Navigation path

Left navigation

Additional tools

Briuselis, 2012 m. rugsėjo 12 d.

Komisijos pateiktas Europos politinių partijų ir fondų statuto ir finansavimo pasiūlymas. Klausimai ir atsakymai

Koks šio pasiūlymo tikslas?

Komisijos pasiūlymu siekiama padidinti Europos politinių partijų ir jų fondų matomumą, pripažinimą, veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Taip pat bus pagerinta reguliavimo ir finansavimo aplinka, kurioje jie veikia.

Šis pasiūlymas nedaro jokio poveikio nei ES biudžetui, nei būsimiems sprendimams dėl lėšų, kurios iš ES biudžeto bus skiriamos politinių partijų ir fondų veiklai finansuoti.

Kokį vaidmenį atlieka Europos politinės partijos ir jų fondai?

Sutartyse (Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnyje) ir Pagrindinių teisių chartijoje (12 straipsnyje) pripažįstamas labai svarbus Europos lygmens politinių partijų vaidmuo formuojant europiečių politinį sąmoningumą ir padedant Sąjungos piliečiams išreikšti politinę valią.

Europos lygmens politinių partijų nariais gali būti valstybių narių nacionalinės ir regioninės partijos, o dauguma atvejų – ir pavieniai piliečiai. Europos partijos – svarbiausios demokratijos stiprinimo proceso dalyvės, nes joms suteikiama išskirtinė galimybė užmegzti ryšius su piliečiais ir sumažinti nacionalinio bei europinio politinio lygmens atotrūkį. Plėtodamos tarpvalstybinį politinį dialogą, šios partijos padeda formuoti Europos viešąją erdvę.

Ar Europos politinių partijų veikla reglamentuojama?

Nuo 2003 m. taikomomis taisyklėmis (Reglamentu Nr. 2004/2003) iš esmės reglamentuojamas Europos politinių partijų, o nuo 2007 m. – ir politinių fondų finansavimas. 2012 m. veikia 13 Europos lygmens politinių partijų ir 12 politinių fondų, besidalijančių bendrą 31 mln. EUR biudžetą. Šios partijos ir fondai yra Europos lygmeniu pripažįstami ir iš ES biudžeto finansuojami nacionaliniai juridiniai asmenys.

Europos politinės partijos nėra tas pats, kas Europos Parlamento politinės grupės, nors kartais jų pavadinimai ir narystės sąlygos yra panašūs.

Kodėl reikia Europos politinių partijų europinio teisinio statuto?

Parengti tokį statutą Europos Parlamentas prašė jau ne kartą, o pernai balandžio mėn. toks prašymas pakartotas Europos Parlamento narės M. Giannakou pranešime.

Europos politinės partijos tapo svarbiausiomis Sąjungos politinio gyvenimo veikėjomis. Tačiau dėl įvairių priežasčių, taip pat ir dėl teisinio statuso (NVO) valstybės narės teisinėje sistemoje, iki šiol joms buvo sunku visapusiškai atlikti Sutartimis suteiktą vaidmenį.

Europos teisinis statutas padės Europos politinėms partijoms užsitikrinti pripažinimą ir padės vykdyti matomą ir veiksmingą veiklą visoje Europoje ir už jos ribų. Tai nemenkas žingsnis stiprinant Europos Sąjungos demokratiją.

Komisija tikisi, kad teisės aktų rengėjai dėl naujų taisyklių susitars dar iki 2014 m. Europos Parlamento rinkimų kampanijos pradžios.

Parlamentas jau ne vienus metus prašo parengti Europos politinių partijų statutą. Kodėl Komisija taip ilgai delsė?

Parengti Europos politinių partijų teisinį statutą – didelių užmojų ir reikšmingas uždavinys, kuriam įgyvendinti reikia išsamiai išnagrinėti padėtį.

2007 m. keičiant taisykles Komisijai teko labai skubėti, todėl buvo nuspręsta tik iš dalies pakeisti tuometinius teisės aktus.

Šiandien turime galimybę pateikti šį didelių užmojų pasiūlymą, kuriuo nustatoma visiškai nauja Europos politinių partijų ir fondų veiklos sistema, padėsianti joms dirbti, augti ir prisitaikyti prie esamų ir būsimų iššūkių.

Kas sieja šį pasiūlymą ir 2012 m. vasario mėn. pateiktą Komisijos pasiūlymą dėl Europos fondų statuto?

Vasario mėn. Komisija priėmė teisės akto, kuriuo reglamentuojamas bendrasis Europos fondų statutas, pasiūlymą. Šiuo pasiūlymu siekta sudaryti palankesnes sąlygas visuomeninės svarbos srityse: sveikatos, švietimo, mokslo ir pagrindinių teisių, veikiančių fondų Europos masto veiklai. Taip atsiliepiama į ilgalaikį socialinės ekonomikos ir socialinių inovacijų srities suinteresuotųjų šalių ir Europos Parlamento prašymą.

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų pasiūlyme pristatoma jų reikmes atitinkanti specifinė teisinė, finansinė ir reguliavimo sistema.

Siūlomas statutas susijęs tiek su Europos politinėmis partijomis, tiek su Europos politiniais fondais. Kodėl jiems taikomos nevienodos finansavimo taisyklės?

Politinių partijų ir politinių fondų išlaidos yra nevienodo pobūdžio. Pati politinių partijų, kurios turi būti lanksčios, turi gebėti prisitaikyti ir reaguoti į nenumatytas ir sparčiai kintančias politines aplinkybes, prigimtis pateisina specialias joms taikomas sąlygas.

O Europos politinių fondų sprendžiami uždaviniai ir patiriamos išlaidos yra panašūs į kitų nepolitinių fondų ir organizacijų, finansuojamų pagal ES programas, uždavinius ir išlaidas. Todėl nėra reikalo nebetaikyti jiems dabartinės veiklos dotacijų sistemos.

Kokie kriterijai bus taikomi norintiesiems gauti Europos teisinį statusą ir ES finansavimą?

Politinės partijos ir fondai, norintys tapti Europos lygmens partijomis ir fondais, turės atitikti nustatytas sąlygas. Jie, be kita ko, turės būti atstovaujami nustatytame skaičiuje valstybių narių, negalės siekti pelno, privalės gerbti vertybes, kuriomis grindžiama ES veikla. Be to, pagal Komisijos siūlymą Europos politinės partijos ir fondai turės atitikti aukštus vidaus demokratijos, valdymo, atskaitomybės ir skaidrumo standartus.

Viliamės ir tikimės, kad šios sąlygos, kurias jau dabar atitinka vieningi ir įsipareigojimus prisiėmę tarpvalstybiniai politinių partijų ir pavienių asmenų aljansai, skatins kurtis naujas Europos politines partijas.

Pirmasis būtinas žingsnis norint gauti ES finansavimą – Europos politinės partijos ar fondo registravimas. Tačiau dėl ribotų šiam reikalui skiriamų ES lėšų Komisija laikosi nuostatos, kad partija turi pademonstruoti pakankamus europinius užmojus ir įrodyti, kad atstovauja tam tikro dydžio ES piliečių grupei ir tie piliečiai ją remia. Todėl, atsižvelgiant į Europos Parlamento kaip tiesioginio Sąjungos piliečių atstovavimo organo vaidmenį, ES finansavimas priklausys nuo to, ar Europos politinė partija EP rinkimuose gaus bent vieną vietą.

Rinkimų rezultatai – objektyvus Europos politinės partijos europinių užmojų ir pripažinimo kriterijus, todėl į šį papildomą reikalavimą reikėtų žvelgti kaip į paskatą visapusiškai ir aukščiausiu lygmeniu dalyvauti Europos demokratiniame gyvenime.

Kas turima omenyje, kai sakoma „gerbti vertybes, kuriomis grindžiama Sąjungos veikla“? Ar dėl to nenukentės euroskeptiškos politinės partijos?

Visos Europos politinės partijos ir fondai turi gerbti pagrindines teises ir laikytis svarbiausių principų. Tai pagarba žmogaus orumui, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Jokios dabartinės ar būsimos taisyklės neturėtų užkirsti kelio konstruktyvioms ir demokratinėms diskusijoms apie ES ateitį.

Ar Europos politinės partijos gali dalyvauti nacionaliniuose referendumuose ES klausimais?

Ne, negali. Nacionalinių referendumų, taip pat ir susijusių su ES klausimais, finansavimas ir toliau turi būti reglamentuojamas nacionaliniais teisės aktais.

Kokių veiksmų imtasi piliečiams įtikinti, kad ES ir privatusis finansavimas naudojamas teisėtais tikslais?

Komisija siūlo gerokai pakelti skaidrumo, atskaitomybės ir kontrolės lygį. Pavyzdžiui, pagal naująsias taisykles Europos Parlamentas privalėtų viešinti išsamią informaciją apie pripažinimo ir finansavimo procedūras, įskaitant metines finansines ataskaitas, partijos rėmėjų ir narių sąrašus, taip pat Europos Parlamentui registracijos tikslais pateiktus dokumentus ir statutus.

Be to, pasiūlyme numatoma išsami stebėsenos sistema, padėsianti fiksuoti, iš kur gaunamos ir kur išleidžiamos ES ir privačios lėšos. Atitinkamos suinteresuotosios ES šalys ir kompetentingos nacionalinės institucijos turės koordinuoti savo veiklą ir keistis informacija.

Komisija taip pat siūlo nustatyti griežtą sankcijų tvarką, pagal kurią, priklausomai nuo pažeidimo, būtų taikomos įvairios bausmės: pradedant nedidelėmis baudomis ir baigiant statuso atėmimu.

Be to, siekiant išvengti finansavimo taisyklių pažeidimų, pasiūlyme išaiškinama, kad nustatant ES finansavimo sumą bus įskaičiuojami tik tie Europos Parlamento nariai, kurie liks Europos politinės partijos, kuriai priklauso atitinkama nacionalinė ar regioninė partija, nariais. Taip ES piliečiams ir rinkėjams bus užtikrinta didesnė atskaitomybė ir skaidrumas.

Ar Europos politinių partijų statutu keičiamos partijų darbuotojų įdarbinimo sąlygos?

Ne. SESV 224 straipsnis netaikomas nei darbo teisei, nei mokesčių teisės aktams.

Vis dėlto, siekdama paskatinti Europos politines partijas ir fondus finansuoti veiklą iš savų lėšų, Komisija siūlo tarpvalstybinėms dovanoms taikyti tokią pačią apmokestinimo tvarką, kokia taikoma dovanoms pačiose valstybėse narėse.

Kodėl prie Komisijos pasiūlymo pridedamas su Finansiniu reglamentu susijęs Komisijos darbinis dokumentas? Kodėl nepasiūlomi du atskiri teisės aktai?

Šiuo metu vyksta Finansinio reglamento peržiūra. Nors teisės aktų rengėjai jau pasiekė oficialaus susitarimo, iš dalies pakeistas reglamentas dar nėra įsigaliojęs ir todėl negali būti toliau keičiamas.

O prie pasiūlymo pridedamą dokumentą Komisija jau patvirtino. Kai bus priimtas, peržiūrėtas Finansinis reglamentas taps oficialiu pasiūlymu dėl teisės akto.

Minėti du dokumentai turėtų būti laikomi neatskiriamais.


Side Bar