Navigation path

Left navigation

Additional tools

Brusel 12. září 2012

Otázky a odpovědi: návrh Komise o statutu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Co je cílem tohoto návrhu?

Cílem návrhu Komise je zvýšit viditelnost, uznání, efektivitu, transparentnost a odpovědnost evropských politických stran a jejich přidružených politických nadací. Návrh proto zlepšuje regulační a finanční rámec jejich fungování.

Návrh nemá žádné dopady na rozpočet EU, ani neovlivňuje budoucí rozhodování o celkových částkách, které se uvolní z rozpočtu EU na financování politických stran a nadací.

Jaká je úloha evropských politických stran a jejich přidružených politických nadací?

Smlouvy a Listina základních práv uznávají základní úlohu politických stran na evropské úrovni, neboť přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování politické vůle občanů Unie (článek 10 SEU a článek 12 Listiny základních práv).

Členy politických stran na evropské úrovni jsou národní a regionální strany z členských států a tyto strany ve většině případů umožňují členství i jednotlivým občanům. Zásadním způsobem se podílejí na posilování evropské demokracie, neboť mají výsadní postavení k vytváření vazeb s občany a k překlenování propasti, jež rozděluje národní a evropské politické úrovně. Podporují přeshraniční politický dialog, čímž přispívají k rozvoji evropské veřejné sféry.

Uplatňují se na evropské politické strany nějaké právní předpisy?

Od roku 2003 jsou v platnosti pravidla (nařízení č. 2004/2003), která upravují především financování evropských politických stran a po novelizaci z roku 2007 i jejich přidružených politických nadací. V roce 2012 působí na evropské úrovni 13 politických stran a 12 politických nadací, které si mezi sebou rozdělují celkovou částku 31 milionů EUR. Ačkoli jsou tyto strany a nadace uznány na evropské úrovni a financovány z rozpočtu EU, jsou vnitrostátními právními subjekty.

Evropské politické strany nejsou totožné s politickými skupinami v Evropském parlamentu, i když mají někdy podobné názvy a podobnou členskou základnu.

Proč je zapotřebí schválit evropský právní statut evropských politických stran?

Jedná se o dlouhodobý požadavek Parlamentu, který byl zapracován do usnesení navrženého poslankyní Mariettou Giannakouovou a schváleného v dubnu loňského roku.

Z evropských politických stran se stali klíčoví hráči v politickém životě Unie. Až do současné doby však, z řady důvodů týkajících se i jejich právního statusu jakožto nevládních organizací v právním systému členského státu, neměly takové postavení, aby zcela plnily úkoly, které jim vyplývají ze Smluv.

Evropský právní statut poskytne evropským politickým stranám uznání, jež vyžadují, a napomůže jim k tomu, aby fungovaly viditelným a efektivním způsobem v Evropě i mimo ni. Jedná se o zásadní krok kupředu při posilování demokracie v Evropské unii.

Komise věří, že ostatní zákonodárci tato nová pravidla rychle schválí, aby vstoupila v platnost ještě před zahájením volební kampaně pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Parlament požaduje zakotvení evropského statutu politických stran na evropské úrovni již čtyři roky. Proč Komise s návrhem statutu čekala až tohoto dne?

Vytvoření právního statutu evropských politických stran je ambiciózní krok, který může mít dalekosáhlé důsledky a který vyžadoval důkladnou analýzu.

Komise byla v roce 2007, kdy byly předpisy naposledy měněny, ve značné časové tísni, a rozhodla se proto provést jen omezené změny stávajících právních předpisů.

V současné době jsou splněny veškeré podmínky k tomu, abychom předložili ambiciózní návrh, který zavádí zcela nový rámec, jenž evropským politickým stranám a nadacím umožní rozvoj, růst a pružné reakce na dnešní i budoucí výzvy.

Jak tento návrh o evropských politických stranách a politických nadacích souvisí s návrhem Komise z února 2012 o statutu evropské nadace?

V únoru Komise schválila legislativní návrh o obecném statutu evropských nadací. Cílem tohoto průřezového návrhu je usnadnit činnost celoevropských nadací působících v oblastech veřejného zájmu, jako je např. zdraví, vzdělání, věda nebo základní práva. Tento návrh reaguje na dlouhodobý požadavek zúčastněných stran a Evropského parlamentu v oblasti sociální ekonomiky a sociálních inovací.

Návrh o evropských politických stranách a jejich přidružených evropských politických nadacích poskytuje těmto stranám a nadacím konkrétní právní, finanční a regulační rámec, jež je uzpůsoben jejich potřebám.

Evropský statut se navrhuje jak pro evropské politické strany, tak pro evropské politické nadace. Proč se na jejich financování vztahují odlišné předpisy?

Liší se povaha výdajů, které vynakládají politické strany a politické nadace. Vlastní povaha politických stran, jež musí být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobily nepředpokládaným nebo naléhavým politickým okolnostem a reagovali na ně, odůvodňuje specifický režim, který se na ně uplatňuje.

Evropské politické nadace však plní úkoly a mají podobné výdaje jako jiné neziskové nadace nebo organizace financované z programů EU. Není proto důvod k tomu, aby byly vyloučeny ze stávajícího systému grantů (na provozní náklady).

Jaká budou konkrétní kritéria pro získání evropského právního statusu a financování EU?

Politické strany a nadace, které se hodlají registrovat na evropské úrovni, a přeměnit se tak na evropské subjekty, musí splňovat řadu podmínek. Mezi tyto podmínky patří zastoupení ve stanoveném počtu členských států EU, dodržování zásad fungování neziskových organizací a dodržování hodnot, na nichž je EU založena. Z návrhu Komise navíc vyplývá, že evropské politické strany a nadace musí splňovat vysoké standardy interní demokracie, řádné správy, transparentnosti a odpovědnosti.

Domníváme se a předpokládáme, že tyto podmínky, které mohou zorganizované a odpovědné nadnárodní aliance politických stran i jednotlivci snadno splňovat, budou podporovat vznik nových evropských politických stran.

Registrace subjektu jakožto evropské politické strany nebo nadace je prvním nezbytným krokem ke získání veřejných prostředků EU. Tyto účelově vázané prostředky jsou však jen omezené. Komise se proto domnívá, že politická strana musí rovněž prokázat náležitou úroveň evropské ambice a odpovídající podporu, tj. že zastupuje stanoviska a názory dostatečného množství občanů EU. S ohledem na uznání úlohy Evropského parlamentu, kterou plní při přímém zastupování občanů Unie, to tedy znamená, že financování EU závisí na tom, aby evropská politická strana získala ve volbách do EP alespoň jedno místo.

Volební výsledky jsou objektivním hodnocením jak evropské ambice evropské politické strany, tak jejího uznání, což je dodatečný požadavek, který je třeba považovat za pobídku plně se účastnit evropského demokratického života na nejvyšší možné úrovni.

Co znamená dodržovat hodnoty, na nichž je EU založena? Budou euroskeptické politické strany penalizovány?

Všechny evropské politické strany a nadace musí dodržovat základní práva a zásady. Jedná se o respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a práv menšin.

Stávající ani budoucí pravidla žádným způsobem nebrání zdravé a demokratické diskusi o budoucnosti EU.

Mohou se evropské politické strany účastnit národních referend, která se týkají záležitostí EU?

Ne. Financování národních referend, včetně referend týkajících se otázek EU, musí i nadále probíhat v souladu s vnitrostátními předpisy.

Na základě jakých opatření budou občané ujištěni o tom, že se finanční prostředky EU i prostředky ze soukromých zdrojů využijí k legitimním účelům?

Komise navrhuje, aby se podstatně zlepšily transparentnost i účetní a kontrolní rámec. Nová pravidla například stanoví povinnost Evropského parlamentu uveřejňovat podrobné informace týkající se postupů uznávání a financování, včetně ročních účetních závěrek, seznamů dárců, členů stran nebo dokumentů a stanov, které byly Evropskému parlamentu předloženy v rámci registrace.

Návrh navíc předpokládá vznik komplexního systému, který bude sledovat využívání prostředků ze zdrojů EU i ze soukromých zdrojů. Tento systém bude vyžadovat koordinaci a výměnu informací mezi příslušnými subjekty EU a vnitrostátními orgány.

Komise rovněž navrhuje zavedení systému přísných postihů, který bude obsahovat sankce, jež mohou v závislosti na porušení právního předpisu představovat běžnou pokutu nebo i ztrátu evropského statusu.

Aby se předešlo zneužívání pravidel o financování, návrh navíc upřesňuje, že poslanci Evropského parlamentu budou pro účely určení finančního příspěvku EU započítáni pouze tehdy, zůstanou-li v evropské politické straně, k níž je jejich národní nebo regionální strana přidružena. To by rovněž mělo zajistit větší odpovědnost a transparentnost ve vztahu k občanům EU a voličům.

Mění evropský statut evropských politických stran podmínky, jež se vztahují na zaměstnance těchto stran?

Ne. Pracovní právo ani daňové předpisy nespadají do působnosti ustanovení článku 224 SFEU.

Ve snaze podpořit vlastní financování evropských politických stran a nadací však Komise navrhuje, aby se na přeshraniční dary vztahovalo zvýhodněné zdanění, stejně jako je tomu v případě darů v rámci členského státu.

Proč je současně s návrhem Komise o statutu předkládán pracovní dokument Komise o finančním nařízení? Proč nejsou předkládány dva řádné legislativní návrhy?

V současné době probíhá přezkum finančního nařízení. Již bylo dosaženo formální dohody mezi jednotlivými zákonodárci, ale pozměněné nařízení zatím není v platnosti, a nelze jej proto dále měnit.

Komise však schválila pracovní dokument, který je připojen k návrhu. Po schválení pozměněného finančního nařízení se tento pracovní dokument formálně změní v legislativní návrh.

Je třeba tyto dva dokumenty považovat za balíček právních předpisů.


Side Bar