Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bruselj, 12. septembra 2012

Vprašanja in odgovori: Predlog Komisije o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

Kaj je cilj tega predloga?

Cilj predloga Komisije je povečati vidnost, priznanje, učinkovitost, preglednost ter odgovornost evropskih političnih strank in z njimi povezanih političnih fundacij. V ta namen predlog izboljšuje okvir financiranja in regulativni okvir, v katerih delujejo.

Nima proračunskih posledic za proračun EU in na noben način ne vpliva na prihodnje odločitve o skupnih zneskih, ki so v proračunu EU na voljo za financiranje političnih strank in fundacij.

Kakšna je vloga evropskih političnih strank in z njimi povezanih političnih fundacij?

V Pogodbah in Listini o temeljnih pravicah je priznana temeljna vloga, ki jo imajo politične stranke na evropski ravni, s tem ko prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju politične volje državljanov Unije (člen 10 PEU in člen 12 Listine o temeljnih pravicah).

Članstvo političnih strank na evropski ravni tvorijo nacionalne in regionalne stranke iz držav članic, v večini primerov pa je včlanitev omogočena tudi posameznim državljanom. So ključni akterji za okrepitev evropske demokracije, saj so v najboljšem položaju, da vzpostavijo povezave z državljani in premostijo vrzel med nacionalno in evropsko politično ravnjo. S spodbujanjem čezmejnega političnega dialoga prispevajo k oblikovanju evropskega javnega prostora.

Ali za evropske politične stranke obstajajo kakšna pravila?

Od leta 2003 velja sklop pravil (Uredba 2004/2003), ki v glavnem obravnavajo financiranje evropskih političnih strank in po spremembi leta 2007 tudi z njimi povezanih političnih fundacij. V letu 2012 je na evropski ravni 13 političnih strank in 12 političnih fundacij, ki imajo skupaj 31 milijonov evrov. Čeprav so stranke in fundacije priznane na evropski ravni in prejemajo sredstva iz proračuna EU, so nacionalni pravni subjekti.

Kljub temu, da imajo včasih podobna imena in članstvo, se evropske politične stranke razlikujejo od političnih skupin v Evropskem parlamentu.

Zakaj je za evropske politične stranke potreben evropski pravni statut?

Gre za dolgoletno zahtevo Parlamenta, na katero je ponovno opozorila resolucija, ki jo je sestavila evropska poslanka Marietta Giannakou in je bila sprejeta aprila lani.

Evropske politične stranke so postale ključni akterji političnega življenja Unije, vendar zaradi vrste razlogov, med drugim zaradi njihovega pravnega statusa nevladnih organizacij v pravnem sistemu države članice, do zdaj niso mogle v celoti izpolnjevati vloge, ki jim jo namenjata Pogodbi.

Evropski pravni statut bo evropskim političnim strankam zagotovil priznanje, ki ga potrebujejo, in jim pomagal, da bodo lahko vidno in učinkovito delovale po vsej Evropi in prek njenih meja. Gre za pomemben korak pri krepitvi demokracije v Evropski uniji.

Komisija upa, da se bosta sozakonodajalca lahko hitro dogovorila o novih pravilih, tako da bodo veljala že v času volilne kampanje za volitve v Evropski parlament leta 2014.

Parlament že nekaj let zahteva evropski statut za politične stranke na evropski ravni. Zakaj je Komisija s predlogom takšnega statuta čakala do danes?

Oblikovanje pravnega statuta za evropske politične stranke je ambiciozno zastavljen in daljnosežen korak, ki je zahteval skrbno analizo.

V letu 2007, ko so bile sprejete zadnje spremembe, je bila Komisija v precejšnji časovni stiski, zato se je raje odločila za uvedbo omejenih sprememb veljavne zakonodaje.

Zdaj so vzpostavljeni vsi pogoji, da lahko predstavimo ambiciozen predlog, ki vzpostavlja popolnoma nov okvir, znotraj katerega se evropske politične stranke in fundacije lahko razvijajo, rastejo ter prilagajajo izzivom sedanjosti in prihodnosti.

Kakšna je povezava med tem predlogom o evropskih političnih strankah in političnih fundacijah ter predlogom Komisije iz februarja 2012 o statutu evropske fundacije?

Komisija je februarja sprejela zakonodajni predlog o splošnem statutu za evropske fundacije. Cilj tega medsektorskega predloga je olajšati vseevropske dejavnosti fundacij, dejavnih na področjih, ki so v javnem interesu, kot so zdravje, izobraževanje, znanost in temeljne pravice. Pomeni odziv na dolgoletne zahteve zainteresiranih strani in Evropskega parlamenta na področju socialnega gospodarstva in družbenih inovacij.

Predlog o evropskih političnih strankah in z njimi povezanih evropskih političnih fundacijah slednjim zagotavlja poseben pravni, finančni in regulativni okvir, prilagojen njihovim potrebam.

Evropski statut naj bi po predlogu veljal tako za evropske politične stranke kot tudi za evropske politične fundacije. Zakaj zanje veljajo različna pravila financiranja?

Stroški, ki jih imajo politične stranke in politične fundacije, so različne narave. Sama narava političnih strank, ki potrebujejo prožnost za prilagajanje nepredvidenim ali nujnim političnim dogodkom in odzivanje nanje, upravičuje posebno ureditev zanje.

Naloge, ki jih opravljajo evropske politične fundacije, in vrste odhodkov, ki jih imajo, pa so po drugi strani podobne kot pri drugih nepolitičnih ustanovah ali organizacijah, ki se financirajo iz programov EU. Zato ni utemeljitve za njihovo odstranitev iz sedanjega sistema donacij za poslovanje.

Kakšna merila bodo veljala za dostop do evropskega pravnega statusa in financiranja EU?

Politične stranke in fundacije, ki želijo postati evropski subjekti z registracijo na evropski ravni, morajo izpolnjevati številne pogoje. Ti vključujejo zastopanost v zadostnem številu držav članic EU, spoštovanje načel nepridobitnosti in spoštovanje vrednot, na katerih temelji EU. Poleg tega Komisija predlaga, da bi tudi evropske politične stranke in fundacije morale izpolnjevati visoke standarde notranje demokracije, upravljanja, preglednosti in odgovornosti.

Upamo in pričakujemo, da bodo ti pogoji, ki jih organizirane in predane nadnacionalne zveze političnih strank in posameznikov zlahka lahko izpolnijo, spodbudili redno pojavljanje novih evropskih političnih strank.

Prvi potrebni korak za pridobitev javnih sredstev EU je registracija evropske politične stranke ali fundacije. Vendar pa glede na omejen znesek sredstev EU, ki so na voljo za te namene, Komisija meni, da mora stranka tudi dokazati zadostno mero evropske ambicije in da ima zadostno podporo, da lahko zastopa stališča in mnenja zadostnega deleža državljanov EU. Iz tega razloga in zaradi upoštevanja vloge neposrednega zastopanja državljanov Unije, ki jo ima Evropski parlament, je pogoj za dostop do financiranja EU, da evropska politična stranka na volitvah v Evropski parlament dobi vsaj en sedež.

Volilni rezultat je objektiven način za ugotovitev tako obstoja evropske ambicije kot priznanja evropske politične stranke in to dodatno zahtevo je treba obravnavati kot spodbudo za polno sodelovanje v evropskem demokratičnem življenju na najvišji možni ravni.

Kaj pomeni spoštovanje vrednot, na katerih temelji EU? Ali bodo evroskeptične politične stranke kaznovane?

Vse evropske politične stranke in fundacije morajo spoštovati temeljne pravice in načela, med drugim spoštovanje človekovega dostojanstva, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava ter spoštovanje človekovih pravic in manjšin.

Ne sedanja ne prihodnja pravila nikakor niso namenjena preprečevanju zdrave in demokratične razprave o prihodnosti EU.

Ali evropske politične stranke lahko sodelujejo v nacionalnih referendumskih kampanjah, če se te nanašajo na zadeve EU?

Ne. Financiranje nacionalnih referendumskih kampanj, tudi tistih, ki se nanašajo na zadeve EU, je vprašanje, ki se mora še naprej obravnavati v skladu z nacionalno zakonodajo.

Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev, da bodo sredstva EU in zasebna sredstva uporabljena v zakonite namene?

Komisija predlaga izrazito strožje zahteve glede povečanja preglednosti, računovodstva in nadzornega okvira. Nova pravila bi na primer zahtevala od Evropskega parlamenta, da objavi podrobne informacije v zvezi s postopki za priznanje in financiranje, vključno z letnimi računovodskimi izkazi, seznami donatorjev, člani strank ali dokumenti in statutom, predloženim Evropskemu parlamentu v okviru postopka registracije.

Poleg tega predlog predvideva celovit sistem za spremljanje prejemanja in porabe sredstev EU in zasebnih sredstev, ki bo vključeval usklajevanje in izmenjavo informacij med ustreznimi akterji EU in pristojnimi nacionalnimi organi.

Komisija predlaga tudi oblikovanje močnega sistema kazni, ki bi glede na kršitev določal sankcije od manjših glob do izgube evropskega statusa.

Da bi preprečili zlorabo pravil financiranja, predlog razjasni, da bodo evropski poslanci šteli za določitev zneska sredstev EU za njihovo stranko le, če bodo ostali v evropski politični stranki, s katero je povezana njihova nacionalna ali regionalna stranka. To bi moralo zagotoviti tudi večjo odgovornost in preglednost v zvezi z državljani EU in volivci.

Ali evropski statut evropske politične stranke spreminja pogoje, pod katerimi je zaposleno osebje strank?

Ne. Področje uporabe člena 224 PDEU ne zajema niti delovnega prava niti davčne zakonodaje.

Vendar v okviru prizadevanj za spodbujanje samofinanciranja evropskih političnih strank in fundacij Komisija predlaga, naj bodo čezmejne donacije deležne enako ugodne davčne obravnave kot donacije, opravljene znotraj držav članic.

Zakaj je predlogu Komisije o statutu priložen delovni dokument Komisije o finančni uredbi? Zakaj ne dva uradna zakonodajna predloga?

Finančna uredba se trenutno revidira. Med sozakonodajalcema sicer že obstaja uradni dogovor, vendar spremenjena uredba še ne velja in je zato ni mogoče dodatno spremeniti.

Vendar pa je Komisija potrdila delovni dokument, ki je priložen temu predlogu. Uradno bo postal zakonodajni predlog po sprejetju spremenjene finančne uredbe.

Ta dva dokumenta je treba obravnavati kot sveženj.


Side Bar