Navigation path

Left navigation

Additional tools

európska komisia

správa

V Bruseli 6. septembra 2012

Často kladené otázky týkajúce sa politiky Európskej komisie v oblasti gramotnosti a správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre gramotnosť

IP/12/940

Prečo Európska komisia vytvorila skupinu odborníkov v oblasti gramotnosti, aj keď vzdelávanie a gramotnosť patria prevažne do právomoci členských štátov?

Členské štáty majú spoločný záujem na zlepšení úrovne gramotnosti tak v prípade detí, ako aj dospelých. Zlepšenie čitateľskej gramotnosti bolo jedným z prvých cieľov pracovného programu Komisie s názvom „Vzdelávanie a odborná príprava“, ktorý začal v roku 2002, a tento cieľ sa opätovne potvrdil ako priorita na roky 2010 – 2020. Členské štáty sa do konca stanoveného desaťročia zaviazali znížiť pomer 15-ročných so slabou čitateľskou gramotnosťou na najviac 15 %.

Rada ministrov v novembri 2010 vyzvala Komisiu, aby vytvorila skupinu odborníkov na vysokej úrovni, ktorá by preskúmala najefektívnejšie a najúčinnejšie spôsoby celoživotnej podpory čitateľskej gramotnosti. Správa skupiny sa snaží o pozdvihnutie povedomia o kríze v súvislosti s gramotnosťou, ktorá zasahuje všetky členské štáty. Správa zároveň obsahuje odporúčania, ako túto krízu riešiť. Komisia bude naďalej podporovať snahy členských štátov zamerané na zlepšenie gramotnosti. Úloha Komisie žiadnym spôsobom nenarúša exkluzívnu právomoc členských štátov, pokiaľ ide o organizovanie štruktúry a obsahu ich systémov vzdelávania.

Akým spôsobom sa uskutočnil výber odborníkov skupiny? Prečo bola za predsedníčku skupiny zvolená princezná Laurentien?

Členovia skupiny na vysokej úrovni sú odborníkmi na gramotnosť. Boli vybraní Európskou komisiou na základe ich odborných znalostí a postavenia. Komisia tiež zohľadnila vyváženosť z geografického a rodového hľadiska.

Jej kráľovská výsosť holandská princezná Laurentien je známou aktivistkou v tejto oblasti. Je osobitnou vyslankyňou UNESCO pre gramotnosť na účely rozvoja a predsedníčkou holandskej nadácie pre čítanie a písanie (Stichting Lezen & Schrijven).

Čo je kampaň „Európa rada číta“?

Kampaň „Európa rada číta“ je iniciatívou komisárky Androully Vassiliouvej, ktorá je zameraná na zvyšovanie povedomia o európskej kríze v súvislosti s gramotnosťou a na podporu čítania pre potešenie. Komisárka sa zúčastňuje série akcií zameraných na čítanie v celej Európe, ktoré sú určené pre deti, dospievajúcich a dospelých. Tieto podujatia majú často viacjazyčný rozmer, pričom deti povzbudzujú, aby čítali nahlas v rôznych jazykoch, a zdôrazňujú dôležitosť jazykovej rozmanitosti.

Čo sa rozumie pod termínom „ľudia, ktorí majú problémy s čítaním“?

Za ľudí, ktorí majú problémy s čítaním, sa považujú tí, ktorí sú pri čítaní schopní zvládnuť len najjednoduchšie úlohy, ako napríklad nájdenie konkrétnej informácie, určenie hlavnej témy textu, alebo ktorí sú schopní nájsť jednoduchú súvislosť s každodennými vedomosťami.

Aby sa zabezpečila porovnateľnosť medzi členskými štátmi EÚ, kritérium EÚ určuje ľudí, ktorí majú problémy s čítaním, na základe definícií, ktoré sa používajú v rámci prieskumu programu OECD pre medzinárodné hodnotenie študentov (PISA), kde sa výsledky pohybujú od úrovne 1 po úroveň 5 (najvyššia úroveň). Ľudia s problémami s čítaním sú študenti, ktorých výsledky v teste PISA boli nižšie ako úroveň 2. Ide o žiakov, ktorí sú pri čítaní schopní vyriešiť iba najmenej komplexné úlohy.

Organizácia OECD začala nový program pre medzinárodné posúdenie kompetencií dospelých (PIAAC). Tento program poskytne podrobný prehľad zručností medzi dospelými vo veku od 16 do 65 rokov. V rámci neho sa bude hodnotiť čitateľská a matematická gramotnosť, ako aj schopnosť ľudí riešiť problémy v prostredí bohatom na technológie. Posudzujú sa v ňom aj zručnosti používané na pracovisku. Prvé výsledky sa uverejnia v októbri 2013.

Aký vplyv, ak nejaký, mal internet, sociálne médiá a používanie smartfónov na úrovne gramotnosti?

Internet a digitalizácia zmenili povahu, frekvenciu a dôležitosť písania. Digitálne nástroje sú zdrojom silnej motivácie písať, čo je evidentné najmä medzi mladými ľuďmi. Pokiaľ ide o typ používaného jazyka, komunikácia prostredníctvom nástrojov ako Facebook, MSN a SMS sa pohybuje niekde medzi hovorovým a písaným prejavom. Keďže posielanie textových správ je ľahšie a bezprostredne dostupné, môže byť veľmi motivujúce najmä pre tých, ktorí majú s čítaním ťažkosti.

Tieto neformálne postupy sa v niektorých školách a iných vzdelávacích inštitúciách začínajú zahŕňať do učebných postupov, ale všeobecne vo forme individuálnych projektov. Vzhľadom na ich motivačný prínos by však tieto neformálne postupy mali byť v systémoch vzdelávania lepšie uznávané.

V diskusiách o písaní prostredníctvom digitálnych médií obvykle prevládajú dve otázky: či má písanie rukou prednosť pred písaním na klávesnici, keď sa deti učia čítať a písať, a či písanie textových správ zlepšuje alebo zhoršuje písanie a pravopis. Keďže doteraz je k dispozícii iba malý počet dôkazov, zdá sa, že do rovnakej miery podporujú oba postoje. Je potrebné mať viac dôkazov o vplyve digitálnych médií a písaní rukou, aby bolo možné stanoviť vhodné prístupy v tejto novej situácii.

Prečo je taký veľký rozdiel medzi výsledkami v čítaní u chlapcov a dievčat?

Tieto rozdiely sú predovšetkým rozdielmi v motivácii. Z údajov vyplýva, že muži čítajú pre potešenie menej ako ženy, a to v každom veku. Analýza testov PISA ukázala, že dospievajúci chlapci sa zaoberajú čítaním menej ako dievčatá, a to sa odráža v horších výsledkoch v čítaní a vyššej miere slabých výsledkov u chlapcov.

Existujú spôsoby, ako u chlapcov vzbudiť motiváciu a záujem o čítanie: širšie používanie digitálnych foriem, prispôsobovanie materiálov na čítanie v školách ich záujmom a vo všeobecnosti poskytovať väčšie možnosti výberu pre všetkých študentov (chlapcov a dievčatá), pokiaľ ide o to, čo čítať. V správe sa tiež uvádza, že do učiteľskej profesie je potrebné prilákať viac mužov, ktorí by pre chlapcov pôsobili ako vzor.

Zdá sa, že skupina na vysokej úrovni sa zamerala iba na čitateľskú gramotnosť, je to skutočne tak?

Skupina na vysokej úrovni sa zamerala na zručnosti čítania a písania, ale zohľadnila rôzne aspekty čítania, ako sú nové technológie a vplyv digitalizácie na zručnosti čítania a písania. V oblasti čítania existuje oveľa viac výskumu a porovnateľných údajov než v oblasti písania. Jedným z odporúčaní skupiny na vysokej úrovni je vyvinúť medzinárodne porovnateľné testy týkajúce sa zručností písania a posilniť výskum v tejto oblasti.

Skupina na vysokej úrovni použila viacvrstvovú definíciu gramotnosti, a to od základnej gramotnosti po funkčnú a viacnásobnú gramotnosť. Základná gramotnosť znamená znalosť písmen, slov a textov potrebnú na čítanie a písanie na takej úrovni, ktorá zabezpečuje sebadôveru a motiváciu na ďalšie zdokonaľovanie; funkčná gramotnosť je schopnosť čítať a písať s cieľom rozvíjať sa a fungovať v spoločnosti, doma, v škole a v práci; viacnásobná gramotnosť je schopnosť používať zručnosti čítania a písania s cieľom produkovať, vykladať a kriticky hodnotiť texty a rozumieť textom prijímaným prostredníctvom rôznych médií a v mnohých formách (tlačenej, digitálnej, audiovizuálnej). Viacnásobná gramotnosť je základom pre digitálnu účasť a informované rozhodovanie o financiách, zdraví atď.

Existujú okrem štúdie OECD a PISA ďalšie štúdie, ktoré merajú zručnosti študentov, pokiaľ ide o čítanie a písanie?

Existujú ďalšie štúdie ako napr. „Pokrok v medzinárodnej štúdii čitateľskej gramotnosti (Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS)“, ktorú koordinuje Medzinárodná asociácia na hodnotenie vzdelávacích výsledkov (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). Zameriava sa na žiakov štvrtého ročníka (vo veku 9 – 11 rokov).

Pokiaľ ide o dospelých, organizácia OECD začala nový program pre medzinárodné posúdenie kompetencií dospelých (PIAAC). Prvé výsledky sa uverejnia v októbri 2013.

Aký prínos bude mať skupina na vysokej úrovni?

V správe skupiny na vysokej úrovni sa zdôrazňujú hlavné údaje a dôkazy o normách gramotnosti, ilustrované príkladmi z rôznych krajín a náčrtmi. Poskytuje sa v nej dostupné zhrnutie najrelevantnejšieho výskumu, ktorý je k dispozícii, ako aj hlavnej politiky, programov a kampaní na zlepšenie gramotnosti v celej Európe.

Správa tiež obsahuje špecifické odporúčania pre rôzne vekové skupiny (malé deti, školopovinné deti, dospievajúci a dospelí), pričom zdôrazňuje, ako rôzne faktory môžu alebo ako by mali pomôcť.

Správa bude ústredným bodom diskusií o čitateľskej gramotnosti na neformálnom stretnutí ministrov školstva EÚ na Cypre 4 – 5. októbra. Z diskusií vyplynú závery, ktoré prijme Rada pre vzdelávanie v novembri. Budú k nim patriť podrobné informácie o tom, ako bude Európa ďalej pokračovať na základe získaných skúseností.

Je pravda, že v roku 2011 bolo v EÚ približne 75 miliónov ľudí s nízkym vzdelaním a že mnoho z nich má pravdepodobne aj problémy s gramotnosťou?

Nedisponujeme presnými údajmi o gramotnosti dospelých. Prieskumy nedávno uskutočnili iba Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Vyplýva z nich, že približne jeden z piatich dospelých nemá úroveň gramotnosti dostatočnú na plnenie základných požiadaviek dnešnej spoločnosti. To zodpovedá približne 75 miliónom ľudí v celej EÚ. Nový program pre medzinárodné posúdenie kompetencií dospelých prinesie spoľahlivejšie údaje v októbri 2013.


Side Bar