Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bryssel 12. syyskuuta 2012

Kysymyksiä ja vastauksia Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussääntöä ja rahoitusta koskevasta komission ehdotuksesta

Mikä on ehdotuksen tarkoitus?

Komission ehdotuksen tavoitteena on parantaa Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien poliittisten säätiöiden näkyvyyttä, tunnettuutta, tehokkuutta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Tätä varten on tarpeen muuttaa niiden sääntely- ja rahoituskehystä.

Ehdotus ei vaikuta EU:n talousarvioon eikä myöhemmin tehtäviin päätöksiin siitä, minkä verran rahoitusta näille puolueille ja säätiöille myönnetään EU:n talousarviosta.

Mikä on Euroopan tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä olevien säätiöiden tehtävä?

Euroopan tason poliittisten puolueiden asema tunnustetaan EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa, joiden mukaan ne edistävät eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumista ja ilmentävät unionin kansalaisten tahtoa (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artikla ja perusoikeuskirjan 12 artikla).

Euroopan tason poliittisten puolueiden jäseninä on jäsenvaltioiden kansallisia ja alueellisia puolueita, minkä lisäksi useimmat niistä hyväksyvät jäsenikseen myös yksittäisiä kansalaisia. Puolueiden keskeisenä tehtävänä on lujittaa eurooppalaista demokratiaa, koska niillä on hyvät edellytykset luoda suhteita kansalaisiin ja saattaa yhteen kansallisia ja Euroopan tason poliittisia toimijoita. Ne myös edistävät eurooppalaisen keskusteluareenan kehittymistä virittämällä poliittista keskustelua yli rajojen.

Mitä sääntöjä Euroopan tason poliittisiin puolueisiin nyt sovelletaan?

Ensimmäiset Euroopan tason poliittisia puolueita koskevat säännöt, joissa käsiteltiin lähinnä puolueiden rahoitusta, annettiin jo vuonna 2003 (asetus (EY) N:o 2004/2003). Vuonna 2007 näitä sääntöjä muutettiin ottamalla puolueiden lisäksi mukaan niitä lähellä olevat poliittiset säätiöt. Vuonna 2012 Euroopan tasolla oli kaikkiaan 13 poliittista puoluetta ja 12 niitä lähellä olevaa säätiötä, joille myönnettiin rahoitusta yhteensä 31 miljoonaa euroa. Vaikka nämä puolueet ja säätiöt tunnustetaan Euroopan tasolla ja ne saavat rahoitusta EU:n talousarviosta, ne ovat oikeudellisesti kansallisia oikeudellisia yhteisöjä.

Euroopan tason poliittiset puolueet eivät ole sama asia kuin Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät, vaikka niiden nimet ja jäsenkunta joissain tapauksissa muistuttavat toisiaan.

Miksi Euroopan tason poliittiset puolueet tarvitsevat erityisen oikeudellisen aseman?

Euroopan parlamentti on esittänyt tällaisen aseman käyttöönottoa jo pitkään, muun muassa huhtikuussa 2011 hyväksytyssä Marietta Giannakoun mietinnössä.

Euroopan tason poliittisista puolueista on tullut keskeisiä toimijoita unionin demokraattisessa päätöksenteossa. Ne eivät kuitenkaan ole pystyneet täysin täyttämään niille perussopimuksissa annettuja tehtäviä mm. siksi, että niillä on nykyään jäsenvaltioissa kansalaisjärjestön asema.

Eurooppalainen oikeudellinen asema antaa Euroopan tason poliittisille puolueille niiden tarvitseman oikeudellisen tunnustuksen, minkä ansiosta ne voivat toimia näkyvästi ja tehokkaasti kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tämä lujittaa merkittävästi demokratiaa Euroopan unionissa.

Komissio toivoo, että lainsäätäjät hyväksyvät uudet säännöt nopeassa tahdissa, jotta ne ehtivät tulla voimaan ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Euroopan parlamentti on vaatinut Euroopan tason poliittisille puolueille erityisasemaa jo vuosia. Miksi komissio esittää sitä koskevan ehdotuksen vasta nyt?

Erityisen oikeudellisen aseman perustaminen Euroopan tason puolueita varten on kunnianhimoinen hanke, jolla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Siksi sitä on täytynyt pohtia perusteellisesti.

Kun sääntöjä viimeksi muutettiin vuonna 2007, komissio ei ehtinyt paneutua asiaan riittävästi. Siksi se katsoi tuolloin viisaammaksi tehdä sääntöihin vain joitakin muutoksia.

Nyt komissiolla on sen sijaan ollut tilaisuus esittää laajakantoinen ehdotus, jossa hahmoteltu kokonaan uudenlainen sääntelykehys tarjoaa Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille edellytykset kehittyä, kasvaa ja mukautua erilaisiin haasteisiin.

Miten tämä ehdotus liittyy komission helmikuussa 2012 esittämään ehdotukseen eurooppalaisen säätiön perussäännöstä?

Komissio antoi helmikuussa säädösehdotuksen eurooppalaisen säätiön perussäännöstä. Kyseessä on horisontaalinen ehdotus, jonka avulla pyritään helpottamaan yleishyödyllisiin tarkoituksiin liittyvillä aloilla – eli esimerkiksi terveydenhoidon, koulutuksen, tutkimuksen tai perusoikeuksien edistämisen alalla – toimivien säätiöiden rajatylittävää toimintaa Euroopassa. Ehdotus vastaa sidosryhmien ja Euroopan parlamentin jo pitkään ajamiin vaatimuksiin yhteisötalouden ja sosiaalisen innovoinnin alalla.

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niitä lähellä olevia poliittisia säätiöitä koskeva ehdotus sen sijaan tarjoaa näille puolueille ja säätiöille erityisesti niiden tarpeisiin laaditun sääntely- ja rahoituskehyksen.

Eurooppalainen oikeusasema on tarkoitettu sekä Euroopan tason poliittisille puolueille että Euroopan tason poliittisille säätiöille. Miksi niihin sovelletaan erilaisia rahoitussääntöjä?

Poliittisille puolueille ja poliittisille säätiöille aiheutuvat kulut ovat luonteeltaan erityyppisiä. Poliittiset puolueet tarvitsevat jo perusluonteensa vuoksi joustavuutta ja mahdollisuutta mukautua poliittisen tilanteen odottamattomiin tai äkillisiin muutoksiin, minkä vuoksi on perusteltua ottaa käyttöön niitä koskeva erillinen sääntelykehys.

Euroopan tason poliittiset säätiöt sen sijaan toteuttavat samantyyppisiä tehtäviä ja niille aiheutuu samantyyppisiä menoja kuin muille ei-poliittisille säätiöille tai organisaatioille, jotka saavat rahoitusta EU:n ohjelmista. Siksi niille voidaan edelleen myöntää samanlaisia toiminta-avustuksia kuin nykyäänkin.

Millä perusteella oikeudellinen asema ja EU:n rahoitus myönnetään?

Poliittisten puolueiden ja säätiöiden on eurooppalaisen oikeudellisen aseman saadakseen täytettävä rekisteröitymistä varten vaaditut edellytykset. Niiden on mm. oltava edustettuina kyllin monessa EU:n jäsenvaltiossa, ne eivät saa tavoitella toiminnallaan voittoa ja niiden on kunnioitettava EU:n perusarvoja. Lisäksi komissio ehdottaa, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden olisi täytettävä sisäistä demokratiaa, hallintoa, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta koskevat tiukat vaatimukset.

Valtioiden rajat ylittävällä tasolla järjestäytyneiden ja asialleen omistautuneiden poliittisten puolueiden tai luonnollisten henkilöiden muodostamien yhteenliittymien pitäisi voida täyttää nämä edellytykset helposti. Toivon mukaan uusien sääntöjen myötä syntyykin uusia Euroopan tason poliittisia puolueita.

Ennen kuin puolue tai säätiö voi hakea EU:n rahoitusta, sen on rekisteröidyttävä EU:n tasolla. Koska rahoitusta on saatavilla tätä tarkoitusta varten rajoitetusti, komissio katsoo, että puolueiden on myös osoitettava tavoitteellisuutensa EU:n tasolla ja että puolueiden kannattajamäärä antaa niille edellytykset edustaa riittävän monien kansalaisten näkemyksiä. EU:n rahoitusta saadakseen Euroopan tason poliittisen puolueen onkin täytynyt saada vaaleissa vähintään yksi edustaja Euroopan parlamenttiin. Näin myös tunnustetaan Euroopan parlamentin asema unionin kansalaisten suorana edustajana.

Menestys Euroopan parlamentin vaaleissa on objektiivinen tapa mitata Euroopan tason poliittisen puolueen tavoitteellisuutta EU:n tasolla ja sen tunnettuutta kansalaisten keskuudessa. Tämän vaatimuksen toivotaan kannustavan puolueita osallistumaan täysimääräisesti demokratian toteuttamiseen unionissa korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Mitä tarkoittaa vaatimus EU:n perusarvojen kunnioittamisesta? Merkitseekö se EU:hun skeptisesti suhtautuvien puolueiden syrjintää?

Kaikkien Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on kunnioitettava unionin perusarvoja ja ‑periaatteita, joita ovat mm. ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion periaatteen sekä ihmisoikeuksien ja vähemmistöihin kuuluvien oikeuksien kunnioittaminen.

Sen enempää nykyisten kuin tulevienkaan sääntöjen tarkoituksena ei ole estää tervettä demokraattista keskustelua EU:n tulevaisuudesta.

Voivatko Euroopan tason poliittiset puolueet osallistua jäsenvaltioissa pidettävien kansanäänestysten kampanjoihin, jos ne koskevat EU-asioita?

Eivät. Kansallisten kansanäänestysten kampanjarahoitus kuuluu edelleen kansallisen lainsäädännön piiriin, vaikka vaaleissa olisi kyse EU-asioista.

Millä tavoin on pyritty varmistamaan, että EU:lta ja yksityisiltä saatava rahoitus päätyy oikeaan tarkoitukseen?

Komissio ehdottaa avoimuutta, vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevan kehyksen tiukentamista. Uusien sääntöjen nojalla Euroopan parlamentin olisi esimerkiksi julkaistava yksityiskohtaiset tiedot puolueiden ja säätiöiden tunnustamis- ja rahoitusmenettelyistä, mm. niiden vuotuiset tilinpäätökset, luettelot lahjoittajista ja puolueiden jäsenistä sekä Euroopan parlamentille rekisteröintiä varten toimitetut asiakirjat ja perussäännöt.

Lisäksi ehdotuksen mukaan on tarkoitus valvoa tarkkaan, mistä EU:n ja yksityisistä rahoituslähteistä puolueet saavat varansa ja miten ne niitä käyttävät. Tätä varten tarvitaan koordinointia ja tietojenvaihtoa EU:n toimijoiden ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä.

Komissio ehdottaa myös, että sääntöjen rikkomisesta määrättäisiin seuraamuksia, jotka asian vakavuudesta riippuen ovat joko sakkoja tai pahimmillaan johtavat eurooppalaisen aseman menettämiseen.

Rahoitussääntöjen väärinkäytösten estämiseksi ehdotuksessa täsmennetään, että Euroopan parlamentin jäsenet otetaan huomioon puolueille myönnettävän EU-rahoituksen määrittämistä varten vain jos he pysyvät siinä Euroopan tason poliittisessa puolueessa, jota lähellä heidän kansallinen tai alueellinen puolueensa on. Tämän pitäisi myös parantaa vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta suhteessa EU:n kansalaisiin ja äänestäjiin.

Vaikuttaako Euroopan tason poliittisten puolueiden oikeudellinen asema niiden henkilöstön työehtoihin?

Ei. Työ- ja verolainsäädäntö eivät kuulu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 224 artiklan soveltamisalaan.

Tukeakseen Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden omarahoitusta komissio ehdottaa, että ulkomailta saataviin lahjoituksiin sovelletaan samaa veroetuuskohtelua kuin samasta jäsenvaltiosta tuleviin lahjoituksiin.

Miksi komission ehdotuksen ohella annetaan myös varainhoitoasetusta koskeva komission yksiköiden valmisteluasiakirja? Miksei asiasta tehdä kahta erillistä säädösehdotusta?

Varainhoitoasetusta ollaan parhaillaan muuttamassa. Vaikka lainsäätäjät ovat jo päässeet siitä keskenään muodolliseen sopimukseen, muutettu varainhoitoasetus ei ole vielä tullut voimaan eikä siihen sen vuoksi voida tehdä uusia muutoksia.

Sen sijaan komissio liittää ehdotukseensa komission yksiköiden valmisteluasiakirjan. Siitä tulee muodollisesti säädösehdotus sen jälkeen kun muutettu varainhoitoasetus on annettu.

mä asiakirjat kuuluvat samaan lainsäädäntöpakettiin.


Side Bar