежи са от основно значение за бъдещите перспективи на Европа, като това е област, в която европейското измерение е от особено значение за постигането на успех. Инвестирането в модерна инфраструктура и в цифровата икономика са предпоставка за растеж в целия единен пазар. Мрежовите индустрии в Европа трябва да бъдат устойчиви, сигурни и конкурентоспособни и да се възползват максимално от иновациите. Комисията полага усилия да се гарантира, че до 2015 г. европейските граждани ще могат да ползват Интернет навсякъде, по всяко време и от всяко устройство, както и че до 2020 г. в ЕС ще е налице цялостна трансгранична свързаност на мрежите. Трябва да постигнем свързаност, за да бъдем конкурентоспособни и да положим повече усилия за създаването на истинско европейско транспортно пространство с европейски правила. Комисията ще продължи да изгражда конкурентоспособна, ресурсно-ефективна и интелигентна транспортна система, по-специално посредством нов пакет за железопътния транспорт и инициатива за незамърсяващ транспорт, които ще бъдат приети до края на годината. Ще продължим работата също така за изграждането на интегрирана морска политика. Работната програма може да включва мерки за:

 • използване на технологии за премахване на бариерите между мрежите, осигуряване на по-добра мрежова сигурност и разширяване на избора за потребителите;

 • предоставяне на повече широколентов достъп чрез активна политика на ЕС в областта на радиочестотния спектър и създаване на правилната рамка за използване на пълния потенциал на технологиите за изчисления в облак;

 • започване на нов етап от инициативата за Единно европейско небе;

 • синхронизиране на системите за ДДС за предотвратяване на нарушенията в трансграничната електронна търговия (eCommerce).

Устойчиво и ефективно използване на ресурсите

В бъдещата европейска икономика трябва да се използват наличните ресурси по по-ефективен начин и да се намалят емисиите на парникови газове. Напредъкът в тази посока може също така да създаде потенциал за иновации, а вследствие на това и до растеж с пряко отражение върху просперитета и работните места. Работната програма може да включва инициативи за:

 • рамкова политика за климата и енергетиката за предоставяне на дългосрочна перспектива за инвестиции след 2020 г.;

 • стимулиране на възможностите в областта на технологиите за увеличаване на енергийната ефективност в транспортния сектор;

 • преразглеждане на директивите за качеството на въздуха;

 • предоставяне на възможности за развитие на интелигентни електроразпределителни мрежи и интелигентно измерване на потреблението;

 • последващи стъпки след конференцията „Рио +20“.

Безопасна и сигурна Европа

ЕС е изграден върху солидния фундамент на основните права и върховенството на закона. Едно от най-важните постижения на ЕС е свободата, която той предлага на своите граждани да живеят, пътуват, работят и осъществяват стопански дейности в други държави — членки на ЕС. Когато се борим ефективно с престъпността или с корупцията или осъществяваме ефективен контрол на външните граници, ние защитаваме тези права и свободи. Наша е също така отговорността да усъвършенстваме инструментите за справяне с потенциално трудни ситуации, свързани с миграцията, да опазваме здравето на хората и да гарантираме безопасността на храните, да се справяме ефективно с природни или причинени от човека бедствия и да предлагаме сигурно убежище за тези, които са обект на преследване.

Действията в работната програма могат да включват мерки за:

 • борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

 • подобряване на обмена на сведения за съдимост;

 • създаване на Европейска прокуратура за защита на финансовите интереси на Съюза;

 • преглед на директивата за ядрена безопасност и внасяне на предложения относно гражданската отговорност при ядрени вреди, застраховането и подготвеността и реакцията при извънредни ситуации в резултат на ядрени аварии;

 • доклад относно гражданството, в който да се подчертае необходимостта от по-сериозни действия за премахване на пречките, които възпрепятстват гражданите да се възползват изцяло от членството на държавата им в ЕС.

Ролята на Европа в световен план

ЕС се стреми да постигне широк набор от цели в световен план, от отстояването на нашите ценности до преследването на нашите икономически интереси и насърчаването на развитието. Най-ефективният начин за осъществяването на тези интереси е един обединен ЕС с единен глас и общи действия.

През периода, обхванат от работната програма, Комисията ще работи по:

 • изпълнението на нашата многостранна стратегия (финансова помощ, търговия и мобилност) с цел подпомагане на политическите и икономическите реформи в съседните на ЕС държави;

 • засилената търговия и инвестиране със стратегически партньори, както и сътрудничество в множество сектори;

 • подготовката на по-нататъшната работа по постигането на Целите на хилядолетието за развитие и активно участие в международния дебат по целите за развитие в световен мащаб след 2015 г.;

 • следващия годишен пакет за разширяването;

 • откриването на център за спешно реагиране, който ще помага на държавите членки да се справят с природни и предизвикани от човека бедствия и допълнително ще подсили реакцията на Европа при кризи в трети държави.

Инвестиране в бъдещето: договаряне и изпълнение на далновидна МФР

Работата на Комисията през следващата година ще бъде ръководена в голяма степен от работата по изготвянето на ново поколение инвестиции от бюджета на ЕС и от подготовката по изпълнението на следващата МФР, която все още предстои да бъде одобрена тази година. Ролята на Парламента за осигуряване на бюджет и собствени ресурси, необходими за изпълнението на тази задача, ще бъде от ключово значение за извличането на максималния потенциал от бюджета на ЕС с цел постигане на резултати, като Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Парламента за приключването на работата по цялото секторно законодателство, което ще позволи на ЕС да изпълни многогодишен бюджет, който способства за растежа и модернизацията. В този контекст подкрепата на Парламента за приемането на инициативи като Механизма за свързване на Европа и програмата „Хоризонт 2020“ ще играе важна роля, в допълнение към постоянната му подкрепа за силна селскостопанска политика и сближаване.

Укрепване на демократичната отчетност в Европейския съюз

Постигането на по-голяма интеграция изисква по-задълбочена политическа интеграция и висока степен на демократична отчетност. Ние трябва да гарантираме ефективен демократичен надзор и да уверим гражданите, че този проект е техният проект, а не само проект на политическия и икономическия елит. Предложението на Комисията за регламент относно статута и финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации, което беше прието днес, представлява важна стъпка към създаването на действително европейско политическо пространство. В това отношение може и трябва да бъде направено повече. Както изтъквам в днешната реч, Комисията желае да започне обсъждане с Европейския парламент относно подходящите мерки както по отношение на парламентарния контрол и отчетност, така и по отношение на настоящия механизъм за създаване на политики и с оглед на изготвянето на подходяща рамка за следващите избори за Европейски парламент.

Работна програма за постигане на резултати

През следващите години тези ключови цели ще очертаят превръщането на една по-широка визия в конкретни действия. При финализирането на отделните инициативи за работната си програма Комисията:

 • ще постави на преден план мерките, които имат най-голямо отражение върху растежа и създаването на работни места; ще даде приоритет на инициативи, с които бързо могат да се постигнат резултати, като успоредно с това се поставят основите за дългосрочна устойчивост; ще даде приоритет на изпълнението на наскоро приетия пакт за растеж;

 • ще се стреми да гарантира, че действията на равнище ЕС и на национално равнище се предприемат съвместно с цел осигуряване на възможно най-големи ползи; ето защо задълбочаването на подхода, изложен в стратегията „Европа 2020“, е толкова важно за успешното преследване на целите за растеж и работни места.

Както винаги, набелязаните в работната програма цели обхващат единствено част от работата на Комисията. Всички институции ще трябва да положат максимални усилия, за да се даде приоритет на финализирането на предложенията, които вече са в процес на обсъждане, и за да се гарантира, че одобрените мерки се изпълняват ефективно. За Комисията това означава съсредоточаване на ресурсите върху предложения, по които може да бъде постигнато политическо съгласие преди средата на 2014 г., прилагайки най-високите стандарти на интелигентното законотворчество. В този контекст бих искал да се възползвам от възможността да ви уведомя, че Комисията възнамерява да оттегли предложението си за регламент на Съвета относно упражняване на правото да се предприемат колективни действия във връзка със свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги („Монти II“).

Днешният дебат относно състоянието на Съюза е още един основен елемент от нашия диалог за степенуването на тези приоритети. Очаквам с нетърпение третата среща между Съвета на председателите на комисии и Колегиума на 2 октомври, на която ще бъда домакин. Комисията ще разгледа подробно също така резолюцията относно приоритетите на Парламента за 2013 г., която беше одобрена тази седмица. Считам за важен показател за сближаването на нашите приоритети това, че голям брой от инициативите, по които Парламентът и неговите комисии работят, понастоящем са предмет на активни действия от страна на Комисията. Предвижда се някои от тях да бъдат приети от Комисията по-късно тази година.

През последните няколко години ЕС доказа своята крайно необходима роля в усилията за справяне с кризата. Заедно ние намерихме целенасочени решения на неотложни проблеми, като същевременно продължихме да се съсредоточаваме върху дългосрочните предизвикателства пред Европа. Задействахме нова система за икономическо управление и преструктурирахме системата за финансово регулиране и надзор, като растежът и работните места останаха в центъра на работата ни. Тясното партньорство между нашите институции вече дава резултати. Сега трябва да продължим напред, като се стремим да постигнем точен баланс между стабилните публични финанси, структурната реформа и целенасоченото инвестиране. Ще се радвам да работя с Парламента за постигане на ефективна програма за действия през следващата година.

Жозе Мануел БАРОЗУ"


Side Bar