Navigation path

Left navigation

Additional tools

Brusel 12. septembra 2012

Otázky a odpovede: Návrh Komisie o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií

Čo je cieľom tohto návrhu?

Cieľom návrhu Komisie je zvýšiť viditeľnosť, uznanie, účinnosť, transparentnosť a zodpovednosť európskych politických strán a k nim pridružených politických nadácií. V záujme dosiahnutia tohto cieľa návrh zlepšuje regulačný rámec a rámec financovania, v rámci ktorých pôsobia.

Nemá vplyv na rozpočet EÚ, ani žiadnym spôsobom neovplyvní budúce rozhodnutia o celkových sumách finančných prostriedkov, ktoré sú v rámci rozpočtu EÚ uvoľňované na financovanie politických strán a nadácií.

Akú rolu zohrávajú európske politické strany a pridružené politické nadácie?

Zmluvy a Charta základných práv uznávajú podstatnú úlohu politických strán na európskej úrovni, keďže prispievajú k formovaniu európskeho politického vedomia a k vyjadrovaniu politickej vôle občanov Únie (článok 10 ZEÚ a článok 12 Charty základných práv).

Celoštátne a regionálne strany z členských štátov sú členmi politických strán na európskej úrovni, ktoré zväčša umožňujú aj členstvo jednotlivým občanom. Keďže pri vytváraní väzieb na občanov sú tieto strany vo výsadnom postavení, pričom tiež slúžia ako mosty medzi národnou a európskou politickou úrovňou, zohrávajú pri utužovaní európskej demokracie ústrednú úlohu. Podporou cezhraničného politického dialógu prispievajú k vytváraniu európskeho verejného priestoru.

Existujú už nejaké pravidlá, ktorými sa európske politické strany riadia?

Od roku 2003 je k dispozícii súbor pravidiel (nariadenie č. 2004/2003), ktoré sa zväčša týkajú financovania európskych politických strán, a po zavedení zmien a doplnení v roku 2007 aj ich pridružených politických nadácií. V roku 2012 existovalo na európskej úrovni 13 politických strán a 12 politických nadácií, medzi ktoré bola rozdelená suma 31 miliónov EUR. Hoci sú strany a nadácie uznané na európskej úrovni a sú im poskytované prostriedky z rozpočtu EÚ, sú subjektmi podľa vnútroštátneho práva.

Niekedy majú európske politické strany podobné mená a členskú základňu ako politické zoskupenia v Európskom parlamente, predsa len sa od nich odlišujú.

Prečo musia mať európske politické strany európsky právny štatút?

Parlament to dlhý čas požadoval a opätovne na to upozornil vo vyhlásení pripravenom jeho členkou Mariettou Giannakouovou, ktoré prijal v apríli minulého roka.

Európske politické strany sa stali kľúčovými aktérmi v politickom živote Únie. Avšak z viacerých dôvodov, medzi iným pre ich právny štatút ako mimovládnych organizácií v právnom systéme členského štátu, neboli doteraz schopné sa v plnej miere zhostiť svojej úlohy, ktorú im zverili zmluvy.

Európsky právny štatút poskytne európskym politickým stranám uznanie, ktoré požadujú a pomôže im viditeľne a transparentne pôsobiť v celej Európe aj mimo nej. Smerom k utužovaniu demokracie v Európskej únii to predstavuje významný krok vpred.

Komisia dúfa, že spoluzákonodarcovia sa rýchlo a včas, ešte pred začiatkom kampane na voľby do EP v roku 2014, dohodnú na nových pravidlách.

Parlament už roky požadoval, aby bol európskym politickým stranám udelený európsky štatút. Prečo Komisia čakala až dodnes s návrhom takéhoto štatútu?

Vytvorenie právneho štatútu európskych politických strán predstavuje ambiciózny krok s potenciálne ďalekosiahlymi dôsledkami, čo si vyžadovalo dôkladnú analýzu.

Keď sa v roku 2007 uskutočnili posledné zmeny, Komisia sa nachádzala pod enormným časovým tlakom a preto si vtedy zvolila možnosť zaviesť obmedzený počet zmien v rámci existujúcej legislatívy.

V súčasnosti sú už všetky podmienky zavedené, aby sme mohli predložiť ambiciózny návrh, ktorý ustanovuje celý nový rámec, v ktorom sa európske politické strany môžu rozvíjať, rásť a reagovať na výzvy dneška ako aj budúcnosti.

Ako súvisí tento návrh o európskych politických stranách a nadáciách s návrhom Komisie o európskom štatúte nadácií z februára 2012?

Komisia vo februári prijala návrh právneho predpisu o všeobecnom štatúte európskych nadácií. Cieľom tohto prierezového návrhu je ešte viac uľahčiť celoeurópske aktivity nadácií, ktoré pôsobia v takých verejnoprospešných oblastiach, ako sú zdravotníctvo, školstvo, veda alebo základné práva. Reaguje na dlhotrvajúci dopyt zo strany zainteresovaných strán a Európskeho parlamentu v oblasti sociálneho hospodárstva a sociálnych inovácií.

Návrh týkajúci sa európskych politických strán a ich pridružených európskych politických nadácií ponúka nadáciám osobitný právny, finančný a regulačný rámec, ktorý je prispôsobený ich potrebám.

Európsky štatút je navrhnutý pre európske politické strany aj európske politické nadácie. Prečo sa na ne vzťahujú rozdielne pravidlá v oblasti financovania?

Povaha nákladov, ktoré vznikajú politickým stranám a politickým nadáciám, je rozdielna. Samotný charakter politických strán, ktoré potrebujú pružnosť, aby sa mohli prispôsobiť nepredvídaným alebo naliehavým politickým udalostiam a reagovať na ne, odôvodňuje, aby pôsobili v osobitnom režime.

Európske politické nadácie však uskutočňujú úlohy a majú také druhy výdavkov, ktoré sú podobné iným nepolitickým nadáciám alebo organizáciám financovaných z programov EÚ. Preto neexistuje dôvod, aby boli zo súčasného fungujúceho systému grantov vyňaté.

Presne aké kritériá bude potrebné splniť na získanie európskeho právneho štatútu a financovania EÚ?

Politické strany a nadácie, ktoré sa chcú stať európskymi subjektmi registráciou na európskej úrovni, budú musieť splniť rad kritérií. Medzi ne patrí zastúpenie v dostatočne veľkom počte členských štátov EÚ, dodržiavanie zásad neziskovosti a rešpektovanie hodnôt, na ktorých je založená EÚ. Komisia okrem toho navrhuje, aby európske politické strany a nadácie museli spĺňať vysoké štandardy v oblasti vnútornej demokracie, riadenia, transparentnosti a zodpovednosti.

Dúfame a očakávame, že tieto podmienky, ktoré môžu organizované a zodpovedné nadnárodné združenia politických strán a jednotlivcov ľahko splniť, povzbudia k normálnemu vytváraniu nových európskych politických strán.

Registrácia ako európskej politickej strany alebo nadácie je prvý nevyhnutný krok k získaniu verejných finančných prostriedkov EÚ. Vzhľadom na obmedzenú výšku prostriedkov EÚ dostupných na tieto účely je však Komisia presvedčená, že strana musí preukázať dostatočný stupeň európskych ambícií a že má podporu dostatočného počtu občanov EÚ, ktorých hľadiská a názory teda zastupuje. Preto prístup k financovaniu EÚ je závislý od toho, či európska politická strana získala aspoň jedno kreslo vo voľbách do EP, čím je vyjadrené uznanie úlohy Európskeho parlamentu, ktorý priamo zastupuje občanov Únie.

Volebné výsledky sú objektívnym spôsobom, ako zistiť európske ambície a uznanie európskej politickej strany. Táto dodatočná požiadavka by sa mala chápať, ako stimul k plnohodnotnej účasti na európskom demokratickom živote na čo najvyššej úrovni.

Čo znamená rešpektovať hodnoty, na ktorých je založená EÚ? Budú euroskeptické politické strany sankcionované?

Všetky európske politické strany a nadácie musia rešpektovať hlavné základné práva a princípy. Patrí medzi ne rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv a menšín.

Zámerom súčasných alebo budúcich pravidiel v žiadnom prípade nie je brániť zdravej a demokratickej diskusii o budúcnosti EÚ.

Môžu sa európske politické strany zúčastňovať na vnútroštátnych referendách, ak sa týkajú záležitostí EÚ?

Nie. Financovanie vnútroštátnych referend, dokonca aj tých, ktoré sa týkajú záležitostí EÚ, je záležitosť, ktorá sa musí aj naďalej odvíjať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Aké kroky boli podniknuté, aby boli občania uistení, že finančné prostriedky EÚ a zo súkromných zdrojov sú použité na účely v súlade so zákonom?

Komisia navrhuje výrazné zvýšenie transparentnosti, účtovného a kontrolného rámca. Nové pravidlá budú napríklad zaväzovať Európsky parlament, aby zverejňoval podrobné informácie týkajúce sa postupov uznávania a financovania, a to vrátane ročných účtovných závierok, zoznamov darcov, členov strán alebo dokumentov a štatútov predložených Európskemu parlamentu v rámci registračného postupu.

Návrh okrem toho predpokladá existenciu komplexného systému na monitorovanie spôsobov získavania finančných prostriedkov EÚ a zo súkromných zdrojov a nakladania s nimi. Súčasťou toho bude koordinácia a výmena informácií medzi príslušnými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Komisia tiež navrhuje vytvorenie prísneho sankčného systému, ktorý by v závislosti od stupňa porušenia pravidiel stanovoval sankcie v rozmedzí od menej závažných pokút až po stratu európskeho štatútu.

S cieľom zabrániť zneužívaniu pravidiel financovania tento návrh navyše objasňuje, že členovia EP sa budú počítať len na účely stanovenia výšky finančných prostriedkov EÚ pre ich stranu, ak zostanú členmi európskej politickej strany, ku ktorej je ich národná alebo regionálna strana pridružená. Vo vzťahu k občanom EÚ a voličom by sa tým mala zabezpečiť väčšia zodpovednosť a transparentnosť.

Mení v prípade európskych politických strán európsky štatút podmienky, za ktorých je personál strán zamestnaný?

Nie. Pracovné právo ani právne predpisy v oblasti daní nepatria do pôsobnosti článku 224 ZEÚ.

Komisia však v ponuke propagovať samofinancovanie európskych politických strán a nadácií navrhuje, aby mali cezhraničné finančné dary rovnaké daňové zvýhodnenie, ako dary poskytované v rámci členských štátov.

Prečo návrh Komisie o štatúte dopĺňa pracovný dokument Komisie o nariadení o rozpočtových pravidlách? Prečo nemáme dva formálne návrhy právnych predpisov?

V súčasnosti sa uskutočňuje revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách. Hoci medzi spoluzákonodarcami už existuje v tejto otázke formálna dohoda, zmenené a doplnené nariadenie zatiaľ nenadobudlo účinnosť a preto ho nemožno ďalej meniť a dopĺňať.

Komisia však podporila pracovný dokument, ktorý je pripojený k tomuto návrhu. Keď bude prijaté revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách, pracovný dokument bude transformovaný do podoby legislatívneho návrhu.

Tieto dva dokumenty by sa mali chápať ako jeden legislatívny balík.


Side Bar